Dela

Joakim Vitell

 • Avtalsutvecklare och avtalsansvarig
 • Kommersiell projektledare
 • Upphandlare och bid manager

Översikt

Joakim har bred erfarenhet inom affärs- och tjänsteutveckling samt kontraktsstyrning för stora och medelstora företag inom företrädesvis tillverkande industri och IT-infrastruktur. Han leder eller jobbar helst i projekt där affärsmodeller transformeras och nya affärer skall skapas. Joakim är även van i förvaltande roller där fokus ligger på kontinuerligt förbättrings- och förändringsarbete. Särskilt uppskattad är Joakim med sin stora drivkraft och erfarenhet från att utveckla affärer, verksamheter och processer. Han har ett holistiskt synsätt med intresse för detaljerna.

Exempel på roller och uppdrag där Joakim kan spela en nyckelroll:

Konceptutveckling: När det finns behov av att analysera, utvärdera, förändra och transformera affärsmodeller har Joakim en gedigen erfarenhet av innovation och kan snabbt sätta sig in i nya branscher och verksamheter. Exempel på leveranser är beslutsunderlag, beslutsmodeller och taktisk rådgivning men även att utveckla och driva kommersiella affärsprojekt.

Kontraktsförvaltning: Att förvalta och utveckla större och/eller komplexa avtal. Löpande uppföljning, etablering av governance-modeller och förbättring av såväl operativa processer som att förbättra lönsamhet. Relationship management för både kunder och leverantörer.

Upphandling/sourcing: Agera som upphandlingskonsult för att etablera strategiska upphandlings- och inköpsprocesser och medverka i utformning av underlag för en komplett sourcingprocess, till utvärdering, leverantörsbedömning och urval till implementation av avtal. Fokus på organisationer som vill röra sig till att köpa tjänst och funktion.

Key account management: Driva komplex försäljning, företrädesvis inom tjänsteområdet och delvis eller helt outsourcade lösningar. Att utveckla och driva relationer för att skapa samverkan när intressenterna är många. både Genom att skapa goda relationer mellan interna funktioner, med kunder, leverantörer och partners skapas förutsättningar för ökad samverkan och effektivare samarbeten.

Egenskaper

Joakim är en driven, flexibel, problemlösare. Med en förmåga att se till helheten men samtidigt intresserad av detaljer. Stor vana att arbeta kommersiellt och i nära partnerskap med kunder och leverantörer.

Han är en kreativ realist med hög leveransförmåga. Målmedvetenhet, engagemang och att inspirera andra är något som kännetecknar honom. Med en prestigelös inställning och att alltid sträva efter förbättring och innovation hjälper Joakim sina kunder att utvecklas. Hans akademiska bakgrund har ett starkt fokus på att utveckla och driva företag med inriktning verksamhetsutveckling.

Konsultens CV

 • Lynk & Co International AB

  2018 -

  Business Concept Developer

  Övergripande ansvarig för utveckling och implementering av tjänster för eftermarknad inom fordonsindustrin. Fokus på utveckling av tjänster för framtidens bilburna mobilitet. Stort inslag av innovation och digitalisering med en helt kundcentrerad approach.

  Nytta/resultat: Pågående etablering av tjänsteportfölj har skapat nya intäktsströmmar genom innovativa koncept som nu förbereds marknaden. Införde en generisk tjänsteutvecklingsprocess för företaget vilket resulterat i effektivare framtagande av koncept och lösningar samtidigt som de kvalitetssäkras löpande.

 • Atea Sverige AB

  2015 - 18

  Kundansvarig

  Kundansvarig inom privat sektor för kunder med omfattande funktions- och tjänsteleverans av driftstjänster inom IT-infrastruktur. Bland annat projektägare för transformationsprojekt för kund med förflyttning till helt ny hybrid molnbaserad IT-plattform där 400 användares arbetssätt förändrades och digitaliserades ytterligare.

  Nytta/resultat: Införande av digitala verktyg, MS O365, samt outsourcad driftsmiljö sänkte kundens totala IT-kostnader med mer än 25 %.

 • Atea Sverige AB

  2015 - 18

  Contract Manager

  Rollen som Contract Manager innebär att förvalta strategiska och komplexa avtal mot kunder inom både privat och offentlig verksamhet. Kontraktsförvaltning av hela avtals livscykel, från implementering till avveckling. Arbetet innefattar även strategisk införsäljning och förhandling av avtal. En stor del av arbetet har varit att skapa och skriva avtal.

  Nytta/resultat: Resultatet är synbart och mätbart där smarta avtal minskat den operativa förvaltningen med betydande besparingar som följd. Genom strukturerad avtalsutveckling och proaktiva tester har tidig tolkning av avtal resulterat i att kostsamma avtalstvister har undvikits.

 • Atea Logistics AB

  2014 - 15

  International Sales Developer

  Ansvarig inom Ateagruppen för utveckling av internationella affärer inom produktlogistik. Utveckling av marknadsmaterial, processdesign och etablering av logistikflöden för global leverans.

  Nytta/resultat: Koncernetablering av ett internationellt kundcenter som ökade Ateas exportaffär med över 100 %. Den enskilt största affären hade ett avtalsvärde om 500 MSEK under 3 år.

 • Atea Logistics AB

  2014 - 15

  Marketing Manager

  Ansvarig för bolagets marknadsföring och ledning av strategiska affärer. Intern marknadsföring inom koncernens bolag och genomförande av externa marknadsstrategier. Arbetet resulterade i tydligare positionering av bolaget inom koncernen och var kraftigt bidragande till den starka tillväxten i marknadsandelar och omsättning.

 • Atea Logistics AB

  2013 - 14

  Business Development Manager

  Business Development Manager
  Affärs- och konceptutveckling av bolagets erbjudande. Inkluderade ägande och utveckling av bolagets totala tjänsteportfölj.

  Nytta/resultat: Etablering av helt nytt affärsområde inom återvinning av IT-produkter. Det nya affärsområdet gick från en omsättning på 30 MSEK till 300 MSEK och är idag störst i Norden.

 • Atea Logistics AB

  2010 - 12

  Operations Manager

  Produktionsansvarig för tjänsteproduktion för hårdvara inom flera verksamhetsområden, totalt 50 medarbetare. Omfattande personal- och budgetansvar. Ledningsarbete, utveckling och genomförande av verksamhetsplaner, implementering av koncernstrategier och löpande förbättringsarbete.

  Nytta/resultat: Genom delvis automatisering så sänktes kostnader med 10-12 MSEK per år parallellt som produktiviteten ökade under varje motsvarande period.

 • Atea Logistics AB

  2007 - 10

  Business Service Manager

  Tjänstemarknadsansvarig med ansvar för försäljning och utveckling av erbjudande. Budgetarbete, marknadsanalys, konceptutveckling, utbildningsverksamhet och genomförande av marknadsaktiviteter.

  Nytta/resultat: Etablering av säljprocess, portföljhantering och målstrukturer innebar att alla aktuella affärsområden under perioden hade en årlig tillväxt om 8-10%.

 • Atea Sverige AB

  2007 - 07

  Projektledare/Affärsstöd

  Ledning av införandeprojekt och etablering av nya kunder. Bid management och upphandlingsstöd.

  Nytta/resultat: Bidragande till att antalet vunna affärer som offererades och upphandlingar som besvarades ökade i förhållande till tidigare. Genom standardisering och processimplementering minskade också kostnaderna för bid management.

 • General Motors

  2006 - 07

  Aftermarket pricing and sales analyst

  Löpande analys av nordisk eftermarknad inom automotive. Införande av prisstrategier och konkurrentanalys. Koordinering av kampanjer inom CEE samt systemintegration. Systemägare.

  Nytta/resultat: Skapande av en framgångsrik prissättningsmetodik för nordiska marknaderna vilken ökade genomsnittlig marginal med 9% för all produktförsäljning inom eftermarknad.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Business restructuring, Change Management, GDPR, Make /& Buy Analyser, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Affärsplanering, Affärsutveckling, Inköp, Omvärldsanalys, Processförvaltning, Processinförande, Projektledning, Projektrevision, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsmodellering, Affärs och IT strategi, Processutveckling

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Varumärke/branding, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Målgruppsanalys, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Säljsupport, Anbudsförfarande, Försäljningsledning, Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - Upphandling

  LOU, Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Lean Six Sigma, Workflow management, ITIL, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Infrastruktur och logistik, Inköp, Projektledning inom Supply Chain, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Projektledning, Contract management

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg, Fordon, Service/Tjänster, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Fil.mag

 • - Roller

  Kommunikationsrådgivare, Kvalitetsansvarig, programledare, Projektadministratör, Team-ledare, Utbildningsledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Riskansvarig, Upphandlare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, CSR, Internkommunikation, Intranät, Marknadskommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2018

  Kundansvarig, Atea Sverige AB

 • 2014 - 2018

  Contract Manager, Atea Sverige AB

 • 2014 - 2015

  International Sales Developer, Atea Logistics AB

 • 2014 - 2015

  Marketing Manager, Atea Logistics AB

 • 2013 - 2014

  Business Development Manager, Atea Logistics AB

 • 2010 - 2012

  Operations Manager, Atea Logistics AB

 • 2007 - 2007

  Projektledare och affärsstöd, Atea Sverige AB

 • 2007 - 2010

  Business Service Manager, Atea Logistics AB

 • 2006 - 2007

  Aftermarket pricing and sales analyst, General Motors

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Contract Management Fundamentals, Relevant ApS

 • 2017 - 17

  ITIL Foundation v3, Hewlett-Packard

 • 2015 - 15

  Praktisk projektstyrning (PPS), Tieto Enator

 • 2012 - 12

  Ledarskapsutbildning, Svenska M-gruppen

 • 2004 - 05

  Avancerad affärsutveckling, Växjö Universitet

 • 2001 - 04

  Enterprising and Business Development, Växjö Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77