Dela

Therese Vassila

 • Projektledare, verksamhetsutvecklare och utredare

Översikt

Therese är en projektledare, verksamhetsutvecklare och senior utredare som ser möjligheter och går från koncept till lösning. Hon har gedigen erfarenhet inom digitalisering, ärende- och dokumenthantering och har bland annat arbetat med agil projektledning samt förändringsledning enligt Leanmetodik. Therese har lång erfarenhet av verksamhetsfrågor och kravställning gentemot IT inom offentlig sektor med både statliga myndigheter och landsting som uppdragsgivare. Therese har mycket goda kunskaper inom utredningsmetodik och är van vid att leda förstudier och andra typer av utredningsuppdrag. Therese har dessutom arbetat flera år som linjechef och har därför erfarenhet av ledningsgruppsarbete.

Egenskaper

Utmärkande för Therese är hennes driv och förändringsfokus där hon med ett utifrån och in perspektiv når resultat. Hon sätter alltid kunden i centrum och skapar nytta både för uppdragsgivaren och slutkunden genom en hög kostnadsmedvetenhet. Hon har förmågan att sortera ut det viktigaste i ett uppdrag när avvägningar mellan funktionalitet och pris behöver göras. Therese är effektiv och kreativ och har ett pragmatiskt förhållningssätt som skapar värde. Therese använder sin goda förmåga att kommunicera i syfte att få alla att arbeta mot samma mål.

Konsultens CV

 • Norrköpings kommun

  2018 -

  Utredare

  Therese har utrett hur personuppgifter hanteras i Norrköping kommuns dokument-, ärende- och diarieföringssystem, Public 360. Utgångspunkten för arbetet var den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR. Uppdraget innebar att intervjua systemförvaltare, samt utsedda personer i olika nämnder, där resultatet sedan sammanställdes i en rapport.

  Metoder: informationskartläggning, kvalitativa intervjuer, analys

 • Transportstyrelsen

  2018 - 18

  Samordnare GDPR

  Therese ansvarade för att prioritera och analysera IT-avdelningens avtal som en del av myndighetens projekt att etablera dataskyddsförordningen. Therese ansvarade också för att biträdesavtal skrevs med leverantörer i de fall behov förelåg.

 • Transportstyrelsen

  2018 - 18

  Utredare

  Therese utredde vilka förutsättningar som behövdes för att myndighetens förvaltningsobjekt skulle kunna leverera optimalt. Data inhämtades genom djupintervjuer med förvaltningsledare och IT-förvaltningsledare och adresserade bland annat frågor kring hur det agila arbetet och PM3-modellen fungerade i respektive objekt. Resultatet sammanställdes och föredrogs för de funktioner som styr och leder myndighetens förvaltnings- och projektorganisation.

  Metoder: kvalitativa intervjuer, organisationsanalys

 • Transportstyrelsen

  2018 - 18

  Projektledare

  Therese var uppdragsledare i ett uppdrag som innebar en flytt av ett tjugotal ärendetyper från Diabas till W3D3. Uppdraget innefattade kartläggning, mappning av information, analys av lagkrav samt kravställning på nytt systemstöd. Arbetet skedde agilt med delleveranser i korta sprintar. Therese ledde en arbetsgrupp bestående av verksamhetsspecialister, förvaltningsledare, objektspecialist och kravanalytiker. Therese fungerade själv som sakkunnig i ärendehanteringsfrågor.

  En utmaning i uppdraget var att skapa förståelse i verksamheten då Diabas sågs som ett mer användarvänligt system, medan W3D3 uppfattades som mer komplicerat. Att förankra förändringen och skapa förståelse var därför av central betydelse för att komma i mål.

  Metoder: Informationsinsamling, kartläggning, agil projektledning, förändringsledning

  Modeller: PLUS, PM3

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Utredare

  Therese gjorde en organisatorisk utredning kring myndighetens registratorsfunktion som syftade till att lyfta fram för- och nackdelar med en centraliserad respektive en decentraliserad funktion. Arbetet utgick från djupintervjuer med chefer på alla nivåer. Resultatet sammanställdes i en rapport som föredrogs för myndighetens ledningsgrupp.

  Metoder: kvalitativa intervjuer, organisationsanalys

 • Transportstyrelsen

  2014 - 17

  Förändringsledare/Verksamhetsutvecklare

  Therese arbetade med verksamhetsutveckling av en rad processer kopplade till myndighetens dokument- och ärendehantering. Uppdraget innefattade översyn av allt från stora flöden inkommande post (6 miljoner försändelser per år) till kartläggning av mindre, odefinierade flöden. Inom ramen för uppdraget gjordes processkattläggningar och förändringar med hjälp av Leanmetodik. Inom uppdraget hanterades både analoga och digitala flöden och innefattade kravställning gentemot IT enligt PM3.

  Uppdraget innefattade utöver kartläggning av verksamhetsprocesser även en översyn av resursbehovet där en kartläggning gjordes utifrån tidmätningar och volymer, vilket mynnade ut i en daglig produktionsstyrning.

  Metoder: Lean förändringsledning, processkartläggning, processutveckling, kompetenskartläggning, nyttokalkylering

  Modeller: PM3

 • Örebro universitet

  2012 - 12

  Utbildare

  Therese utbildade personal från ett flertal institutioner och avdelningar i frågor rörande offentlighet och sekretess, allmän handling, ärendehantering och arkivering. Utbildningarna var delvis en del av en stor förändring där myndigheten bytte ärendehanteringssystem.

 • Örebro universitet

  2012 - 14

  Projektledare

  Therese var projektledare för ett migreringsprojekt där myndigheten flyttade ärendehanteringen från W3D3 till Public 360. Therese ledde projektet från förstudie till upphandling, genomförande och implementering. Projektet tog fram en för universitetet fullständig dokumenthanteringsplan och en klassificeringsstruktur för samtliga ärendetyper. Projektet hanterade även krav kring digitalisering där flöden som tidigare varit analoga istället skulle hanteras digitalt. Therese fungerade, förutom som projektledare, även som sakkunnig i frågor rörande gallring och arkivering av både analoga och digitala handlingar. Therese ledde en projektgrupp bestående av verksamhetsutvecklare, registratorer, verksamhetsspecialister och kommunikatörer.

  Då mognadsgraden när det gällde ärendehantering såg mycket olika ut i olika delar av verksamheten utgjorde förankringsarbete en stor del av arbetet.

  Metoder: Informationsinsamling, processkartläggning, processutveckling, kravställning, förändringsledning

 • Örebro läns landsting

  2011 - 11

  Utredare

  Therese utredde bevarande och gallring av handlingar inom primärvården. En gallringsframställan togs fram för beslut i fullmäktige, och resultatet utmynnade i en dokumenthanteringsplan för hela primärvården.

  Metoder: intervjuer, informationsinsamling, klassificering av information, informationsanalys

 • Örebro läns landsting (Region Örebro län)

  2010 - 11

  Sakkunnig

  Therese fungerade som sakkunnig inom arkiv- och ärendehanteringsfrågor vid migrering av landstingets ärendehantering från ÄHS till Platina. Utgångspunkten var att hanteringen i Public 360 skulle vara helt digital, varför frågor kring bland annat fysiska underskrifter på papper utreddes.

  Therese fungerade även som sakkunnig i projektet "Mina vårdkontakter" inom frågor rörande informationshantering av personuppgifter, gallring och arkivering. Projektet hanterade frågor rörande uppgifter av mycket integritetskänslig natur.

  Under uppdraget fick Therese god kännedom om hur en politiskt styrd organisation fungerar.

  Metoder: Processkartläggning, informationsinsamling, informationsanalys

 • Örebro läns landsting (Region Örebro län)

  2010 - 10

  Utbildare

  Therese utbildade ett stort antal medarbetare i frågor rörande offentlighet och sekretess, allmän handling, ärendehantering, arkivering och PUL. Syftet med utbildningen var bl a att bredda personalens kompetens kring allmänna handlingar, då många i huvudsak endast hade kännedom om hanteringen av patientjournaler.

 • Länsstyrelsen i Örebro län

  2009 - 09

  Uppdragsledare

  Therese fungerade som lokal uppdragsledare vid flytt av Länsstyrelsernas körkortsverksamhet till Transportstyrelsen, samt av den sociala verksamhetens övergång till Socialstyrelsen. Uppdraget omfattade dokument- och ärendehanteringen, vilket var en stor utmaning då mängden ärenden var omfattande. Besked om att verksamheterna skulle flyttas över till nya myndigheter kom under 2008, varför tiden för genomförande var kort. Då Länsstyrelsernas hantering av ärenden var relativt omodern handlade en stor del av uppdraget om att utreda hur den digitala hanteringen skulle sättas upp hos mottagande myndigheter, samt om hur analoga handlingar skulle skannas och tas omhand.

  Metoder: Processkartläggning, processutveckling

 • Länsstyrelsen i Örebro län

  2009 - 09

  Utredare

  Therese gjorde en organisatorisk utredning av myndighetens ärendehanteringsfunktion i syfte att utreda vilka roller som behövdes för en effektiv och rättssäker ärendehantering. Uppdraget utmynnade i en rapport som föredrogs för myndighetens ledningsgrupp varefter beslut fattades i linje med förslagen i rapporten.

  Metoder: kvalitativa intervjuer, organisationsanalys

 • Länsstyrelsen i Örebro län

  2008 - 08

  Utbildare

  Therese utbildade samtliga anställda på myndigheten i offentlighet och sekretess, allmän handling, utlämnande av handling, PUL, ärendehantering och arkivering. Syftet var att ge alla myndighetens medarbetare en grundläggande förståelse för viktiga regelverk, men också att förbereda för implementering av nytt ärendehanteringssystem.

 • Länsstyrelsen i Örebro län

  2008 - 09

  Uppdragsledare

  Therese utredde arkivering av ekonomisystemet Agresso på nationell nivå. Uppdraget syftade till att kartlägga informationen i systemet för att sedan mappa denna mot gällande lagstiftning och ta fram förslag till gallring. Resultatet av uppdraget var bland annat en gallringsframställning som skickades till Riksarkivet för beslut. Uppdraget innebar samordning med övriga Länsstyrelser i Sverige och gav Therese god kännedom om hur ekonomiredovisningen i staten fungerar.

  Metoder: Informationsinsamling, informationsanalys, gallringsutredning

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Förändringsledning, Workshopledning, GDPR, Information Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Utredning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, PM3, Prince2, Lean-baserad processmetodik, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Fil.mag

 • - Roller

  Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Utbildningsledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2018 - 2018

  IT Business Relationship Manager, Transportstyrelsen

 • 2014 - 2017

  Chef, Transportstyrelsen

 • 2012 - 2014

  Universitetsarkivarie och verksamhetssamordnare, Örebro universitet

 • 2010 - 2012

  Arkivarie, Örebro läns landsting (Region Örebro län)

 • 2008 - 2010

  Arkivarie, Länsstyrelsen i Örebro län

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Certifierad projektledare, PRINCE2 Foundation, Adding value

 • 2016 - 16

  Att leda på distans, Advantum kompetens

 • 2014 - 14

  Chefs- och ledarskapsutbildning, Vascaia

 • 2014 - 14

  Lean, Ardevo

 • 2012 - 12

  Projektledarutbildning, Örebro universitet (intern)

 • 2005 - 08

  Magisterexamen Arkiv- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet

 • 2002 - 02

  Utbytesstudier, Lesley University, Boston USA

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Kjell Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070-458 09 38
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60