Dela

Sophia Schwanborg

 • IT-arkitekt, teknisk projekt-/programledare, teamledare.

Översikt

Sophia är en hängiven problemlösare som bidrar till affärsmål genom att tillämpa sunda metoder och arbeta baserat på allmänt accepterad praxis. Hon översätter affärsstrategi till termer av IT-förmågor för att möjliggöra och facilitera kopplingen mellan planering och exekvering för att uppnå affärsmål. Sophia är alltid ute efter att tillföra mervärde i varje form för kunden och dess organisation.

Egenskaper

Sophias primära fokus är arkitektur, men det utesluter inte att hon även är erfaren projektledare och har deltagit i många olika andra roller i dussintals stora globala IT- och affärsprojekt. Sophia är en skicklig kommunikatör med dokumenterade presentationsfärdigheter och ledarskapsförmågor. Sophia arbetar strukturerat och metodiskt, men har också förmågan att tänka okonventionellt.

Konsultens CV

 • IKEA Services AB

  2016 -

  Solution architect

  Harald är i detta uppdrag i en linjeroll i ett lösningsteam inom Make IKEA a GREat Workplace (MIGW). Området ansvarar för alla lösningar inom affärsområdena Travel (hela IKEA, Inter IKEA och IKANO), Physical Workplace samt Digital Workplace. Ett stort antal initiativ, projekt och aktiviteter pågår för att evelovera lösningarna i linje med IKEA:S digitalisering och sätt att arbeta. Harald har som uppgift att ansvara för lösningsarkitektur i lösningarna men även övergripande över området, vilket sker i samråd med business- och IT-arkitekter inom domänen. Harald hjälper lösningsägarna med råd och aktiviteter för att möjliggöra noggrann budgetering och kvalitetssäkring. Förändringshantering, teknisk inriktning och konstant dialog och kontakt med produktspecialister och verksamhetsspecialister utgör grunden för arbetet. Harald coachar och fungerar som mentor åt andra lösningsarkitekter i teamet.

 • IKEA Services AB

  2016 - 16

  Biträdande projektledare

  Uppdraget var att utföra så kallad due diligence och turnaround på ett pågående program för införande av contact center management hos kunden. Detta inkluderade att flytta över rollen som projektledare till en ny kraft. Harald satte upp en plan för översyn av finanser, projektdirektiv, projektplan, testplan samt infrastrukturplanering. Ett stort mått av koordinering och ledarskap tillämpades, då ett stort antal leverantörer var inblandade i leveranserna. Den sammantagna effekten blevl att den nya projektledaren kunde tillträda utan svårigheter och snabbt få situationen under kontroll.

 • Ctek

  2016 - 16

  Förstudieledare

  Digital transformation hos en tillverkare av produkter för smart laddning av batterier. Harald ledde en förstudie med syfte att kartlägga och utvärdera existerande och önskvärda affärsförmågor för kundens olika säljkanaler och eftermarknadsfunktion. Fokus låg på att hitta en transformationsväg omfattande eHandel, produktinformationshantering och service, utfärda rekommendationer för lösningar och skapa en pilotlösning. Tyngdpunkten kom att ligga på molntjänster med tanke på vikten av att snabbt gå ut på marknaden.

 • IKEA IT AB

  2015 - 16

  Solution architect

  Uppdraget bestod i att inta rollen som lösningsarkitekt i två projekt rörande finanasiella transaktioner, särskilt företagskredit och mervärdesskatt.. Det dagliga arbetet bestod i att i dialog med affärssidan definiera, skapa eller omskapa affärstjänster, affärsinformationstjänster samt visa på hur informationssystemskomponenter påverkas och därefter i förändringsprocessflödet infoga önskade och nödvändiga förändringar samt inhämta tids- och kostnadsuppskattningar. Att koordinera diskussionsutfall, beslut och leveranser med olika intressenter, såsom ett centralt integrationscenter, domänarkitekter, IT-tjänsteleverantörer, affärssystemägare med flera var en nyckelkompetens, vilken sattes på prov i projekten.

 • IKEA IT AB

  2015 - 15

  Teknisk projektledare

  Harald deltog i MTE-programmet delvis som senior teknisk projektledare. Mina ansvarsområden inkluderade framtagande av projektdirektiv, vägledande principer, budgetberäkningar och riskbedömningar. Jag utförde även i mån av tid processanalys, IT-arkitekturritningar och lösningsdesign för projektet. Jag höll också i utbytet med angränsande pilotprojekt, för att kunna säkerställa att erfarenheter och resultat därav skulle kunna skapa värdefulla ingångsvärden till det förhandenvarande projektet. Detta för att kunna minska riskerna och pröva nyckelhypoteser. Ett ytterligare ansvarsområde bestod i att hantera relationen för, vägleda och bistå ett team från en extern leverantör, som anlitats för implementation av HP:s CODAR Helion verktygssvit. Min förmåga att snabbt anpassa mig till en väldigt krävande roll i en stor organisation förenklades av min redan omfattande kunskap, erfarenhet och kontaktnätverk hos klientorganisationen.

 • IKEA IT AB

  2014 - 14

  Solution architect

  Uppdraget omfattade långsiktigt arbete som lösningsarkitekt i ett scrum-team som ingår i en agil leveransenhet (fabrik). De dagliga arbetsuppgifterna handlade om lösningsdesign, koordinering, uppsättning och kommunikation av icke-funktionella krav och värden, informationarkitektur och i viss utsträckning affärsanalys. En kontinuerlig dialog med test-team och integrations-team kring icke-funktionella krav var en kritisk uppgift, för att möjliggöra t ex korrekt dimensionering av infrastruktur.

 • E.On

  2013 - 13

  Lead architect/pre-study lead

  Eftermarknadskanalens weblösning och relaterade områden inom CRM var i behov av mer robusta tjänster. Harald ledde en förstudie som kartlade nuläget för tjänste- och informationsarkitekturen för dåvarande lösning samt den önskade positionen och en GAP-analys för att slutligen rekommendera möjliga mellan- och långsiktiga lösningar, i synnerhet molnbaserade.

 • IKEA IT AB

  2013 - 13

  Förstudieledare/teknisk projektledare

  Uppdraget består i att utvärdera skicket för en betallösning som hanterar bl a presentkort, tillgodokvitton och digitala värdebevis. Uppgiften är att etablera en nulägesrapport som innefattar: Nuvarande tillstånd för lösningsarkitekturen, skicket som användar- och systemkraven befinner sig i, utvärdering av kompetensen hos utvecklingsgruppen, dokumentationens skick samt ett förslag på hur påverkan av kravet på frånvaro av serviceintervall minimeras.
  Uppdrageet slutfördes på avtalad tid och leveransen innefattade en fullständig rapport avseende alla ovannämnda punkter, inklusive slutsatser och rekommendationer, en lösnings- och förmågabeskrivning för betallösningen och ett styrkort innehållande kvalitetsmått med tillhörande rekommendationer. En presentation av resultaten hölls för intressenterna och sponsorn.

 • IKEA IT AB

  2013 - 13

  Chefsarkitekt

  Harald ledde ett team arkitekter med ansvar för den övergripande arkitekturen bakom IKEA:s retail web. Detta innebar bland annat att definiera arkitektoniska mål, roller och aktiviteter både på lång och kort sikt. Åtgärder för kvalitetssäkring av leveranser ffrån teamet vidtogs för att säkerställa produktionscykeln för releaser och livscykelhanteringen I övrigt.

 • IKEA IT AB

  2012 - 12

  Teknisk projektledare/solution architect

  IKEA IT AB Customs Service Area har ett trängande behov av att utföra mjukvaruuppgraderingar på sina huvudplattformar för tullhantering. Många delkomponenter håller på eller har passerat bortre gränsen för support. Uppdraget gick ut på att analysera och bedöma behovet av uppgradering för databas, operativsystem, integrationsprogram och applikationerna själva. Det var nödvändigt att skapa en uppgraderingsstrategi på grund av systemens komplexa beroenden, samt en programplan för de olika delprojekten och sedan att utföra den planen.
  Den andra delen gick ut på att agera Solution Architect för att införa integrationsstöd för det specialbyggda ryska tullsystemet (RCIS) mot IKEA IT:s övriga interna system. Uppdraget gick ut på att analysera affärskraven, planera och hålla arbetsmöten med affärsägare, samt samla och konkretisera kraven i ett antal kravdokument avsedda att tillhandahållas direkt till IT Demand-processen.

 • Telenor

  2011 - 11

  Enterprisearkitekt och teknikledare

  Detta var ett multichannel-initiativ, och Harald genomförde tillsammans med ett team en end-to-end verksamhets- och IT-transformationsförstudie för ett multinationellt bolag som levererar tjänster inom telefoni , TV och bredband och har säte i Sverige.

 • Swedish Arena Management

  2011 - 11

  Enterprise architect

  Swedish Arena Management KB (SAM) kommer att ansvara för verksamheten i Sveriges nya nationalarena, Friends Arena. Harald medverkar till att fungera som strategisk rådgivande part, utvärderar leverantörer och erbjuder SAM IT-funktionen som tjänst. Projektet är ett så kallat greenfield-projekt eftersom både verksamhet och IT behöver skapas och utvecklas från början.
  Uppgiften att lösa går ut på att bygga upp ett IT-systemlandskap utifrån affärsverksamhetens alla krav och behov från grunden. Det innebär att den inedande analysens verksamhetsarkitektur behöver förfinas och översättas till konkreta informations- och systemtillgångar. Ett antal styrande principer togs fram för att styra hur detta sedan skedde.
  Arbetet resulterade i ett stort antal leverabler för att IT-mässigt kunna stötta processen att bygga upp SAM:s verksamhet. På den exekverande nivån innebar detta: Övergripande programplan, plan över leverantörsval och förstudiearbete samt övergripande kravmassa. På den planerande nivån togs det fram styrdokument för IT beträffande Informationshantering, Affärsdefinitioner, operationella KPI:er samt rollbeskrivningar.

 • Sandvik IT Services AB

  2011 - 11

  Program/projektleadre

  Sandvik Material Technology Data Warehouse (DW) tillhandahåller företaget med möjligheten att arbeta med beslutsstöd genom ett konsoliderat förfaringssätt (central) och på detaljnivå (regionalt). Den förväntade sluteffekten av projektet är att SMT erhåller förmåga att arbeta med sina beställnings- och fakturadata centralt och därmed kan utföra noggrannare affärsanalys. Harald var program- och projektledare för fyra huvudprojekt inom Sandvik IT Services leveransorganisation där jag rapporterade till projektsponsor/intressenter såväl som Sandvik IT Services Project Management Office.

Kompetensområden

 • - Hårdvara

  Mac, VAX, PC, Sun

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Förvärvsintegration, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Strategiskt inköp, Supply chain management, Sustainability/Hållbarhet, Tillväxtstrategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Business restructuring, Compliance, GDPR, Inköp, Innovationsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Strategisk planering, Turnaround, Utbildning, Utforma logistiksystem, Utredning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärs och IT strategi, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Change Management, Information Management, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Omvärldsbevakare, programledare, Scrum master, Utbildningsledare, Databasadministratör, Facilitator, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Riskansvarig, Service Designer, Systemförvaltare, Team-ledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Arkitekt, Delprojektledare, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 -

  Managing Consultant (enterprise architect), Capgemini Sverige AB

 • 2010 - 2011

  System owner & capability manager, Sony Ericsson Mobile Communication

 • 2008 - 2010

  Enterprise architect, Sony Ericsson Mobile Communication

 • 2006 - 2008

  Global solution manager, Sony Ericsson Mobile Communication

 • 2005 - 2006

  Application architect, Sony Ericsson Mobile Communication

 • 2004 - 2005

  Senior developer/project manager, M/THöjgaard A/S

 • 2000 - 2004

  Senior consultant, Capgemini Sverige AB

 • 1998 - 2000

  Consultant, Sema Group AB

 • 1998 - 1998

  Consultant, Soft Solutions AB

 • 1994 - 1998

  Programmer and network administrator, Teledigit Scandinavia AB

Utbildningar

 • 1991 - 94

  Systemprogrammerarlinjen, 120 p, Högskolan i Skövde

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025