Dela
- Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten

Kvadrat har utvecklat Åklagarmyndighetens operativa arbetsprocesser enligt Lean-konceptet.

Myndigheten hade i en förstudie konstaterat att det finns stora olikheter mellan de allmänna kamrarna och flera kammare nådde inte de uppsatta målen. Förstudien pekade på att det fanns möjligheter att genom ett systematiskt utvecklingsarbete och genomgång av arbetssätt och processer effektivisera det operativa arbetet. Samtidigt skulle den genomsnittliga kvaliteten kunna förbättras och blir mer enhetlig. Syftet med projektet var att granska arbetsflödena i ett antal olika kammare och utifrån denna granskning föreslå förbättringar som sedan skulle implementeras på kamrarna, allt för att skapa högre kvalité, bättre flöden och därmed skapa ett ökat utrymme för åklagarnas kärnuppgifter.

Kvadrats konsulter arbetade utifrån Kvadrats standardiserade koncept för Lean förbättringsarbete som går under benämningen LeanBox, vid införandet i verksamheten. LeanBox består av tre steg som hänger ihop i en kedja där man kan avbryta efter varje steg och efter varje förbättringsomgång i steg 3 om man så önskar, allt enligt agil metodik.

Uppdraget resulterade i kortade genomströmningstider/ledtider, och minskade ärendebalanser för kunden. Man upplevde en tydligare, snabbare och enklare kommunikation, färre ärenden som behöver omarbetas, frigjord tid för chefsroller mm.

”Arbetet har varit roligt och stimulerande men det viktigaste är att det har medfört ett nytt sätt att se på förändringar. Istället för ”gnäll” i korridoren lyfter medarbetarna problem och föreslår förändringar. Att arbeta med förändringarna utifrån Kvadrats Lean-koncept har inneburit att vi har fått en struktur för hur vi kan arbeta med förändringar. Dock är det viktigt att komma ihåg att förändringsarbete tar tid och är något som man måste arbeta med kontinuerligt. Att arbeta utifrån Lean ställer också andra krav på ledarskapet inom organisationen – mot ett mer coachande ledarskap.”

Om Åklagarmyndigheten: Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Åklagarmyndigheten ska bidra genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar. Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Dessa är alla beroende av varandras verksamheter och ett nära samarbete mellan parterna är därför nödvändigt.

Ladda ner och läs Referens – Åklagarmyndigheten i sin helhet eller kontakta våra säljare om du vill veta mer om detta eller liknande uppdrag.