Dela
- Thage

Thage

Värderingsprocess för en hel koncern.

Ägaren och koncernchef Anders Andersson ville skapa en gemensam värdegrund för hela koncernen, samtidigt som han ville ta fram de unika värdena för de fem respektive dotterbolagen. Kvadrats konsult fick som uppdrag att ta fram en övergripande värdegrund på koncernnivå för att därefter arbeta fram företagsunika värderingar per ingående bolag i koncernen samt ta fram särarterna i respektive bolag.

Syftet med uppdraget var att förtydliga visionen och riktningen för alla anställda och det förhållningssätt (kultur) som ska gälla. Man hade som mål att utbilda hela personalen i vilka krav det ställer på dem som medarbetare, ca 430 totalt, och ledare. Även hur alla tillsammans skulle kunna bidra till företagets framgång och skapa engagemang kring detta.

Kvadrats konsult ledde arbetet med att ta fram utbildningsinnehåll i samråd med uppdragsgivaren. Utbildningen innehöll vision och värderingar, förändringsledning, affärsmannaskap och självinsikt. Man fokuserade även på bl.a. drivkrafter, situationsanpassat ledarskap och kommunikation och konflikthantering samt feedback. Detta skedde genom bl.a. upplevelsebaserad inlärning, rollspel och reflektion. Utbildningen avslutades med utvärdering med samtliga deltagare, prov och diplomering.

Kunden upplevde ett betydligt större engagemang och delaktighet bland personalen som ett resultat av detta projekt. Medarbetarna själva tyckte att de blivit delaktiga i processen och att det framkommit en mängd olika förbättringsförslag på arbetssätt som företagsledningen tagit till sig. Ledarna fick även konkreta verktyg att kunna motivera medarbetare och följa upp insatser och beteende kopplat till värderingarna, ett bra chefsstöd.

Jag är imponerad över att vi tog fram företagets värderingar på så kort tid och att värderingarna verkligen stämmer överens med företaget. Utbildningen har gett en stor arbetsglädje och lojaliteten till företaget har stärkts” Anders Andersson, VD och ägare Thage AB.

Om Thage: Thagekoncernen har ca 430 medarbetare i fem olika bolag. Moderbolaget Thage rymmer bygg- och byggserviceverksamheten, med specialistavdelningar inom allt från inredningssnickeri till betong och håltagning. Dotterbolagen Kranexpressen, Plåtexpressen och Östra Vrams Smide betjänar både Thage och andra byggbolag i södra Sverige. Och dotterbolaget Floresta äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler.

Kontakta våra säljare om du vill veta mer om detta eller liknande uppdrag.