Dela

Ann-Marie Hjälte

 • Testledning
 • Testmodeller/metoder
 • Projektledning

Översikt

Ann-Marie är en erfaren testledare med bred kompetens. Under åren har Ann-Marie haft olika roller inom test och kvalitetssäkring samt skaffat sig gedigen erfarenhet kring olika testmetodiker och testverktyg. Ann-Marie brinner för test och trivs i testledarrollen.

Ann-Marie har arbetat i alla testfaser inom ett flertal verksamhetsområden och med olika typer av arkitektur. Andra arbetsuppgifter har varit mentorskap, framtagande av testmetodik/testprocess, kravanalys, projekt- och testledning.

Egenskaper

Ann-Marie är van testledare som kan hantera stora grupper, hon är duktig på att planera, koordinera och skapa engamang i testgruppen. Som person är Ann-Marie kreativ, drivande och bra på att samarbeta. Kunderna uppskattar hennes lyhördhet och förmåga att hålla tidplan.

Konsultens CV

 • AMF

  2010 -

  Mentor, utbildare, stöd A-testrollen

 • AMF

  2010 -

  Acceptanstestledare

  Nytt Försäkringssysten
  med Agilt arbetsätt -scrum Lean/Kanban
  Version 1
  Version 2
  Version 3

 • AMF

  2009 - 09

  IT-PL och TL

  Fondnamn byte

 • AMF

  2008 - 10

  Delprojekt Acceptanstestledare

  SAF-LO projektet Leverans 1, 2 och 3

 • AMF

  2008 - 08

  Testledare

  Planera, genomföra testerna för det årliga Värdebesked 2008

 • AMF

  2008 - 08

  IT projektledare och test

  Här hade jag två roller IT-PL och TL med uppdrag att planera, leda och samordna den systemutveckling och tester som krävdes för att implementera en ny fond.

 • AMF

  2008 - 08

  Testledare

  Flytt av pensionsförsäkringar.
  Har skrivit kravdokumentation och även haft testledarrollen med uppdrag att säkerställa funktionalitet att det går flytta mellan pensionsinstitut. Det gäller privat- och företagsmarknadsprodukter

 • AMF

  2007 - 07

  Testmetodik

  Har varit med och tagit fram AMF-testrutiner mallar, arbetssätt etc

 • AMF

  2007 - 08

  Delprojektledare - Test

  Samtidigt som jag startade upp testerna i Årlig Info projektet ansvarade jag för att gamla värdebeskedet 2006 kom ut. Där ingick planering, kontakter med extern leverantörer etc
  I projektet nytt Värdebeskedn uppgift var att ta fram ett nytt Värdebesked – årlig redovisning/sammanställning av kundens tjänstepensionsförsäkring, traditionell försäkring etc
  Testledare för integrations- och acceptanstest men har även haft rollen som system testledare för utskrift (värdebeskedsbrevet) även tagit fram testfall och testat
  Hade även kontakt med externa leverantörer. Testverktyget ReQtest har används.

 • BGC

  2006 - 06

  Delprojektledare Test

  Riksbanken kommer att införa ett nytt avvecklingssystem för kronor. Projektet hade nära samarbete med Riksbanken, Bank of Finland och alla stora Svenska banker i Sverige, pga avveckling av euro kommer ske mot Bank of Finland. Som delprojektledare för test har mitt ansvar varit att ta fram teststrategi för hela projektet, test bemanning mm. Var operativt testledare för Integration- och System-test för Euro- Bank of Finland. Var också operativt testledare för Integrations- och System-test för FRIX-Riksbankssystemet (SEK).
  Testverktyget TestDirector används i projektet.

 • BGC

  2006 - 06

  Projektledare

  Prodsättningsgeneral/Projektledare av projektet Leverantörsbetalningar - LBKlart. Planera, koordinera ett antal system och personer.

 • BGC

  2005 - 06

  Testledare

  I- , S- och Acceptanstestledare för Leverantörsbetalning-LBKlart. Uppdraget var att säkerställa att systemlösningen kunde hantera omläggning av alla LB-kunder från Unisys till IBM. Testverktyget TestDirector användes i hela projektet.

 • BGC

  2005 - 05

  Testledare

  RIXINstream en ny tjänst som automatiserar kontroller och avstämningar av flöden mellan banker och BGC. Bankkontakter

 • BGC

  2005 - 05

  Testledare

  Testledning (Acceptanstestledare) med uppdrag att säkerställa funktionalitet för att lägga över produkten Leverantörsbetalningar (LB) till IBM plattform från UNISYS Etapp 3 och 4.
  Testverktyget TestDirector användes för avvikelsehantering. Delprojektledare i Testprojektet.

 • BGC

  2005 - 05

  Projektledare

  Produktionsgeneral/Projektledare driftsättning av projektet Leverantörsbetalningar Etapp2 och projektet 300K
  ca 25 personer var involverade i driftsättningen. Mina arbetsuppgifter var bl.a. koordinering, planering, genomföra och följa upp driftsättningen

 • BGC

  2004 - 05

  Testmetodik

  Har varit med och tagit fram BGC testprocess

 • BGC

  2004 - 05

  Testledning

  Testledning (Acceptanstestledare) med uppdrag att säkerställa funktionalitet för att lägga över produkten Leverantörsbetalningar (LB) till IBM plattform från UNISYS Etapp 2.
  I acceptanstest ingick även banktester mot ett antal banker.
  Testverktyget TestDirector användes för avvikelsehantering

 • BGC

  2004 - 04

  Projektledare

  Prodsättningsgeneral/Projektledare för prodsättningen av projektet BAR Omstrukturering

 • BGC

  2004 - 04

  Testledning

  Acceptanstestledare för Bar Omstrukturering vilkert innebar uppdateringar av värde förrådet.
  Testverktyget TestDirector användes för avvikelsehantering

 • BGC

  2004 - 04

  Projektledare

  Prodsättningsgeneral/Projektledare prodsättning av projektet AK2CSS.

 • BGC Bankgirocentralen

  2003 - 04

  Testledning

  Testledning (Acceptans- systemtestledare) med uppdrag att säkerställa funktionalitet för att lägga över produkten Leverantörsbetalningar (LB) till IBM plattform från UNISYS. (Migrering) I acceptanstest ingick även BANKTESTER mot ett antal banker.
  (cirka 25 personer var involverade)
  Testverktyget TestDirector användes för avvikelsehantering.

 • AstraZeneca

  2003 - 03

  TestCenter - TECA - Testmetodik

  Arbete som koordinator, administratör och metodstöd för TECA testcenter inför uppgradering av AstraZenecas globala plattform TOPAZ. I uppdraget ingick även att säkerställa att tester av verksamhetskritiska system genomfördes i enlighet med GXP och DeLuxe

 • AstraZeneca AB

  2001 - 03

  TestCenter - testmetodik

  Ansvarig för en ny funktion TestCenter inkl. rutiner, regelverk, resursplanering, koordinering av gemensamma testaktiviteter och riktlinjer inom ENAD.
  ENAD består av ett antal versionsprojekt och projektet syfte är att anpassa befintliga GMP kritiska system inom koncernen.
  Jag hade ansvar för att ta fram testhandbok och även hålla i utbildning. (över 100 personer har gått utbildningen) Jag hade ansvar för testverktyget TestDirector som användes för felhantering.
  Fungerade som mentor för testledare/testresurser inom ENADs versionsprojekt. Medverkade även i testplanering och i testarbetet.

 • AstraZeneca AB

  2000 - 01

  Kvalitetssäkrare, Testledare, Utredare

  Topazprojektet var AstraZeneca Sveriges uppgradering från NT4 till Windows 2000. Det innebar i korthet ny specifik klient baserad på Windows 2000 för c:a 4 500 användare.
  Testdelprojektet inventerade, testade och dokumenterade applikationer inför övergången till Windows 2000. Projektet har bearbetat ca 900 st applikationer.
  Mitt uppdrag innebar att fungera som testledare för testverksamhet inom applikationstestning och klientutveckling. Ansvarade tillsammans med kunden, delprojektledaren, att ta fram lämpliga testmetoder och riktlinjer för testarbetet. Stöd till delprojektledare och huvudprojektledaren när det gäller testmetoder och teststrategier och vilka konsekvenser olika alternativ får.
  Uppdraget omfattade även planering, framtagande av testfall och genomförande av tester samt framtagande av förvaltningsdokument.

 • Modul1 Quality Solutions

  2000 - 00

  Test och kvalitetssäkring

  Framtagande av TestHandbok för TestCenter

 • AstraZeneca AB

  2000 - 00

  Testledare

  Planering och genomförande för tester av Score projektet. Mentor till beställarsidan.

 • AstraZeneca AB

  1999 - 00

  Testsamordnare, Testledare

  Testsamordnare och testledare för Y2K's integrationstester för AstraZenecas kritiska applikationer.

 • HSB IT-Service

  1999 - 99

  Testledare

  Ansvarade för planeringen, framtagandet av testfall och genomförde av testerna.

 • DAHL AB

  1999 - 99

  Testledare, mentor, utredare

  Kvalitets säkra DAHLs arbetsflöde från order till fakturering. Ansvarade för utbildning och att ta fram testflöden och testdata för DAHLs administrativa personal och chefer som var involverade i implementeringen av MOVEX-systemet.
  Var ansvarig för testplaneringen och var även mentor.

 • Modul1 Data AB

  1999 - 99

  Test och kvalitetssäkring

  Har varit med och tagit fram Modul1 Kvalitetssäkring- och Test-modell

 • Handelsbanken

  1998 - 99

  Testledare, testsamordnare, mentor

  Nydoprojektet uppgift var att implementera och produktionssätta ett inköpt standarpaket (export-inkasso, import-inkasso, finansiering) samt även säkerställa det egenutvecklade systemet. Min roll var att planera, koordinera alla sambanden till dokumentsystemet. Medverkade även i testarbetet.. Fungerade även som mentor till testledaren på verksamhetens sida. Skapade rutiner för att höja och säkerställa kvalité. Tekniska miljön var C/S-NT, stordator, TSO/ISPF, CICS/DB2/DL/1-miljö.

 • SJ Data

  1998 - 98

  Testledare, Utredare, Mentor, Projektledare

  Testledare för projektet SpaceInfo. Ett system i C/S-miljö för bärbara och stationära datorer. Systemet uppgift var att hålla reda på tomma godsvagnar. Ansvarade för en teknisk utredning av miljön. Mot slutet av projekttiden utökades uppdraget till tillförordnad projektledare. Parallellt hade jag uppdrag på Handelsbanken.

 • Föreningssparbanken

  1996 - 98

  Testledare

  Mina uppgifter på banken var att planera och leda tester av bankens applikationsförändringar samt ta fram testspecifikationer och utbilda testpersonal. Leveransen av bankens applikationsförändringar (bl.a. konto-/kassa-/ärende system-kopplingar till Internet) integrerades och verifierades tillsammans med befintliga bankapplikationer och teknik som finns i produktion. Delprojektledare i ett kvalitetssäkringsprojekt och hade i uppdrag att ta fram ett nytt arbetssätt för att kunna hantera inköpta standardprodukter, nyinköpta eller egenutvecklade applikationer samt att säkerställa bankens nya komplexa miljö. Vad som skulle säkerställas och verifieras utfördes med utgångspunkt från de krav som kravställare inom banken hade lämnat. har varit med och tagit fram Certifierings processen.

 • Telia

  1977 - 96

  Testledare, Systemansvar, DBA, Systemutvecklare,

  De första 10 åren arbetade jag med systemutveckling av större administrativa system (Löne-/Fakturering-/Ekonomisystem). I detta ingick även programmering men främst analys, systemering och utredning av systemen. Har även haft DBA-befattning och varit systemansvarig för lönesystem. I slutet av denna period hade jag systemansvar för ett större faktureringssystem som innehöll ett stort antal gränssnitt. Under 1995 deltog jag i en 1-årig extern utbildning för vidareutbildning inom Klient/Server miljön.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  Oracle, DL1, MS Access, MS SQL-server

 • - Hårdvara

  PC

 • - Standarder

  GMP, GxP, ISO 9001, 21 CFR Part 11

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Agila metoder allmänt, KANBAN, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Implementation, Införande och överlämning, Test

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Administrativ delprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumentation, Kvalitetsledning

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Strategisk testledning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Funktionstestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, DBA

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer, Stordatorsystem, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Elektronisk fakturering, IMS-system, Lagerhanteringssystem, Billing-system, CRM-system, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring, Läkemedelsindustri, Transport/Spedition/Flyg

 • - Roller

  Kvalitetsansvarig, Testare, Testledare

Anställningar

 • 1998 - 2002

  Konsult , Modul1 Data AB

 • 1996 - 1998

  Testledare/kvalitetssäkrare, FöreningsSparbanken

 • 1977 - 1996

  Testledare, Systemansvar, DBA, Systemutvecklare,, Telia Data

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certifierad Scrum Product Owner CSPO, Crisp

 • 2010 - 10

  SCRUM master kurs, scrumalliance - AMF

 • 2010 - 10

  Lean - Kanban , Crisp - Kvadrat

 • 2007 - 07

  Att leda och genomföra effektiva Workshops, NFI

 • 2002 - 02

  AZ utbild. i deLUXe,GMP, CM,VSS,SOP, granskning, AstraZeneca AB

 • 2001 - 01

  Kravhantering-behovsanalys , IIR Utbildning AB

 • 2000 - 00

  Kommunikation Ledarskap, Dale Carnegie

 • 2000 - 00

  Projektstyrning MOPS, Modul 1 Data

 • 1998 - 98

  Mercurys testverktyg -TD, Mercury

 • 1998 - 98

  Testmetodik, Handelsbanken

 • 1996 - 96

  Testmetodik, Föreningssparbanken

 • 1994 - 94

  Testmetodik, Telia Data

 • 1988 - 88

  Effektiv ledning av testarbete, Enea Data

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336