Dela

Malin Ljungh

 • Utvecklare
 • Systemdesigner
 • Arkitekt

Översikt

Malin har många års erfarenhet av systemutveckling i olika miljöer med tyngdpunkt på Java. Hon är s.k. "full stack" men vill du ha bra patchning av databasen eller om UX är viktigt kan du tänka på att komplettera teamet med andra kompetenser (Malin gör mest back-end). Drömmer om bra specar men har nog aldrig sett några så trivs med att jobba agilt med många små och snabba iterationer. Malin har försökt lösa problemen i http://adventofcode.com/2017 med olika språk, kolla gärna hennes repo https://github.com/effin/advent2017 och kommentera!

Egenskaper

Som person upplevs Malin som lugn på gränsen till letargisk men är egentligen fokuserad och effektiv. Hon kan jobba självständigt men är ett hyfsat socialt djur som gillar att dela med sig av sina kunskaper men trivs allra bäst som sämst i klassen med ett utmanande uppdrag att lösa. Slutade med stol 2015 så kan bara ta uppdrag med höjbart skrivbord (är dock ganska kort men lite måste det gå att höja). Svarar inte i telefon men tar gärna en lunch.

Konsultens CV

 • Kindred

  2015 -

  Utvecklare

  Del i team Transaction Services som hanterar en portfölj med backendapplikationer, främst för att hantera kundernas monetära transaktioner och konton, samt ett antal betalningslösningar som Paypal, Skrill, Hipay, Paysafecard m fl. Lättviktscontained serverappar med låg latency, hög throughput 24/7 med noll nertid, utvecklade i Java, Couchbase, JMS, Spring Boot, JPA, Maven, Git, CockroachDB, docker.

 • Unibet

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Del i scrumteam "bank" som hanterar en portfölj med backendapplikationer, främst för att hantera kundernas monetära transaktioner och konton. Lättviktscontained serverappar med låg latency, hög throughput 24/7, utvecklade i Java, NoSQL, JMS, Spring, JPA, Maven, SVN, Glassfish/Jetty, continuous delivery.

 • Saab AB

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Omskrivning av alerthantering för Halifaxprojektet i välfungerande Scrum-team. Modulen var en OSGI-kompontent med mycket hög prestanda. Självdiagnostiseraned. Kommunikation via RTI DDS. Databas solidDB.
  Designen byggde på IoC/DI och enhetstester gjordes mha Mockito.

 • Saab AB

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  Del i teamet för bassystem Java inom marina CMS, ffa alerthantering. Systemet baseras på komponenter skrivna i Java, C++ och ADA. Bassystem Java levererar komponenter för resurshantering, alerthantering m m. Kommunikation baseras på DDS (från RTI), GUI främst i Swing (operatörskonsol) samt web (Vaadin). Databashantering Postgres och SQLite. Systemen körs på Linux, versionshantering i Subversion, byggs m Maven och Jenkins.
  Mycket höga krav på stabilitet, hantering av dynamiska resurser, redundans, självdiagnostiserande kompenenter m m. Profilering medelst JVisualVM och Yourkit.

 • S|E|B

  2011 - 12

  Lead developer

  Lead developer i Scrum-team för nyutveckling av integration mot Bank of New York Mellon gällande investment operations i fondprocessen. Utveckling medelst RSA, Websphere, Enterprise architect, Oracle och SoapUI. Spring, Continous integration, automatiserade tester, EasyMock, FpML, ISO 20022.

 • S|E|B

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Systemutvecklare i förvaltningsorganisationen till beräkningsmodul för portföljoptimering och portföljsimulering - private wealth allocation. Optimering och Monte Carlo-simuleringar mha open source-lib ojalgo. Konsumering och publicering av web services. Servern går på WebSphere, utvecklingsverktyg RSA.

 • S|E|B

  2009 - 12

  Systemutvecklare

  Systemutvecklare i förvaltningsorganisationen till ett portföljhanteringssystem för rådgivande och diskretionär förvaltning, även delaktig i projekt. Javasystem med många integrationer mot andra system via web services och även C/S-tjänster mot stordatorsystem. Servern går på WebSphere och en swing-klient. Utvecklingsverktyg Rational Software Architect, mkt Spring.

 • Stockholms universitet

  2009 - 09

  Systemdesigner/systemutvecklare

  Vidareutveckling av VFU-portalen, personal- och studentgränssnitt (web). Kommunikation web services, databaser (SQL-server), DTS. Integration med LADOK (Mimer/MySQL).

 • Eniro

  2009 - 09

  Dokumentatör/förvaltare

  Dokumentation och förvaltning av beräkningsmodul i BI-lösning.
  Verktyg/miljö: Delphi, Kylix, Linux, CVS.

 • Wallstar support

  2008 - 08

  Systemarkitekt, utvecklare, testare

  Utveckling av flera nya moduler inom koncernens system för ekonomisk analys och budget.
  Systemet är baserat på Microsofts BI-plattform. Mitt arbete har innefattat integration mot sex olika system m.h.a. SQL Server Integration Services, bygga datalager och ETL-process och till viss del kuber m.h.a. SQL Server Analysis Services.
  Baserat på kuberna har jag tagit fram rapporter m.h.a. SQL Server Reporting Services.
  För inmatning av grunddata har en webbapplikation konstruerats i .Net (C# och VB.Net). Budget rapporteras m.h.a. Excel där data och logik hanteras via VBA.

 • Wallstar support

  2008 - 08

  Systemarkitekt, utvecklare, testare

  Vidareutveckling av webbaserat stuterisystem. Ansvarig för design, implementation och dokumentation, kontakt med slutkund.
  Systemet är utvecklat J2EE med EJB och JSP. Hibernate och Struts används för persistens resp. programflöde, JBoss som applikationsserver. Microsoft SQL Server 2005 som databas.
  Utvecklingmiljöer Eclipse och Ant.
  AJAX har implementerats mha Rico-ramverket. Gränssnitt i XHTML och CSS.
  Arbetet bedrevs delvis enligt TDD.

 • Emil, född augusti 2007

  2007 - 08

  Föräldraledig

 • Lärarhögskolan i Stockholm

  2006 - 07

  Systemarkitekt, utvecklare, testare

  Vidareutveckling av tjänstebaserad applikation (SOA) för att hantera logiken kring studenternas VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Runt denna byggdes flera olika webbaserade gränssnitt för hantering av VFU, både från personalens, skolornas och studenternas vy.
  Verktyg: .Net 2.0/Visual Studio 2005, C#, WSDL, Atlas (AJAX), MS SQL Server 2000.
  Utveckling av gränssnitt i XHTML och CSS. Utveckling av Web Services för kommunikation med andra system.

 • Wallstar support

  2005 - 06

  Systemarkitekt och utvecklare

  Vidareutveckling av webbaserat stuterisystem. Ansvarig för design, implementation och dokumentation.
  Systemering och programutveckling i J2EE med EJB och JSP. Hibernate och Struts används för persistens resp. programflöde, Sybase EAServer som applikationsserver. Sybase SQL Server som databas.
  Systemet driftades på Solaris, test- och utveckling på Windows.
  Utvecklingmiljöer JBuilder, Eclipse (MyEclipse), Ant.

 • Emma, född oktober 2004

  2004 - 05

  Föräldraledig

 • NCC AS - Norge

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  Analysverktyg
  Utveckling av applikation i webbmiljö för projektuppföljning.
  Verktyg/miljö: Windows 2000 Server, MS IIS 5.0, MS SQL Server 2000, MS Visual Studio .NET, XHTML, CSS, DHTML, VBScript, Jscript.

 • NCC AB

  2002 - 03

  Systemutvecklare

  Implementering av centralt elektroniskt arkiv för lagring av fakturor, bokföringsrapporter och verifikationer. Även konvertering av data för vidarebefordring till Posten eBrev.
  Verktyg/miljö: Streamserve, MS SQL Server 2000

 • NCC AB

  2002 - 02

  Systemdesigner och utvecklare

  Behörighetssystem.
  Ett centralt register för att hantera behörigheter avseende attesträtter. Gränssnitt via web services mot kringliggande system
  Verktyg/miljö: Design i MS Developer Studio .Net Architect. Utveckling i C#, WSDL, T-SQL (lagrade procedurer).

 • NCC AB

  2002 - 02

  Systemdesigner och utvecklare

  Framtagning av system för tidrapportering, fakturering och uppföljning av konsultverksamhet.

 • Brokat

  2001 - 01

  OO-designer och utvecklare

  Utveckling av bankapplikation (middle-ware). Ansvarat för design, implementation, testning och dokumentation av connector mot back-endsystem.
  Verktyg/miljö: BST, JAVA, JMS, IBM MQ Series, JNDI, RMI, Junit, MS Visio, VSS

 • NCC AB

  2001 - 02

  Systemdesigner och utvecklare

  Design och utveckling av central single-sign-on-lösning för påloggning till kringliggande system.
  Verktyg/miljö: ADSI, XML, web services, Windows NT Server 4.0, MS IIS 4.0, MS SQL Server 7.0, MS Transaction Server, Visual Basic 6.0, Visual Interdev 6.0, ASP.

 • LRF

  2001 - 03

  Systemutvecklare

  Konvertering och vidareutveckling av webbapplikation för administration och presentation av fastigheter till salu.
  Utredning och framtagning av kravspecifikation nya moduler.
  Verktyg/miljö: Windows NT Server 4.0, MS IIS 4.0, MS SQL Server, MS Access, MS Transaction Server, Visual Basic 6.0, Visual Inderdev 6.0, JScript.

 • NCC AB

  1999 - 03

  Systemdesigner och utvecklare

  Design och utveckling av tidrapporteringssystem för yrkesarbetare. Systemet innefattar bemanning av projekt och lag, regelverk för kollektivavtal såsom lagbasersättningar, underjordstillägg m m. Tidrapporterna skapar underlag för lön och fakturering. Arbetet har innefattat kravspecifikationer, prototyper, tester, kommunikation med användare, design av databas och användargränssnitt samt implementering av regelverk samt kommunikation med kringliggande system.
  Verktyg/miljö: Windows NT Server 4.0, MS IIS 4.0, MS SQL Server 7.0, MS Transaction Server, Visual Basic 6.0, Visual Interdev 6.0, ASP, Jscript, XML

 • Walleniusrederierna

  1999 - 99

  Systemutvecklare

  Implementation av Instansors ramverk för object relational-mapping
  Verktyg/miljö: Sun JDK 1.2, Solaris

 • Sybase

  1999 - 99

  Lärare Javakurs

  Nybörjarkurs, två omgångar.

 • Instansor AB

  1998 - 99

  Systemdesigner och utvecklare

  Utveckling av generellt ramverk, ObjectServer; för object relational-mapping.
  Verktyg/miljö: Sun JDK 1.2, J2EE, JDBC, Kawa, EJB, CORBA, BEA WebLogic applikationsserver, RMI, Oracle 8i, Sybase SQL Server, Window NT Server 4.0
Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, MS Internet Information Server, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL, Sybase SQL-server

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Fakturering, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  CVS, JMS, Ant, Atlassian Jira, Clearcase, Docker, Eclipse, J2EE, Node.js, Thoughtworks Go, Git, Hibernate, JDBC, Maven, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Spring, Spring Webservice

 • - Utvecklingsspråk

  UML, C#, Office VBA, Servlets, XML, ASP, COM+, Java, Javascript, JSP, SQL, Visual Basic

 • - Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Systemintegration, Objektorienterade system, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  AJAX, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Arkitekt, Testare, Designer, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2000 - 2003

  Konsult/systemutvecklare, BMK Consulting AB

 • 1998 - 1999

  Systemutvecklare/konsult, Instansor AB

 • 1998 - 1998

  Examensarbete, Ericsson Radio Systems AB

Utbildningar

 • 2010 - 10

  Core Spring, Spring source, Jayway

 • 2010 - 10

  SpringSource Certified Spring Professional, Spring source

 • 2009 - 09

  Certified Scrum Master , Crisp/Henrik Kniberg

 • 2002 - 02

  Arkitektur och design av Java(TM) 2 Enterprise Edi, Sun Microsystems

 • 2001 - 01

  Enterprise Java Beans, Init

 • 2001 - 01

  Sun Certified Java Web Component Developer,

 • 2000 - 00

  Implementing and designing a database SQL Server, Cornerstone

 • 1999 - 99

  Sun Certified Java Programmer,

 • 1999 - 99

  Sun Certified Java Developer,

 • 1999 - 99

  Avancerad Javaprogrammering, Informator

 • 1999 - 99

  JavaOne University, San Fransisco

 • 1994 - 98

  Civilingenjör Teknisk fysik, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25