Dela

Henrik Leijonhufvud

 • IT- arkitekt
 • Teknisk projektledare
 • Utredare

Översikt

Henrik har en gedigen erfarenhet från teknisk projektledning, arkitektur och agil utveckling inom både privat och offentlig sektor. Han har en stor förmåga att sätta sig in i kundernas verksamhet och problemställningar, och har en bra balans mellan teknisk insikt och ett öga för verksamhetens behov. Henrik arbetar i uppdrag där han genomför utredningar och analyser för att i ett livscykelperspektiv omsätta dessa till realiseringar i form av tekniska underlag för anbud eller offerter. För analysarbetet använder Henrik gärna ett modelleringsverktyg för att skapa en tydlig problemförståelse genom att dessutom exekvera lösningen.

Egenskaper

Henrik har lång erfarenhet av gränsytan mellan verksamhet och IT både i form av traditionell och agil utveckling. Han har haft flertalet roller inom systemutvecklingsprojekt men fokuserar nu på rollen som arkitekt för att där besrkiva och lösa problemen tidigt istället för att hantera symtomen på problemen senare i kedjan.

Henrik går från ord till handling och strukturerar upp komplexa verksamheter och situationer. Han har;
- Stark analytisk förmåga
- Integritet och tydlighet
- Kreativa egenskaper och tänker 'utanför boxen'

Konsultens CV

 • STOKAB

  2019 -

  Systemarkitekt

  Pågående uppdrag

 • Scania CV AB

  2018 - 19

  Applikationsutvecklare, MDriven

  UTMANINGEN: Säkerställ att effekterna från en större militärorder innehållande tillgänglighetskrav för ett transportsystem får rätt påverkan på produkterbjudanden samtidigt som digitalisering kan göras för hela affären. LÖSNINGEN: Skräddarsydda applikationer utvecklas snabbt och till låg kostnad i MDriven för specialkrav samtidigt som att produkterbjudandets kärna bibehålls mot andra kunder: RESULTATET: Pågående uppdrag

 • Scania CV AB

  2018 - 19

  Applikationsutvecklare, MDriven

  UTMANINGEN: Hur tar Scania fram nästa generations IT stöd för större kunder med stora fordonsflottor. LÖSNINGEN: Henrik utvecklar i nära samarbete med slutanvändarna en applikation med produktionsdata med hjälp av MDriven där snabb återkoppling och ständig förfining är möjlig. RESULTATET: pågående uppdrag

 • Finansinspektionen

  2018 -

  Applikationsutvecklare, MDriven

  Henrik stöder införandet av MDriven på Finansinspektionen i syfte att snabbare komma till produktionstart i de olika initiativen.

 • Scania CV AB

  2017 - 18

  Lösningsarkitekt

  UTMANINGEN: Henrik har uppdraget att etablera arkitekturen för nästa generations av systemstöd för att digitalisera arbets- och informationsflöden ute på Scanias verkstäder. LÖSNINGEN: Med hjälp av ett modelldrivet angreppsätt där verksamheten kan separera verksamhetskrav från implementation säkerställer Henrik att verksamheten tydligare kan utveckla sin affär och behov av information. RESULTATET: Framgången med modelldrivna synsättet och utvecklingmetodiken utvärderas tillsammans med Henrik i ett annat projekt som grund för annan applikationsutveckling på Scania

 • Scania CV AB

  2017 - 18

  Lösningsarkitekt

  UTMANINGEN: Henrik säkerställer arkitekturen i IT-systemen som bygger grunden i Scanias nästa tjänsteerbjudande på eftermarknaden. LÖSNINGEN: Fokus på information och informationsbehov gör att innehåll och omfattning tydlliggörs och därmed kan verksamheten fokusera på de delar där affärkraven behöver etableras tidigt. RESULTATET: Ökad insikt och handlingsplan kring hur organisationsövergripande "features" skall utvecklas

 • Livsmedelsverket

  2016 - 16

  Lösningsarkitekt (50%)

  UTMANINGEN: Livsmedelsverket behöver samla in dricksvattenkvalitetrapporter i Sverige men saknar systemstöd. Hur ska systemet utformas? LÖSNINGEN: Henrik tog fram en arkitekturbeskrivning baserad på en abstrakt modell som visar på hur systemet skall utformas RESULTATET: Livsmedelsverket hade en tydlig och till och med exekverbar arkitekturbeskrivning som grund för att ta fram systemet.

 • Scania IT

  2015 - 17

  Lösningsarkitekt

  UTMANINGEN: Henrik har uppgiften att säkerställa att arkitekturen i ett system för hantering av planer för förebyggande underhåll för lastbilar kommer att möte alla funktionella och icke-funktionella krav som ett system med globalt avtryck måste uppfylla. LÖSNINGEN: Henrik balanserar kraven på ständiga leveranser av affärsvärde från flera agila team med behovet av att hantera teknisk skuld och ständigt ansvara för ett brett perspektiv. RESULTATET: Systemlösningen är nu transparent via ett modellbaserat beskrivningsätt där modellen ständigt beskriver lösningen

 • Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

  2015 - 15

  Enterprise Arkitekt

  UTMANINGEN: Beskriv förväntad utveckling av tunnelbanan under de kommande 10 åren. LÖSNINGEN: Henrik identifierade önskade effektmål, nuläget och identifierade gap relativt de olika komponenterna i systemet. Ett modelleringsverktyg användes som grund för analysen. RESULTATET:Ett strukturerat bidrag till planeringsarbetet och en "aha" upplevelse för kunden kring hur modelleringsverktyg kan användas.

 • Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

  2015 - 15

  Enterprise Arkitekt

  UTMANINGEN: Ett nytt IT-systemet skall införas på de uppgraderade C20 tunnelbanevagnarna. IT-systemet är komplext och har många integrationer till andra system inom TF. En översyn behöver göras för att ta hänsyn både till kortsiktiga och strategiska vinster kopplat till framtida utbyggnad och kommande signalsystemsbyten.
  LÖSNINGEN: Henrik bidrog i en arkitektroll med flera kvantitativa analyser som tog hänsyn till de olika aspekterna såsom Strategi, Ekonomi, Funktion, Tidplan etc. Resultatet av dessa analyser låg sedan till grund för C20 IT systemets fortsatta utveckling. RESULTATET: TF har ett genomarbetat underlag som ligger till grund för framtida beslut för C20 på både kort och lång sikt.

 • Daymaker AB

  2014 - 15

  Rådgivande arkitekt

  UTMANINGEN: Hur skall Daymaker gå vidare med sitt interna stödsystem, köpa standardsystem eller produktifiera sitt egenutvecklade för att få kostnadsdelning med fler kunder. LÖSNINGEN: Henrik bidrog med ett antal alternativ för hur systemet skulle kunna produktifieras, via exempelvis outsourcing, modelldriven utveckling. RESULTATET: Daymaker går nu vidare med att försöka produktifiera sitt stödsystem.

 • Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

  2014 - 14

  Enterprise Arkitekt - Infrastruktur

  UTMANINGEN: Vilka principer bör gälla för övergångar mellan olika typer av nätverk. LÖSNINGEN: Henrik dokumenterade nuläget, analyserade detta och kunde identifiera ett antal olika principer som dokumenterades som ”Arkitektur bestämmelse” inom TF. RESULTATET: Övergångar mellan olika nät måste nu inte special anpassas för varje nytt behov utan det finns nu tydliga bestämmelser för hur detta skall ske vilket sparar både tid och pengar.

 • Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

  2014 - 14

  IT - arkitekt - nätverk

  UTMANINGEN: Vilket av de befintliga näten på Trafikförvaltningen(TF) utgör det bästa valet för att placera Citybanans styr och övervakningssytem. LÖSNINGEN: Henrik identifierade och beskrev dimensionerande krav med hänsyn till tillgänglighet, personsäkerhet och livcykelkostnad och identiferade ett flertal lösningalternativ med tillhörande SWOT analyser. RESULTATET: TF erhåll kvalitativt beslutsunderlag som grund för ett rationellt val av nät.

  Arbetet bedrevs i MEGA arkititekturverktyg

 • FMV

  2012 - 14

  Teknisk projektledare/ Enterprise arkitekt

  UTMANINGEN: Omsätt ett av Försvarsmaktens mest komplicerade IT-system (Ledningsträningssystemen) till en ny generation som har en förändringstålig arkitektur, låg driftskostnad, hög skalbarhet och IT-säkerhet med bibehållen fokus på nyttan för verksamheten. LÖSNINGEN: Henrik kartlade och dokumenterade nuläget i form av processer, information, IT-stöd och IT-infrastruktur och skapade därefter en mål-arkitektur med motsvarande uppdelning med spårbarhet till affärsmålen i Sparx Enterprise Architect. Dessutom formulerade Henrik en systemförsörjningsstrategi för produktområdet. RESULTATET: En förändringsplan som i ett antal steg beskriver hur förändringen skall genomföras, med bibehållen övningsproduktion

 • Saab Security and Defense Solutions

  2011 - 13

  Projekteringsledare / Systems Engineering Manager

  UTMANINGEN: Få igång en effektivare och mer kvalitativ anbudsproduktion för marksegmentet med ökat produktfokus. LÖSNINGEN: Henrik införde ett strukturerat arbetssätt med kravhantering, analys, design, kostnads- och prisberäkning, risk- och underleverantörsanalyser med både spårbarhet mot kundnytta och underliggande kalkyl. Ökad kvalitet på anbuden kräver också att verksamheten går från ett projektorienterat synsätt till ett produkt och kundnyttoorienterat synsätt i vilket Henriks kunskaper var avgörande. RESULTATET: Verksamhetsarkitekturbeskrivningar i Sparx Enterprise Architect (SysML/UML) ligger till grund för offertarbetet på system-av-system nivå och offerter kan effektivt genereras med en tydlig koppling till både produktinnehåll och kundnytta

 • FMV

  2009 - 10

  Upphandlingsledare/Projektledare

  UTMANING: Nedskalning och omfokusering av stort utvecklingsprojekt.
  LÖSNING: Henrik genomförde flertalet workshops kring kommersiella strategier med BizAgi (BPMN), fokuserade på kontrollerad förändring med bibehållen spårbarhet mot kundnyttan. Han bidrog också till införandet av agila metoder (inom ramen för RUP) för bättre kontroll av utvecklingen. Henrik genomförde flertalet marknadsundersökningar och utredningar inom segmentet Taktisk ledning för att ständigt utvärdera valda produkt- och upphandlingsstrategier.
  RESULTATET: En organisation som är medveten om att affärsarkitekturen är lika central som övriga delar i ett projekt.

 • Saab Security

  2009 - 09

  Projektrevision

  UTMANINGEN: Revidera strategiskt projekt i fritt fall.
  LÖSNINGEN: Henrik utgick från offertkalkyl, intervjuer med personer i ledande befattningar kunde efter detta etablera informationsjämvikt mellan projektledare och styrgrupp som grund för konkreta åtgärder.
  RESULTATET: Projektet lades ned men projektläget blev konkretiserat och ledningen kunde vidta åtgärder tidigare.

 • FMV

  2008 - 08

  Designledare

  UTMANING: Hur ser IT-arkitekturen för ledningsstödssystem (Command and Control systems) ut inom försvarsdomänen de närmaste tio åren ut?
  LÖSNINGEN: Henrik bidrog med sin produktionserfarenhet för att hitta lösningar på problem som förelåg i nuvarande produktion med monolitiska system, proprietära gränsytor och med låg förändringförmåga inom typiska försvarsprojekt istället för att göra för stora antaganden om framtiden. Denna arkitektur beskrevs med ett arkitekturellt ramverk (MODAF) i SparxEA/UML.
  RESULTATET: Starten för ett brett införande av Enterprise- och verksamhetsarkitektur baserat på MODAF inom FMV.

 • FMV

  2005 - 09

  Teknisk projektledare (SEM SLB Etapp 1)

  UTMANING: Genomför upphandling och led den tekniska beställarsidan om ca 20 personer vid fastprisanskaffning av ett stort distribuerat stridsledningssystem från Saab AB. Samordna produktportföljen inom FMV genom strategiarbete. LÖSNING: Henrik bidrog med tydlighet både genom sitt ledarskap och genom ett högkvalitativt upphandlingsunderlag (teknik och verksamhet). Han förankrade genomförandet genom att leda och samordna flera integrerade projektteam (IPT) med ett brett deltagande från alla intressenter. Henriks integritet med kompromissvilja bidrog till ett planenligt genomförande där fokus låg på nyttan istället för formalia under förhandlingar.
  RESULTATET: Leverans och driftsättning enligt plan. INTE ett av Försvarsmaktens havererade IT-projekt. Projektet ledde till etablering av ett nytt produktområde både inom FMV och hos Saab.

 • FMV

  2003 - 05

  Kravanalytiker

  UTMANING: Kravställ ett distribuerat stridsledningssystem avsett för manöverförbanden (~armén). Strategiskt projekt för flera leverantörer.
  LÖSNING: Henrik utvecklade en precis form av användningsfallsbeskrivning till som låg till grund för upphandling enligt LOU. Han kompletterade med funktionella krav satta i sitt sammanhang och skapade en tydlig koppling till verksamheten med scenarion. Kravställningen kompletterades med en standardiserad informationsmodell för att säkerställa framtida utbyggbarhet av systemet. Allt baserades på ”4+1 ramverket” och MILSTD498 Henrik ledde flertalet workshops med informationsmodellering, systemanalys, systemdesign tillsammans intressenter.
  RESULTATET: Arbetet skapade bred kravacceptans, tydlighet i funktion och god koppling till verksamhetens behov. Mot slutet av perioden fick Henrik ansvar för hela den funktionella kravbilden och slutligen hela projektet (se ovan).

 • FMV

  2001 - 02

  Informationsmodellering

  UTMANINGEN: Utred och konkretisera hur ett stort antal NATO standards (1000-tals sidor) kommer att påverka Försvarsmaktens informationshantering för förbandsledning. LÖSNINGEN: Henrik utvecklade och implementerade en demonstrator som konkretiserade påverkan i olika scenarion samt dokumenterade ett antal designprinciper som bör tillämpas inom Försvarsmakten. RESULTATET: Utredning och demonstrator fick genomslag vilket ledde till att standardiserade informationsmodeller började tillämpas på bredd inom Försvarsmakten.

 • Ericsson AB

  2000 - 01

  Systemarkitekt

  UTMANINGEN: Producera systemarkitekturen och led genomförandet av den 2:a generationen av Ericssson Surfplatta (WebScreen). LÖSNINGEN: Henrik införde iterativ kravhantering, use-case modellering och arkitektur/design via RUP (4+1). RESULTATET: Projektet hade goda förutsättningar till att bli en ”telefon-Ipad” när det lades ned…

 • FMV

  1999 - 00

  Systemarkitekt

  UTMANINGEN: Utveckla och etablera systemarkitekturen utifrån en prototyp för ledningsstöd för de svenska markförbanden. Fokus på distribuerad redundans. LÖSNINGEN: Henrik etablerade en dokumenterad kravbild utifrån prototypen, drev analys och design av en replikeringslösning och bidrog till utveckling av skarp referensmiljö för minskad risk vid driftsättning i fält. RESULTATET: Programvaran användes i mer än 10 år efter detta med höga poäng för användarvänlighet men avvecklades pga. låg interoperabilitet.

 • FMV

  1999 - 99

  Integratör

  UTMANINGEN: Driftsätt skarpt ledningssystem för insats i Kosovo. LÖSNINGEN: Henrik identifierade olika driftskonfigurationer, utvecklade automatiserad installation och konfiguration för kvalitetssäker driftsättning och drift. RESULTATET: Synnerligen kompetent ledningssystem levererat i tid, detta dock bäst för invasionsförsvar och inte som stöd för lågintensiva internationella insatser.

 • FMV

  1998 - 99

  Testledare

  UPPDRAGET: Dokumentera graden av systemfunktionalitet som realiseras gemensamt av tre löst kopplade delsystem. LÖSNINGEN: Henrik analyserade kravbilden och realiserade testfall samt tester som visar på hela systemets samfunktion. RESULTATET: Verfieringsrapport som visade på behovet av kravställning på ”högre” systemnivå.

 • FMV

  1997 - 98

  Integratör

  UTMANINGEN: Driftsätt skarpt ledningssystem för svensk divisionsledning (300 användare) LÖSNINGEN: Henrik identifierade olika driftskonfigurationer, automatiserade installation och konfiguration för kvalitetssäker utrullning och drift. Han säkerställde dessutom en realistisk testmiljö. RESULTATET: Leverans enligt plan och behov. Distribuerade fältsystem med den typen av teknik är dock svåra att administrera och drifthålla.

 • Stockholm Energi

  1997 - 97

  Programmerare

  UTMANINGEN: Utveckla kundregister innehåller alla typer av kundinformation för ca en halv miljon kunder. LÖSNINGEN: Henrik bidrog med ett iterativt metodkunnande och kompetens kring ORACLE forms. RESULTATET: Kundregister utvecklat i nära samarbete med kundtjänst.

 • Ericsson AB

  1997 - 97

  Testare

  UTMANINGEN: Säkerställ kvalitet på ERP-system före driftsättning.
  LÖSNINGEN: Henrik bidrog med revision och upprättande av testspecifikationer och testfall med spårbarhet mot krav. RESULTATET: Stort antal fel hittades och åtgärdades.

 • Ericsson AB

  1996 - 97

  Programmerare

  UTMANINGEN: Effektivisera och höj kvaliteten på miljötest av radiobasstationer med systemstöd. LÖSNINGEN: Henrik genomförde iterativ utveckling (enligt PROPS) av systemet ”VASS” för automatiserad testning, analys och lagring av mätdata vid verifiering av radiobasstationer. RESULTATET: VASS gav grunden för en gemensam verifieringsmetod och arbetssätt för de ca 50 användarna.

 • Astra AB

  1996 - 96

  Programmerare

  UTMANINGEN: Utveckla stöd för läkemedelsinformation i form av 1) utskrift 2) installationsprogram. LÖSNINGEN: Henrik utvecklade komponenter i Crystal reports och Installshield. RESULTATET: Leverans enligt plan. Driftsättning på Astra.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  ArcGIS, MS Project, Rational Rose, Subversion, Enterprise Architecht (verktyg)

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Workshopledning, Projektrevision, Utredning, Affärsutveckling, Metodstöd, Processinförande, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Kravanalys, Kravmodellering

 • - Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  PROPS, BPM, ITIL, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, TOGAF

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Implementation, Projektering, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, IT-säkerhet allmänt, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Inbyggda system, Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Ledningssystem

 • - Tillämpningar

  SOA, GIS, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Försvar

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Workshopledare, Produktledare, Utredare, Arkitekt, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Systemanalytiker, Enterprise Architecht, Kravanalytiker, Upphandlare

Anställningar

 • 1997 -

  konsult, ZAPPEION

 • 1996 - 1997

  Konsult, CAP GEMINI

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Leading SAFe Course (Certifierad), Informator

 • 2014 - 14

  ITIL Foundation (certifierad), AddSkills

 • 2014 - 14

  LEAN Grunder, Kvadrat

 • 2013 - 13

  TOGAF Complete, Biner Academy

 • 2007 - 07

  SysML Distilled with Enterprise Architect, Chris Cobryn

 • 2002 - 02

  Avancerad Use-Case Modellering, Rational

 • 1998 - 98

  Grunder LOU, FMV Internt

 • 1994 - 95

  Master of Science, Electrical engineering, McGill University, Montreal, Canada

 • 1990 - 95

  Civ Ing Elektroteknik, LTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363