Dela

Bengt Henriksson

 • Projektledare
 • Kravanalytiker
 • Verksamhetsanalytiker
 • Testledare
 • Upphandlingsstöd

Översikt

Bengt är senior projektledare och kravanalytiker och har lång erfarenhet som konsult i stora och medelstora organisationer. Han har en stor förmåga att sätta sig in i kundernas verksamhet och problemställningar, och har en bra balans mellan teknisk insikt och ett öga för verksamhetens behov. Projekten Bengt har genomfört har omfattat systemutveckling, förstudier, upphandling, verksamhetsutveckling och implementering. Han har under sitt arbete som konsult samlat på sig en stor praktisk erfarenhet av olika, verksamheter, metoder, modeller och standards.

Som projektledare är Bengt van att leda projekt inom systemutveckling, upphandling och verksamhetsutveckling generellt. Bengt är certifierad projektledare hos PMI (Project Management Institute) och har arbetat med etablerade projektmodeller som PROPS och PPS, och har även tagit till sig ett Agilt arbetssätt som Scrum och Kanban. För Bengt är det viktigt att som en del i det dagliga arbetet hela tiden jobba med att förbättra sig och utveckla arbetssätt och metoder. Han är van att arbeta med utvecklingsteam och att hantera ett projekts alla intressenter, är en bra kommunikatör och leder genom goda exempel.

Som kravanalytiker är Bengt van att dokumentera krav på ett strukturerat sätt i form av användningsfall, informationsmodeller, processmodeller, user stories, kompletterande krav och prototyper eller bildspel. Han är van att använda olika verktyg, t ex Enterprise Architect Sparx för at dokumentera användningsfall och informationsmodeller. För att konkretisera användargränssnitt och interaktionsdesign använder han t ex Balsamiq mockup. När han arbetar med krav är det viktigt att kraven är dokumenterade på ett sätt att verksamheten kan förstå kraven, att utvecklingsteamet förstår vad som ska göras och att de är testbara. Bengt besitter stor förmåga att snabbt sätta sig in i ämnet och bra på att genomföra intervjuer och workshops med verksamhetsintressenter.

Egenskaper

Bengt är lugn och utåtriktad är van vid att ta ansvar och arbeta resultatinriktat mot uppsatta mål.

Konsultens CV

 • Skolverket

  2015 -

  Product owner

  PROJEKT: Digitalisering av statsbidragshanteringen
  Bengt har i sin roll som product owner digitaliserat Skolverkets statsbidragshantering genom att ta fram tydliga mål och KPI:er och leda arbetet med ett agilt arbetssätt.

  Skolverket beslutar och betalar ut ca 16 miljarder/år fördelat på 70 olika statsbidrag som ansökts av skolhuvudmän, förskolehuvudmän och organisationer.

  Digitaliseringen bestod i att utveckla en e-tjänst för de bidragssökande och ett effektivt handläggarstöd med automatiserade processer samt automatiserad integration med affärssystemet för utbetalningar och återkrav.

  Utgångsläget var att alla statsbidrag ansöktes genom e-post och Excelblanketter och handläggs i olika Exceldatabaser. Besluten skrevs i Word och skickas som brev. Utbetalningsunderlagen togs fram manuellt och registrerades manuellt i ekonomisystemet för utbetalning.

  Bengt ansvara för att leda och planera digitaliseringen och rapporterade till beställare och strygrupp. På övergripande nivå användes SAFE som arbetssätt med Big room planning för varje programinkrement.

  Bengt arbetade tillsammans med ett verksamhetsteam och UX och med medverkan från utvecklingsteamet för att detaljera krav och prioritering av backlog. Bengt använde story mapping och Lean statup som arbetssätt.

  Bengt arbetade tillsammans med utvecklingsteamet, som arbetade enligt Scrum, för att verifiera kraven och förberedelser inför sprintplanering och PI-planering.

  Bengt ansvarade även för planering och genomförande av acceptanstest efter varje sprint och inför release.

 • Emojisar e-handel

  2015 -

  Entreprenör

  Bengt har starta e-handel och från grunden bygga upp ett varumärke och plattform för e-handel för försäljning av Emoji-produkter. Bengt har använt Lean startup som arbetssätt för att utveckla och lära sig vad nästa steg är och att hela tiden arbeta med ständig förbättring.

  I utveckling av verksamheten har Bengt jobbat med digital marknadsföring genom annonsering på Google, Instagram och Facebook för att driva trafik till e-handeln och har byggt upp antalet följare på Instagram (7500 st) och Facebook (2000 st).

  För att skapa en digital och effektiv plattform utvecklades för att integreras med betallösningar (Klarna, Paypal), ekonomisystem (fortnox), logistik (postnord), marknadsplatser (cdon, Fyndiq). Detta har lett till minimal arbetsinsats för att försäljning, packning, distribution och ekonomihantering.

 • Folksam

  2014 - 15

  Projektledare/Kravanlytiker

  Projekt: FATCA/CRS/DAC. FATCA/CRS/DAC är lagstiftning som förhindra skatteflykt för personer och företag med utländsk skattehemvist. Vilket omfattar att inhämta uppgifter om kundernas skattehemvist vid nyteckning, bevaka om kunderna har förändrade omständigheter som medför ändrad skattehemvist, kontrolluppgiftsrapportering till skatteverket. Projektet ska säkerställa att Folksam är FATCA-compliant genom anpassning av verksamhetsprocesser och systemstöd. Som projektledare ansvara Bengt för att planer, leda och följa upp projektarbetet. Bengt ansvara även för kravinsamlingen i projektet.

 • Kriminalvården

  2014 - 14

  Projektledare

  Projekt: Förstudie HR-system. Projektledare ansvarade Bengt för att leda arbete med en förstudie inför vägval vid anskaffande av ett nytt HR-system. Arbetet omfattade kravinsamling, marknadsanalys och beslutsunderlag.

 • Folksam

  2014 - 15

  Verksamhetsanalytiker/Testledare

  Projekt: Dokument- och ärendehantering för VD-stab.
  Som verksamhetsanalytiker ansvarade Bengt för processkartläggning, kravinsamling och dialogen med verksamhetsspecialister och förvaltning när det gäller införande dokumenthanteringssystem för VD-stab.

 • Svenska kraftnät

  2013 - 13

  Projektstöd upphandling

  Uppdraget - Upphandling av dokumenthanteringssystem.

  Projektets mål är att upphandla och implementera ett dokumenthanteringssystem för Svenska Kraftnäts projektverksamhet. Svenska kraftnät driver mer än 90 projekt som bland annat omfattar investeringsprojekt i stamnätet för el i Sverige.

  Uppdraget som projektstöd omfattade att ta fram kravspecifikation genom intervjuer och workshops med verksamhetsintressenter, bereda beslutsunderlag, ta fram förfrågningsunderlag.

  Metoder och verktyg: PPS, Upphandling LOU

 • Rikspolisstyrelsen

  2012 - 12

  Projektledare

  Projektets mål var att migrera HR-systemet Palasso till ny version på ny plattform.

  Uppdraget som projektledare omfattade uppstart av tidigare nedlagt projekt och genomförande av planeringsfasen och framtagande av beslutsunderlag inför genomförandefasen. Projektet överlämnades till Rikspolisstyrelsens co-sourcing partner för genomförande.

 • Rikspolisstyrelsen

  2010 - 12

  Projektledare och kravanalytiker

  Uppdraget - Utveckling av systemstöd för bevisprov vid ratt- och sjöfylleri

  Projektets mål var att utveckla ett webbaserat systemstöd för genomförande av bevisprov vid alkoholutandning vid ratt- och sjöfylleri integrerat med Polisens mobila utredningsstöd, PUST. Vid trafiknykterhetskontroll blåser föraren i ett sållningsinstrument. Om instrumentet visar att alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns får föraren lämna utandningsprov i ett bevisinstrument.

  Uppdraget som projektledare och kravanalytiker omfattade följande:
  I rollen som projektledare ansvarade Bengt för planering, styrning och uppföljning, beredning av beslutsunderlag, riskhantering och intressenthantering. Bengt ansvarade för ett utvecklingsteam på ca 8 personer. Projektmodellen var PROPS och under genomförandefasen tillämpades Scrum och testdriven utveckling.
  I rollen som kravanalytiker dokumenterade Bengt kraven i MS Word och Enterprise Architect i form av användningsfall, aktivitetsdiagram, informationsmodell och kompletterande krav. Kraven arbetades fram genom intervjuer och workshops tillsammans med verksamhetsintressenter. För att konkretisera användargränssnittet utvecklades en prototyp med hjälp av verktyget Axure. Under genomförandefasen i projektet upprättades en backlogg för alla krav och som formulerades som User Stories med Definition Of Done.

  Metoder/Verktyg: PROPS, Scrum, RUP, Testdriven utveckling, Enterprise Architect, Balsamiq Mockup, Axure, Java, Oracle.

 • Karolinska institutet/Jägarförbundet

  2010 - 10

  Kravanalytiker

  Uppdraget - Hörseltest på nätet

  Projektets mål var att genomföra hörseltest på nätet och enkätundersökning för Jägarförbundets medlemmar inom ramen för ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet.
  Uppdraget som kravanalytiker omfattade att identifiera och dokumentera kraven tillsammans med beställare med hjälp av intervjuer. I uppdraget ingick även att ta fram verktyg för enkätundersökningen och formulering av enkätfrågor.

 • Bokningsportalen

  2009 - 10

  Projektledare och Kravanalytiker

  Uppdraget - Utveckling av bokningssystem och webbplats

  Bokningsportalen utvecklar och marknadsför bokningssystem för webben till kunder med behov tidbokning. Bokningssystemet erbjuds som tjänst (Saas) eller som serverlösning.

  Uppdraget har omfattat produktutveckling, genomföra en uppdatering till en ny plattform, etablering av nya säljkanaler och marknadsföringsstrategier.

  Metoder/Verktyg: RUP, Enterprise Architect, Balsamiq Mockup, .Net

 • Arbetsförmedlingen

  2007 - 09

  Ansvarig kravanalytiker

  Uppdraget - Förvaltningsobjektet Ledning och styrning

  Förvaltningsobjektet ledning och styrning omfattar bland annat Arbetsförmedlingens datalager som är baserat på Oracles databas, lednings och styrningsinformation byggt i Qlikview och styrkort som är implementerat i en standardprodukt från Prodacapo.

  Uppdraget som kravanalytiker omfattade att inom förvaltningsobjektet ledning och styrning ansvara kravarbetet, vilket omfattat att analysera krav, genomföra workshops och ansvara för kommunikationen med övriga projekt/förvaltningsobjekt och intressenter. I uppdraget ingick även framtagande av kravspecifikation och förfrågningsunderlag för upphandling av systemstöd för styrkort, samt medverkan vid implementering av systemstödet Prodacapo.

  Metoder/Verktyg: RUP, Oracle, Qlikview, Prodacapo

 • Arbetsförmedlingen

  2007 - 09

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdraget - Gemensamt arbetsförmedlingssystem.
  Projektets mål var att utveckla ett gemensamt systemstöd för arbetsförmedlare, arbetsgivare och arbetssökande.

  Uppdraget som verksamhetsanalytiker omfattade att vara ansvara för och dokumentera informationsmodellen i Qualiware och att kommunicera med andra projekt och intressenter och att definiera begrepp och gränsytor. I Uppdraget ingick att genomföra workshops och intervjuer med verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: RUP, Astrakan, RSA, ReqPro, Qualiware, .Net

 • Arbetsförmedlingen

  2004 - 05

  Projektledare och Kravanalytiker

  Uppdraget - Varsel på nätet
  Projektets mål var att på Arbetsförmedlingens webbplats utveckla en sammanhållen webbtjänst för arbetsgivare och handläggare för hantering av inrapportering av varsel om uppsägning.


  Uppdraget som projektledare och kravanalytiker innebar att ansvara för planing, styrning och uppföljning, samt att dokumentera krav och genomföra workshops och intervjuer med verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: PPS, RUP, UML, Java

 • Arbetsförmedlingen

  2003 - 05

  Ansvarig kravanalytiker

  Uppdraget - Arbetstillstånd på nätet

  Projektets mål var att utveckla ett systemstöd på Arbetsförmedlingens webbplats och införa en sammanhållen process för hanteringen av arbetstillstånd. För att medborgare utanför EU/EES ska får uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige krävs ett arbetserbjudande från en arbetsgivare och en arbetsmarknadsprövning från arbetsförmedlingen, som Migrationsverket använder som underlag att fatta beslutet.

  Uppdraget som kravanalytiker innebar ansvar för att dokumentera krav och genomföra workshops och intervjuer med verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: PPS, RUP, UML, Java

 • Sveriges Television

  2002 - 10

  Förvaltare / Kravanalytiker

  Förvaltning av projekt- och resursstyrningssystemet EASY som omfattar funktioner för projektplanering, resursplanering, schemaläggning, avvikelserapportering och fakturering.

  Uppdraget omfattade löpande förvaltning och ansvar för kravarbetet vid vidareutveckling och underhåll av EASY.

 • Arbetsförmedlingen

  2001 - 03

  Projektledare/Ansvarig kravanalytiker

  Uppdraget - Gemensam process för arbetsmarknadsutbildning.
  Projektets mål var att implementera en gemensam process för hanteringen av arbetsmarknadsutbildning som omfattande processerna för upphandling, rekrytering av deltagare, genomförande av utbildning, ekonomi och betalning samt kvalitets- och ekonomisk uppföljning. Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadsutbildning för ca 2 miljarder per år. Syftet med arbetsmarknadsutbildningen är att arbetslösa ska förbättra sina chanser att få jobb. Utbildningen genomförs av externa utbildningsanordnare och deltagarna får aktivitetsstöd under utbildningstiden.

  Uppdraget som projektledare och ansvarig kravanalytiker omfattade ansvar för planing, styrning och uppföljning samt ta fram beslutsunderlag, genomförande av förstudie, dokumentera krav och genomföra workshops och intervjuer med verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: PPS, Astrakan, RUP, UML, Upphandling med LOU, Java

 • Sundbybergs stad

  1998 - 99

  Projektledare/Ansvarig kravanalytiker

  Uppdraget - Beslutsstödssystem.
  Projektets mål var att utveckla ett gemensamt beslutsstöd för Sundbybergs stad. Systemstödet omfattade budgetering, prognos, uppföljning och analys. Beslutsstödet ska användas av alla resultatenhetschefer i kommunen.

  Uppdraget som projektledare och kravanalytiker omfattade att leda utvecklingsteamet och ansvara för planing, styrning och uppföljning, samt dokumentera krav och genomföra workshops och intervjuer med verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: RUP, UML, Delphi, SQL Server

 • Sveriges Television AB

  1996 - 01

  Projektledare/Ansvarig kravanalytiker

  Uppdraget - Systemstöd för projekt- och resursstyrning.
  Projektets mål var att utveckla ett nytt systemstöd för projekt- och resursstyrning för TV-produktion. Systemstödet omfattade funktioner för projektplanering, resursstyrning, schemaläggning, avvikelserapportering, bokning, tidrapportering och debitering och fakturering.

  Uppdraget som projektledare och kravanalytiker innebar att leda utvecklingsteamet, ansvar för planering, styrning och uppföljning, samt ansvar för dokumentation av krav, genomföra workshops och intervjuer med verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: RUP, UML, Delphi, Informix

 • Sveriges Television

  1994 - 96

  Projektledare/Ansvarig kravanalytiker

  Uppdraget - Systemstöd för programplanering.
  Projektets mål var att utveckla ett systemstöd för programplanering för TV-sändningarna. Systemstödet omfattar årsplanering, tablåläggning, sändningsbesked och programlager.

  Uppdraget som projektledare och kravanalytiker omfattade att leda utvecklingsteamet, ansvara för planering, styrning och uppföljning, samt dokumentera krav genomföra workshops och intervjuer med kundens verksamhetsintressenter.

  Metoder/Verktyg: RUP, UML, Delphi, Informix

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, Palasso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Inköp/lager, Tidrapportering, Fakturering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  Axure, Camtasia Studio, Entity Framework, Git, Selenium, SoapUI, Visio, Jira, MS Visual Studio, MVC.net, Oracle BPM Suite, Oracle SOA Suite, QlikView, Quality Center, Rational Rose, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Java, SSL, C#, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, MVC, UML, XML, XSD, SQL

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Kravanalys, Kravmodellering, Workshopledning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS, Agila metoder allmänt, RUP/UP, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Systemtestning

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, SOA, Affärssystem, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Bank & Finans, Media, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Systemförvaltare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Produktledare, Scrum master, Upphandlare, Utredare, Kravanalytiker, Produktägare, Systemanalytiker, Workshopledare

Anställningar

 • 2003 -

  Konsult, Consentia AB

 • 2000 - 2003

  Konsult, Open it, art & communication AB

 • 1994 - 1999

  Konsult, OpenDesign AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  SAFe® 4 Certified Agilist, Stockholm

 • 2015 - 15

  Product owner, Stockholm

 • 2014 - 14

  ITIL Foundation, Stockholm

 • 2014 - 14

  Scrum master, Stockholm

 • 2009 - 09

  PMP Certifiering, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363