Dela

Fredrik Wilson van Deurs

 • Managementkonsult
 • Projektledare
 • Utredare

Översikt

Fredrik är en Managementkonsult med 15 års erfarenhet i branschen. Han har gedigen erfarenhet från både ett verksamhetsmässigt och tekniskt perspektiv och har varit verksam inom bl.a bank & finans, offentlig förvaltning, försäkrings- och fastighetsbranschen.

Rollerna i uppdragen har spänt mellan strategisk rådgivning, förändringsledning, projektledning, kundnära kravarbete, och verksamhetsutveckling. Fredrik har ofta utgjort länken mellan verksamheten och IT och sett till att verksamhetens krav har kunnat omsättas i nya systemlösningar och effektivare arbetsmetoder.

Fredrik har en gedigen erfarenhet från projektledning, förändringsledning och processkartläggning inom inte minst offentlig förvaltning. Han är van att arbeta med strategiska frågor på ledningsnivå och att samarbeta med olika funktioner såsom arkiv-, IT-, juridik-, Säk.- och sakverksamhet.

Egenskaper

Fredrik är en driven och engagerad person med god analytisk förmåga. Han trivs i komplexa uppdrag och har lätt att samarbeta och anpassa sig till nya miljöer och sammanhang

En av Fredriks styrkor i rollen som projektledare är att kunna motivera och leda medarbetare mot tydliga målbilder.

Konsultens CV

 • Finansdepartementet

  2015 - 15

  Förstudieledare

  Uppdraget syftade till att utreda och rekommendera val av standardsystem för beslutsstöd och finansiell analys som ska användas i finansdepartementets arbete med budgetpropositionerna.

  I utredningen ingick bl.a. att ta fram prototyper av Microsoft BI-plattform och jämföra dessa mot konkurrerande plattformar i förhållande till verksamhetens behov.

  Resultatet av utredningen blev ett komplett beslutsunderlag med nuläge, målläge, GAP-analys och budgetunderlag.

 • Pensionsmyndigheten

  2014 - 15

  Förstudieledare och verksamhetsutvecklare

  Fredrik kartlade och analyserade pensionsmyndighetens rutiner, processer och systemstöd för orange kuvert. Syftet var att kvalitetssäkra den komplexa produktionen och förvaltningen av orange kuvert.

  Arbetet omfattade bl.a. en genomgång av processer och systemstöd för framtagande av intjänande- och fonduppgifterna för pensionärer och sparare som trycks i det orange kuvertet.

  Resultatet bestod av en heltäckande processkartläggning för produktionen av orange kuvert, en uppdaterad förvaltningsplan och en rapport med rekommenderade förbättringsåtgärder kring systemstöd, organisation, rutiner, processer och styrning.

 • Kronofogden

  2013 - 14

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  Fredrik ledde ett projekt enligt PEJL som syftade till att effektivisera arbetsprocesser och systemstöd för Kronofogden säljverksamhet av utmätt gods och fastigheter. Ett av projektets mål var att KFM ska kunna leva upp till den kommande lagen som gör det möjligt att hålla exekutiva auktioner för utmätt lösöre på internet.

  Inom ramen för uppdraget har Fredrik bl.a. lett ett visions- och målbildsarbete inklusive en heltäckande nulägesprocesskartläggning samt nylägesprocesskartläggning för den komplexa exekutiva försäljningsverksamheten som inkluderar både ett nytt ärendehandläggningssystemstöd och ett E-auktionssystem. Berörda verksamhetsprocesser är t.ex. Försäljningsanmälan, Kungörelser, Underrättelser, Fördelning och redovisning. Dessa har direkta beroenden till den digitala Köpprocessen som bl.a. omfattar delprocesserna Registrering av kundkonto, Elektronisk budgivning, Elektronisk betalning samt Distributionsprocessen. Resultatet av detta arbete har Fredrik förankrat hos KFMs högsta ledning.

 • Finansdepartementet

  2012 - 13

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  Fredrik ledde ett projekt som syftar till att effektivisera arbetsprocesser och systemstöd för inrapporteringen av finansiell data från de statliga företagen till Finansdepartementet. Arbetet inkluderar en grundlig verksamhetsanalys och processkartläggning samt kravställning på ett nytt systemstöd. Projektet omfattar även utveckling, förändringsledning och införande av det nya systemstödet och arbetsprocesserna. Resultatet av projektet har blivit en ökad kvalitet i hela processen för att framställa Finansdepartementets Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande samt en halvering av produktionstiden från 6 till 3 månader och årliga besparingar på ca en halv miljon i konsultkostnader.

 • Arbetsförmedlingen

  2010 - 12

  Förändringsledning och projektledning

  Fredrik har deltagit i och lett flera förstudier och projekt i ett större förändringsarbete på arbetsförmedlingens huvudkontor som syftat till att anpassa arbetsprocesser och systemstöd till personuppgiftslagen. Leveransen har bl.a. omfattat att leda arbetet med analyser för hur PuL-lagstiftningen skall tillämpas på myndighetens arkiv- och dokumenthanteringssystem och arbetsmarknadspolitiska databaser.

  Fredrik har även agerat strategisk rådgivare till Arbetsförmedlingen högsta ledningen och regelbundet deltagit i avstämningar med tillsynsmyndigheten Datainspektionen för Arbetsförmedlingens räkning.

  Fredrik har också varit styrgruppsmedlem i flera olika styrgrupper för pågående projekt på Arbetsförmedlingen.

 • Handelsbanken

  2010 - 10

  Rådgivning och utredning för ett nytt syndikatlåne

  Fredrik genomförde en förstudie som syftade till att utvärdera flera olika alternativ till nytt systemstöd för Handelsbankens syndikatslånehantering. Leveransen bestod av strategisk rådgivning till ledningen samt av en rapport och en powerpointpresentation.

 • Stockholm läns landsting, Läkemedelscentrum

  2009 - 10

  Rådgivning och utveckling av en ny affärsmodell fö

  Fredrik genomförde tillsamman med en kollega en förstudie som syftade till att ta fram en ny affärsmodell för Läkemedelscentrums försäljning av interaktionsdata för läkemedel. Leveransen bestod av strategisk rådgivning samt en skriftlig rapport och powerpointpresentation.

 • Naturvårdsverket

  2009 - 09

  Kvalitetssäkring av offerter för arkiv- och dokume

  Fredrik kvalitetssäkrade och utvärderade offerter från olika leverantörer i Naturvårdsverkets upphandling av ett nytt arkiv- och dokumenthanteringssystem. Uppdraget resulterade den leverantör som bäst matchade Naturvårdsverkets krav kunde väljas ut och ett avtal undertecknas.

 • Skandia

  2008 - 09

  Utredare och analytiker

  Fredrik drev ett uppdrag som syftade till att nulägeskartlägga i vilken omfattning och på vilket sätt avidentifieringen av testdata sker i ca 50 av Skandias bassystem. Uppdraget genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer med systemansvariga. Resultatet ska sammanställdes i en rapport.

 • Skandiabanken

  2007 - 09

  Systemansvarig

  Fredrik var systemansvarig för Skandiabankens/DnB-Nors bilfinansieringssystem. I denna roll hade jag huvudansvaret för att leda och koordinera förvaltningen av Bilfinansieringssystemen, bestående av flera databaser och internetapplikationer, i enlighet med SKBs ITIL/PROPS-baserade förvaltningsmodell.

 • Skandiabanken

  2007 - 09

  Projektledare för fusionering av banksystem

  Fredrik var IT-projektledare i Särimnerprojektet på Skandiabanken som syftade till att fusionera SKBs och Den Norske Banks bilfinansieringsverksamhet, avseende IT-system, personal och kreditstock. SKB var säljare och DnB är köpare i denna uppgörelse. Projektet var extremt tidspressat och innebar många tuffa förhandlingar med DnB.

 • Regeringskansliet

  2007 - 07

  Projektledare och kravanalytiker för nytt arkiv- o

  Fredrik var projektledare och kravanalytiker för en utredning som hade till syfte att ta fram ett underlag för val av teknisk plattform för ett nytt gemensamt arkiv- och dokumenthanteringssystem för Regeringskansliet. Arbetsuppgifterna omfattade projektledning av en grupp systemarkitekter i arbetet med att sammanställa en målbild för RKs verksamhet samt analysera och matcha tillgängliga system på marknaden mot denna. Fredrik deltog även som utredare och kravanalytiker i detta arbete.

 • Naturvårdsverket

  2007 - 07

  Kravanalytiker och utredare

  Jag deltog i kravanalysarbetet i MODENA-projektet, som var en direkt fortsättning på E-förvaltningsprojektets förstudie. Syftet var att ta fram en detaljerad kravspecifikation för att kunna upphandla ett integrerat systemstöd för ärende- dokument- och arkivhantering. Arbetsuppgifterna bestod bl.a. i kunskapsöverföring från E-förvaltningsprojektet samt processkartläggning av några av Naturvårdsverkets arbetsrutiner.

 • Naturvårdsverket

  2006 - 06

  Delprojektledare, verksamhetsutvecklare och utreda

  Projektet E-förvaltning på Naturvårdsverket syftade till att göra en förstudie för att analyser behoven och möjligheter med att skaffa ett integrerat systemstöd för ärende- dokument och arkivhantering.Fredrik ansvarade för att nulägesanalysera och processkartlägga verkets totala ärendehanteringsprocess. Vidare deltog jag även i arbetet med att kartlägga det grundläggande behovet av stöd för dokument- och arkivhantering. Fredrik hade även ansvar för att skriva rapportens sammanfattande analys, slutsatser och rekommendationer.

 • Naturvårdsverket

  2005 - 07

  Projektledare och verksamhetsutvecklare för ett ny

  Fredrik genomförde en förstudie, verksamhetsanalys, kravspecifikation samt projektledde utvecklingen och införande av ett nytt personregistersystem baserat på SOA på Naturvårdsverket. Systemet består av en registrerings- och ärendehanteringsdel samt en del för att automatisk uppdatering av samtliga system med personuppgifter på Naturvårdsverket. Klienterna är webbaserade och byggda med ASP.NET och grundplattformen har byggs med Biztalk server och MS-sql. Integrationen med andra system, bl.a. Episerver har gjorts med hjälp av webservices. Arbetsuppgifterna inkluderade även projektledning, omfattande testledningsarbete samt informations- och utbildningsinsatser för chefer och personalrapportörer.

 • Naturvårdsverket

  2005 - 06

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  Projektledare för ett projekt som syftade till att ta fram en kravspecifikation och vidareutveckla Naturvårdsverkets befintliga diarieföringssystem ÄHS samt den webbaserade sökfunktionen för diariet på intranätet. Vidare ingick i projektet att effektivisera och vidareutveckla registraturens arbetssätt och rutiner.

 • Naturvårdsverket

  2005 - 05

  Projektledare och utredare

  Syftet med projektet var att kravanalysera registraturens behov av funktionalitet vid en uppgradering av Naturvårdsverkets diarieföringssystem ÄHS till ALP-IM. Resultatet av projektet var att en kravspecifikation, nyttoanalys samt ett komplett underlag för upphandling togs fram.

 • Sveriges Riksdag

  2005 - 05

  Utredare

  Genomförde en förstudie för att utreda de tekniska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för Riksdagen att kunna ta emot och lagra nyhetssändningar och samhällsprogram från SVT digitalt, för att sedan kunna återsända dessa i Riskdagens intranät. Förstudien genomfördes i nära samarbete med SVT. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering och projektplanering.

 • Sveriges Riksdag

  2004 - 05

  Projektledare

  Projektledare för utvecklingen av ett diariesystem kallat ”utskottens sakregister” för riskdagens utskott, vilket skulle ersätta det tidigare systemet i TRIP. Systemet byggdes med SOA-baserad arkitektur i C# och MS-SQL. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering, projektledning, projektplanering och testledning.

 • Sveriges Riksdag

  2004 - 05

  Utredare

  Utredde samt skrev en rapport om hur den digitala kommunikationen mellan Regeringskansliet och Riksdagen avseende bl.a propositioner skulle upprätthållas efter att TRIP-databaserna stängts ner. Syftet med studien var att analysera vilka tekniska och verksamhetsmässiga insatser som krävdes för att denna kommunikation skulle kunna fortsätta i en ny teknisk miljö. Utredningsarbetet skedde i nära samarbete med Regeringskansliet. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering och projektplanering.

 • Sveriges Riksdag

  2004 - 05

  Projektledare/utredare

  rojektledare för samt deltog i utredningsarbetet av en kvalitetssäkring av RixEdit-projektet. RixEdit är ett system som används av riksdagens utskott för att skriva betänkanden. Kvalitetssäkringen hade till syfte att granska både den tekniska kvaliteten i systemet samt det 2-åriga projektet inom vilket det hade byggts. Granskningen skedde utifrån RUP som standardmodell och resulterade i en kvalitetssäkringsrapport. Arbetsuppgifterna omfattade projektledning, projektplanering, verksamhetsanalys samt ett stort antal intervjuer med berörda personer.

 • Sveriges Riksdag

  2004 - 05

  Projektledare

  Projektet syftade till att utveckla ett nytt dokumenthanteringssystem i vilket det skulle vara möjligt att skapa dagordningar och kallelselistor för EU-nämnden. Systemet har även en rad kopplingar till andra system och riksdagens EPI-server baserade webbplats. Det byggdes med SOA-arkitektur i Delphi 7 och MS-SQL samt var integrerat med Word XP. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering, projektledning, projektplanering och testledning.

 • Sveriges Riksdag

  2004 - 04

  Projektledare

  Projektledare för konvertering av ett flertal diariedatabaser från TRIP till riksdagens centrala diariesystem Rixdia. Konverteringen krävde även viss vidareutveckling av Rixdia-systemet. . Arbetsuppgifterna omfattade kravhantering, projektledning, projektplanering och testplanering.

 • Sveriges Riksdag

  2004 - 05

  Projektledare

  Projektledare för utveckling, implementering och lansering av Riksdagens mobila plattform för Sony Ericsson P900 och K700. Projektet syftade till att bygga en teknisk plattform för att kunna stödja ett antal nya mobila tjänster för Riksdagens ledamöter och tjänstemän. Ett omfattande utbildningsprogram för användarna ingick även i projektet. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering, projektledning, projektplanering, testplanering, samt planering och utveckling av utbildningsseminarier och utbildningsmaterial.

 • Sveriges Riksdag

  2003 - 04

  Projektledare

  Projektledare för kravhantering och utveckling av ett nytt system kallat EU-dok för Kammarkansliet på Riksdagen. Systemet ersatte de TRIP-databaser som tidigare användes för hanteringen av EU-dokument. Systemet är webbaserat och byggdes i C# och MS-SQL. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering, projektledning, projektplanering och testledning.

 • Sveriges Riksdag

  2003 - 05

  Projektledare för utfasning och konvertering av ar

  Fredrik var projektledare för utfasningen av Riksdagens TRIP-databaser. Projektet syftade till att konvertera, arkivera eller radera ca 4000 databaser i TRIP-miljön och därefter skrota hela TRIP-systemet. Arbetsuppgifterna omfattade projektledning, projektplanering, verksamhetsanalys, kravhantering samt rapportering varannan vecka till en styrgrupp bestående av chefer från flera olika delar av Riksdagens verksamhet.

 • Rail Gourmet Spain

  2002 - 03

  Projektledare och utredare

  Projektledare och utredare
  Projektledare för framtagandet av en förstudie och kravspecifikation för ett nytt bemanningsplaneringssystem. Rail Gourmet behövde ett nytt system för att kunna optimera bemanningen på sina tågrestauranger i Spanien. Projektet syftade dock till att ta fram en kravspecifikation för ett system som skulle kunna användas av Rail Gourmet koncernen i hela Europa. Arbetsuppgifterna omfattade verksamhetsanalys, kravhantering, projektledning, projektplanering samt rapportering inför en styrgrupp bestående av chefer från flera länders Rail Gourmet bolag.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Kravanalys, Workshopledning, Processutveckling, Projektledning, Utredning, Verksamhetsanalys

 • - Upphandling

  LOU

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PENG, PEJL, PPS, PROPS

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ek, Fil.mag

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Kravanalytiker, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Utredare

Anställningar

Utbildningar

 • 2014 - 14

  SRUM-master, Kvadrat

 • 2013 - 13

  Säljutbildning, Kvadrat Management

 • 2012 - 12

  Coaching, Kvadrat Management

 • 2008 - 08

  Workshopledare, CAG Arete

 • 1994 - 98

  Magisterexamen från Ekonomlinjen med inriktning mo, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07