Dela

Mia Lund

 • Teknisk projektledare
 • Systemspecialist
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Mia är projektledare med inriktning mot teknik och systeminförande. Hon drivs av en vilja att lösa problem och hitta det smidigaste och bästa sättet att utföra en uppgift. Hennes tekniska bakgrund kombinerat med hennes kommunikativa förmåga gör att hon med framgång får tekniker och användare att förstå varandra.
En ytterligare fördel är hennes kunskap om projektekonomi och dess inverkan på projektstyrning. Hon brinner för informationsflöden och kommunikation i organisationer och har erfarenhet av hur man effektiviserar dessa.

Mias kreativitet, engagemang och förmåga att hantera parallella processer gör henne till en stor tillgång. Hon är strukturerad och organiserad i sitt sätt att arbeta och anser att dokumentation i projektet är en viktig del.

Mia är certifierad ISO 9000-revisor, certifierad projektledare och certifierad förändringsledare (Prosci/ADKAR).

Egenskaper

Tekniskt allmänbildad, strukturerad, nyfiken, social, flitig, modig. Är en naturlig ledare, jobbar självständigt och får saker gjort snabbt när det behövs. Bra på teknik, ekonomi, språk och kommunikation.
Är den som levererar med kvalitet.

Konsultens CV

 • Stockholms Universitet

  2018 -

  Projektledare/Utredare

  Projektledare på IT-stab. Arbetet består av alla möjliga IT-projekt som kan omfatta utredning, projektledning, rapportering och uppföljning.
  Metoder och verktyg: Confluence, PPS, Jira

 • Alecta

  2018 - 18

  Förstudieledare intranät

  Inför byte av plattform för intranät och samverkan behövs en förstudie för att ta fram krav, förutsättningar och ge en rekommendation till lösning och strategi.
  Förstudiegruppen utvärderar olika lösningar för CMS, samarbetsplattform och dokumentlagring.
  Förstudien levererar kravanalys, utvärdeingsunderlag, tekniska förutsättningar, rekommendation och förslag till plan för införande inklusive road-map.
  Mias roll var att leda förstudiegruppen, utreda verksamhetens krav, säkerhetsaspekter och infrastrukturkrav.
  Verktyg och metoder: PPS, effektanalys

 • Friskis&Svettis Riks

  2018 -

  Projektledare app-projekt

  Friskis har i dag en webbplattform som alla föreningar kan använda för sin externa webb. Som en förlängning av den skapas ett "Mitt Friskis" för medlemmarna där de kan se schema, boka pass och ta del av information från sin förening.
  Lösningen utvecklas av en extern leverantör. Utvecklingsmetoden är agil och Jira används för att styra utvecklingsprojektet.
  Mia projektleder och ansvarar för planering med leverantör, samt för tester och utrullning.

 • Sveriges Kommunikatörer

  2018 - 18

  Projektledare/förstudieledare

  Projektledare och sammanhållande av inventering, analys och anpassningar av processer, rutiner och IT-system för att uppfylla kraven i nya Dataskyddsförordningen (GDPR).
  Förstudieledare för digitalisering och effektivisering av de interna processerna för medlemsregistrering, kursadministration och fakturering.

 • Kvadrat Holding

  2017 - 17

  Införande Office 365 och SharePoint Online

  På Kvadrat ska Office 365 införas för alla 345 anslutna konsulter samt 50 anställda säljare och VD.
  Projektet omfattar förstudie, teknisk analys, införande, utbildning och överlämning till förvaltning,
  Projektet beräknas avslutas i juni 2017.

 • Naturvårdsverket

  2017 - 18

  Förstudieledare/Projektledare Införande Office 365

  Naturvårdsverket införde Office 365 och nya arbetssätt för digital samverkan. Mia ledde först en förstudie för att kartlägga förutsättningar och verksamhetens behov.
  Därefter planerade och genomförde hon införande Office 365, inklusive SharePoint, utrullning Office 2016 och e-postflytt.
  I uppdraget ingick också upphandling av introduktionsutbildning, planering av utrullning på pc tillsammans med leverantör och effektanalys/uppföljning.
  Uppdraget innebar inte bara sedvanliga uppgifter som projektledare utan också en hel del operativa uppgifter, till exempel felsökning i intrastrukturen, konfiguration i AD och installation klienter.
  Verktyg och metoder: Verksamhetslogik (effektkartläggning), iiPax, Visio, Excel, PPS (Wenell)

 • IVO

  2017 - 17

  Projektledare uppgradering Windows 10/Office 2016

  I samband med utbyte klient-pc uppgraderades IVO till Windows 10 och Office 2016. Mia var projektledare och samarbetade med leverantör, planerade utrullning och sammanställde krav/förändringar i verksamheten.

 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

  2016 - 17

  Projektledare införande Office 365

  SGU har i dag IBM Notes för e-post samt Sametime för online-möten. Mia projektleder införande av Office 365, samt migrering från Lotus Notes (e-post, kalender, kontakter).
  I fas 1 som pågår nu går verksamheten över till Office 2016, Exchange/Outlook och Skype for Business. Samtidigt görs en risk- och sårbarhetsanalys för att skapa beslutsunderlag inför övergång till äkta molntjänster, exempelvis Sharepoint Online, samt mobila lösningar i fas 2.
  I rollen som projektledare ingår också stöd i upphandling av licenser och utbildning.
  Mia sammanställde också utbildningsmaterial för ett kortseminarie för användarna.

 • Fria Läroverken

  2016 - 18

  Teknikstöd, chefsstöd, strategistöd

  Mia stöttade IT-chef/Ekonomichef i att driva IT-projekt och ta fram strategi för framtida IT. På Fria Läroverken pågick under 2016 - 2018 ett flertal projekt, till exempel byte av driftleverantör, upphandling elevdatorer och upphandling ny lärplattform.
  Mias uppgift var att utreda krav och behov, delta i styrgruppsmöten, projektmöten, samordna med IT-ansvarig och leverantörer, planera aktiviteter och vara IT-chefens förlängda arm i många frågor.
  Inför bytet av lärplattform och elevregistersystem drev Mia kravarbetet och förstudien samt införandet av den nya plattformen.

 • AcadeMedia Support AB

  2016 - 16

  Teknisk projektledare för Google Gsuit

  AcadeMedia införde till HT 2016 Chromebooks och Google Apps for Education (GAFE) till 6 000 användare på flera skolor i koncernen AcadeMedia. Mia var projektledare och samordnare för alla de olika avdelningarnas aktiviteter som skulle säkerställa leveransen av Chromebooks till skolorna, en fungerande infrastruktur, tillgänglig och kunnig supportorganisation, samt korrekt intern information till skolorna. Mias uppgift var att vara ledningsgruppens förlängda arm mot IT-avdelningen.
  Ansvarsområdena för Mia omfattade:
  * Samordning av externa och interna leverantörers ansvarsområden.
  * Täta avstämningar med projektdeltagare om deras aktiviteter och tidplan.
  * Analys av behov och krav från verksamheten.
  * Analys och definition av arkitektur och integration med övriga system.
  * Dokumentation av rutiner, processer och användarstöd.
  * Planering och kvalitetssäkring av utbildning för både användare och administratörer.
  * Strategi Googleuppsättning och konfiguration.
  * Strategi för ett lyckat införande på skolorna.
  * Utredning och dokumentation av legala aspekter av molntjänster.
  Verktyg och metoder: Google Apps for Education, Sharepoint, Visio, PPS.

 • Statens Livsmedelsverk

  2016 - 16

  Utvecklare ekonomimallar

  Vidareutvecklade Exceleratormallar för budget och prognos. Mallarna som använts några år hade brister och buggar och behövde rättas och förbättras.
  Funktionerna omfattade beräkningar, sammanställningar, överföringar till andra filer och konsolideringar.

 • Kvadrat Management AB

  2015 - 16

  Bid Manager/Administrativ och operativ ledning

  I arbetsuppgifterna som Bid Manager ingår att projektleda och skriva anbud enligt LOU.
  Mia ansvarar också för det dagliga operativa arbetet med konsulterna, exempelvis utbildningar, events och annat som utvecklar kompetens och kultur inom bolaget.
  Är kundansvarig och håller kontakt med befintliga kunder, utvärderar pågående och avslutade konsultuppdrag.
  I arbetsuppgifterna ingår också verksamhetsutveckling i form av analyser av det administrativa arbetet och effektivisering av rutiner och processer. Med förändringsledning och problemlösning strävar Mia efter att göra Kvadrats interna arbete enklare och effektivare.

 • Helukabel AB

  2014 - 15

  Ledningssystem kvalitet

  Helukabel behövde ett ledningssystem för att certifiera sig mot ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och förbereda för 18001 (arbetsmiljö). Mia deltog i projektgruppen och analyserade deras verksamhet samt byggde systemet med all dokumentation i Sharepoint Online. Mia utförde också en internrevision när arbetet var klart.
  Helukabel blev hösten 2015 certifierade i ISO 9001 och 14001.

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2014 - 14

  Processtöd dokumenthanteringssystem

  SIT köpte Rolls Royce turbintillverkning under 2014 och som en del av integrationen mellan de båda bolagen genomfördes ett projekt för att ensa kraven på konfidentialitet, lagring, versionhantering, klassificering, o.s.v. Samtidigt skulle bolagens system migreras till ett enda och en förstudie påbörjades.
  Mia deltog i projektet och utredde och granskade efterlevnaden av de regelverk som de båda organisationerna har, samt att de skriftliga instruktioner som producerades var korrekta och tillgängliga för alla.

 • Friskis&Svettis Norrköping

  2014 - 14

  Projektledare IT-infrastruktur

  I samband med uppgradering av server, klienter och Officepaket i Norrköpingsföreningen hjälpte jag verksamhetschefen att välja teknisk lösning, leverantör samt ta fram nya rutiner och utbilda personalen i nya arbetssätt.

  Uppgraderingen omfattade ny hårdvara och mjukvara för servern, integration med befintligt bokningssystem samt implementation av fjärrskrivbord för användarna. Resultatet blev en både billigare, säkrare och enklare teknisk miljö för användarna.

 • Kunskapsskolan

  2014 - 14

  Teknisk projektledare systeminförande

  Drev ett införandeprojekt av nytt elevdokumentationssystem. Projektet omfattade tester, verifiering, validering, utbildning av användare, definition av supportorganisation och överlämning till förvaltning.
  Systemet används av 900 lärare och 10 000 elever och används för att registrera elevernas framsteg i olika ämnen.
  Projektet avslutades med uppsättning av förvaltningsorganisation och överlämning till förvaltningsledare.

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2012 - 15

  Project Controller/metodstöd

  Arbetade med resursplanering, månatlig ekonomisk analys och uppföljning i två stora internationella utvecklingsprojekt. Det största omfattas av 100 - 200 mkr per budgetår. Ett av projekten var ett samarbete mellan Siemens i Sverige, England och Tyskland vilket innebar kontakter med projektledare och projektadministratörer i de andra två länderna.
  Eftersom projekten är stora och omfattar flera länder krävs en enhetlig syn på rapporteringen samt gott samarbete med alla intressenter. Hennes mångsidighet och erfarenhet av internationella kontakter innebär att många flaskhalsar och kulturella svårigheter eliminerats. De finansiella rapporterna är också tydligare nu och går snabbare att sammanställa.
  Utvecklade en rapportmall för planering och rapportering av resurser för andra projekt på Siemens Finspång.
  Hon var också delaktig i ett arbete med att förbättra processen för produktkostnadsberäkningar av turbiner.

  Verktyg och metoder: MS Project, Enterprise Project Management Server, MS Excel VBA, Sharepoint, MS PowerPoint, Visio, Earned Value Management.

 • IDG Mentorprogram

  2011 - 12

  Adept

  Deltagit i ett årslångt mentorprogram anordnat av IDG. En mycket senior projektledare har varit min mentor och vi har haft månatliga möten med fokus på min professionella utveckling.

 • Kunskapsskolan

  2011 - 12

  Projektledare teknik och verksamhet

  Projektledare och projektkoordinator för tekniska projekt och verksamhetsprojekt, bland annat i samband med nyetablering av skolor. I dessa projekt fattas beslut om nystart ofta sent på våren och allt ska sedan planeras och genomföras på kort tid för att vara klart inför skolstarten. Projekten omfattar inköp ac möbler, IT-utrustning, IT-infrastruktur lokalt på skolan, basutrustning för undervisning, kontorsmaterial, och liknande. Som projektledare ansvarade hon för att upprätta projektplan, kravställa mot leverantörerna samt samordna leveranser av utrustning och hantera förändringar av behov under projektets gång. I projektgruppen ingår rektorer, administratörer och ett flertal leverantörer.
  Projektledde också införande av laptops och iPads till elever och lärare under 2012, samt införande av nytt system för IP-telefoni.
  Kravhantering, utredningar och kartläggningar av system förekom också.
  Skrev kravspecifikation för beslut om nytt ekonomisystem. Detta genomfördes som en intern analys på ekonomiavdelningen samt en workshop med rektorer, ledning och ekonomiassistent.
  Ofta drevs parallella projekt vilket kräver organisationsförmåga och flexibilitet. Flera projekt krävde samordning av leverantörer och andra aktörer.
  Resultatet av de tekniska projekten blev en mycket bra utrullning av nya system. I etableringsprojektet frigjordes interna resurser från problemhantering, samordning av leverantörer samt uppföljning och verifiering vilket innebar att skolorna kunde starta i tid med minimal restlista.

  Verktyg och metoder: PPS, MS Office, Visio, Sitevision.

 • Aqua2music

  2011 - 12

  Projektledare, designer

  Aqua2music hade flera tusen olika rörelser i sin rörelsebank för rehab och vattenjympa. Dessa digitaliserades och samlades i en webbaserad tjänst där prenumeranter kunde titta på rörelserna (undervattenfilm, studiofilm, teckningar, beskrivningar), samla dessa i ett pass och lägga till egna kommentarer.
  Mias roll i projektet var att utreda och dokumentera kraven, skapa designförslag, utveckla webbgränssnittet och samordna övriga projektdeltagares aktiviteter.
  Verktyg och metoder: php, javascript, jquery, flash

 • IL Recycling

  2009 - 11

  Systemspecialist, projektledare

  Ingick i ett team av teknikspecialister och applikationsspecialister på supportavdelningen som skötte driften av företagets interna system och infrastruktur. Arbetsuppgifterna bestod av support av IT-miljön allmänt samt systemintegration och systemförvaltning. En del av arbetet bedrevs i projektform, exempelvis integration av förvärvade bolag. Supportavdelningen arbetade enligt ITL med incidenter, problems och change.
  IT-avdelningen hanterade också alla företagets användare och deras datorer (tunna klienter, handdatorer, laptops). I uppgifterna ingick inköp, installation, konfiguration, uppdateringar, felsökning, utrullning av nya klienter till många användare samt användarsupport.

  Verktyg och metoder: VM Ware, AD, Sharepoint, Kanban, ITIL, Easit ärendehanteringssystem. Visma Global

 • Statens jordbruksverk

  2009 - 09

  Utvecklare, designer

  Utvecklare Oracle PL/SQL och Oracle Forms. Systemdesign, layout och modellering med UML.

  Verktyg och metoder: Oracle, TOAD, Jira och Enterprise Architect.

 • Logica, Nacka

  2008 - 08

  Utvecklare ärendesystem

  Skapat konverteringsprogram i PL/SQL som användes för migrering av data i ett ärendehanteringssystem. På grund av att data innehöll känsliga personuppgifter och hanteringen styrdes av lagar och förordningar, måste konverteringsprogrammet säkerställa dataintegriteten.
  Ansvarig för förvaltning av systemet en kort period.

  Verktyg och metoder: Oracle, VB script

 • SAAB Aerosystems

  2007 - 08

  Databasutveckling loggsystem för JAS

  Databasutveckling, datamodellering, installation Oracle 9i och 10g.
  Systemet används för att logga händelser under flygning.

 • IL Recycling, Norrköping

  2004 - 07

  Servicedesk/support

  Teknisk support på IT-avdelningen. Arbetet omfattade användaradministration, support till alla företagets användare i Sverige, administration i Active Directory, administration av Citrixmiljön, felsökning i systemen, övervakning av serverparken, installation klienter.

 • Statens Jordbruksverk

  2001 - 03

  Konsult/utvecklare

  Utveckling med Oracle PL/SQL Web Toolkit.
  Design och utveckling av mobil offline-applikation för veterinärer, med Oracle 9iLite. Det nya systemet med Oracle Lite gjorde det möjligt för varje veterinär att lokalt på sin egen dator ha en uppsättning data som är filtrerad och anpassad, samt att regelbundet och på ett säkert sätt synkronisera nya och uppdaterade data till och från servern på Jordbruksverket.

 • RKS Data AB

  1997 - 04

  Konsult/utbildare

  Systemutvecklare Oracle PL/SQL. Kunder var till exempel Jordbruksverket och SAAB Aerosystems.
  Utbildare, kursmaterialförfattare, föreläsare parallellt med konsultuppdrag som utvecklare.
  Vidareutveckling och kundanpassning av Guda Webshop, ett webbaserat orderläggningssystem integrerat med affärssystemet Guda och Oracle DB.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Mac OS X, Windows 2008 Server, iOS, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, MS Access, mySQL, Oracle

 • - Affärssystem

  Guda, Hogia, SAP, SuperOffice

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Redovisning, Fakturering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Enterprise Architecht (verktyg), Jira, MS Exchange, MS Exchange, FrontPage, MS Project, MS Sharepoint, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  Flash, Java, Jquery, UML, XSL-T, PHP, HTML, PL/SQL, SQL

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravmodellering, Metodstöd, Workshopledning, Förändringsledning, Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Projektrevision, Utbildning, Utredning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  LEAN, DSDM, ITIL, KANBAN, Processer och metoder allmänt, PPS, Prosci ADKAR

 • - Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund, Mentor, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Infrastruktur och logistik, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Nätverksadministration, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Datamodellering, Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Systemförvaltning, Systemintegration, Trådlösa system, Nätverk och kommunikation, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Butiksdatasystem, Affärssystem, e-handel, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Energi, Försvar, Stat/kommun/Landsting, Detaljhandel, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Hälso-Sjukvård, Skola och utbildningsväsende, Tillverkande Industri, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  programledare, Användbarhetsspecialist, Coach, Infomaster, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Upphandlare, Databasadministratör, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Kommunikationsstrateg, Lärare, Omvärldsbevakare, Projektledning digitala medier, Redaktör, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknikstöd, Testare, Utbildningsledare, Utredare, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Delprojektledare, Kvalitetsansvarig, Projektadministratör, Teknisk projektledare

 • - Kommunikation & Information

  Integrerad kommunikation, CSR, Grafisk identitet och profil, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Intranät, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Kriskommunikation, Presentationsteknik, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2015 -

  Bid Manager/Konsultansvarig, Kvadrat Management AB

 • 2009 -

  Ägare, Projektledare, Interit AB

 • 2007 - 2009

  Systemutvecklare, Imentum Syd AB, Norrköping

 • 2004 - 2007

  Utvecklare/tekniker, Eget företag

 • 1997 - 2004

  Konsult/systemutvecklare, RKS data AB/Sigma

 • 1997 - 1997

  Projektledare, utbildare, Utbildningspartner, Norrköping

 • 1995 - 1997

  Laborationshandledare, Linköpings universitet

 • 1977 - 1995

  Säljare, servitris, barmästare, hovmästare, Restaurangbranchen, detaljhandeln

Utbildningar

 • 2018 - 18

  GDPR generell inriktning, Datainspektionen

 • 2018 - 18

  GDPR med inriktning IT-säkerhet, Datainspektionen

 • 2018 - 18

  Certifierad DSO, SSE Executive Education

 • 2016 - 16

  Grundkurs i krisberedskapssystemet, Försvarsutbildarna

 • 2015 - 15

  Certified Change Manager ADKAR, Prosci

 • 2015 - 15

  LOU för icke upphandlare, Kvadrat Academy

 • 2014 - 14

  Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course, Canea AB

 • 2012 - 12

  Processmodellering, IRM Stockholm

 • 2012 - 12

  Certified Professional/Requirements Engineering, SQEB, Konsultbolag1

 • 2011 - 11

  Certifierad projektledare PPS, Dataföreningen

 • 2009 - 09

  Java webbutveckling, 3 dagar, Init AB, Sthlm

 • 2009 -

  UML med Enterprise Architect , Jordbruksverket, Jönköping

 • 2005 -

  Ekonomiska aspekter på systemutveckling, Campus Norrköping

 • 2000 -

  XML, XSL, Portaler, mm, Diverse

 • 1997 -

  Flertalet kurser i SQL, PL/SQL , RKS, Oracle Education, KTH

 • 1995 - 97

  Användarinriktad systemutveckling, Campus Norrköping

 • 1992 - 12

  Certificate of Proficiency in English, Folkuniversitetet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38