Dela

Kaj Ekvall

 • Affärsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Produktutvecklare
 • Förändringsledare
 • Projektledare
 • Interim manager

Översikt

Kaj Ekvall har över 15 års erfarenhet av arbete med utveckling och effektivisering av verksamhet genom att skapa struktur, systematik och tydlighet.
Han är en erfaren konsult med erfarenheter från många lyckade och omfattande utvecklings- och förändringsprojekt. Huvudinriktning är utveckling inom områdena affär, verksamhet och produkt där han ansvarat och genomfört ett flertal större uppdrag i ett flertal olika roller. Som förändringsledare har Kaj infört nya arbetssätt på grund av ändrade arbetsförhållande i verksamheten eller nya teknikstöd. Han arbetar gärna i de tidiga faserna med framtagande av utredningar som underlag för beslut samt strategi.
Kaj har god erfarenhet från införanden av Lean med medarbetardrivna ständiga förbättringar för ökad kundorientering och nöjdhet. Kaj är också certifierad Scrum master.
Kajs kompetens omfattar
• Strategier, utredningar och analyser
• Förändringsledning, processer och organisation
• Styrning, ledning och styrmodeller
• Lean och ständiga förbättringar
• Coaching
• Behov, Krav, specifikationer och upphandlingar
• Kvalitetsledning och riskhantering
• Regelefterlevnad och informationshantering
• Projektledning, planering
Kaj har tidigare haft positioner som VD (CEO), operativchef (COO), utvecklingschef (CTO), marknadschef (CMO) samt som säljchef (CSO)

Egenskaper

Kaj har en stark analytisk förmåga som gör att han fångar upp problemen snabbt. Med sin kreativitet och förmåga att samla problembilden kan han styra arbetet mot genomförbara effektiva lösningar. I sin strävan att bygga bestående förändringar arbetar han med olika tekniker för effektiv kompetensöverföring såsom rådgivning och coaching. Kaj är en social person och en ledare som skapar samspel med inblandade parter för att nå resultat i genomförandeprocessen.

Konsultens CV

 • Inspektionen för vård och omsorg-IVO

  2014 - 15

  Verksamhetsutvecklare - Behovsanalys

  UTMANINGEN
  Inspektionen för vård och omsorg - IVO - är en statlig myndighet som lyder under regeringen och Socialdepartementet.
  IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning.
  IVO ska genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
  Uppdragets syfte var att göra en behovsanalys för beslutsstöd som skulle ligga till grund för ett enhetligt arbetssätt för att genom det nå högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovsanalysen var ett underlag vid en eventuell upphandling av ett beslutsstödsystem.
  Utredningen gällde för avdelningen verksamhetsstöd och styrning som arbetar med strategiska frågor som rör ekonomi, IT, kommunikation, HR och verksamhetsutveckling.
  Utredningen inriktade sig på historiska data. Det innebar att behov rörande prognoser inte omfattades av behovsanalysen.
  LÖSNINGEN
  Behovsanalys genom uppdelning av arbetet i kartläggning av nuläget samt av ett önskat nytt läge.
  Nuläget kartlades genom en genomgång av dagens funktioner och användning av befintliga system och lösningar. Detta gjordes genom inläsning och studier av bakgrundsmaterial, intervjuer och arbetsmöten samt workshops med olika berörda enheter inom IVO.
  Det nya önskade läget och dess behov kartlades genom kvalitativa intervjuer och workshops. Slutrapporten redovisades för beställare. Kaj var kundansvarig för uppdraget.
  RESULTATET
  Samtliga deltagare i arbetet samt ledningen fick en gemensam och över-ens¬kommen bild av verksamhetens behov av ett beslutsstöd. IVO fick också ett förslag om den fortsatta färdvägen för att utveckla beslutsstödet.
  Nyttan med arbetet var att IVO fick en konkret behovsanalys med förslag om hur det fortsatta arbetet med utveckling av beslutsstöd skulle bedrivas.

 • Försäkringskassan/SKL

  2014 -

  Kvalitetsansvarig

  UTMANINGEN
  Projektet SRS – Stöd för Rätt Sjukskrivning, utvecklade ett bedömningsstöd som ger en prognos för sjukskrivningslängd. Bedömningsstödet ska rekommendera de insatser som med störst sannolikhet kan öka ett positivt utfall, förbättra arbetsförmågan och öka möjligheterna till återgång i arbete. Ett sådant bedömningsstöd kan utgöra ett värdefullt verktyg för flera olika aktörer, som exempelvis intygsskrivande läkare, handläggare på Försäkringskassan, arbetsgivare och patienter.
  För att stödja de olika aktörerna i deras arbete behövs kunskap om vilka faktorer som påverkar sjukskrivningstid (längd och omfattning) samt i vilken grad dessa påverkar utfall. Projektet genomförde analys av data från faktiska sjukskrivningar med tillhörande patientinformation, utvecklade en prediktiv modell som beskriver hur olika faktorer påverkar sjukskrivningars utfall.
  Projektet var ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Sveriges kommuner och Landsting och finansieras av staten via den s.k. sjukskrivningsmiljarden.
  Projektet beräknas pågå under en fyraårsperiod, och den initiala förstudien pågår under 2014 och 2015.
  LÖSNINGEN
  Kaj var ansvarig för att leda kvalitetsarbetet i projektet.
  Syftet med kvalitetsarbetet var att kvalitetssäkra projektarbetet genom att ta fram och implementera arbetsmodeller, strukturer och verktyg som ska bidra till att projektet levererar ett väl förankrat resultat med hög kvalitet. Eftersom SRS-projektet drevs av två olika organisationer tillsammans (Försäkringskassan och SKL) fanns det inte något gemensamt kvalitetsledningssystem att basera arbetet på.
  RESULTATET
  Centralt för arbetet vid sidan av implementeringen och uppföljning av kvalitetsarbetet var att ta fram en handbok för att ge ett stöd för hur projektets kvalité skulle upprätthållas och hur kvalitetsmålen skulle uppfyllas under projektets olika etapper. Kvalitetshandboken skulle på ett praktiskt sätt visa hur projektet skulle organisera och styra aktiviteter för kvalitetsarbetet. Handboken var ett styrdokument och riktade sig till projektets ledning samt till projektets medlemmar.
  Handboken omfattar följande delar:
  • Kvalitetsstrategi
  • Utvecklingsmetod som inkluderar ett agilt arbetssätt
  • Granskningsrutin
  • Dokumenthantering
  • Ändringshantering
  • Rutin för CE-märkning
  • Projektrevision
  • Kvalitetssäkring av externa leverantörer
  • Riskhantering
  Slutresultatet blev ett kvalitetssäkrat och riskbaserat arbete enligt vedertagen standard. Kvalitetsarbetet gav ett aktivt stöd till projektets medlemmar och projektledare i det operativa arbetet. Detta i sin tur ger en trovärdighet och trygghet till beställare och styrgrupp för projektets genomförande.

 • Karolinska Institutet

  2014 - 14

  Verksamhetsutvecklare

  UTMANINGEN
  Konsulterna fick i uppdrag att utreda de bakomliggande orsakerna till att ett centralt beslutsstödsystem, drygt 1,5 år efter lanseringen, fortfarande användes i relativt begränsad omfattning i verksamheten. Utredning skedde under en period av 6 veckor (200 timmar) då 17 personer i KI:s organisation intervjuades eller ingick i workshops.
  LÖSNINGEN
  Utvärderingen byggde på intervjuer med universitetets ledning (universitets¬direktören, ekonomidirektören), systemägare, system-förvaltning, IT och användare samt inläsning av material överlämnat av kund.
  En omvärldsanalys och kartläggning av alternativ för den tekniska platt¬formen genomfördes baserat på sökt och inläst information om leverantörer, intervjuer med BI-konsulter inom egen verksamhet samt utredarnas egna erfarenheter, likväl som intervjuer med börsnoterat bolag med liknande situation som kunds. Utredningen har löpande stämts av med beställare och sakkunniga för verifiering av utredningen och analysen samt kvalitetssäkring av genomfört arbete.
  RESULTATET
  Insamlad information, analys och presentation har sammanställts i en rapport tillsammans med strategiska råd för åtgärder och beslut.
  Det resulterade i en gemensam problembild med konkreta förslag till lösning av ny modell för förvaltningsstyrning med tydlig koppling mot Kis verksamhet.

 • Vattenfall

  2014 - 14

  PL/Verksamhetsutv/Förändringsledning/Coach - Lean

  UTMANINGEN
  Vattenfall och avdelning Client Services inom IT, stod inför större förändringar där nya krav ställdes på ökad effektivitet i verksamheten i Sverige, Tyskland och i Holland. Uppdraget var en del i utvecklingen av en gemensam modell för att skapa, struktur och tydlighet i arbetet med hjälp av Lean. Utvärdering av lämpliga arbetsmetoder, verktyg, verksamhetsprocesser och styrmodell för samverkan mellan affärsenheter för att utveckla Client Services verksamheter med ökad medarbetardriv och ökad kundnöjdhet. Verksamheten är sprid på ett flertal enheter i Sverige, Tyskland, Holland och Polen som ställde stora krav på kommunikation, styrning och ledning samt stödjande metoder och modeller.
  LÖSNINGEN
  Den framtagna arbetsmodellen utvärderades under två piloter på delar av verksamheten inom Client Services bestående av 25 medarbetare i tre länder. Pilot 1 genomfördes under perioden mars - juni 2014 och Pilot 2 genomfördes från augusti 2014 – är pågående.
  Aktiviteter som Kaj deltog och ansvarade för i Pilot 1 och 2 var:
  • Tydliggörande av syfte och mål
  • Identifiering av risker
  • Kartläggning av verksamhet
  • Individuella intervjuer samt workshop med utvalda inom verksamhet (inkl chefer)
  • Utveckling av modell och angreppssätt
  • Framtagning av genomförande plan och genomförandestrategi
  • Kommunikation och utbildningsplan
  • Rapportering till styrgrupp
  • Deltagande i genomförande av Lean spel
  • Deltagande i genomförande av värdeflödeskartläggning
  • Deltagande av dokumentering av nyläge, insatser (förbättringar), bruttolista, KPIer (gemensamma mätbara operativa mål)
  • Prioritering och förberedelse för genomförande av 6 veckor förbättringsiteration
  • Stöd i veckovisa förbättringsmöten med förbättringsteam och verksamhetsutvecklare
  • Coach och stöd till verksamhetsutvecklare och operativa chefer
  • Utvärdering och dokumentering av piloter enlig A3-metoden
  • Deltagande i arbetet med framtagning av ramverk och styrmodell för arbetet med ständiga förbättringar. Arbetet syftade till att säkra arbetet med ständiga förbättringar på Client Services och att stödja och möjliggöra en fortsatt god utveckling.
  RESULTATET
  • Nytt strukturerat effektivt arbetssätt enligt Leans-värderingar framtaget, utvecklat och dokumenterat.
  • Nytt strukturerat arbetssätt infört.
  • Utbildad personal enligt nytt arbetssätt.
  • Utvärderat resultat.
  • Dokumenterade och utvärderade metoder, verktyg och processer.
  • Plan för införande av nytt konceptuellt arbetssätt inom hela Client Services.
  Nyttan med arbetet var en medarbetardriven utveckling av verksam-heten mot gemensamt uppsatta mål och ökad kundnöjdhet. En arbets- och styrmodell för det fortsatta arbetet bidrog till tränade och motiverade medarbetare och ökad kundnytta.

 • Bygg-Ole

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare - IT styrning

  UTMANINGEN
  Kunden upplevde störningar i tillgänglighet och datadriften, prestandaproblem, störningar i IT-applikationer i olika delar av verksamheten.
  LÖSNINGEN
  Kartläggning och genomgång av befintligt systems uppsättning samt nivå på HW, systemprogram och applikationer. Prestandamätning av system samt WAN och LAN.
  Utredning av IT styrning och användarnas upplevda IT.
  RESULTATET
  Förslag till åtgärdspunkter för IT drift, uppgradering alt outsourcing. Rapport - Användares upplevda IT samt förslag till förbättring av IT styrning. Lista på användares upplevda fel och brister i systemet idag. Systemkarta, Rapport - Prestandamätning, Rapport – Status system
  Nyttan med arbetet var en gemensam problembild och förslag om åtgärder till effektivare IT styrning.

 • Stockholms stad, utbildningsförvaltningen

  2012 - 13

  PL förstudie/Verksamhetsutveckling – Krav

  UTMANINGEN
  Skolplattform Stockholm var ett projekt i Stockholms stad som hade i uppgift att utveckla en gemensam utbildningsplattform för samtliga skolformer: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI. Till plattformen skulle det även gå att koppla på e-tjänster, appar och digitala läromedel. Dessutom behöver de administrativa systemen anpassas till moderna analys- och rapporteringsverktyg. Utbildningsförvaltningen arbetade tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen i projektet. Leverantörer som skulle utveckla skolplattformens olika delar upphandlades i projektet.
  Det övergripande målet med projektet var att nå Stockholms stads vision till 2030 om att vara en världsledande kunskapsregion.
  LÖSNINGEN
  Kaj var huvudansvarig projektledare för delprojekt krav, omfattande; utredning av skolornas verksamhet och dess processer, kartläggning av krav och funktioner för att stödja verksamheten (funktionella och icke funktionella krav), system¬arkitektur, informationsmodell och krav på informations¬säkerhet väl förankrad med en omfattande referensgrupp som representerade verksamheten och de olika ingående skolformerna (96 personer).
  RESULTATET
  Framtagna rapporter; målbild, intressent analys, process kartor, användaranalys, användbarhetsanalys, informationsmodell, arkitektur informationssäkerhet som ingick som centrala kravbilagor och informationsbilagor i upphandling enligt regler för LOU. Bilagorna ingick i upphandling av Skolplattform Stockholm.
  Arbetet resulterade i en med verksamheten förankrad kravbild. Arbetet gav ett underlag till en lyckad teknisk och juridisk upphandling som resulterade i ökad kvalitet hos kommunens skolverksamhet.

 • RPS, Rikspolisstyrelsen

  2011 - 11

  Verksamhetsutvecklare – Leverantörsstyrning

  UTMANINGEN
  Brister i styrmodellen mot leverantör orsakade allvarliga störningar i underhållet och utvecklingen av system samt konflikt i relation mellan beställare och leverantör.
  LÖSNINGEN
  Förslag på ny leverantörsstyrning med omedelbara åtgärder och insatser för att åtgärda problem med fel prioriteringar i leveranser, felaktiga leveranser och resursbrister hos leverantör.
  Framtagning av mall för nya utvecklings- och leverantörsavtal.
  RESULTATET
  Nyttan med arbetet var konkreta förslag på lösningar till det kaos som fanns mellan beställare och leverantör.
  Ny fungerande leverantörsstyrningsmodell. Nytt utvecklings- och leverantörsavtal.

 • Dina Försäkringar

  2011 - 11

  Verksamhetsutvecklare/Coach - Projektkontor

  UTMANINGEN
  Företaget saknade tydlig struktur och styrmodell för interna verksamhetsprojekt vilket ledde till brister i ledning och styrning samt att projekt missade uppsatta mål och inte höll budget och tidsplaner
  LÖSNINGEN
  Coach och stöd till VD och övriga verksamhetschefer i ett koncernövergripande förändringsprogram.
  RESULTATET
  Ny styrmodell och mallar för projektplan och avrapportering. Implementerad arbetsstruktur.

 • Länsstyrelsen i Stockholm

  2011 - 11

  PL förstudie/Verksamhetsutveckling – Krav

  UTMANINGEN
  Operation Kvinnofrid antog en ”Aktionsplan mot hedersvåld i Stockholms län – en myndighetsgemensam satsning 2009 - 2010 ”. En central del är tillkomsten av ett fysiskt och ett virtuellt Hedershus (numera Origo).
  Med hedershuset som plattform skulle en unik möjlighet skapas för att
  Hjälpen för de drabbade skulle i första hand bestå av att få råd och stöd av Hedershuset personal och nätverk av professionella, som läkare, psykologer, sociala myndigheter, polis kvinnojourer och frivilligorganisationer. Stödet kan bestå av råd, olika typer av stöd, behandling och även direkta insatser exempelvis hämtning och ledsagning till skyddat boende.
  Det virtuella Hedershuset är en portal, mötesplats och en kommunikationsplattform mellan de utsatta och sakkunniga samt ett effektivt stöd för personalen i deras processer för hantering av ärenden.
  Portalen skulle också vara en digital väg för att nå kunskap och forskning och få tillgång till den senaste informationen kring hedersrelaterat liv och våld.
  Stora krav ställdes på informations- och teknisk säkerhet samt att följa legala krav som socialtjänstlagen och PUL.
  LÖSNINGEN
  Kaj var ansvarig projektledare för arbetet med att dokumentera krav på portalen. Arbetet omfattade utredning av verksamhetsprocesser, dokumentera funktio¬nella och icke funktionella krav, systemarkitektur informationsmodell och krav på informationssäkerhet väl förankrad med referensgrupp, sak¬kunniga och intressenter.
  RESULTATET
  Framtagna rapporter; målbild, intressent analys, process kartor, användaranalys, användbarhetsanalys, informationsmodell, arkitektur informationssäkerhet som ingick som centrala kravbilagor och informationsbilagor i upphandling enligt regler för LOU. Bilagorna låg som grund för upphandling av utveckling av portalen.
  Utredningen gav samsynthet av den tänkta verksamheten och dokumentation av de krav som var underlag för upphandling.

 • Wasa Kredit

  2009 - 09

  Coach/Projektledarstöd

  UTMANINGEN: Stötta och höja kompetensen hos fem projektledare med varierande erfarenheter och kunskapsnivå. Förbättra arbets- och styrmodeller.
  LÖSNINGEN: Coach åt projektledarna i arbete från kravställning till drivande av utvecklingsprojekt i agil utvecklingsmiljö. Individuella utvecklingsprogram samt gemensam utbildning i olika kritiska moment inom projektstyrning.
  RESULTATET: Tryggare och bättre projektledare. Förbättrad hantering av krav, utveckling och projektstyrning.

 • Alliansor Consulting

  2008 - 11

  VD/Affärsutvecklare

  UTMANINGEN
  Alliansor var ett konsultbolag som gav rådgivning och ledning vid förändringsarbete i verksamhet och vid införande av nya stödsystem.
  Tjänster som erbjöds var affärs- och verksamhetsutveckling, förändringsledning, projektledning. Alliansor var främst verksamma inom följande branscher; bank, finans och försäkring.
  Kajs uppdrag som VD var att tydliggöra och konkretisera verksamhetens utbud, inriktning och marknad. Tillväxt i antalet konsulter med ”rätt” kompetens och profil.
  LÖSNINGEN
  Som verkställande direktör genomföra ett internt affärsutvecklings- och verksamhetsutvecklingsprogram, marknadsföring och säljledning, personalledning, ersättningsmodeller och rekrytering, avtal och kontrakt, ekonomi och styrmodeller.
  RESULTAT
  Gemensam målbild, affärs- och marknadsplan samt en säljprocess. Totalt 37 konsulter i uppdrag inom bank, finans och försäkring med inriktning projektledning och verksamhetsutveckling.

 • SLL, Stockholms läns landsting

  2006 - 06

  Projektledarstöd/kvalitetsledare – Projektstyrning

  UTMANINGEN: Att få ett fungerande samarbete mellan beställare och leverantör, fungerande styrmodeller och statusrapporteringar i ett stort förändrings- och införandeprogram.
  LÖSNINGEN: Mentor, projektledarstöd; upphandling (deltagare i förhandlingsgruppen för SLL:s räkning mot leverantör) och planläggning av införande samt implementering av ny IP-telefoni inom hela Stockholms Läns Landsting, ca 60,000 abonnenter. Ansvarig även för projektplan, arbetsmetodik, dokumenthantering, rapportering och kvalitetssäkring.
  RESULTATET: Bättre samarbete och effektivare styrning – bättre måluppfyllelse.

 • SEB, MB Compliance

  2006 - 07

  Projektledare – Regelefterlevnad, Compliance

  UTMANINGEN
  Kunden hade krav att verksamheten med värdepapper skulle följa MiFID-direktivet som är ett fullharmoniseringsdirektiv från EU vars syfte är att stärkta skyddet för investerare samt att öka konkurrensen i handeln med finansiella instrument på värdepappersmarknaderna.
  Den nya lagen om värdepappersmarknaden började gälla från 1 november 2007. Detsamma gällde Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser.

  De nya reglerna var resultatet av direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, Mifid). Syftet med direktivet är att ta fram enhetliga rörelseregler för värdepappersföretag och reglerade marknader.

  Alla värdepappersföretag ska också rapportera alla transaktioner till en utvald myndighet i respektive medlemsland. I Sverige är det FI som hanterar denna rapportering.
  LÖSNINGEN
  Projektledning av kravanalys och processkartläggning för uppfyllande av regelverket MIFID. Att ta fram krav på efterlevnad utifrån regelverket MIFID som grund för att upphandla ett övervakningssystem, (avropsförfrågan (RFI och RFP) och avtalsförslag, utvärdering av inkomna anbud, förhandlingsledning och avtalsskrivande. Andra arbets¬uppgifter som ingick i projektet var att utvärdera tekniska lösningar, referens¬besök samt genomföra en Pilotinstallation), förändringsledning och implementering av systemet i verksamheten, drift och förvaltnings¬frågor. Ansvarig projektledare för fas 1 med budget på 100 MKR.

  RESULTATET
  Compliance Operations, ny central funktion inom SEB MB. Nytt övervaknings¬system upphandlat och implementerat, uppfylld efterlevnad av regelverket MIFID.

  RESULTATET: Compliance operations, ny central funktion inom SEB. Nytt övervakningssystem upphandlat och implementerat, uppfylld efterlevnad av regelverket MIFID.

 • Stora Enso

  2004 - 06

  Verksamhetsutvecklare – Regelefterlevnad

  UTMANINGEN
  Företaget hade krav att verksamheten skulle efterleva reglerna enligt Sarbanes-Oxley Act förkortning SOX, som syftar till att säkerställa kvaliteten på företags finansiella rapportering och interna kontroll. Lagen kräver bland annat att vd och ekonomichef personligen ansvarar för och rapporterar om intern kontroll över sitt företags finansiella rapportering, genom att intyga den interna kontrollen fungerar så väl att inga väsentliga fel skall kunna komma att tas in i årsredovisningen.
  SOX gäller även icke-amerikanska företag, inklusive utländska dotterbolag, som antingen är noterade på en amerikansk börs, till exempel Nasdaq, eller American Stock Exchange, Amex, NYSE – New York Stock Exchange eller som har obligationer emitterade på den amerikanska marknaden och har minst 300 amerikanska aktieägare.
  LÖSNINGEN
  Delprojektledare, mentor och sakkunnig för tolkning och efterlevnad av legala krav. Att tolka de legala kraven enligt Sarbanese-Oxley Act Section 404, ta fram gemensamt och förankrat ramverk för identitet och åtkomst-styrning samt ta fram ett tekniskt stödsystem. Pilot och kravställning genomfördes mot enhet i Finland.
  RESULTATET
  Ramverk och stödsystem för ID och Access Management (identitet och åtkommststyrning) som uppfyllde SOX legala krav på Access Control. Stora Enso planerade att implemen¬tera ramverket på samtliga service centers inom koncernen.

 • SJ Data

  2004 - 04

  Verksamhetsutvecklare – Informationssäkerhet

  UTMANINGEN: Att komplettera styrmodell (ITIL) för support och förvaltning med hantering av informationssäkerhet samt att komplettera SLA med tydliga krav på servicenivåer för informationssäkerhet.
  LÖSNINGEN: Projektledare för införande av informationssäkerhet i ändringshanteringsprocessen (RFC) samt problem- och incidenthantering enligt ITIL, kravställning av SLA mot outsourcingpartner av systemdrift med informationssäkerhet. Ambitionen var att nyansera SLA:t med klassificerad information och dess krav på tillgänglighet och säkerhet. Arbetsmetoder; Förstudier, intervjuer och workshops.
  RESULTATET: Komplettering till befintlig styrmodell för uppfyllande av god informationssäkerhet. Komplettering till SLA med tydliga informationssäkerhetskrav på systemdrift.

 • ESV - Ekonomistyrningsverket

  2003 - 04

  Verksamhetsutvecklare/IT styrning

  UTMANINGEN: Förändringsprojekt omfattande genomgripande verksamhets- och organisationsutveckling för IT ledning och styrning, utvecklingsmodell samt förvaltningsmodell.
  LÖSNINGEN/RESULTATET: Kaj var verksamhetsarkitekt med ansvar att kvalitetssäkra IT verksamhetens verksamhetsprocesser. Arbetet omfattade utredning av nuläge, fastställa av nytt läge, GAP analys och framtagning av genomförandeplan för införande av styrmodeller i IT verksamhetens processer baserat på RUP och ITIL.

 • Secured Business Solutions – Technology Nexus

  2003 - 04

  Utvecklingschef/CTO – PKI

  UTMANINGEN: Att säkerställa fortsatt utveckling med halverad organisation för framtagning av PKI-baserad (digitala signaturer och identifiering) mjukvara och lösningar.
  LÖSNINGEN: Utvecklingschef för utvecklingsteam på 26 personer bestående av produktledning, produktutveckling, professionell services samt produktsupport.
  RESULTATET: En väl fungerande organisation med dokumenterade roller och ansvar samt arbetsprocess.

 • Ericsson Internet Applications – Ericsson Radio

  2001 - 02

  Utredare - Produktledning

  UTMANINGEN: Att produktifiera den mobila portal WISE för att tillhandahålla 3G tjänster.
  LÖSNINGEN: Verksam i den strategiska produktledningen (SPM) på Ericssons Internet Applications. Arbetet spände från kravställning, produktutveckling, professionell services och genomförande av Pilot.
  RESULTATET: En fullt produktifierad produkt.

 • Ericsson Radio, Corp. IT

  2001 - 01

  Projektledare/Verksamhetsutvecklare

  UTMANINGEN: Utvärdering av effektivare design- och produktutveckling med hjälp av Data- och Process Management (PDM-system) inom Ericsson.
  LÖSNINGEN: Projektledare och managementkonsult för genomförande av tre affärsstudier med Business Case på olika affärsenheter (BU).
  RESULTATET: Tre affärsstudier med Business Case.

 • Ericsson Radio, PU-WRN

  1998 - 01

  Projektledare/Programledare – Krav, utveckling

  UTMANINGEN: Som en del av WCDMA/UMTS projekt för metoder och verktyg driva och utveckla ett PDM system för hantering av Data Management och Process Management för 7000 användare på 13 designcenter i 6 länder.
  LÖSNINGEN: Projektledare för projektet WISE omfattande kravställning, utveckling/anpassning, systemtest, dokumentation, utrullning, utbildning, drift och support samt leverantörskontakter/koordinering.
  RESULTATET: Systemet är en central informationsbärare och stödjer all utveckling av Ericssons 3G mobilsystem.

 • Tidningen Metro, Expressen m.fl.

  1992 - 97

  PL/Verksamhetsutvecklare - Tidningsproduktion

  UTMANINGEN: Att ersätta befintliga redaktionella stordatasystem med PC och Mac baserade produktionslösningar.
  LÖSNINGEN: Utredare och projektledare för införande av nya redaktionella applikationer, sidombrytning, digital scanners, digitala arkiv, digitalt fotohantering, digitala skrivare mm.
  RESULTATET: Effektivare produktion (produktionssteg försvann), mindre organisation (roller som grafiker försvann), flexiblare hantering (bilder och text blev digitalt), billigare produktion.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, PROPS, RUP/UP, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Mentor, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Contract management, Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Produktledare, Upphandlare, Coach, Förändringsledare, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Team-ledare, Utredare

Anställningar

 • 2011 - 2013

  Management Konsult, Projektledare, Xeeda AB

 • 2008 - 2011

  VD, Management Konsult, Alliansor Consulting AB

 • 2007 - 2008

  Management Konsult, Projektledare, Alliansor AB

 • 2005 - 2007

  Management Konsult, Projektledare, Projektstyrning AB

 • 2001 - 2005

  Management Konsult, Projektledare, Utvecklingschef, Technology Nexus AB

 • 1998 - 2001

  Managementkonsult och projektledare., Cap Gemini/Ernst & Young AB

 • 1993 - 1998

  Delägare, VD, sälj/marknadsföring och konsult/proj, Uppslaget AB

 • 1992 - 1993

  Delägare, vVD, sälj/marknadsföring och konsult/pro, Wilkenson Databild AB

 • 1984 - 1992

  Operativt ansvarig, försäljningschef/marknadschef,, AM International AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Certifierad som Professional Management Consultant, Executive Management Institute (EXMI)

 • 2007 - 07

  Certifierad i IT Service Management - ITIL V 3 Fou, Wardown Consulting Ltd

 • 1998 - 01

  Cap Gemini University, Cap Gemini/Ernst Young

 • 1986 - 87

  Ekonom/Marknadsekonom, IHM Business School

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07