Dela

Catharina Nilsson

 • Utredare/Workshopledare
 • Verksamhets- och kravanalytiker
 • Systemanalytiker

Översikt

Catharina arbetar som utredare och analytiker, med många års erfarenhet främst inom offentlig sektor, bank och försäkring. Arbetsuppgifterna, som bl a består av verksamhetsanalys, kravhantering och systemanalys, utförs ofta i roller som fungerar som en länk mellan verksamhet och IT.

Egenskaper

Catharina är som person målmedveten, engagerad och strukturerad, och inspireras av problemlösning - att identifiera logiska sammanhang och luckor i dessa. Hon arbetar resultatinriktat, även i tidspressade situationer, och är en tydlig kommunikatör med god stilistisk förmåga.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2011 -

  Krav & Systemanalys

  Kravanalytiker för ärendehanteringen inom Arbetsförmedlingens centrala system för förmedlingsstöd (AIS). Rollen som kravanalytiker innebär att leda arbetet med att kartlägga verksamhetens behov, analysera, samordna och löpande hantera funktionella krav baserat på identifierade behov samt att dokumentera systemlösningar. Behoven kartläggs i form av workshops och intervjuer med olika intressenter, och kraven dokumenteras i form av användningsfall och hanteras i verktyget ReQTest. Arbetsförmedlingens metod för systemutveckling innebär ett agilt arbetssätt inspirerat av Scrum, och utvecklingsteamet arbetar med målstyrning och med att kontinuerligt förbättra arbetssättet.

 • Länsförsäkringar Stockholm

  2011 - 11

  Systemexpert/offerthandläggare

  Arbetade som stöd till försäkringshandläggarna, vid konvertering av befintliga försäkringsavtal från gamla system till nya systemet SALLY (som jag har varit med och byggt). Uppdraget innefattade att förmedla expertis kring SALLY, men även att analysera kundernas befintliga avtal och aktuella fordonsflotta samt att registrera nya offerter. Arbetet medförde en djupare förståelse för försäkringsverksamheten och dess kunder. Uppdraget genomfördes parallellt med studier i Journalistik.

 • Länsförsäkringar Sak

  2002 - 10

  Projektledning/Krav & Systemanalys

  Ett flertal roller i olika faser av ett stort och affärskritiskt projekt, med syfte att bygga ett helt nytt fordonsförsäkringssystem.

  2009 - 2010
  Tillbaka som krav- och systemanalytiker i SALLY, som nu jobbar enligt SCRUM i små team med representanter för olika discipliner och med dagliga avstämningar kring hur arbetet fortskrider. Arbetar även mycket med att förbättra processen för ändringshantering, samt att göra systemdokumentationen enhetlig och komplett inför slutleverans i december 2010. Utreder även SALLYs koppling till provisionsprocessen.

  2009
  Krav- och systemanalytiker i ett angränsande projekt, vars syfte är att etablera systemstöd för en gemensam betalningsprocess inom Länsförsäkringar. Som ett första steg ska SALLY stödjas, och mitt arbete avgränsas till att beskriva SALLYs behov av systemstöd bl a avseende fakturering, bokföring och uppföljning. Rollen utgör en länk mellan projekten, eftersom även SALLY ska anpassa sina lösningar till den gemensamma betalningsstrategin.

  2006 - 2009
  Krav- och systemanalytiker i fullskaliga projekt SALLY, som nu bygger systemstöd för hantering av företagskundernas fordonsförsäkringar. Arbetet sker iterativt, i enlighet med RUP, och med ett antal delleveranser. Kravutredning genomförs i nära samarbete med Länsförsäkringars verksamhetsanalytiker och interaktionsdesigner, dokumenteras och följs sedan upp och ändringshanteras genom hela test- och utvecklingsprocessen. Projektet arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetssätt och dokumentation.

  2005-2006
  Föräldraledig med andra sonen.

  2005
  Ansvarig krav- och systemanalytiker i det återupptagna arbetet med att beskriva behov och fördjupa kravbilden för SALLY (arbetet hade legat nere pga av andra högre prioriterade projekt).

  2003-2004
  Föräldraledig med första sonen.

  2003
  Ansvarig krav- och systemanalytiker för arbetet att, baserat på den tidigare förstudien om SALLY, fördjupa kraven inom några utvalda områden (bl a offertprocessen). Arbetsgruppen utökades med interaktionsdesigner och systemarkitekt, i syfte att kunna beskriva och stämma av behov i form av prototyper samt att tidigt identifiera arkitekturella problem.

  2002
  Delprojektledare och Workshopledare för en arbetsgrupp, med representanter från flera Länsförsäkringsbolag och centrala funktioner, vars uppgift var att på övergripande nivå beskriva verksamhetens behov och analysera kraven på ett nytt administrativt system för hantering av företagskundernas motorförsäkringar (SALLY). Delprojektet ingick i ett större projekt som byggde system för att hantera privata motorförsäkringar (RALLY), och projektarbetet bedrevs enligt RUP. I arbetsgruppen etablerades ett effektivt sätt att samverka trots geografisk spridning, med ett fåtal väl förberedda workshops/arbetsmöten där resultaten sammanställdes och dokumenterades som en förstudie.

 • SEB Commercial Banking

  2000 - 02

  Krav & Systemanalys

  Kravanalytiker och teamledare för ett kravteam på 8 personer, som hade till uppgift att tillsammans med bankens verksamhetsexperter utreda behoven samt analysera, dokumentera och följa upp kraven i ett av bankens högst prioriterade projekt. Projektets mål var att etablera en arbetsprocess och ett systemstöd för nordisk Cash Management över Internet, för bankens större företagskunder. I kravarbetet ingick även att ta fram krav på ett helt nytt system för att hantera fullmakter elektroniskt, i nära samarbete med bankens jurister. Kravteamet verkade som en länk mellan bankverksamheten och den interna IT-enheten, i nära samarbete med bl a systemarkitektur och test. Projektet var ett av de första som använde RUP fullt ut på banken, och mycket arbete lades ned på att etablera arbetssätt och standardiserad dokumentation.

 • SEB IT Partner

  2000 - 00

  Lärare

  Lärare, metodkurser i Cap Geminis IAD projektmodell.

 • Novartis

  2000 - 00

  Processkartläggning/Design

  Workshopledning/processkartläggning, design av processtöd för bl a intern hantering av medicinska studier och för Customer Support Desk. Handledning i designfrågor (Notes/Domino).

 • Nordbanken Data

  1999 - 99

  Projektledare

  Projektledare för kompetensutvecklingsprogram inom NB Data.

 • Statoil

  1999 - 99

  Kravhantering/Workshopledning

  Workshopledning. Metod- och verktygsansvarig för kravhantering och dokumentation kring biluthyrningssystem.

 • Nordbanken Data

  1999 - 99

  Metod- & Designstöd

  Definition av standards, arbetssätt & verktyg för webutveckling med Domino som plattform. Designstöd åt Nordbankens egna utvecklare.

 • Atlas Copco

  1999 - 99

  Design & utveckling

  Design och utveckling av ett intranät för Atlas Copcos Internbank.

 • QA Training Partner

  1997 - 00

  Lärare

  Lärare i workshop¬ledning, samt certifierad instruktör för kurser i applikationsutveckling med LotusNotes under flera år.

 • Nordbanken Data

  1997 - 98

  Krav/Infodesign/Designstöd

  Workshopledning vid processkartläggning, samt design av system för dokumenthantering av bankens samlade instruktioner (BI). Informationsstruktur och design av intranät. Definition av standards, arbetssätt och verktyg, samt designstöd åt NB's egna utvecklare.

 • Cap Gemini

  1995 - 98

  Krav, design & utveckling

  Ett flertal uppdrag som konsult för Cap Gemini, huvudsakligen workshopledning, kravanalys, design och utveckling i Lotus Notes/Domino. Applikationer för processtöd och informationshantering.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Projektering, Förstudie, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Delprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Systemanalytiker, Team-ledare, Utredare, Workshopledare

Anställningar

 • 1998 - 2007

  Konsult, Connecta/Adcore

 • 1995 - 1998

  Konsult, Cap Gemini

 • 1993 - 1995

  Användarstöd och utveckling, Socialdepartementet

 • 1991 - 1993

  Användarstöd och utveckling, Televerket/Telia

 • 1989 - 1990

  Teknikinformatör/teknisk skribent, Nokia Data Svenska AB

 • 1987 - 1989

  Servicetekniker, Nokia Data Svenska AB

Utbildningar

 • 2012 - 12

  REQB - Certifierad Kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2011 - 11

  Reportage (text/bild), Tollare Folkhögskola

 • 2001 - 01

  Copy Writing, Folkuniversitetet

 • 2000 - 00

  Use Case /RUP, Rational

 • 1999 - 99

  Mål- och processanalys, Astrakan

 • 1993 - 93

  Vuxenpedagogik, 10p, Växjö Universitet

 • 1990 - 93

  Fil Kand, Systemvetenskap, Växjö Universitet

 • 1983 - 87

  4-årig Teknisk linje, El-Tele, Åsö Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336