Dela

Mathias Patriksson

 • Testledare, testdesign, testare, SAFe 4 Agilist

Översikt

Mathias är senior IT-konsult med internationell erfarenhet som trivs att arbeta nära verksamheten. Han strävar efter att förbättra kvaliteten i projekt och förvaltning och har vana att arbeta i flera olika projektfaser. Mathias är certifierad testledare enligt ISTQB och även certifierad SAFE 4 Agilist.

Egenskaper

Mathias är drivande inom sitt ansvarsområde och arbetar strukturerat. Han är noggrann och kvalitetsmedvetens och är som person lättsam och har lätt för att samarbeta med alla sortens människor.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2017 -

  Testdesigner och testare

  Testdesign och testare inom ASEC. Arbetet har bestått av både regressionstester av befintlig funktionalitet för saleskunder men också mycket nya tester för retailkunder. Har designat testfall och kört tester för deklarationsunderlag, VPEM-affärer, olika avgifter som depå- och avi- avgifter, växlingsaffärer, överföringar med likvid och en hel del felhanteringsscenarion. Har även designat och genomfört tester för prestanda när det gäller betalningar.

 • Handelsbanken

  2016 - 17

  Testdesigner och testare

  Ett regelverksprojekt för att följa de nya CRS och FATCA kraven. Vi var en tight grupp om ca 10 personer med representanter från verksamheten, projektledare, kravställare, utvecklare och testare som i stort sett satt i knät på varandra och arbetade så agilt man kan göra. Kravställning, utveckling test och deploy skedde i en enhet. Fantastiskt kul och inspirerande. KUPP, det system vi utvecklade, samlade in information från ca 10 system och rapporterade sedan till SKV.

  Min roll var testdesigner och testare.

 • Folksam - KPA Pension

  2015 - 16

  Testledare & Testare enligt SAFE

  KPA-Pension införde SAFE metodologin där jag ingick i CoreTeamet vilket innebar ett nära samarbete med representanter från både affären och de 5 olika leveransteamen.
  I mångt och mycket ett klassiskt agilt testledaruppdrag i syfte att verifiera kopplingen av ett bassystem för tjänstepensioner mot webben. Jag har både skrivit och kört automatiska tester i Soap UI och lett verksamhetens acceptanstester.

 • Arbetsförmedlingen

  2014 - 15

  Testledare & Testare enligt SAFE

  I det här uppdraget arbetade Arbetsförmedlingen enligt SAFE. Mathias ingick i Coreteamet och agerade som övergripande testledare för 2-7 leveransteam. Programmet ämnade att ta fram Arbetsförmedlingens nya webbplats.

  Mathias har tillsammans med produktägare tagit fram testfall för acceptanstester samt testfall för prestanda, användbarhet, tillgänglighet och säkerhet.

 • Stockholms Läns Landsting

  2014 - 14

  Testledare

  Mathias har jobbat som testledare och testkoordinator för Karolinska Universitets Laboratoriet. Projektet har bytt operativsystem från Windows XP till Windows 7. Drygt 1500 datorer har bytts ut på nio kliniker, varje klinik med sin specifika Windows 7 profil. Drygt 450 olika applikationer har testats och verifierats på de olika profilerna av ca 140 verksamhetspersoner innan bytet från XP till W7 genomfördes. Mathias huvuduppgifter har varit att planera in verksamheten, tekniker och leverantörer till test, genomföra och dokumentera testerna. I de fall instrument har varit kopplade till datorerna har testerna genomförts ute på klinikerna annars har det skett i dedikerade testrum.

 • Svenska Handelsbanken

  2012 - 14

  Testdesigner och Testare

  Uppdraget har inneburit att designa testfall och genomföra tester av bankens back office system för värdepappershantering, bokföring och ekonomi inom ASEC.

  Testfallen har tagits fram tillsammans med verksamhetsrepresentanter och tester har genomförts i system och systemintegrationstest faserna.

  I det dagliga testarbetet har ca 12 system och 20-25 systemintegrationer varit inblandade och i projektet som helhet har det varit ca 40 system och ca 100 systemintegrationer inblandade.

  Den största utmaningen har varit en kombination av att få testmiljön med de olika systemen att hänga ihop samt att koordinera representanter från de olika systemen i testarbetet och felsökning. Att få de olika affärsverksamheternas nomenklatur att lira ihop samt att få fram testdata som stämt överens med affärskraven.

  Quality Center har använts för planering och genomförande av testfall samt felrättning

 • Svenska Handelsbanken

  2012 - 12

  Testledare

  Projektet ska för Handelsbankens fondbolag i Sverige och Finland, samt HBF SICAV i Luxemburg byta förvaringsinstitut och depåtjänst från Handelsbanken till J.P. Morgan.

  Testuppdraget har främst inneburit att tillsammans med projektgruppen ta fram testfall för system och systemintegrationstester samt att med verksamhetsrepresentanter ta fram testfall för och genomföra acceptanstester.

  En av utmaningarna har legat i att få fungerande tester i och med de många olika systemen och systemsambanden (ca 30 st), både på det rent tekniska planet att få systemen att prata med varandra men också att få ok testdata.

  Quality Center har använts för planering och genomförande av testfall samt felrättning

 • Svenska Handelsbanken

  2011 - 12

  Testledare och Testare

  Projektet har haft som uppgift att ta fram ett systemstöd för generering av kundrapporter till bankens diskretionära kunder.

  Den nya lösningen förbättrade de administrativa processerna kring tex datakontroller vid import av data samt medförde en större flexibilitet vid tex skapandet av nya rapporter.

  Projektet har drivits agilt. Arbetsuppgifter har blandannat varit att ta fram testplan, ta fram testfall och genomföra tester. Quality Center användes som testverktyg och avvikelsehantering.

 • Svenska Handelsbanken

  2011 - 12

  Testledare och Testare

  Projektet har haft två huvudleveranser. Dels att lägga över driften av bankens performance system, SPA från att ha skötts internt på banken till leverantören av systemet. Den andra huvudleveransen har varit att implementera och integrera compliance modulen SPC.

  Projektdeltagare har varit utspridda i Kapstaden, London, Paris och Stockholm. Även servrar och system har varit utspridda i de olika länderna så den största utmaningen i testarbetet har varit den mänskliga kommunikationen och synkroniseringen av resurser för att få systemsambanden (ca 7 st direkta) till SPA och SPC på plats.

  I arbetet ingick att ta fram teststrategi, testplan, testfall och att genomföra testerna.
  Quality Center användes som testverktyg.

 • Svenska Handelsbanken

  2010 - 11

  Testledare och Testare

  Projektets syfte har varit att skapa en central datakälla för affärs- och positionsrelaterade risker för bankens centrala riskavdelning.

  Flera olika källsystem levererar transaktions- och positionsinformation till den gemensamma datakällan som gör om informationen till ett enhetligt internt format som sedan levereras ut till mottagande riskberäkningssystem.

  En del av de produkter som ingått är Stocks, Bonds, Optioner, Exotiska optionerta, CDS, Caps & Floor etc.

  Uppdraget har innefattat framtagning av teststrategi, testplaner och testrapporter och genomförandet av tester. En av utmaningarna har varit koordinering av tester mellan levererande system och projekt till mottagande system och projekt främst med tanke på utformning av krav och de olika intressenternas olika innebörd av begrepp. Projektet har arbetat efter SCRUM så testgenomförandet har anpassats enligt metoden.

 • Stockholms Läns Landsting

  2008 - 09

  Testledare

  Testledare i ett projekt som syftar till att byta ut det befintliga interna SLL-nätverket som har ca 60 000 användare till ett nytt nätverk baserat på MPLS. Uppdraget syftar till att säkerställa leveransen mot det avtal som leverantören och SLL tecknat. Arbetet består av att planera och leda testarbetet, att tillsammans med verksamheten definiera relevanta testfall samt att skriva testrapporter och informera projektledaren om hur testerna går. När projektet är klart kommer ca 30 olika testare från olika verksamheter inom SLL kört igenom ca 120 st testfall.

  Som ett led i att säkerställa en bra överlämning till förvaltingen har representanter från förvaltningen varit med i framtagande av testfall och testgenomförande.

  För att bidra till allmän kvalitetshöjning på SLLIT som skrev jag sju stycken idébeskrivningar med förbättringsförslag. En handlade om hur man i förvaltningen kan jobba med automatiserade tester och en annan om hur förvaltningen bör ha en uppsättning av testfall att köra för regretionstester vid förändringar på tex en tjänst.

 • Stockholms Läns Landsting

  2007 - 08

  Testledare

  Hade rollen som testledare för SLL och samordnade 3-4 olika leverantörer för integrationstester. Arbetet bestod i att fram testfall, testplan, testdata, planera och genomföra test i en grupp om 3-6 personer och att skriva testrapporter. Jag fungerade även som testledare i acceptanstest av systemet.

  Har även varit aktiv i testsektionens arbete med att förbättra testprocesser och integrera test med projektprocessen.

 • Stockholms Läns Landsting

  2007 - 07

  Testledare

  I projektet för att införa IP-telefoni på landstinget arbetade jag som testledare. Uppdraget gick ut på att ta fram en testplan, testspecifikation/testfall och att genomföra test tillsammans med personal på utvalda mottagningar på folktandvården.

  Jag stod för de administrativa delarna och en kollega för det tekniska kunnandet kring IP-telefoni. Testmetodiken och testfallen togs fram för den första av 11 ”siter” som skulle gå över till IP-telefoni och användes därefter som mall för dessa av andra personer.

 • Stockholms Läns Landsting

  2007 - 07

  Projektledare och kravställare

  Ett projekt som syftade till att skriva integrationstjänster mot SLLs befolkningsregister. Utöver projektledning skrev jag användningsfall, sekvensdiagram och testfall

  Genomförde en förstudie som svarade på om ett system med tillhörande information kunde flyttas över till SLLs nya IT-plattform (GVD/HTB) och hur kringliggande system skulle kunna komma att påverkas av en sådan flytt.

 • SLL och Västra Götalandsregionen

  2005 - 06

  Projektledare

  Ett samarbetsprojekt med Västra Götalands Regionen som syftat till att ta fram en gemensam databas för befolkningsuppgifter från de båda landstingens befintliga befolkningsdatabaser. Utöver projektledning har jag skrivit användningsfall, testfall och genomfört acceptanstester

 • Vinnova

  2003 - 05

  Tekniskprojektledare

  Tog fram en IT-strategi/handbok.

  Ansvarade för att ta fram och implementera standardiserade arbetssätt för projektledning, systemutveckling och förvaltning. För förvaltningsmodellen tog vi bland annat fram styrrutiner för förvaltningsstyrning, användarstöd/support (nivå 1 och 2), ändringshantering, drift och hur förvaltningsmodellen skulle etableras.

  Kravställning i olika projekt med bla processmodellering och databasmodellering

  Bemannade projekt, köpte upp konsulter och avropade från ramavtal

 • Norsk Hydro Agri

  2000 - 01

  Tekniskprojektledare och systemutvecklare

  Som anställd konsult på Halogens kontor i Paris genomfördes uppdraget på Norsk Huydro Agri med säte i Bryssel. Gemensamt språk var Engelska.

  Jag genomförde projektledning, kravanalys, tog fram användningsfall, programmerade, stod för komponent- och integrationstester och implementerade systemet på olika siter i Europa, samt genomförde utbildning av användarna.

  Ett Business Intelligence systemet som hjälper ca 50 key account managers i Europa i deras beslutsfattande. De får en överblicksbild på lönsamhet, täckningsbidrag, kostnader, säljvolym etc. på olika dimensioner som tid, geografi och produkt. Säljdata hämtas från ett SAP system, lagras i en Access databas och presenteras i VBA-formulär i form av olika diagramtyper som skapas i Excel.

 • Mecenat

  1999 - 99

  Tekniskprojektledare och systemutvecklare

  Förändringsanalys: Jag skrev en teknisk analys/rapport av studentportalen www.CSN-kortet.com. Rapporten låg till grund för vidareutveckling och ändringar I den tekniska arkitekturen och databasdesignen

  Systemering och systemutveckling:
  Jag skrev kravspecifikation, databasdesign programerade i VB och T-SQL

 • SEB

  1998 - 99

  Systemutvecklare

  Två olika system för att administrera värdepappersinnehav för olika företags personal.

  Jag genomförde kravspecifiering, ansvarade för databasmodellering och installation av databas och databasshema i utvecklings-, test och produktions-miljö, klassmodellering, programmering av COM komponenter, skrev stored procedures, skapade olika databasscript för överföring av data från gamla systemet till det nya, indexering av databasen och dokumentering av systemen. Genomförde komponent- och integrationstester.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  Jira, SoapUI, Quality Center

 • - Metoder & Processer

  DSDM, Agila metoder allmänt, PROPS, SAFe, ISTQB

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Strategisk testledning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Datamodellering

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Bank & Finans, Hälso-Sjukvård

 • - Roller

  Testare, Testledare

Anställningar

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Leading SAFE (4.5), Stockholm

 • 2007 - 07

  ISTQB/ISEB Software testing Foundation Course, London

 • 2005 - 05

  Administering a MS SQL Server 2000 Database, Stockholm

 • 2005 - 05

  Deploying and Managing E-Business Solutions using , stockholm

 • 2004 - 04

  VB.NET för Visual Basic-utvecklare, Stockholm

 • 2003 - 03

  Franska nybörjarkurs 20 p, Stockholms Universitet

 • 2003 - 03

  Franska grundkurs 20 p, stockholms Universitet

 • 2002 - 02

  Franska grundkurs och avancerad, Bordeaux

 • 2002 - 02

  Enterprise development with Visual Basic 6.0, Stockholm

 • 1999 - 99

  Introduction to SQL Server 6.5, Stockholm

 • 1999 - 99

  Introduction to Visual Basic 6.0, Stockholm

 • 1995 - 98

  Systemvetenskapliga programmet 160 poäng, Östersund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25