Dela

Håkan Kjellman

 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Krav och verksamhetsanalytiker

Översikt

Håkan är en verksamhetsutvecklare/kravanalytiker/senior projektledare med erfarenhet från snabbväxande start-ups till stora offentliga organisationer. Håkan trivs bäst i gränslandet mellan verksamhet och teknik – han är en utmärkt pedagog när det gäller att förklara för “verksamheten” vad tekniken erbjuder för möjligheter och han har stor fingertoppskänsla när det gäller att fånga verksamhetens behov och översätta detta till krav.

Håkan är en varm förespråkare för agila metoder oavsett om det gäller system- eller verksamhetsutveckling men tycker samtidigt att det kan vara bra att komplettera med lite traditionellt, gammaldags projektledningstänk för att få styrsel och långsiktighet i arbetet. Men den viktigaste framgångsfaktorn är förstås förmågan att leda och entusiasmera medarbetarna.

Egenskaper

Kundnytta är den ledstjärna som genomsyrar allt Håkan gör. I övrigt utmärker sig Håkan genom en stor inre drivkraft, god ledarskapsförmåga och en holistisk förståelse för företagande i dess helhet.

Konsultens CV

 • Post och telestyrelsen (PTS)

  2018 - 19

  Förstudie nytt intranät/digital arbetsplats

  Genomförande av förstudie inför PTS kommande uppgradering av intranät/digital arbetsplats. Under arbetets gång intervjuades medarbetare från olika delar av organisationen för att göra en nulägesanalys samt förstå behoven. En översiktlig kravställning togs därefter fram och för att bäst reka vilken lösning/plattform skulle passa PTS genomfördes en RFI där samtliga leverantörer i Kammarkollegiets ramavtal för kontorsstöd bjöds in för att föreslå och dema lämplig lösning utifrån PTS krav och behov. På detta sätt kunde den interna kunskapen höjas både när det gäller marknadsförutsättningarna men även många andra lärdomar.

  Slutsatserna av förstudien sammanställdes i en rapport där även många andra delar berördes inklusive:
  - redaktörsorganisation och förslag på förvaltningsmodell
  - råd när det gäller migrering och skapande av ny informationsarkitektur (navigering)
  - råd när det gäller "information management"-tänk (organisering och styrning av information mha metadatastrukturer, taxonomier mm)
  - råd och översiktlig planering när det gäller upphandling och införande av nytt intranät/digital arbetsplats
  - marknadsanalys av plattformar för intranät/digital arbetsplats samt rekommendation för PTS

 • Myndigheten för Delaktighet (MFD)

  2018 -

  Mentor

  Mentor för MFDs projektledare när det gäller upphandling och införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem samt övertagande och digitalisering av nya verksamheter. Råd och stöd löpande under arbetets gång, planering av genomförande både tidsmässigt och personellt, kravställning, facilitering av krav workshops mm.

 • Barnombudsmannen

  2016 - 18

  Verksamhetsutvecklare / programledare

  Verksamhetsutvecklare/programledare i samband med ett större förändringsarbete som berörde hela Barnombudsmannens verksamhet, internt benämnt "Barnombudsmannen 2.0". Barnombudsmannen behövde modernisera och effektivisera sin verksamhet, framför allt genom bättre IT-stöd och en digitalisering av den interna informationshanteringen. Håkan ledde detta utvecklingsprogram från framtagande av digitaliseringsstrategi och effektmål till implementering i nära samråd med en referensgrupp med medarbetare från samtliga enheter i organisationen. Under arbetets gång ledde Håkan flera workshops för kravinsamling, processkartläggning mm och höll även i flera dragningar för hela Barnombudsmannens organisation för att bana väg för de kommande förändringarna i arbetssätt etc.

  Programmet bestod bl.a. av:
  - verksamhetsanalys för att definiera nuläge, effektiviseringsmöjligheter samt framtagande av digitaliseringsstrategi
  - framtagande av effektmål
  - kravställning, upphandling och kontraktframtagande för systemstöd (bl.a. ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, Public 360, från Tieto)
  - informationssäkerhetsanalyser och förbättringsåtgärder (bl.a. införande av användarautentisering m.h.a. smarta kort och single-sign-on)
  - processkartläggning och processförbättringar,
  - kompetensutveckling och nyrekrytering,
  - ökad digitalisering av ärendehanteringsprocessen genom införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem
  - utbyte av alla klientdatorer från stationära till bärbara klienter och uppgradering av operativsystem och office-version
  - samt överföring av outsourcad IT-drift från privat leverantör till en inomstatlig lösning levererad av Försäkringskassan.

 • Länsförsäkringar AB

  2016 - 16

  Projektledare

  Projektledare för migrering/uppgradering av ärendehanteringssystem

  Projektledare för migrering/uppgradering av ett ärendehanteringssystem, CMA, som användes av kunderna Återförsäkring & Special samt Hälsa inom Länsförsäkringsgruppen.

  CMA var byggt på en standardprodukt från IBM (ICM, IBM Case Manager). Länsförsäkringar Bank hade också en lösning byggd på samma plattform och målet var att migrera CMA till samma hårdvarumiljö som Bankens lösning driftades på och i samma veva uppgradera till senaste versionen av ICM.

  Projektet bestod av ett tiotal medarbetare/konsulter, bl.a. arkitekter, testledare/testare, kravanalytiker och utvecklare. Utvecklingen var outsourcad till en indisk partner men med en ”technical lead” på plats i Stockholm. Arbetsmomenten kan delas upp i följande delar:
  - uppgradering/migrering av lösningen inklusive GUI-widgets skrivna i DoJo
  - datamigreringen av befintliga ärenden och historik
  - analys av och anpassning av målarkitekturen utifrån prestandaperspektiv samt för att skapa flexibilitet mellan de olika lösningarna.

  Förutom Produktionsmiljön behövde även Acceptanstest- och Systemtestmiljöerna uppgraderas/migreras. En översyn av och förbättringsförslag beträffande förvaltningen gjordes också.

 • Länsförsäkringar Bank

  2016 - 16

  Kravanalytiker ärendehanteringssystem

  Kravanalytiker för ett nytt ärendehanteringssystem. Håkan arbetade med rapporteringsfunktionalitet för fakturering, kvalitetsuppföljning samt för intern effektivitetsmätning. I arbetsuppgifterna ingick att samråda med kunden angående vilken funktionalitet som skulle levereras, att specificera krav för utvecklarna samt att samråda med testaren angående testning av de genererade rapporterna. Kravställningen gjordes på engelska då utvecklarna och testarna var "off-shore" såväl i Sverige som Indien.

 • Swedavia

  2016 - 16

  Projektledare, förstudie

  Projektledare, förstudie nytt intranät. I arbetsuppgifterna ingick bl.a. göra en nuläges och behovsanalys och utifrån dessa definiera syftet med intranätet och sammanställa detta i väldefinierade och mätbara effektmål samt sammanställa behoven som krav på nya intranätet. Arbetet genomfördes bl.a. genom workshops, personliga intervjuer och arbetsplatsobservationer.

  Arbetet omfattade även att utreda:
  - Tillgänglighet / nya och alternativa kanal-lösningar
  - Översyn av redaktörsorganisationen och förvaltningsmodellen
  - Migrering
  - Sociala funktioner
  - Personalisering

 • Fortifikationsverket

  2015 - 16

  Förstudie informationshanteringsprogram

  Förstudie inför genomförande av ett informationshanteringsprogram för Fortifikationsverket. Programmet bestod av ett tiotal separata projekt med olika inbördes beroenden. Inför beslut om igångsättning av programmet genomförde Håkan en aktivitetsnedbrytning av respektive projekt samt uppskattning av tids- och resursåtgång för respektive projekt inklusive kostnadsskattning av externa resurser (konsulter).

  Informationshanteringsprogrammet föreslogs genomföras inom ramen för ett större Enterprisearkitekturarbete då Fortifikationsverket står inför förändringar inom många olika delar av verksamheteten (både systemmässigt, processer, informationshantering etc).

 • Landstinget Västmanland

  2014 - 15

  Kravledare/kravanalytiker

  Kravledare vid utveckling av nytt intranät i SharePoint Online för Landstinget Västmanland. Kravinsamlingen skedde dels genom workshops med olika intressentgrupper samt i nära samarbete med en ”pilot-klinik” (Medicinkliniken). Kraven sammanställdes i form av user stories organiserade i en “story map” där kraven sorterades in under olika ”teman” (”epics”) och prioriterades inbördes. I arbetsuppgifterna ingick också att ta fram lösningsförslag i samråd med SharePoint-arkitekten samt framtagande av trådskisser/wireframes för visualisering och validering av kraven mot intressentgrupper mm. Projektet arbetade agilt och Håkan tog ett stort ansvar när det gällde att sätta upp arbetsprocessen samt rekrytering av flera projektdeltagare.

 • Landstinget Västmanland

  2014 - 15

  Delprojektledare innehåll och införande, intranät

  Delprojektledare för innehåll och införande av nytt intranät baserat på SharePoint Online för Landstinget Västmanland. I uppgifterna ingick bland annat inventering av innehåll och redaktörsorganisation för befintliga intranätet, framtagande av och ledning av redaktörsorganisationen under utvecklingsfasen av nya intranätet, framtagande av och kvalitetssäkring av informationsarkitekturen för nya intranätet medelst användartester (“card sorting” och “treetesting”) samt införandeplanering med utbildning, marknadsförings och migreringsarbete mm. Arbetet omfattade både de traditionella delarna av intranätet (centrala webbsidor) liksom sociala och interaktiva samarbetsytor för olika delar av landstinget. En viktig del av arbetet var också att förklara tänket bakom hela Office 365-plattformen och hur den hängde ihop med nya intranätet och dokumenthanteringen mm samt förändringsledning för att få både redaktörer och övriga medarbetare att börja arbeta och kommunicera på ett nytt sätt.

 • FMV

  2013 - 14

  Verksamhetsarkitekt

  Systemering och rådgivning inför kommande modernisering av Försvarsmaktens Ledningsträningssystem. Arbetsuppgifterna innefattade bland annat nulägesanalys, behovs- och nyttoanalys, processkartläggning, marknadsanalys samt framtagande av systemförsörjningsstrategi. Systemeringsarbetet genomfördes i Sparx Enterprise Architect enligt MODAF ramverket.

 • Försvarsmakten

  2012 - 13

  Krav och verksamhetsanalytiker

  Krav och verksamhetsanalys samt vägledning och styrning av centrala förband (inklusive delar av högkvarteret) i samband med införande av SharePoint-baserat intranät för Försvarsmakten. Konkret innebar arbetet att förklara den bakomliggande informationsarkitekturen, framtagande av plan för införandearbetet för respektive förband, analys av förbandens verksamheter och informationsbehov, workshopledning, framtagande av förslag på strukturering och presentation av förbandens information på nya intranätet samt därefter stöd i samband med genomförande samt vid SharePoint-utbildning av redaktörer.

 • Försvarsmakten

  2012 - 12

  Krav och verksamhetsanalytiker

  Analys av Försvarsmaktens verksamhet med fokus på hur information och dokument ska struktureras och kategoriseras i det nya intranätet baserat på SharePoint 2010. Framtagande av ”information management” strukturer (metadatastrukturer, taxonomier mm) som kravställning för sökfunktionalitet och personalisering av nya intranätet. Analys av kopplingar till andra system samt dialog angående interoperabilitet och kravställning på dessa system.

 • SLL

  2011 - 12

  Krav och verksamhetsanalytiker

  Sökplattformsinventering för intranät och externwebb. Syftet med inventering var att ge Stockholms läns landsting ett underlag över vilka sökplattformar som fanns på marknaden samt hur väl dessa lämpade sig för att möta SLL:s behov av informationshantering på kort och lång sikt. Dokumenthantering skulle även vara integrerat med söket.

  Arbetet genomfördes i tre faser:

  Kravinsamling:
  • Genomgång av rapporter och förstudier, SLL.se, årsredovisning
  • Online-enkät med 7 SLL-medarbetare
  • Sammanställning av information om existerande sökplattformar på den svenska marknaden
  • Sammanställning av erfarenheter och ”best practice” för Enterprice Search.

  Kravanalys för sökplattformen: dvs framtagande av översiktlig kravspecifikation och mappning av kraven mot respektive sökplattform

  Presentation av slutsatserna: vilken/vilka sökplattformar som är bäst lämpade för SLL och varför, samt ge rekommendation för nästa steg.

  En livscykelkostnadsanalys genomfördes också och målet var att inventeringen skulle användas som beslutsunderlag inför sökplattformsanskaffning.

 • Botkyrka kommun

  2011 - 12

  Projektledare/ krav och verksamhetsanalytiker

  Projektledare/ krav och verksamhetsanalytiker vid genomförande av en förstudie, ”Findability Review”, för Botkyrka kommun. Uppdraget omfattade bl.a. strategisk rådgivning angående behov och förutsättningar för implementation av en Enterprise Search lösning inklusive dokumenthantering och andra källor kopplat till kommunens planerade nya intranät baserat på SharePoint 2010, nulägesanalys, kravinsamling och analys avseende sökgränssnitt och användarupplevelse, relevansmodell, (sökdriven) personalisering av intranätet, personsök, sök kopplat till interna sociala nätverkstjänster mm.
  Utifrån den framtagna kravställningen gjordes en kostnadsanalys (livscykelkostnad) för de tre mest relevanta plattformsvalen och, utifrån en helhetsbedömning, en rekommendation av val av sökplattform. Slutligen togs en aktivitetsplan för implementation och förslag på framtida förvaltning och rollbesättning fram liksom en riskanalys.

 • Scania

  2011 - 12

  Projektledare/ krav och verksamhetsanalytiker

  Projektledare/ krav och verksamhetsanalytiker vid utveckling av Enterprise Search lösning (”företagssök”) för Scania baserad på Open Source programvaran Solr. Lösningen integrerades mot Scanias tjänstebaserade miljö i form av en REST-baserad webbtjänst som abstraherade bort den underliggande tekniken och där sökresultaten returnerades på valbart format (XML, JSON, CSV, RSS och ATOM). Arkitekturen speglade Scanias behov av att indexera en mängd olika informationskällor (Intranät, Extranät, NAS, Internt Socialt Nätverk mm) för att sedan tillgängliggöra söktjänsten via olika kanaler. Projektet fungerade mycket bra, dels tack vare en genomtänkt agil utvecklingsprocess och dels tack vare duktiga projektdeltagare.

 • Mosync

  2010 - 11

  Utvecklingschef

  Chef för utvecklingsavdelning om 18 personer inom mobilteknologi. Håkan ledde som agil Scrum Master det löpande utvecklingsarbetet. Omstrukturering och effektivisering av utvecklingsprocessen med hjälp av Continuous Integration och nya verktyg, byggande av en starkare företagskultur, rekrytering av nya medarbetare till Stockholmskontoret samt etablering av Off-shore utvecklingsavdelning i Rumänien om 6 personer. I arbetsuppgifterna ingick även releasekoordingering av Mosyncs mobilutvecklingsverktyg och projektledning av kundprojekt bestående av mobil-appar utvecklade X-plattform, dvs för flera målplattformar (iOS, Android, Windows…) automatgenererade från en gemensam kodbas. Under Håkans tid som utvecklingschef gick utvecklingsavdelningen från att vara en stressad enhet med kvalitetsproblem till en välfungerande och högpresterande leveransorganisation.

 • Stockholms Universitet

  2006 - 10

  Studier

  Studier i Humaniora (språk och idéhistoria) vid Stockholms Universitet.

 • Mosync

  2005 - 06

  Verksamhetsutvecklare

  Medgrundare av start-up inom mobilteknologi. Ansvarade för bolagsbildning inklusive aktieägaravtal mm samt bidrog till strategiska inriktningen och framtagande av affärsplan.

 • Synergenix Interactive

  1999 - 05

  VD / Projektledare / kravanalytiker

  Ansvarig för uppbyggnad av organisation om ett 20-tal medarbetare samt för affärs- och teknikutveckling av en banbrytande lösning för mobilspel. Som VD för ett litet bolag hade Håkan många olika roller men en stor del av arbetstiden ägnades åt utveckling av Synergenix spelteknik vilken Håkan ansvarade för som hands-on projektledare och kravanalytiker.

  Synergenix tog i partnerskap med Sony Ericsson fram en lösning för mobilspel med externa spelutvecklare som sålde spel genom vårt globala operatörsnätverk. Likartad affärsmodell som för Apples App Store men ca 5 år innan iPhone.

 • IM InnovationsMarknaden AB

  1996 - 98

  Aktiemäklare/ Marknadsansvarig

  IM InnovationsMarknaden var en börs som hjälpte uppfinnare/företagare med finansiering samt ordnade andrahandsmarknad för investerarna. Lärorikt att följa bolagen i deras försök att kommersialisera sina innovationer.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Jira, Enterprise Architecht (verktyg), MS Project, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Arkitekturramverk, Metodstöd, Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Processutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Kravmodellering, Organisationsutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  LOU, Inköp och förhandling, Offertutvärdering, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Microsoft Solution Framework, PM3, BPM, Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, PPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap, Affärscoachning, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Mobila Telesystem

  Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, Mobilsystem allmänt

 • - Systemtyper

  Ledningssystem, Mobila telesystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Mobilapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem, Ärendehanteringssystem, Dataspel/ Internetspel

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Energi, Media, Skola och utbildningsväsende, Försvar, Hälso-Sjukvård, Service/Tjänster, Spel, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Fysik, Systemvetenskap, Matematik, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing

 • - Roller

  Lösningsarkitekt, Omvärldsbevakare, Redaktör, Systemanalytiker, Upphandlare, Affärsutvecklare, Coach, Enterprise Architecht, Interaktionsdesigner, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Projektledning digitala medier, Team-ledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Redaktionell kommunikation, Sociala medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Internkommunikation, Mobila medier, Intranät

Anställningar

 • 2011 - 2012

  Projektledare, Findwise AB

 • 2010 - 2011

  Utvecklingschef, Mosync AB

 • 1999 - 2005

  VD/ Styrelseledamot, Synergenix Interactive AB

 • 1996 - 1997

  Aktiemäklare/ Marknadsansvarig, IM InnovationsMarknaden AB

 • 1985 - 1986

  Programmerare, Ericsson Telecom AB

Utbildningar

 • 2014 - 14

  REQB - certifierad kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2014 - 14

  Workshopledning, Dataföreningen Kompetens

 • 2013 - 13

  MODAF, realising Enterprise Architecture for Defence, Cranfield University

 • 2013 - 13

  Business Driven Interaction Management (BDIM), Change of Lane AB

 • 2013 - 13

  PPS, Praktisk ProjektStyrning, Tieto

 • 2013 - 13

  PM3 – affärsmässig förvaltningsstyrning , Dataföreningen Kompetens

 • 2012 - 12

  Content choreography, Know IT

 • 2012 - 12

  Verksamhetsanalys med modellering, Astrakan

 • 2012 - 12

  Att leda och driva agila projekt, Frontit AB ProjektStyrning

 • 2012 - 12

  SharePoint 2010, Cornerstone

 • 2006 - 10

  Studier inom Humaniora, Stockholms Universitet

 • 1986 - 93

  Farkosttekniklinjen, KTH

 • 1984 - 84

  Datorer och programmeringsteknik, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363

Referenscase