Dela

Torkel Stråhle

 • Projektledning, förändringsledning, förstudier, behovsanalyser, GDPR

Översikt

Torkel är en erfaren projektledare med mer än 20 års erfarenhet, sedan år 2000 som konsult. Torkel har under åren byggt upp en mycket bred projektplattform och en god kunskap och förståelse för samspelet mellan både projekt och verksamhet och mellan kund och leverantör. Torkel har utöver sina projektledaregenskaper kunskap och erfarenhet från agil utveckling, förändringsledning, behovs- och kravanalys, användbarhet och tillgänglighet, informations- och it-säkerhet. Torkel har mängd olika certifieringar, t ex inom scrum, SAFe, verksamhetsutveckling, förändringsledning men även en certifiering inom GDPR. Torkel har även stor vana att driva förstudier och utredningar men även omfattande erfarenhet från kontraktuella relationer och förhandlingar.

Egenskaper

Torkel är en utpräglad projektledaregeneralist med en god teknisk allmänorientering. Han är uppskattad för sin avslappnade ledarstil där han gärna lyfter fram medarbetarnas prestationer. Lugn, stresstålig, lösningsorienterad och självgående är några andra av Torkels egenskaper. Hans allmänna förmåga att driva och framgångsrikt genomföra även komplexa projekt och hans tydliga sätt att rapportera till uppdragsgivarna har gjort Torkel väldigt uppskattad bland våra kunder och deras medarbetare.

Konsultens CV

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2018 -

  Projektledare Nytt evenemangssystem

  Upphandlingsprojekt med syfte att ersätta ett Notes-baserat egenutvecklat system med ett upphandlat standardsystem. Projektet inleddes som en fördjupad förstudie med stort fokus på informationsklassning med tillhörande riskanalys och frågor relaterade till it-säkerhet men förstudien inkluderade även marknadsundersökning, behovs- och kravanalys och slutligen framtagning av upphandlingsunderlag.

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2018 -

  Projektledare Statistik

  Med utgångspunkt från förstudien utvecklas en helt ny BI-lösning som hämtar data från de befintliga källsystemen och stegvis förbereder detta så att data kan presenteras och vridas på enligt verksamhetens behov.
  Projektet inkluderar bl.a. kravanalys, informationsklassning, utveckling, införande.

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2017 - 18

  Team-leader

  Team-leader inom förvaltningen av sju olika system inom den beredning och beslut som är en del av den parlamentariska processen. Teamet bestod av sex personer på it-avdelningen som arbetade i dialog med tre produktägare och DevOps. Kravanalys och agil systemutveckling.
  Ett mycket gott samarbete i teamet och Torkels avslappnade och erfarna ledarskap bidrog till en uppmuntrande kultur där alla fick möjlighet och vågade kommunicera sin mening vilket i sin tur var en av flera bidragande faktorer till att teamet i stort sätt eliminerade en backlog med hundratals features.

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2016 - 17

  Förstudieledare Statistik

  Området beredning och beslut består av många olika specialiserade system för hantering av t.ex. propositioner, motioner, betänkanden, skriftliga frågor och interpellationer, voteringar. Utredarna på Riksdagens utredningstjänst får från ledamöter och partierna i uppdrag att ta fram olika statistik. Detta arbete har varit alltför personberoende och tidskrävande p.g.a. av systemen i första hand tagits fram för att stödja arbetets gång och i mycket liten utsträckning med fokus på att skapa förutsättningar för att ta fram statistik som går över flera systemgränser. Förstudiens fokus var nuläges- och behovsanalys samt informationsklassning inför ett kommande utvecklingsprojekt.

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2016 - 17

  Projektledare Nytt systemstöd för avgångsförmåner

  Förstudie med behovs- och kravanalys samt lösningsförslag och prototyp som direkt följdes upp av ett projekt med kravanalys, utveckling, test, överlämning till förvaltning. Projektet drevs Agilt i ett nära och mycket gott samarbete mellan Torkel, utvecklare och verksamheten.

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2016 - 16

  Behovsanalys, processkartläggning

  Torkel genomförda en lång serie med workshops med verksamheten för att dokumentera verksamhetens processer inom området beredning och beslut. Arbetet resulterade i ett tiotal A0-processkartor där såväl normalflöden som avvikelser fanns med. Med hjälp av processkartorna fortsatte arbetet med GAP-analys där de förbättringsområden identifierades och ringades in. Förbättringar som identifierade var både av karaktären ändrade manuella rutier och förbättrat eller nytt systemstöd.

 • Riksdagsförvaltningen, IT-Avdelning

  2015 - 16

  Förstudie Nytt fastighetssystem

  Processkartläggning, behovsanalys, informationsklassning. Ett mycket gott samarbete och ett slutresultat i form av en förstudierapport och ett utkast till projektdirektiv bidrog till att verksamheten verkligen uppskattade det utförda arbetet. Förstudien la grunden för den upphandlings- och införandeprojekt som sedan genomfördes.

 • Kvadrat Holding AB

  2015 - 15

  Projektledare

  Genomförande av ett antal förändringar på kvadrats webbplats samt behovsanalys inför en större konceptuell förändring av webbplatsen.

 • Regeringskansliet, Information Rosenbad/RK Kommunikation

  2013 - 15

  Projektledare, genomförandeprojekt

  Huvudprojektledare för ett utvecklingsprojekt med mål att skapa en ny webbplats för Sveriges regering och Regeringskansliet (omfattar både regeringen.se och den engelskspråkiga varianten government.se).
  Utvärdering och val av teknisk plattform, effektkartläggning, kravanalys, konceptframtagning, interaktionsdesign (UX), form, utveckling, innehåll, användartester, tillgänglighetstester, migrering, drift, utbildning. Produktionssättning från betaversion till slutlig ersättning av den tidigare webbplatsen. Såväl användbarhetstester som tillgänglighetstester för personer med olika funktionsnedsättningar genomfördes i flera omgångar i nära samarbete med en extern part och inom projektets lokaler.
  Uppdraget utgick från förstudien och sträcker sig från ax till limpa över 2,5 år och omfattar samtliga departement, statsråd och Regeringskansliets drygt 4000 anställda. Förändringsledning var ett integrerat om kontinuerligt moment i projektet i och med att den nya webbplatsens struktur bl.a. medförde nya rutiner för samarbetet mellan kommunikationsenheterna på de olika departementen.
  Stort fokus lades på it-säkerhet eftersom eftersom det är av stort värde att webbplatsen regeringen.se alltid är i drift.
  Projektgruppen varierade mellan 10 och 15 personer. Utvecklingen drevs enligt Agilt enligt Scrum. Samarbetsklimatet i projektet var mycket gott och Torkels förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt och hans förmåga att skapa en positiv stämning och ett kreativt samarbete i den grupp han ledde bidrog till att detta var ett av de mest minnesvärda projekt för betydligt fler än Torkel själv. Uppdragsgivaren var mycket nöjd med såväl kvalitet som att projektet kunde avslutas inom angiven tidplan.

 • Regeringskansliet, Information Rosenbad

  2012 - 13

  Projektledare, förstudie

  Förstudie - avseende byte av regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats, regeringen.se. Omfattning: plattformsutredning, marknadsundersökningar, användarbeteenden, effektkartläggning och målformulering. Förstudien inkluderade medarbetare från samtliga departement.

 • Regeringskansliet - Utrikesdepartementet

  2012 - 12

  Projektledare för Förstudier

  Ansvarig för genomförande av två parallella förstudier avseende hur två interna stödsystem på UD kan förbättras/ersättas, varav det ena var ett evenemangssystem och det andra hade till uppgift att administrera samtliga svenska diplomatpass. Kravinsamling, marknadsundersökning, lösningsförslag. Förstudierna drevs självständigt som ett enmansuppdrag.

 • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

  2012 - 12

  Projektledare för Förstudier

  Ansvarig för genomförande av en förstudie rörande digitala skyltar. Uppdraget inkluderade behovsanalys, nulägesanalys, intressentanalys, marknadsundersökning, kravformulering, prototypframtagning.
  Torkel tog även initiativ till och genomförde ytterligare en förstudie rörande en kompletterande mobil kanal där användarna med hjälp av en QR-kod enkelt kunde få status eller lämna synpunkter om situationen på en återvinningsstation. Förstudien syftade till att beskriva möjligheten och genomlysa potentialen genom att addera ytterligare en kommunikationskanal.
  Förstudien drevs självständigt som ett enmansuppdrag.

 • SL

  2010 - 12

  Projektledare

  Projektledare för införande av nytt integrerat e-handels- och CRM-system för SLs kunder som inte är privatpersoner (företag, skolor, de egna återförsäljarna och försäljningsombuden). Ett komplext utvecklingsprojekt som bestod av cirka 15 personer, dels från verksamheten, dels från den kontrakterade systemleverantören. Arbetet omfattade kravanalys, interaktionsdesign (UX), utveckling och verifiering, change management och integrationer mot andra system (Agresso, Gemalto, Payex, Soliditet, GIS, Outlook) samt migrering av data från system som ersattes.
  Stort fokus på informationsklassning, it-säkerhet med tillhörande riskanalys och åtgärder.
  Uppdraget sträckte sig från upphandling, vidare över genomförande t.o.m. överlämning till förvaltning. e-handeln omsätter cirka 300 MSEK/år.
  I och med att projektet i sin omfattning påverkade såväl den enhet inom SL som ansvarade för denna försäljning som de kunder som påverkades av att den nya försäljningsplattformen infördes var det ett relativt omfattande förändringsarbete som krävdes för att planera, genomföra och följa upp de olika aktiviteter som krävdes för att säkerställa en framgångsrik introduktion.
  Projektet drevs agilt, och enligt PROPS, och uppdragsgivaren var mycket nöjd med den höga kvaliteten och att projektet kunde avslutas inom angiven tidplan. Även det samarbetsklimat som projektet genomsyrats av och Torkels tydliga sätt att rapportera till uppdragsgivarna gjorde honom väldigt uppskattad.

 • Fortum Gas

  2010 - 10

  Bitr projektledare

  Biträdde projektledaren i planeringen inför byte av gastyp i Stockholms gasnät.

 • SL

  2006 - 07

  Biträdande Huvudprojektledare för SL Access

  I maj 2006 engagerades Torkel till detta uppdrag som biträdande huvudprojektledare i samband med att SL gjorde en översyn som resulterade i att ett flertal olika projekt slogs samman till det övergripande huvudprojektet SL Access för att åstadkomma en bättre koordinering och tydligare fokusering på det allt mer efterfrågade nya smartkortbaserade biljettsystemet.
  Rollen som biträdare huvudprojektledare inkluderade initialt att etablera och skapa förutsättning för det nystartade huvudprojektet som omfattades av ca 60 personer inom olika delprojekt. Rollen innebar även ett övergripande planerings- och koordineringsansvar samt att förstärka fokuseringen på den kontrakterade systemleverantören.
  Projektet drevs enligt PROPS. I och med att hela SLs organisation behövde förändra sina arbetssätt och rutiner i och med införandet av det nya biljettsystemet så var det ett omfattande arbete med förändringsledning. Som ett exempel utbildades över 2000 bussförare och samtliga spärrvakter för att kunna hantera det nya biljettsystemet. Aktiviteter inom förändringsarbetet planerades och följdes upp av Torkel och huvudprojektledaren.

 • Fortum Värme

  2005 - 06

  Strategiskt planeringsansvarig

  Strategisk planeringsansvarig i samband med att Fortum gick över från egentillverkad stadsgas till inköpt naturgas vilket medförde att bortåt 15000 gasapparater (mestadels gasspisar) behövde bytas ut för att klara den nya gasen. Planeringsarbetet innebar bl.a. processutveckling, kravställning, anpassning av IT-stöd, organisationsutbyggnad, upphandling och styrning av leverantörer och entreprenörer. Stockholm använder idag den nya gasen och konverteringen gick som planerat.

 • Vodafone Sverige AB

  2003 - 05

  Nyetablringsansvarig Stockholm

  Övergripande ansvar för Vodafones nyetableringar av 3G-basstationer i Stockholm. Tillsammans med ca fem medarbetare genomfördes flera hundra nya etableringar. Uppdraget inkluderande bl a myndighetskontakter, förhandlingar med fastighetsägare, information till hyresgäster och entreprenörer. Att få bygglov och signerade avtal på plats under pågående strålnings-drev i media krävde en hel del kreativitet, sakligt lugn och uthållighet. Trots en negativ omvärld lyckades projektet med att vida överträffa förväntningar.

 • Orange Sverige AB

  2002 - 03

  Nyetableringsansvarig

  Kontrakterad som extern leverantör för nyetableringar av 3G-basstationer i Stockholm. Huvudansvarig för detta uppdrag som engagerade ett flertal medarbetare och underleverantörer. Myndighetskontakter, förhandlingar med fastighetsägare, information till hyresgäster.

 • Dottern Edit

  2002 - 02

  Pappaledig

  4 månader

 • Hi3G Access AB

  2002 - 02

  Kravställare-Förhandlare

  Ansvarade för kravställning och förhandling rörande projektrelaterade frågor i samband med att Hi3G (nuvarande mobiloperatören 3) genomförde sin upphandling av systemleverantörer för 3G-nätet.

 • Ericsson Sverige AB

  2001 - 01

  Operations Manager

  Övergripande operativt ansvarig på för ett antal kunders alla leverans-, integrations- och verifieringsprojekt, all logistik och CM för hård- och mjukvara, samt även för utbildning och systemsupporten. Dessutom ansvarig för allt som var projektrelaterat i samtliga offerter. Arbetet innebar ett mycket nära samarbete med säljare och systemtekniker, entreprenörer och inte minst med kunden. Alla projekt drevs enligt PROPS.

 • Ericsson Sverige AB

  2000 - 00

  Projektspecialist inom säljteam

  Ansvarig för projektrelaterade frågor i Ericssons 3G-offerter till de parter som tävlade om de svenska 3G-tillstånden från Post- och Telestyrelsen.

 • Ericsson Sverige AB

  1998 - 99

  Operations Manager, Telia Mobile

  Övergripande operativt ansvarig gentemot Telia Mobile för Ericssons Sveriges alla leverans-, integrations- och verifieringsprojekt, all logistik och CM för hård- och mjukvara, samt även för utbildning och systemsupporten. Dessutom ansvarig för allt som var projektrelaterat i samtliga offerter. Arbetet innebar ett mycket nära samarbete med säljare och systemtekniker, entreprenörer och inte minst med kunden. Alla projekt drevs enligt PROPS.

 • Sonen Anton

  1998 - 98

  Pappaledig

 • Ericsson Radio Systems AB

  1996 - 97

  Kundprojektledare

  Kundprojektledare och tillika teknisk projektledare för en leverans av ett nyckelfärdigt GSM-nät till PTT Macedonia i Skopje. Torkel ansvarade för att bygga upp Makedoniens första mobiltelefon-nät. Projektet drevs enligt PROPS och utfördes både i Sverige men även till stora delar på plats i Makedonien. Budget 300MSEK. Projektet är ett av det mest lärorika och fantastiska Torkel ansvarat för. GSM lanserades enligt tidplan till en synnerligen nöjd kund.

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1994 - 95

  Kundprojektledare

  Projektledare för en leverans av ett komplett mobildatanät till Korea Telecom i Seoul, Sydkorea. Projektet hade sin bas i Sverige men Torkel var också till stora delar på plats i Seoul.

 • ABB Robotics Products AB

  1990 - 94

  Projektledare och produktansvarig

  Projektledare inom produktionsteknik under i ABBs historia med stora förändrings- och besparingsprogram som T50, P25. Inom produktionsteknik och kvalitetsområdet kom många av influenserna från Japan och Toyota. Cirka 20 år före systemutvecklingsbranschen hade fångat upp det implementerades bl.a LEAN, Kanban, Kaizen, PDCA inom produktionstekniken.
  Det sista året på Robotics var Torkel produktägare för en av företagets industrirobotar.

 • ABB Support AB

  1989 - 90

  Elevingenjör

  ABBs Elevingenjörsutbilding. Teori varvat med tre tremånadersperioder på ABB Robotics, ABB Motors och ABB Traction vilket följdes upp med en sex månaders utlandsperiod på ABB Industria S.A. i Barcelona där Torkel under vilken period Torkel ansvarade för flytten av en produktionslina från Västerås till fabriken i Barcelona.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  MS Project

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Förändringsledning, GDPR, Kravanalys, Kravmodellering, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Projektledning

 • - Försäljning

  Försäljning, Säljsupport, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, LOU, Tillgänglighet

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, ITIL, TQM, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, Prosci ADKAR, REQB, SAFe, Scrum, PROPS

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektfaser

  Projektering, Test, Förstudie, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Utveckling/Genomförande, Implementation

 • - Projektledning

  Event Management, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Change Management, Configuration Management

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, Nätplanering, WCDMA (3G), Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Systemtyper

  Fasta telesystem, Nätverk och kommunikation, Webb- och Internetbaserade system, Mobila telesystem, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  GIS, Billing-system, e-handel, Ledningssystem, SOA, Ärendehanteringssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Energi, Säkerhet, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg, Passagerartransport, Postorder/ e-handel, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Produktledare, programledare, Testledare, Coach, Configuration Manager (CM), Förändringsledare, Kravanalytiker, Scrum master, Team-ledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektledning digitala medier

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Engelska

Anställningar

 • 2011 -

  VD och konsult ansluten till Kvadrat Stockholm AB, Stråhle Sverige AB

 • 2001 - 2001

  Pappaledig, Dottern Edit

 • 2000 - 2011

  Delägare, Konsult, Projekledare, Eget företag, Alyata Projektledning AB

 • 1999 - 2000

  Operations Manager för Telia Mobile, Ericsson Sverige AB

 • 1998 - 1998

  Pappaledig, Sonen Anton

 • 1996 - 1998

  Kundprojektledare GSM, Ericsson Radio Systems

 • 1994 - 1995

  Kundprojektledare Mobitex, Ericsson Mobile Communications AB

 • 1990 - 1994

  Projektledare och Produktansvarig, ABB Robotics Products AB

 • 1989 - 1990

  ABB Elevingenjörsprogram, ABB Support AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  GDPR - Certifiering Dataskyddsombud / Certified Data Protection Officer, Stockholm School of Economics Executive Education

 • 2018 - 18

  Certifiering Leading SAFe® 4.5 / Scaled Agile Framework, Informator

 • 2015 - 15

  Certifierad Förändringsledare - Prosci Change Management Certification, Stockholm

 • 2015 - 15

  Verksamhetsutveckling med processer - Astrakanmetoden, Stockholm

 • 2014 - 14

  CSPO - Certifierat Scrum Product Owner, Crisp Stockholm

 • 2012 - 12

  SQEB-REQB - Certifierad Kravhanterare, Stockholm

 • 2012 - 12

  Kravhantering IT-säkerhet, Stockholm

 • 2010 - 10

  CSSM - Certifierad Scrum Master, Crisp Stockholm

 • 1994 - 99

  Diverse Telekom-kurser, Stockholm

 • 1992 - 93

  ABB Ledarskapsutbildning, Västerås

 • 1989 -

  Diverse Projektledarutbildningar, Sverige

 • 1989 - 90

  ABB Elevingenjörsprogram, Västerås-Barcelona

 • 1984 - 85

  Militärtjänst, Visby

 • 1983 - 88

  Industriell ekonomi (Master och Science, Civilingenjörsexamen), KTH

 • 1980 - 83

  4-årig Teknisk Linje, Thorildsplans Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363