Dela

Magnus Hambræus

 • Ledarskapsutvecklare och lean-coach
 • Workshopledare/facilitator
 • Förändringsledare, Processutvecklare

Översikt

Magnus Hambræus är en affärsorienterad person med ett stort intresse och betydande erfarenhet av att leda företag och människor i förändring, både på strategisk och operativ nivå.

Magnus har 25 års erfarenhet och djupgående kunskap av att driva förändringsledning genom att facilitera workshops, coacha samt utbilda både stora och små organisationer.

Uppdrag som Magnus genomfört handlar oftast om strategiska frågor där han driver och samordnar organisationens ledare och medarbetare till att samspela, för att skapa effektivare arbetssätt och flöden.

Egenskaper

Magnus har en naturlig stabilitet och en väl utvecklad förmåga att förenkla, förstå och förklara komplexa problem och frågeställningar.

I sina ledande befattningar har han framgångsrikt levererat mycket bra resultat kopplat till både planer och budget.

Han har kontinuerligt arbetat med effektivisering samt med att öka andelen nöjda medarbetare.

Magnus är analytisk, strukturerad och har en naturlig förmåga att leda och få framdrift i de workshops han faciliterar. Han kombinerar helikoptersyn med god kontroll på detaljer.

Att ständigt leverera och synliggöra affärsnytta är en av Magnus stora drivkrafter. Han är utåtriktad, öppen och lätt att samarbeta med.

Magnus är en duktig kommunikatör som involverar och inkluderar sin omgivning och han är trygg i att bringa ordning i konflikter.

Konsultens CV

 • Jönköping University

  2017 -

  Internrevision

  Revision av verksamhetsprocesser

 • Länsstyrelsen i Värmland

  2017 - 17

  Organisationsutvärdering

  Länsstyrelsen i Värmland genomförde en stor översyn av sin organisation som resulterade i organisationsförändringar 2016. Magnus uppdrag bestod i att utvärdera både förändringsprocessen och resultatet samt att identifiera och föreslå ytterligare förändringsåtgärder.

 • Centrum för kunskapsutveckling

  2017 - 17

  Talare på utredardagarna 2017

  http://insightevents.se/cku/events/utredardagarna/

 • SIPU

  2017 - 17

  Utbildning i utredningsmetodik

  Utbildat ca 10 personer i utredningsmetodik (en 2 dagars öppen kurs med titeln "Utredning inom offentlig sektor").

 • Tullverket

  2017 - 17

  Utbildning i utredningsmetodik

  Utbildat ca 12 personer i utredningsmetodik (2 dagars kurs).

 • Telia

  2017 - 17

  Facilitering och processkartläggning

  Telia ser över sitt systemstöd för de centrala processer som används när det byggs nya mobila och fasta nät. Kunskapen om hur dagens lösning fungerar finns spritt på flera delar av organisationen där medarbetarna ofta har skild bild på vad som är rätt.

  Magnus faciliterar fortlöpande workshops med olika grupperingar för att kartlägga dagens processer och dess problem.

 • Älvkarleby kommun

  2016 - 17

  Förändrings-/transformationsarbete

  Kulturundersökning kommunledningsgruppen. Syftet med att genomföra en kulturundersökning i kommunledningsgruppen är att ge fördjupad förståelse, kunskap och underlag för en fortsatt kultur-/värderingsbaserad utveckling av chef-/ledarskapet – ”ta det ett steg längre”, i kommunens pågående och fortsatta förändring/transformation. Detta i enlighet med organisationens strategiska prioriteringar och i en kontext av allt snabbare omvärldsförändringar genom t.ex. digitalisering.

  Arbetet utförs i agila genomförandesteg genom strategisk/operativ rådgivning, coaching, facilitering, och kombinerar och integrerar kundapplikation av Kvadrats agila förändrings- och transitionskoncept ”Kultur & Transformation”. Uppdraget bygger på Barrett Values Centres (www.valuescentre.com/) verktyg och metodik för undersökning och utveckling av organisationens kultur på både individuell, ledar och organisatorisk nivå: ”CTT - Cultural Transformation Tools”.

 • Myndigheten för yrkeshögskolan

  2016 - 16

  Facilitator vid processkartläggning

  Uppdrag var att leda och faciltera arbetet för att kartlägga myndighetens processer avseende de tolkutbildningar som ingår i myndighetens ansvarsområde. Ca 8 st processer och delprocesser kartlades inom uppdraget där 10-15 medarbetare från kunden deltog.

 • Tullverket

  2015 - 15

  Utbildning i utredningsmetodik

  Utbildat drygt 20 personer (två kursomgångar) i grundläggande utredningsmetodik.

 • Teknologisk Institut

  2015 - 15

  Talare och moderator

  Talare och moderator på konferensen "Utredare 2015"

 • Socialstyrelsen

  2015 - 15

  Ledarutbildning och coachning

  Magnus utbildade och coachade en grupp med ca 12 chefer/ledare i ämnet "effektivt ledarskap".

 • Arbetsförmedlingen

  2014 - 14

  Utbildning i utredningsmetodik

  Uppdraget består i att utbilda ca 40 personer i utredningsmetodik. Den viktigaste uppgiften i uppdraget är dock att hjälpa dessa till ett enhetligt synsätt och arbetssätt när de jobbar med att utreda och följa upp arbetsförmedlingens underleverantörer.

 • Arbetsförmedlingen

  2014 - 14

  Metodik för granskning av kompletterande aktörer

  Uppdraget består i att utbilda ca 40 personer i en metodik för granskning av kompletterande aktörer (de leverantörer Arbetsförmedlingen anlitar för arbetsmarknadsutbildningar och LOTS-tjänster).

  Utbildningen resulterade även i ett samförstånd om ett enhetligt synsätt och arbetssätt vid granskningar av underleverantörer.

 • Socialstyrelsen

  2014 - 15

  Flödeskartläggning och ledarcoachning (Lean)

  Flödeskartläggningar samt strategisk och operativ rådgivning och stöd till några av verksamhetens nyckelpersoner i samband med den kulturförändring som krävs för att förflytta organisationen till ett mer lean-inspirerat arbetssätt.

 • Göteborgs Universitet

  2014 - 15

  PL vid framtagning av internutbildning

  Utbildningsenheten på Göteborgs Universitet har behov av att ta fram en utbildning i studieadministration för de lärare och administratörer som finns ute i verksamheten. Uppdraget bestod i att ansvara för och driva arbetet framåt så att att rätt utbildning togs fram med tillhörande dokumentation. En stor del av uppdraget bestod i att kartlägga och visualisera de studieadministrativa processerna.

 • Socialstyrelsen

  2014 - 14

  Leanspelsledare

  Introduktion till Lean och Leanspelsledare
  Introducerat Lean och genomfört (administrativt) Lean-spel för ca 30 personer i samband med uppstarten av Socialstyrelsen införande av ett Lean-inspirerat arbetssätt i en del av organisationen.

 • SPV - Statens Tjänstepensionsverk

  2013 - 14

  Utbildning i utredningsmetodik

  Utbildat ca 30 personer (tre kursomgångar) i grundläggande utredningsmetodik samt 12 personer i fördjupad utredningsmetodik. En enkätundersökning efter 6 månader visade på väldigt goda resultat där deltagarna uttryckte att de haft stor nytta av utbildningen.

 • Capio Läkargruppen AB

  2013 - 13

  Leanspelsledare

  Introducerat Lean och genomfört (administrativt) Lean-spel för ca 60 personer i samband med uppstarten av Capio Läkargruppens pågående införande av Lean i sin organisation.

 • Capio Maria AB

  2012 - 12

  Leanspelsledare

  Introduktion till Lean och Leanspelsledare
  Introducerat Lean och genomfört (administrativt) Lean-spel för ca 50 personer i samband med uppstarten av Capio Marias pågående införande av Lean i sin organisation.

 • Capio Maria AB

  2012 - 14

  Flödeskartläggning och Leancoach

  Strategisk och operativ rådgivning och stöd till verksamhetens nyckelpersoner enligt kundanpassat och medarbetardrivet införande av Lean filosofi, t.ex.:
  - Coaching/mentorskap för ledare, chefer och medarbetare i verksamheten.
  - Facilitering och stöd förändringsledning i samband med införande av arbets- och tänkesätt enligt Lean filosofi.
  - Identifiering/ etablering och utveckling av Lean ledarskap/ medarbetarskap.
  - Rådgivning och stöd i verksamhetsförbättring och förändring.
  Arbetet omfattar både kartläggning av nuvarande värdeflöden samt identifiering av framtida värdeflöden, framtagande av handlingsplan och behov av organisationsförändringar.
  Uppnådda resultat: Capio Maria har nu kapacitet att hantera dubbelt så många remisser med samma bemanning och med minskad stress hos medarbetarna. Enligt Capio Maria återfinns annars ”den största effekten i ledarskapet och i en ökad transparens där medarbetarna har fått ett större inflytande och cheferna bollar oftare tillbaka frågor till personalen som själva får ta fram lösningsförslag. Medarbetarna får en större tillgänglighet till sin chef”.

 • Åklagarmyndigheten

  2012 - 13

  Flödeskartläggning och Förbättringsledare

  Genomfört Lean-spel, värdeflödeskartläggning samt coachat förändringsledaren på en kammare som ett steg i Åklagarmyndighetens utvärdering av Lean för sin organisation.

 • KTH

  2012 - 12

  WS-ledare, projektledarstöd

  En institution visade på dåliga resultat i en medarbetare-enkät vilket gjorde att man hade behov av en utomstående och opartisk mötesledare för att hålla i uppföljningen av enkäten. Uppdraget resulterade i balanserad bild på förändringsbehoven.

 • Riksgälden

  2012 - 12

  Lean

  Genomfört Lean-spel samt värdeflödeskartläggning som ett steg i Riksgäldens utvärdering av Lean för sin organisation.

 • KTH

  2012 - 12

  Bollplank

  Magnus hjälpte personalchefen att strukturera och förenkla diverse komplicerade frågeställningar.

 • Foxfarmacy

  2011 - 11

  Ledningstöd, rådgivning

  Stöd och bollplank till VD och vVD i samband med upphandling av IT-stöd.

 • Stockholms Kommun - Kista Gymnasium

  2011 - 11

  Workshopledare

  Ca: 30 medarbetare från två nyligen WS i syfte att identifiera och prioritera ansvar och aktiviteter avseende intern kommunikation och information på en gymnasieskola. Målgruppen var den administrativa personalen och ws resulterade i såväl samsyn som en konkret aktivitetsplan.

 • KTH

  2011 - 12

  WS-ledning och upphandlingsstöd

  KTH hade behov av en bättre bemanningsplanering och uppdraget var att stötta en intern projektledare i en förstudie. Eftersom målen var otydliga och inte fullt förankrade genomförde Magnus målformulering i workshopform med intressenter från olika delar av organisationen samt en nyttovärdering enligt PENG-modellen med den utsedda styrgruppen. Magnus utförde processmodellering för att ta fram övergripande processkartor för området samt genomförde djupintervjuer med bemanningsansvariga på nästan alla ”skolor” på KTH. Uppdraget resulterade i en väl förankrad förstudierapport. Ett tydligt resultat var att det blev tydligt för beställaren vilka divergerande och motstridiga behov som fanns på de olika skolorna och den svårighet IT-organisationen har i att möta alla dessa behov.

 • Exportkreditnämnden

  2011 - 11

  PL, WS-ledare, Bollplank

  Exportkreditnämnden skulle upphandla nytt systemstöd för sin primära affärshantering (EAH – Elektronisk AffärsHantering).
  Uppdraget bestod i att stötta projektledaren och organisationen vid upphandlingen. Det innebar bl.a. att genomföra workshops för målformulering, genomföra nyttovärdering enligt PENG, Processmodellering samt föreslå, initiera, och kvalitetssäkra övriga aktiviteter som t.ex. informationsmodellering samt kvalitetssäkra upphandlingsunderlaget.

 • Handelsbanken

  2011 - 11

  Föreläsare

  Föreläsning om nyttovärderingar i allmänhet och PENG i synnerhet.

 • Nacka Partner

  2011 - 11

  Bollplank

 • Swedavia

  2011 - 11

  PENG-ledare

  Nyttovärdering av ny externwebb. I rollen som Peng- ledare ingår att facilitera workshops med kundens medarbetare och chefer samt göra avancerade analyser av resultatet med hjälp av Excel (Magnus har utvecklat ett eget Excel-tillägg för att förenkla analyserna).

 • Stockholms Kommun - S:t Erik och Kista Gymnasium

  2011 - 11

  Workshopledare

  Ca: 30 medarbetare från två nyligen sammanslagna gymnasier samlades under två halvdagar för att gemensamt identifiera problem och möjligheter avseende internkommunikationen på skolorna. Magnus faciliterade konferenserna som resulterade i ett väl förankrad nulägesbild som kunden sedan kunde utgå från i sitt fortsatta arbete.

 • KTH

  2010 - 10

  Workshopledning och nyttobaserad prioritering

  KTH behövde stöd i att leda och hålla ihop en två dagars konferens där en heterogen och kreativ grupp människor (HR-ansvariga runt i organisationen) samlades för att enas runt gemensamma mål och ta fram en konkret aktivitetsplan.

  Konferensen blev väldigt lyckad och resulterade i allt det beställaren hoppats på.

 • Kulturrådet

  2010 - 10

  Verksamhets- och Organisationsutvecklare

  Kulturrådets nya regleringsbrev innebar ett delvis förändrat ansvar som resulterade i att organisationen behövde ses över. Magnus fungerade som kvalitetssäkrare av processen och de förslag på ny organisation som kom fram.

 • Kronofogden

  2010 - 10

  PENG-ledare

  Ledde nyttovärderingar enligt PENG-modellen.

 • Systembolaget

  2010 - 10

  WS-ledn och Nyttobaserad prioritering

  Systembolaget var på en två-dagars konferens och behövde stöd att leda konferensen för att skapa samsyn om problem och möjligheter. Det gjordes en nyttobaserad prioritering av projekt och huvudaktiviteter ur ett kundperspektiv. Konferensen överträffade kundens förväntningar och resulterade i en tydlig prioritering och gruppering av aktiviteter och åtgärder för att nå en stabil IT-drift.

 • Uppsala Univeritet

  2010 - 11

  PENG-ledare

  Nyttovärdering innan beslut av nytt dokumenthanteringssystem.

 • Folksam

  2010 - 10

  Workshopledning

  Workshop för att diskutera och fastställa planen för koncernens verksamhetsplanering

 • Nacka Kommun

  2010 - 10

  Bollplank, WS-ledare

  I samband med att Nacka kommun bygger upp ett service center fungerar Magnus som rådgivare och workshopledare till kommunen

 • Kronofogdmyndigheten

  2009 - 09

  PENG-ledare

  Magnus genomför en revidering av en tidigare gjord PENG-analys som värderar nytt system för den %27%27sumariska processen%27%27, dvs den process som träder i kraft när alla parter är överens om att det finns en skuld och storleken på den.

 • Ericsson AB - Global Contact Center Management

  2009 - 09

  Performance Manager, PL

  Ericsson har sin ekonomi och HR-funktion i ett antal Shared Service Centers runt om i världen. Supporten avseende dessa administrativa processer fanns i Contact Centers som leddes från Stockholm. Magnus roll var att övervaka och effektivisera supportprocesserna och fungera som controller för den Globala Contactcenter-verksamheten. I rollen som Performance Manager utvecklade Magnus verksamhetsstyrningen för Contactcenterverksamheten och gjorde då avancerade uppföljningsmodeller i Excel.

 • SL

  2009 - 08

  PENG-ledare

  Magnus har genomfört en PENG-analys för SL avseende det nya SL Accesskortet

 • Ericsson AB - Global Contact Center Management

  2008 - 08

  Ledningsstöd

  Uppdraget innebär att ge stöd till chefen för Clobal Contact Center Management där det behövs.

 • Sveriges Radio

  2008 - 08

  Workshopledare

  Sveriges Radio genomför en förstudie i syfte att karlägga vision, målbild och krav för framtida kontributuionen. Många av SR%27s medarbetare bidrar i arbetet via 7-8 workshops som leds av Magnus.

 • Sida

  2007 - 08

  PENG-ledare

  Sida såg över sin dokument och ärendehantering och i samband med detta genomfördes en förenklad nyttovärdering enligt PENG-modellen.

 • Skatteverket - VE

  2007 - 07

  Workshopledare

  Uppdraget innebar att vara metodstöd och workshopledare under workshops avseende Verksamhetsstöds (VE) treårsagenda och se till att förväntat resultat uppnåddes.

 • Ericsson AB - Global Contact Center Management

  2007 - 09

  Ledningsstöd, Förändringsledning, Performance Mana

 • Sida

  2007 - 07

  PENG-ledare

  I samband med en utredning avseende nytt upphandlingsystem genomförde Magnus en förenklad nyttovärdering enligt PENG-modellen.

 • VERVA

  2006 - 07

  Införandestöd av elektronisk handel

  Uppdraget var att utarbeta en vägledning för införande av effektivare inköpsstöd för myndigheter och kommuner.

  Inom uppdraget har det ingått ett antal workshops där Magnus även fungerat som workshopledare.

 • Sveriges Riksdag

  2005 - 05

  Analys och prövning av IT-verksamheten

  Riksdagsförvaltningens IT-verksamhet levererar IT tjänster åt riksdagens ledamöter, riksdagsförvaltningens anställda samt åt riksdagspartiernas kanslier och Justitieombudsmannen (JO).

  Uppdraget var att analysera och pröva hela riksdagsförvaltningens IT verksamhet i syfte att klarlägga om det fanns skäl att ändra den befintliga organisationen eller ansvarsförhållanden och arbetssätt i IT frågor. Målen skulle vara en kostnadseffektiv organisation som garanterar driftssäkerhet och kundorientering med effektiva och tydliga beslutsprocesser.

 • Lärarhögskolan i Stockholm

  2005 - 05

  Ledningsstöd, PL-stöd, utredningar etc

  Lärarhögskolan står inför en stor förändring där behovet av IT-stöd blir allt större, både för personalen och studenterna.

  Ett stort antal projekt pågår eller är i antågande vilket innebär att behovet av samordning och överblick är större än någonsin. Detta innebär samtidigt ett ökat tryck på IT-avdelningen.

  Magnus genomför ett flertal utredningar samtidigt som han fungerat som projekledarstöd och workshopledare.

 • Lärarhögskolan i Stockholm

  2005 - 07

  Bollplank, IT-strateg, Workshopledare, Gruppchef

 • KRAV

  2005 - 05

  Förstudie

  En central del av KRAVs verksamhet är att årligen besöka alla lantbrukare som är med i KRAV-kontrollen och kontrollera att KRAVs regelverk följs. Idag sker detta i huvudsak under sommarmånaderna.

  Uppdraget syftar till att ta fram en lösning för säsongsoberoende kontroll samt planera införandet av lösningen, både tekniskt och för verksamheten.

Kompetensområden

Anställningar

 • 1999 -

  Senior Managementkonsult, Kvadrat

 • 1995 - 1998

  Konsult/säljare/konsultchef, Tetre/Spray

 • 1995 - 1995

  Försäljningschef, Servo

 • 1993 - 1995

  Affärsområdeschef, Telia Data

 • 1989 - 1993

  Säljare/konsultchef, Cap Gemini

 • 1986 - 1988

  Konsult, Cap Gemini

 • 1983 - 1986

  Forskningsingenjör, KTH

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Culture Transformation Tools, Barrett Values Centre

 • 2012 - 12

  Kvalitetsteknik, Lean 7,5 HP, Örebro Universitet

 • 2012 - 12

  Introduktion till Lean 7,5 HP, Luleå Tekniska Universitet

 • 2009 - 10

  Professionell Management Consultant Program, Executive Management Institute

 • 1977 - 82

  Väg och vatten, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07

Whitepapers

Produktblad

Referenscase