Dela

Jane Sonesson

 • Affärs- och verksamhetsarkitekt
 • Verksamhets- och kravanalytiker
 • Förändringsledare - eftersom väldigt stor del av att vara en bra arkitekt handlar om att få folk att hänga med..

Översikt

Jane är affärs- och verksamhetsarkitekt med lång erfarenhet av verksamhetsanalys, verksamhetsutveckling, krav-och systemanalys och kvalitetssäkring. Jane har även lång erfarenhet som workshopledare både i stora och små forum och det är en roll hon väldigt bra att vara i.

Den viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt förändringsarbete anser Jane är förmågan att med stor grad av verklighetsförankring och transparens hantera förändrade förutsättningar och förväntningar under arbetets gång.

Jane har bred kunskap från flera olika branscher och sätter mig snabbt in i nya områden. Under åren har hon deltagit i många projekt, hos många kunder, framförallt som affärs- och verksamhetsarkitekt, krav- och teststrateg, kravmentor och systemanalytiker men har även arbetat som både testledare, utvecklare och projektledare.

Egenskaper

Jane fokuserar gärna på det övergripande affärsvärdet även i arbete med detaljer. Genom att förstå hur verksamhets övergripande affärsarkitektur (mål relaterat till erbjudanden, processer, resurser avseende roller och IT-stöd) hänger samman skapas förutsättningar att leverera ett verkligt mervärde från en verksamhetsförändring i process och/eller IT-stöd.

Jane brinner för att säkerställa sambandet mellan verksamhetens mål till aktuell verksamhetsprocess, behov av kvalitetssäkring, systemkrav och teknisk lösning. Jane utnyttjar gärna sin förmåga att kombinera affärs- och processförståelse med djup kompetens inom IT-området. Som krav- och systemanalytiker lägger hon stor vikt på ett brett utnyttjande av affärsprocesser och informationsmodeller för att skapa en god grund för beställning och prioritering. Jane uppskattas för sin energi och driv, sitt engagemang och ärlighet och sin bredd inom olika områden. Jane är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Jane har två döttrar (födda -05 och -08) och är lic. personlig tränare så träning av alla slag är en viktig del av livet, särskilt ridning som i dagsläget utövas på egen häst. Jane har ett Vasalopp i kroppen med hopp om några till om livet tillåter...

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2014 -

  Verksamhetsarkitekt

  Verksamhetsarkitekt

  Arbetar med ett uppdrag vars syfte är att förbättra hanteringen av arbetsmarknadspolitiska program och insatser – både vad gäller effektivitet, enhetlighet och rättsäkerhet. Fokus är att skapa förbättrat processtöd för karläggning av behov av stöd samt för beslutsfattande. I fokus för förbättring är även att skapa en enhetlig och rättssäker hantering av individens ärenden hos Arbetsförmedlingen.

  Arbetar med att analysera verksamhetens nuläge sett till processer, utmaningar, tolkning av regelverk, styrande verksamhetsbehov, förutsättningar sett till IT-arkitektur med mera. Arbetar även i samband med, och med att stärka Arbetsförmedlingens myndighetsarktiektur samt flera olika forum inom andra projekt och avdelningar så som Ekonomi, Tjänster & Program, Systemstöd m fl.
  - Utför nuläges- och nylägeskartläggningar i grupp av verksamhetsexperter som täcker stora delar av Arbetsförmedlingen kompetensmässigt. Tonvikten har under förstudien hittills legat på effektkartläggning, intressentanalys, processmodellering, begreppsmodellering, utmaningsöversikt, regelstruktur mm.
  - Ansvarar för kvalitetssäkring av framtagna verksamhetsmodeller till form och struktur.
  - Ansvarar för att verksamhetsanalysen
  - Samordnar Arbetsförmedlingens modeller, som t.ex. processmodell, intressentmodell, begreppsmodell, informationsmodell och målmodell samt den nyttovärderingsmodell som är under framtagande.

  Håller varje vecka workshops med 10-15 personer från olika delar av verksamheten som motsvarar kompetens inom olika typer av program och insatser, dokumentstyrning, olika förvaltningsområden inom Arbetsförmedlingen, Ekonomi och ekonomistyrning, Juridik, Rehabilitering, IT-arkitektur mm.

 • H&M - Business Area Architect, Verksamhetsklartläggning

  2011 - 14

  Verksamhetsarkitekt (samt mentor), WS-ledare mm.

  Business Area Architect
  Q2 2013 – Q1 2014
  Driver organisationsutvecklingsarbete genom att göra nulägesanalys inom nio team från olika avdelningar som arbetar i närliggande eller samma processer. Får fram utmaningar att hantera i dagligt operativt arbete och lyfter även lednings- och styrningsfrågor. Resultatet bidrar även i pågående förändringsprojekt.
  Här ingår workshopledning, kartläggning av medarbetarnas utmaningar, mandat- ansvarfrågor kopplat till organisation och medarbetare, prioritering av aktiviteter samt kommunikation till medarbetare och ledning.

  Arbetar under samma period även med att ta fram kanalövergripande processkarta för hela HM, tillsammans med HM Governance (HM:s övergripande arkitekturfunktion)

  VT 2012 – Q1 2013
  Ansvarar för att driva arbete med att tydliggöra ansvar inom HM Onlines ledningsgrupp. Här ingår att vara stöd till ledningsgrupp, workshopledning, kartläggning av syften, processer och ansvar, spårbarhet till affärsplaner, projektportfölj, organisationsstruktur, handlingsplan, kommunikation till affärsområdeschef och övriga relevanta roller.

  VT 2012 – Q1 2014
  Agerar stöd/mentor inom VA-området till diverse projekt, på efterfrågan av både Onlineverksamheten och olika delar av HM IT efter behov.
  Ex. Ansvarig för att säkra processperspektiv i stort förändringsarbete som drevs inom ett av HM:s större program. Använde tidigare processarbete för att tydliggöra och strukturera verksamhetsanalysen. Projektet kallades FOP.

  VT 2012 – HT 2012
  Mentor/stöd till områdesarkitekt inom SAR Marketing & Online samt stöd till arkitekter inom HM Governance
  - Driver arbete med att tydliggöra verksamhetsarkitekturen och ”VA-rollens” syfte inom HM
  - Processkartläggning inom Onlineverksamheten samt Marketingverksamheten
  - Effektkartläggning för nya varumärken samt i diverse projekt
  - Begreppsmodellering inom olika delar av verksamheten

  Januari 2011 – December 2011 (”Vikarie” för föräldraledig)
  Ansvarig områdesarkitekt inom HM IT:s SAR-område Marketing (Service Area Responsible). Syftet med områdesarkitekten är att övergripande ansvara för att levererande IT-enhet levererar relevanta och korrekta saker till Marketingverksamheten. Leveranser får inte heller motverka beslutad arkitektur eller aktuell målbild för arkitekturen. Jane såg följande syften som centrala drivkrafter i denna roll. Detta var även grunden då Jane hjälpte HM att ta fram tesen om vad en verksamhetsarkitekt egentligen bör fylla för syfte på HM (se beskrivning ovan):
  - Att tydliggöra effektiviseringspotential
  - Att skapa och tillhandahålla helikoptersyn
  - Att överbrygga siloperspektiv och öka samarbete
  - Att tolka förändringsbehov gentemot förväntad affärsnytta
  - Att möjliggöra effektuppföljning genom spårbarhet
  - Att möjliggöra återanvändning

  Driver under samma period workshops i samband med affärsplanarbete inom olika styrande forum. Strategisk plan skulle tas fram per område, givet övergripande plan, och därefter skulle konkreta affärsplaner skapas tillsammans inom verksamhet och SAR-område.

 • Niscayah – Projekt: Ett Niscayah

  2010 - 10

  Affärsarkitekt, verksamhets- och systemanalytiker

  Ansvarig för verksamhets- och systemanlys, metodik för utredning, workshopledning mm i samband med projekt ”Ett Niscayah” som syftar till säkerställa vekrsamhetens behov i samband med ett eventuellt införande av ett nytt verksamhetsövergripande affärssystem.
  Min roll innebär framför allt att utreda verksamhetens nuläge gällande arbetssätt, hantering av information, utmaningar, roller etc. samt att kartlägga framtida önskat läge kopplat till mål och strategiska beslut. Analys görs även relaterat till framtagna best practise på koncernnivå och i de fall förändring av best practise och/eller större förändring inom verksamheten avseende processer, roller och dylikt krävs skapas även ”business case” med nyttokalkyl avseende aktuell förändring.

  Kundreferenser: Mårten Brödje, operativ besätllare samt kvalitetsansvarig (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • ICA Group IT - Mentor affärsarkitektur och kravhan

  2009 - 10

  Mentor inom affärsarkitektur och kravhantering

  Mentor inom området verksamhetsarkitektur (kravmetodik mm).

  WS-ledare för workshops med syfte att formulera gemensam metod inom hela ICA för att säkrställa kravhanteringens flöde ”Idé > nytta”.
  Anlitad som mentor person på ICA som är kravanalytiker och ansvarig för kravnätverk inom ICA (IT Group).

  Kundreferenser: Anna Anderson, kravansvarig (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • KF/Cikab

  2009 - 10

  Verksamhetsanalys och workshopledning

  Anlitad som Workshopledare och verksamhetsanalytiker i olika projekt. Janes arbete innefattar främst att genomföra problem- och behovsanalys i form av workshops med verksamheten samt framtagande av åtgärdsförslag.

  Kundreferenser: Daniel Ullbrand, projektledare (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • Europeiska – Projekt: Nemo, ”Roadmap 2012”

  2009 - 10

  Affärsarkitekt, verksamhets- och systemanalytiker

  Ansvarig för att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan inför ”Europeiska 2012”. Janes arbete innefattar att utreda nuläget (d v s befintlig affärsarkitektur) och framtida önskat läge på lång sikt (d v s målarkitektur). Handlingsplanen fokuserar på att ge förslag på lämpliga etapper (lösningsarkitekturer) på vägen från nuläge till önskat läge).

  Kundreferenser: Peter Amling, IT-chef (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • OKQ8 – Upphandlingsunderlag inför nytt hyrbilsyste

  2009 - 09

  WS-ledare, verksamhets- och kravanalytiker

  Anlitad som workshopledare, verksamhetsarkitekt och kravanalytiker i förstudie med syfte att ta fram underlag inför upphandling av nytt hyrbilsystem. Förstudien har genomförts i form av en serie workshops för behovsanalys samt parallell utredning av tekniska krav och förutsättningar. Deltagare har varit både central ledning och lokala användare på hyrbilsstation.

  Kundreferenser: Örjan Fors, beställare och hyrbilchef OKQ8 (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • Föräldraledig

  2008 - 09

 • Connecta

  2007 - 07

  Mentor/Utbildare inom krav- och testledning

  Jane anlitas för att utbilda Connectas konsulter inom krav- och testhantering samt för att agera mentor till andra utbildare inom området.

  Kundreferenser: Jonas Seweling, beställare (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • Connecta - Konsultledare

  2006 - 07

  Konsultledare team Krav&Test

  Jane har fungerat som konsultledare på Connecta med ansvar för krav- och testledare. Rollen omfattar medarbetarutveckling, utvecklingssamtal, rekrytering, utbildning och erbjudandeutveckling. Som mest har teamet bestått av ca 15 personer.

  Kundreferenser: Per Österplan, efterträdare då jag gick på föräldraledighet (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • Länsförsäkringar SAK

  2005 - 07

  Metodansv. kravanalys, kravanalytiker, metodstöd

  Anlitad som krav- och systemanalytiker i framförallt Sallyprojektet (system för samlingsförsäkring motor). Jane är kravledare och arbetar med verksamhetsutredning, kravutredning, kravanalys och kvalitetssäkring samt workshopledning och metodutbildning. RUP används som systemutvecklingsmetodik och som projektmetodik används Pejl. Plattform för utveckling och projektdokumentation är VSTS (Visual Studio Team System). Rationals produktsvit (RUP, Rose, Req Pro, Clear Quest) används för krav- och testhantering.

  Jane är även anlitad för att på deltid ingå i testteamet för att säkerställa kommunikation och kvalitetssäkra samarbetet mellan delprojekten för krav respektive test.

  Uppdraget på Länsförsäkringar har pågått i flera projekt och faser:
  Okt 2005 - juli 2006: ”Lilla Sally”: Kravutredning i begränsad omfattning. Jane arbetar med kravutredning med verksamhetsmodellering, kravutredning, systemanalys, metodik, workshops mm.

  Aug 2006: ”Stora Sally” samt Stabiliseringsprojektet. Stora Sally startar i begränsad omfattning med projektinitiering och utredning, verksamhetsmodellering och kravutredning. Jane medverkar delvis i Sallys arbete men främst i Stabiliseringsprojektet och arbetar med kartläggning av nuläge, detaljutredning och framtagande av process för projektets ”CM-hantering”.

  ”Stora Sally”: Projektinitiering och iterationsplan smygstart december 2006 – februari 2007. Jane medverkar i en ”tillfällig projektledningsgrupp” för att arbeta med framtagandet av dessa planer samt för utredning av krav- och testverktyg. Projektet går i full fart framåt fr.o.m. mars 2007 och Jane är metodansvarig för kravarbetet i projektet.

  Kundreferenser: Ulrika Sundberg, Länsförsäkringar IT (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

 • Giraff Data Konsult: Samtliga uppdrag mellan april

  2001 - 05

  Verksamhets- och systemanalys, testledning, PL

  Trafikförsäkringsföreningen, TFF
  augusti 04 – augusti 05 (flera tillfällen)

  Roll: Krav- och systemanalytiker, Verksamhetsmodellerare.

  Utförde periodvis affärsutveckling och kravutredning i samband med utredning gällande nytt skadesystem. Verksamhetsmodellering och kravutredning.

  Kundreferenser: Pernilla Lindstedt, projektledare (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

  ***********************

  Essnet
  oktober 04 – februari 05

  Roll: Krav- och systemanalytiker

  Anlitad för kravutredning i Kopblenzprojektet (hård- och mjukvara för nya spelterminaler för Koblenz i Tyskland). Jane anlitades för arbeta med utredning på både verksamhetsnära och konstruktionsteknisk nivå. För dokumentation användes användningsfall samt flera delar inom RUP:s kravmetodik. Modelldokumentation gjordes i Rational Rose.

  Kundreferenser: Johan Larsson, kravledare (kontaktuppgifter lämnas på begäran)

  *************************

  Ticket
  augusti 03 – oktober 04

  Roll: Krav- och testledare, stf projektledare

  Jane är krav- och testledare med ansvar för kravutredning, systemanalys samt planering och genomförande av tester. Systemet är ett webbaserat flygbokningssystem med beställare i Sverige och Norge. Systemet levereras av tre olika leverantörer spridda i både Sverige och Danmark. Jane är dessutom stf projektledare periodvis under projektet.

  Kundreferenser: Lämnas på begäran

  *******************

  Fritidsresor (TUI Nordic)
  juli 03 – oktober 04

  Roll: Krav- och testledare, projektledare, systemanalytiker, metodansvarig, mentor

  Jane är anlitad för att kartlägga företagets krav på informationsflöden och systemsamband. Jane arbetar enligt RUP och översätter verksamhetens krav till systemteknisk nivå mot olika underleverantörer. Jane arbetar som mentor kring hela projektmetodiken från processkartläggning till konstruktion och test. Jane är även ansvarig för att planera, leda och genomföra testerna av de färdiga systemen. Jane är dessutom stf projektledare i flera av de pågående projekten.

  Kundreferenser: Lämnas på begäran

  ***************************

  HSB Bank
  april 03 – juni 03

  Roll: Krav- och testledning, verksamhetsmodellering

  Jane är tillsammans med konstruktör anlitad för att skapa en gemensam plattform och gränssnitt för behörighetsadministration. Jane ansvarar för kravledning och arbetar med kravutredning (enligt RUP), testplanering och verksamhetsmodellering. Utvecklingen sker med hjälp av RUP samt på .Net-plattformen.

  Kundreferenser: Lämnas på begäran

  ************************

  Ticket
  september 02 – maj 03

  Roll: Verksamhets-, krav-, systemanalytiker, testledare, projektledare

  Jane är anlitad för att kartlägga företagets krav på informationsflöden och systemsamband. Jane arbetar enligt RUP och översätter verksamhetens krav till systemteknisk nivå mot olika underleverantörer. Jane är även ansvarig för att planera, leda och genomföra testerna av de färdiga systemen. Jane är dessutom stf projektledare i flera av de pågående projekten.

  Kundreferenser: Lämnas på begäran

  ***************************
  Siemens Elema, NEWCOR MIS
  augusti 02 – september 02

  Roll: Testare
  Test av system för bearbetning av hjärtfysiologisk data. MIS bearbetar data som genererats från katetriska undersökningar av hjärtat, som t ex data över tryck och de elektromagnetiska pulser som går att mäta i hjärtat. Jane har anlitats för att ta fram testmaterial och som stöd vid systemtesten. Jane har använt de arbetsmetoder som Siemens tillämpar som bl.a. utgår från FDAs krav.

  Kundreferenser: Lämnas på begäran

  *******************

  Telia Netsales
  juni 01 – juni 02

  Roll: Krav- och systemanalytiker, metodansvarig, teststöd, förvaltningsstöd
  Jane är anlitad i BRO-projektet: Website för Telias företagskunder med Broad Vision som ramverk. Systemet innehåller många delsystem och systemsamband, bygger på ramverket BV (för Internethandel) som innehåller ett flertal verktyg för handel på nätet, administration, systemsamband, gemensamma verksamhetsregler, databaser etc.

  Kravarbetet:
  Jane har varit krav- och metodansvarig, ansvarig för verksamhetsutredning samt metodstöd till testgruppen. Jane har arbetat med kvalitetsutredning, UML-modellering samt framtagande av tekniska krav. Ansvaret har inneburit mycket kommunikation inom verksamheten samt med konstruktion och test. Jane har även tagit fram kravmetodik.

  Testarbetet:
  Jane har planerat test för samtliga delsystem, olika typer av tester (integrationstest, prestandatest, funktionstest). Jane har skapat testfall och testsekvenser, testmiljöer, testdata och dylikt, konkret testning (funktionstest, integrationstest, återtester etc.) samt dokumenterat tester.
  Förvaltning
  Stöd till förvaltningsgruppen efter systemleverans. Förfinande av metodik för felrapportering och uppföljning samt produktionstester av fyra system.

  Kundreferens: Frida Rydström, Beställare och konsultköpare, telefonnummer (lämnas på begäran)

  *************

  World Wide (nu Fritidsresor)
  juni 01 – maj 02
  Roll: Projektledarstöd, verksamhetsanalytiker, verksamhetsmodellering

  Jane är anlitad som stöd till projektledning vid utredning, förädling och dokumentation av World Wides arbetsprocesser.

  Kundreferens: Lämnas på begäran.

 • Sema Group: Samtliga uppdrag mellan januari 2000 -

  2000 - 01

  Verksamhets- och systemanalys, projektledning

  RSV INIT (Indrivning med IT)
  augusti 00 – maj 01

  Roll: Krav- och systemanalytiker
  Utveckling av ett indrivningssystem för KFM (Kronofogdemyndigheten). Jane har anlitats för att arbeta med objektorienterad kravutredning, systemanalys, design samt modellering enligt RUP och UML. Projektet utvecklar ett system för indrivning för KFM. Systemet byggs i en treskiktad arkitektur med VB i klienten och C++ för att bygga affärslogiken, Tuxedo användes som transaktionshanterare och Oracle som databas. Rational Rose (med UML) används som analys- och designverktyg, Clear Case som versionshanterare samt ReqPro som planeringsverktyg.
  Kundreferens: Helene Johansson, teamledare, telefonnummer (lämnas på begäran)

  *************************

  KUL, Kompetensutvecklingsprojekt
  september 00 – april 01

  Roll: Mentor, projektledare, utbildare

  Jane har under hela hösten 2000 och på våren 2001 varit mentor och projektledare för ett utbildningsprojekt inom Sema för 10 personer. Deltagarna har gått OO-kurser och Javautbildning. Jane har drivit uppföljningen av dessa utbildningar med övningar, redovisningar och gruppdiskussioner. Kurserna rör objektorienterad krav/analys/design med UML, RUP som helhet, Rose och senast Javaprogrammering. Även DSDM har använts.

  Kundreferens: Lämnas på begäran.

  *******************

  KLÖS, Kyrkans nya lönesystem
  januari 00 – september 00

  Roll: Projektledare, krav- och testledare
  Projektledare vid utvecklingen av kyrkans nya lönesystem (KLÖS). 8-12 (skiftade periodvis) deltagare ingick i projektet. Progress användes som utvecklingsverktyg och databas. Jane var med från kravutredning till testplanering och test av det färdiga systemet.

  Kundreferens: Lämnas på begäran.

 • Sammanfattning av uppdrag mellan oktober 1997 - de

  1997 - 99

  Systemutveckling och systemanalys, utredning

  Övriga konsultuppdrag 1997 – 1999

  Kortfattad beskrivning. Ytterligare upplysningar lämnas på begäran.

  Anställning - Sema group:

  - (-99) KSAK, Kyrkans system för inventarier, delprojektledare, utredare

  - (-99) Försvarshögskolans utbildningsdatabas, delprojektledare (DSDM)

  - (- 99) Nutek, webbaserad användardokumentation

  Anställning: Know IT Open Eye (hette först Openinfo)

  - (-99) GSM/AHS Telia, Sundsvall, utredningsansvarig för framtagande av strategi för objektorienterad dokumentationsstandard.

  - (juni 98 – nov 99) SVT Pressinfo. Utvecklare och projektledare, kravutredare. Byggde ett system för pressinformationshantering åt Sveriges Television. Teknik Delhi med objektramverket Bold. Modellering i Rational Rose med UML-notation.

  - (mars 98 – juni 99) SVT Plan. Utveckling av system för program- och tablåhantering för Sveriges television. Teknisk miljö och metodik, se SVT Pressinfo ovan.

  - (nov 97 – mars 98) SVT Easy. Utveckling av projektplanerings- och faktureringssystem åt Sveriges Television. Teknisk miljö och metodik, se SVT Pressinfo ovan.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Organisationsutveckling, Processinförande, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Metodstöd, Processutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Kravanalys, Kravmodellering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PEJL, PPS, Scrum, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Försäkring, Resebranschen

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Team-ledare, Testledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Workshopledare

Anställningar

 • 2009 - 2010

  Konsult, Forefront Consulting Group

 • 2005 - 2009

  Konsult och teamledare, Connecta

 • 2001 - 2005

  Konsult, Giraff Konsult

 • 1999 - 2001

  Konsult, Sema Group

 • 1997 - 1999

  Konsult, Know IT Openeye

Utbildningar

 • 1994 - 97

  Magisterexamen i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet och Örebros universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta