Dela

Gunnar Lindebo

 • Verksamhetsutvecklare
 • Coach och mentor
 • Utbildare i ledarskap och förhandling

Översikt

Gunnar Lindebo har en djup kunskap och erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser, såväl såsom anställd och som konsult.
Gunnar har över 15 års personlig erfarenhet av att arbeta som chef med ledaransvar i olika organisationer och kulturer. I dessa befattningar fick Gunnar stor erfarenhet av verksamhetsutveckling och praktiskt arbeta med förändringsledning.
Under 10 års tid som managementkonsult har Gunnar arbetat med utveckling av ledarskap och processarbete, bl.a. lean, i privata och offentliga organisationer

Med lång och gedigen erfarenhet i seniora positioner både näringsliv och offentlig sektor har Gunnar en uttalad förmåga att arbeta självständigt.

Gunnar är styrelseledamot i branschföreningen Svenska Managementkonsulters samt ledamot av föreningens etiska råd. Rådet syftar till att reglera branschens etiska förhållande i relationen mellan konsult och uppdragsgivare.
Gunnar innehar en rad certifieringar, bl.a. är han certifierad enligt ICMC, International Council of Management Consulting

Egenskaper

Gunnar är som person engagerad och engagerar därigenom andra. Gunnar har förmågan att få med sig människor och skapa bra relationer med uppdragsgivaren och dennes medarbetare. I sitt arbete är Gunnar analytisk och strukturerad.
Gunnar lyhörd inför uppdragsgivarens förutsättningar och behov, vilket ger förutsättningarna för bestående förändring och utveckling.

Konsultens CV

 • Camillas Hemtjänst & Service AB

  2018 -

  Styrelseledamot

  Företaget är verksamt inom geriatrisk vård och omsorg

 • Skolinspektionen

  2017 - 17

  Utbildningsledare Projektledarutbildning

  Gunnar var utbildningsledare/ workshopledare i projektledning för nya och erfarna projektledare vid Skolinspektionen.
  Utbildningen bedrevs i workshopformat och kursinnehållet var helt anpassat efter Skolinspektionens behov och förutsättningar. Fokus i utbildningen låg på rollen som ledare i en projektorganisation med verktyg och modeller för att stärka ledarskapet.
  Resultatet av utbildningen var att deltagarna stärktes i sin roll som projektledare som komplement till sina tidigare kunskap i projektmodeller och processverktyg

 • Länsstyrelsen Jämtland

  2017 - 17

  Utbildningsledare/ Workshopledare

  Gunnar skapade och genomförde en 2 dagars workshop/ utbildning i ledarskap för projektledare och samordnare vid Länsstyrelsen Jämtland. Workshopen präglades av en blandning av teori och interaktiva diskussioner och övningar. Workshopen/ utbildningarna gav deltagarna verktyg och metoder och därmed goda förutsättningar för eget förbättrat ledarskap i sina roller.

 • Karolinska Sjukhuset, Stockholms Läns Landsting

  2017 - 17

  Workshopledare/ Förändringsledare

  Gunnar ledde en workshop om förändring för avdelnings för Radiopharmaci vid Karolinsk Sjukhuset. Avdelningen står inför organisatoriska förändringar parallellt med en fysisk flytt av verksamheten till Nya Karolinska. Förändringarna berör ca 25 medarbetare. Workshopen syftade till att öka förståelsen i gruppen för de utmaningar och möjligheter som förändringarna innebär. Workshopen var ett första steg i ett längre förändringsarbete. Workshopen utvärderades av deltagarna och Gunnar fick genomgående mycket goda vitsord och nämnda syfte uppnåddes och därmed en ökad beredskap för det fortsatta förändringsarbetet

 • Åklagarmyndigheten Dalarna

  2017 - 17

  Förändringsledare - Workshopledare

  Myndigheten har genomfört enkäter och djupintervjuer med personalen med syftet att skaffa sig underlag för förbättringsarbetet.Under workshopdagarna prioriterades och konkretiserades förslagen till förbättringsåtgärder för att utmynna i en aktivitetsplan. Gunnar ledde och faciliterade denna process tillsammans med de 25 deltagarna, vilka utgjordes av åklagar och kanslipersonal.

 • Landstinget Sörmland

  2017 - 17

  Förändringsledare - Workshopledare

  Gunnar agerade workshopledare i ett internat för ledningsgruppen ÖNH vid Landstinget i Sörmland. Syftet med workshopen var att utveckla och effektivisera ledningsgruppens arbetssätt och implementering av beslut.
  I detta utvecklingsarbete användes ett konkret projekt för kliniken, där gruppen tillämpade ett förbättrat struktur- och processarbete. Resultatet visade på konkreta utmaningar och förbättringspotentialer som gruppen hade samt att gruppen arbetade fram en arbetsplan för det aktuella projektet, inklusive tidplan och ansvarsfördelning

 • Trafikverket Region Väst

  2017 - 17

  Seminarieledare

  Gunnar ledde seminarier för Trafikverket Region Väst i ämnet förhandlingsteknik. Deltagarna (ca 150 personer) bestod huvudsakligen av projektledare och handläggare. Seminarierna utgjorde en introduktion till förhandlingsteknik för eventuell fortsatt fördjupning i ämnet. Seminarierna möte strakt positivt gensvar och intresse hos deltagarna. Gunnar fick mycket goda omdömen som seminarieledare.

 • Landstinget Sörmland

  2017 - 17

  Coach

  Coaching av enhetschef vid Landstinget Sörmland. Den aktuella chefen har behov av få större fokus på sin enhet i landstingets organisation. Coachingen syftar till att finna vägar för att åstadkomma bättre möjligheter att utveckla enheten

 • Strålsäkerhetsmyndigheten

  2017 - 17

  Förändringsledare - Workshopledare

  Gunnar ledde en workshop angående utvärderingen av ett projekt vid myndighetens avdelning för kärnkraftssäkerhet. Deltagarna var avdelningschef, enhetschefer och utredare. Syftet med workshopen var att få en gemensam bild av projektets förlopp och resultat samt skapa lärande inför kommande projektarbeten.
  Gunnar faciliterade arbetsprocessen under workshopen där följande moment ingick:
  - Redovisning av tidigare gjorda intervjuer
  - Slutsatser utifrån intervjuer och gruppdiskussionerer
  - Gemensam bild av nästa steg i projektarbetet.
  Workshopen genomfördes med gruppdiskussioner in plenum och i arbetsgrupper.
  Resultatet av workshopen var ökad gemensam förståelse av projektets arbete och hur liknande projekt bör drivas framgent

 • Örebro Kommun

  2017 - 17

  Utbildningsledare Projektledning

  Utbildning av projektledare och controllers inom upphandlingsenheterna för 16 kommuner i kommunsamverkan i Örebro län. Utbildningen omfattade projektmodellen Projektil, projektverktyg och rollen som ledare i projekt och projektgrupper

 • Landstinget Sörmland Medicinkliniken

  2017 - 17

  Förändringsledare

  Ledningsgruppen för Medicinkliniken, vilken ansvarar för ca 400 medarbetare, är delvis nybildad. Klinikchefen önskade ta ett omtag i att enas om vision, mål, strategier och ledningssystem för ledningsgruppens arbete. Gunnar utformade tillsammans med gruppen en arbetsprocess för hanteringen av dessa frågor.
  Resultatet av arbetet var att ledningsgruppen fick gemensamt utarbetad, konkret handlingsplan där alla kunde känna sig delaktiga och motiverade..

 • Landstinget Sörmland HR-staben

  2017 - 17

  Förändringsledare - workshopledare

  Gunnar var förändringsledare/ workshopledare för Landstinget Sörmlands HR stab om 50 chefer och medarbetare. 2 dagars workshopen syftade till att utvärdera nyligen genomförd omorganisation samt att utveckla gruppen och dess strategiska funktion för Landstinget. Workhopen genomfördes som en flerstegsprocess som resulterade i en dokumenterad handlingsplan, där alla deltagare var delaktiga i mål och genomförande. Arbetet resulterade därutöver också i en omfattande dokumentation av ideer och förslag för att realisera i kommande planer

 • Miljöpartiet

  2017 - 17

  Utbildningsledare Projektledning

  Gunnar genomförde en orienteringskurs i projektledning för medarbetare anställda i partiets kansli. Utbildningen omfattade 2 x 1/2 dag. I utbildningen avhandlades, definitioner av projekt, projektverktyg samt rollen som projektledare.
  Resultat: deltagarna fick en överblick och en gemensam syn på projekt och dess innebörd, samt tillfälle att träna några projektverktyg

 • Energimyndigheten

  2016 - 17

  Workshopledare

  Workshopledare för Energimyndighetens administratörsgrupp. En serie workshops om gruppdynamik och grupp kultur inför förestående kontorsflytt. I anslutning till workshopen har Gunnar genomfört individuella beteende-drivkraftsanalyser samt personliga återkopplingar till var och en av medarbetarna.
  Workshoparna och återkopplingarna ledde till ökad förståelse för varandras olika personligheter och främjade arbetsklimatet och effektiviteten i gruppen.

 • Ekobrottsmyndigheten

  2016 - 17

  Coach till chefer och medarbetare

  Stöd och coachning av chefer och medarbetare inom myndigheten i syfte att stärka deras roll i myndighetens arbete.

  Gunnar ger vid återkommande coachingtillfällen stöd och hjälp för chefers och medarbetares utveckling i sina respektive roller

  I sitt arbete vid myndigheten har Gunnar tillämpat handledning enligt Riddarfjärdsmetoden. Enligt metoden agerar coachen som facilitator där adepten på ett strukturerat sätt bibringas egen insikt och förståelse om egna problemställningar, dess orsaker och konkreta åtgärder.

 • Pfizer

  2016 - 17

  Utbildare förhandlingsteknik

  Företagsanpassad utbildning i förhandlingsteknik,
  Träna och utveckla förmågan i förhandlingssituation vs Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, (TLV) vid prissättning av läkemedel

 • Vårdstyrkan AB

  2016 -

  Styrelseledamot

  Vårdstyrkan AB bedriver äldreomsorg i Stockholms län. Företaget har ca 200 anställda med verksamheten f.n. fördelad på två boenden.

 • Sveriges Management Konsulter

  2016 -

  Styrelseledamot

  Sveriges Management Konsulter är de Svenska bransch organisationen för Managementkonsulter

 • Strålsäkerhetsmyndigheten

  2016 - 16

  Utredare - Analys och rådgivning - Föränding

  Utvärdering av organisationsförändring.

  PROBLEMSTÄLLNING:
  Myndigheten har genomfört en organisationsförändring i syfte att effektivisera arbetet och att göra ansvarsfördelningen tydligare i organisationen. Utvärderingen syftade till att klarlägga huruvida organisationsförändringen uppnått sina syften samt hur den mottagits bland organisationens medarbetare.

  LÖSNING:
  Gunnar har genom djupintervjuer hos chefer och medarbetare vid myndigheten kartlagt utfall och synpunkter på myndighetens organisationsförändring.
  Utifrån intervjusvaren har sedan Gunnar dragit slutsatser och förslag till förändringsarbete.

  RESULTAT
  Arbetet utmynnade i en rapport som Gunnar föredragit för myndighetsledningen och berörda organisationsenheter. Rapporten avhandlade en sammanställning och kategorisering intervjuerna. Rapporten omfattade också slutsatser samt, utifrån dessa, förslag till förändringsåtgärder.

 • VD nätverket

  2016 - 16

  Förändringsledare-Processledare

  Gunnar tillsammans med kollega drev under 2016 ett nätverk för VD:ar i medelstora och större företag. Nätverket syftade till utveckling av deltagarnas ledarrollen samt vara ett forum för problemlösning relaterade till VD rollen. Arbetssättet i nätverket baserades på en dokumenterad beteende/ drivkraftsmodell (Rhendal matrisen) samt en väl utprövad och kvalitetssäkrad arbetsprocess. Gunnar agerade som process- och samtlalsledare vid nätverkets möten. Arbetsmetoden förutsätter full tillit och förtroende i gruppen som helhet. Gunnarhade förmågan att skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat där deltagarna kunde diskutera egna och organisatoriska utmaningar

 • Transportstyrelsen

  2015 -

  Coach för chefer

  Stöd och coachning av chefer inom myndigheten, i syfte att stärka deras ledarroll.

 • Bita Service Management

  2015 -

  Utbildare CLIT

  Bita Service Management är ett utbildnings- och konsultföretag kopplat till IT verksamhet.
  CLIT utbildningen, som är 3 x 2 dgr, ger deltagarna en certifiering till ledare inom IT relaterad verksamhet. Kursen som är uppbyggd i utbildningsmoduler, inkluderar moment relaterade till ledarskap, förändringsledning och projektledning .
  Gunnar leverar utbildningsmomenten, Intressentanalys, Ledarskap och Talent Management.

 • Vårdstyrkan AB

  2015 - 16

  Verksamhetsutvecklare - Förändringsledning

  Coach och mentor till företagets VD avseende framtida utveckling av företaget.
  Vårdstyrkan är ett ägarlett företag inom äldreomsorg.
  Företaget har ca 180 FTE och befinner sig i en utvecklingsfas där framtida vision, strategi och handlingsplan ska vidareutvecklas

 • Energimyndigheten

  2015 - 15

  Workshopledare

  Beteende- och drivkraftsanalys:
  Uppdraget syftade till att skapa en bättre kommunikation och effektivitet inom myndighetens IT avdelning.
  Gunnar genomförde individuella beteende- och drivkraftsanalyser med personliga återkopplingar till avdelningens medarbetare. Därefter genomförde Gunnar en workshop med medarbetarna där analysresultatet diskuterades utifrån deras egna frågeställningar samt hur kommunikation och effektivitet kan förbättras.
  Resultat: Avdelningens medarbetare har fått en ökad förståelse för egen och kollegers beteenden och drivkrafter, vilket leder till ökad insikt om hur den interna kommunikationen kan förbättras samt en effektivare fördelning av arbetsuppgifter och projektansvar.

 • Energimyndigheten

  2015 - 15

  Utbildningsledare för projektägare och styrgrupp

  Utbildningen avser projektledning för projektägare och styrgruppsmedlemmar. Utbildningen syftar till att förtydliga dessa rollers ansvar och funktion före, under och efter ett projektarbete.
  Utbildningen ger också svar på hur projektägare och styrgrupp interagerar med andra funktioner i ett projekt, såsom t.ex. projektledare, projektägare och beställare.
  Utbildningen inkluderar även frågor som styrgruppens sammansättning, ändringshantering och projektmål vs effektmål.
  Resultat: Projektägare och styrgrupps medlemmar får en gemensam tydligare definition av sina roller och vad dessa innebär i form av möjligheter och ansvar. Utbildningen bidrar till att öka kvaliteten i myndighetens projektarbete alla led.

 • Kalmar Kommun

  2015 - 15

  Utbildningsledare Förhandlingsteknik

  Utbildare i förhandlingsteknik för projekt- och exploateringsenheten i Kalmar kommun. En 2 dagars anpassad, interaktiv utbildning för projektledare och handläggare vid enheten. Syftet med utbildningen var att stärka medarbetarna i förhandlingen med interna och externa intressenter. Resultat: En ökad förståelse för förhandlingens olika faser samt kunskap och tillämpning av praktiska verktyg att använda i förhandlingsarbetet

 • Svenska kyrkan Gävle pastorat

  2015 - 15

  Förändringsledare - Verksamhetsutvecklare

  Faclitator och del av Kvadrat konsultteam. Arbetet påbörjades med en nulägesanalys för Gävle pastorat. Analysen utgjorde grunden för det visionsarbete som i workshopformat genomfördes tillsammans med pastoratets nyckelpersoner, politiker och tjänstemän.
  Resultat: Pastoratet har genom analys och workshoparbete fått en förankrad visionsformulering att arbeta vidare efter.

 • Prevas

  2014 - 14

  Utbildningsledare i förhandlingsteknik

  Gunnar var kursledare i en 2 dagars företagsanpassad utbildning i förhandlingsteknik. Prevas är ett konsultföretag inom högteknologisk innovation. Utbildningen genomfördes som en workshop under 2 dagar, med deltagande av konsulter. I dessa medarbetares arbete ingår förhandling med kund som en vital del.
  Resultat: Utbildningen varvade teori med praktiska övningar, vilket gav deltagarna god träning i praktiskt förhandlingsarbete och därmed bättre rustade för kommande förhandlingsarbete.

 • Länsstyrelsen i Kalmar Län

  2014 - 14

  Utbildningsledare i projektledning

  Gunnar genomförde en 2 dagars grundläggande projektledarutbildning. Länsstyrelsens verksamhet är mycket differentierad till sin karaktär, men önskade ett gemensamt synsätt och metodik i sitt projektarbete. Under utbildningsdagarna arbetade vi med olika projektverktyg och reflekterade över ledarskapet i projektarbetet.
  Resultat: Deltagarna fick kunskap och färdighet att tillämpa användbara projektverktyg, ett gemensamt "språk" att diskutera projekt, och ledarskap samt erfarenhetsutbyte mellan Länsstyrelsens olika enheter

 • Borås Energi och Miljö

  2014 - 14

  Utbildningsledare i förhandlingsteknik

  Utbildare i förhandlingsteknik för det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö. Kursen var En 2 dagars anpassad, interaktiv utbildning för projektledare. Syftet med utbildningen var att stärka medarbetarna i förhandlingen med externa intressenter, såsom kommersiella entreprenörer och privatpersoner.
  Resultat: En ökad förståelse för förhandlingens olika faser samt kunskap och tillämpning av praktiska verktyg att använda i förhandlingsarbetet samt reflektioner om ledarskapsrollen i projekt.

 • KTH

  2014 - 14

  Utbildningsledare Projektutbildning

  Uppdraget avsåg grundläggande utbildning i projektledning för KTH:s upphandlingsenhet. Utbildningen anpassades till KTH:s befintliga upphandlingsregelverk, rutiner och LOU.
  Målgruppen för utbildningen var enhetens upphandlare inklusive enhetschef.
  Kursen genomfördes under 3 arbetsdagar i workshopformat med hög grad av interaktivitet och engagemang mellan Gunnar som facilitator/ kursledare och deltagarna.
  Resultat: KTH:s upphandlingsenhet enades om ett gemensamt arbetssätt och metodik vid upphandling, samt lärde sig tillämpning av praktiska projektverktyg

 • Stockholms Stad

  2014 - 14

  Utbildningsledare i förhandlingsteknik

  Gunnar var kursledare i förhandlingsteknik vid Stockholms Stad - Exploateringskontoret.
  Kursdeltagarna utgjordes av projektledare vid denna enhet.
  Gunnar genomförde den anpassade kursen under två dagars workshop.
  Utbildningen varvade teori med praktiska övningar, där bl.a. verkliga praktikfall från exploateringskontorets egna verksamhet ingick.
  Resultat: Deltagarna fick ökad förhandlingskompetens med kunskap och tillämpning av en rad praktiska metoder för framgångsrik förhandling.

 • Vattenfall

  2014 - 15

  Verksamhetsutvecklare införande av Lean

  Uppdraget syftade till att bredda påbörjad Lean implementering inom Vattenfall IT. Syftet med implementeringen var att skapa gemensam struktur, arbetssätt och systematik i Vattenfalls ärendehantering i företagets IT servicedesk. Arbetet innefattade verksamheter i Sverige, Tyskland och Nederländerna
  För att skapa en lärprocess hos medarbetarna och ge organisationen en möjlighet att utvärdera Lean som metod, genomfördes ett antal pilotprojekt. Dessa piloter bestod av Lean spel, vårdeflödeskartläggningar och därefter ett iterativt förbättringsarbete. Det praktiska genomförandet av pilotarbetet gjordes av medarbetarna under aktiv ledning och coachning av Kvadrats konsultteam.
  Gunnars och kollegers arbete bestod av att genomföra nulägesanalys i form av intervjuer med berörda
  medarbetare, facilitera kartläggning av värdeflöden, process- och ledtider samt identifiering av förbättringsområden och förbättringsaktiviteter. Därefter fortsatte Gunnar arbetet med coachning och stöd till Vattenfalls egna förändringsledare i det nya arbetssättet enligt Lean filosofi.
  Resultat: Ledtider i valda processer kortades, högre flödeseffektivitet och därmed uppnåddes ökad kundnöjdhet. Därtill skapade Lean arbetet ökade utvecklingsmöjligheter för medarbetarna genom det medarbetardrivna förbättringsarbetet.

 • Academic House

  2014 -

  Utbildningsledare i förhandlingsteknik

  Gunnar är kursledare i vid Academic House´s regelbundna öppna kurser i förhandlingsteknik.
  Utbildningen är en grundläggande i allmän förhandlingsteknik med deltagare från privat och offentlig verksamhet,
  Kursen är praktiskt inriktad med teori blandat med praktiska övningar. Målgruppen för kursen är chefer, ledare, säljare, inköpare eller i annan roll där förhandling ingår i rollen. Gunnar ger kursen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Vänersborgs kommun

  2013 - 13

  Utbildningsledare Projektledarutbildning

  Gunnar var kursledare vid en 2 dagars utbildning i praktiskt projektarbete för Vänersborgs kommun.
  Deltagarna var projektledare och handläggare från kommunens olika verksamheter.
  Syftet med kursen var att skaffa en gemensam grund och tillvägagångssätt i projektarbete.
  Innehållet i utbildningen inkluderade praktiska projektverktyg och metoder samt grundläggande teorier om ledarskapet i en projektorganisation. Kursen var praktiskt inriktad med många övningar där metoder och teorier fick möjlighet att tillämpas.
  Resultat: Deltagarna tillägnade sig bättre kompetens i projektarbete- och ledning, vilket skapade förutsättningar för högre kvalitet i kommunens projektarbete.

 • Energimyndigheten

  2013 - 17

  Utbildningsledare Projektledarutbildning

  Gunnar är kursledare för Energimyndighetens löpande utbildning för projektledare.
  Kursen är upplagd 2 x 2 dagars moduler, där de senare kursdagarna utgör en fördjupning om ledarskapet i en projektkontext. Utbildningen syftar till att få ökad kunskap om ledarskapet och dess roll i ett projektsammanhang, där projektledaren inte har en definierad linjeroll.
  Resultat: Deltagarna får en ökad insikt, förståelse och kunskap om hur ledarskapet ska hanteras i projekt, samt praktiska tips och metoder att använda i denna roll.

 • Energimyndigheten

  2013 - 15

  Utbildningsledare Projektutbildning

  Gunnar var kursledare för Energimyndighetens löpande utbildning i projektarbete. Utmaningen bestod i att myndighetens projektmodell användes i varierande utsträckning och med olika tolkning inom organisationens olika delar. Syftet med utbildningen var att dels lära deltagarna projektmetodik och verktyg dels att få ett gemensamt arbetssätt i myndighetens projektarbete.
  Resultat: Ökad kunskap och tillämpning av projektverktyg samt ökad harmonisering av hur projektarbetet ska bedrivas inom myndigheten.

 • SIPU

  2012 - 14

  Utbildningsledare Ledarskapsträning

  Gunnar var kursledare för SIPU:s öppna 2 dagars utbildning - "Ny som Chef". SIPU är ett utbildningsföretag med kurser inom en rad olika discipliner.
  Gunnars utbildning vände sig till nya och blivande chefer i privat- och offentlig sektor.
  Kursinnehållet inkluderade t.ex. rollen som chef, utmaningar som chef, konflikthantering, anpassat ledarskap, coaching, motivation och feedback.
  Resultat: Deltagare som var blivande chefer förbereddes inför sitt kommande arbete. Befintlig, nya chefer, kunde reflektera utifrån sina nya erfarenheter och ta till sig verktyg och metoder för det fortsatta chefskapet

 • Kammarkollegiet

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare Grupputveckling

  Gunnar genomförde ett grupputvecklingsprogram vid enheten för upphandlingsstöd vid Kammarkollegiet. Målet med programmet var att skapa ett bättre arbetsklimat inom enheten och därmed en också effektivare ärendehantering. Programmet bestod en introduktion till gruppen av metod och vetenskaplig bakgrund till beteendeanalys. I nästa steg i programmet genomfördes individuella beteendeprofilanalyser samt personlig återkoppling till samtliga medarbetare vid enheten i syfte att skapa förståelse och insikt om det egna beteendet och dess konsekvenser för kolleger och arbetsprocesser.
  Analyserna följdes upp med ett 2 dagars seminarium/ workshop där analysresultaten diskuterades och konsekvenserna för gruppen. Gunnar samt en konsultkollega var härvid workshopledare. Under dessa dagar enades också gruppen om gemensam värdegrund och hur denna skulle manifesteras i gruppen.
  Resultat: Gruppen fick dels en individuell förståelse för det egna beteendet dels en förklaringsmodell för gruppens funktion och hur gruppens samarbete kunde utvecklas med bättre arbetsklimat och effektivare processer.

 • Capio Maria AB

  2012 - 13

  Verksamhetsutvecklare Lean införande

  Gunnar ingick i ett konsultteam vars uppdrag var att införa Lean i Capio Maria AB:s öppna vårdverksamhet. Capio Maria AB är ett sjukhus för psykiatrisk vård inom Capio koncernen.
  Utmaningen i uppdraget var att flytta fokus från funktionsorienterad resurseffektivitet till en patientorienterad flödeseffektivitet. Arbetet syftade till att uppnå snabbare processflöde, med bibehållen kvalitet och säkerhet, och därigenom ökad patientnytta.
  Uppdraget innefattade förstudie/ nulägesanalys via intervjuer och instuderande av styrdokument. För att etablera förståelse för Lean filosofi, genomförde Gunnar och kolleger ett Lean spel för samtliga medarbetare. Gunnar och konsultteamet fortsatte i nästa steg att tillsammans med medarbetarna kartlägga flöden och förbättringsmöjligheter i utvalda processer. Hela upplägget med det stegvisa införandet syftade till att skapa ett medarbetardrivet implementeringsarbete. Gunnar coachade fortlöpande nyckelpersoner och interna förändringsledare som stöd i det fortsatta iterativa förbättringsarbetet.
  Resultat: Lean införandet bidrog i hög grad till att skapa tydlighet och struktur i vårdprocessen. Arbetet innebar ökad tillgänglighet för patienten, ökat och jämnare patientflöde och tydligare roller och arbetsinnehåll för medarbetarna. Det ökade patientflödet har inneburit en potentiellt ökad beställningsvolym och därmed intäkter för hela verksamheten.
  Genom resursoptimeringen har också slöseri identifierats och eliminerats. Resultatet av flödesanalysen har bidragit till effektivare kapacitetsplanering, etablerande av multifunktionella team och utjämning av patientvariationer.
  Det medarbetardrivna förhållningssättet har skapat motivation och engagemang hos medarbetarna i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

 • Capio Läkargruppen

  2012 - 13

  Verksamhetsutvecklare Lean införande

  Gunnar har ingått i det konsultteam som utbildat och implementerat verksamhetsutveckling med hjälp av Lean filosofi vid Capio Läkargruppen AB (somatisk vård).
  Capio Läkargruppen AB har Örebro Läns Landsting som huvudman och styrs efter dess landstings kriterier.
  Gunnars arbete har bl.a. inneburit processkartläggningar samt identifiering av patient – och behandlingsflöden, process- och ledtider som grund för förbättringsarbetet.
  Gunnars roll i arbetet har utöver ovanstående också inkluderat kontinuerlig coachning och stöd till berörda medarbetare, förändringsledare och linjechefer. Införandet har skett med utgångspunkt i att medarbetarna själva aktivt driver förbättringsarbetet, med konsultens och ledarnas stöd.
  Före och under arbetet hos uppdragsgivaren analyserade Gunnar respektive organisation med avseende på förutsättningar, omvärldsfaktorer, organisationsfaktorer, befintliga processer, flöden och rotorsaker till resursslöserier och tillkortakommanden.
  Resultat av Leaninförandet: Det strukturerade, processbaserade förbättringsarbetet, har lett till en ökad resurs- och flödesoptimering och därigenom en effektivare produktions- och kapacitetsstyrning. Ytterligare ett resultat är en ökad motivation och engagerad personal till följd av det medarbetardrivna förhållningssättet.

 • Myndigheten för radio och tv

  2012 - 12

  Uppdragsansvarig strategisk utveckling

  Strategisk utveckling och ledarskapsutveckling i myndighetens ledningsgrupp.
  Den del av uppdraget som bestod av strategisk utveckling inkluderade nulägesanalys (Hälsokontroll) av myndighetens verksamhet samt en analys av arbetsklimatet inom myndigheten (STAR - analys). Utefter analysresultatet formulerades strategiska mål, strategier för måluppfyllelse, prioriteringar och konsekvensanalys vid 2 x 2 workshopdagar, där Gunnar var workshopledare.
  Den del av uppdraget som bestod av ledarutveckling inkluderade individuella beteendeanalyser med personlig återkoppling till medlemmarna i myndighetens ledningsgrupp. Beteendeanalyserna var en av komponenterna i det fortsatta ledarutvecklingsprogrammet som bestod av träning och workshop med ledningsgruppen under 1+2+1 dagar.
  Gunnar genomförde såväl beteendeanalyser som ledarutvecklingsprogrammet i övrigt.
  Resultat: Myndigheten fick en tydligare strategisk inriktning med prioriterad verksamhetsplanering samt ett utvecklat ledarskap inom gruppen och starkare ledarskap vs gruppens medarbetare.

 • NEC

  2010 - 10

  Förändringskonsult

  Gunnar ledde arbetet med förändringsledning vid NEC Scandinavia AB som är ett marknadsbolag för NEC:s elektronikprodukter.
  Företaget befann sig i en förändringsprocess där verksamheten gick mot konceptförsäljning med innehåll av produkter och tjänster. Utvecklingen bedömdes få konsekvenser för befintlig organisation.
  Kulturen på företaget präglades av dels, introvert och produktrelaterat fokus, dels kluster med revirtänkande inom organisationen
  Gunnar genomförde två workshops (2 + 1 dag) i syfte att öka förståelsen och betydelsen av medarbetarnas relationer med kunder. Workshopen avsåg skapa gemensam arbetskultur och ömsesidigt synsätt och därigenom frigöra större potential internt i organisationen.
  Resultat: Ökat kundfokus, ett mer flödesorienterat arbetssätt mellan funktionerna.

 • Best Profile

  2009 - 11

  Jobb coach

  Coachning av arbetssökande mot ny anställning.
  Resultat: bidragit med råd och tips till arbetssökande för att skapa bättre förutsättningar för anställning.

 • Avis Scandinavia

  2009 - 10

  Ansvarig intern utbildning (interim)

  Avis Scandinavia AB är ett företag inom servicesektorn- biluthyrning, med över 600 anställda i Sverige, Norge och Danmark.
  Uppdraget omfattade ledarskapsträning, projektledning införande av Leanverktyg, Sälj - och service utbildning och den norska ledningsgrupps utveckling.
  Uppdraget genomfördes i alla skandinaviska länder.
  På uppdrag av den nordiska HR/OD managern producerade och levererade Gunnar utbildning i försäljning och service för företagets medarbetare och franchisetagare på uthyrningsstationerna samt ledarskapsutbildning för linjechefer inom företaget.
  På uppdrag av den nordiska CEO tog Gunnar också fram en strategi och införandeplan för Lean tavlor och s.k. Lean tavelmöten vid företagets olika arbetsplaser.
  På uppdrag av den nordiska CEO och tillika CEO för den norska verksamheten genomförde Gunnar en workshop för den norska ledningsgruppen i syfte att skapa en gemensam arbetskultur och en uthållig strategi för gruppens arbete. I detta arbete genomförde Gunnar beteendeanalyser med personliga återkopplingar till gruppens medlemmar. Kulturarbetet grundade Gunnar på S. Covey´s teorier om "De Sju Goda Vanorna". Som en del av analysarbetet genomförde Gunnar också en arbetsklimatanalys, s.k. STAR- analys.
  Resultaten:
  Serviceutbildningarna gav personalen bättre förutsättningar för ett professionellt kundbemötande
  Ledarskapsutbildningarna gav cheferna en ökad trygghet och säkerhet i sin chefsroll och praktiska verktyg för hur leda personal
  Lean tavlorna och därtill hörande möten skapade ett gemensamt arbetssätt med tydlighet och effektivitet i mötena på de olika arbetsplatserna
  Ledningsgruppsarbetet skapade en ökad förståelse för styrkor och svagheter i ledningsgruppen och en gemensam strategi för hållbart strategiskt arbete i gruppen.

 • Coor Service Management

  2009 - 09

  Utbildningsledare i förhandlingsteknik

  Gunnar var kursledare i förhandlingsteknik för personal vid Coor Service Management i Sverige
  Coor Service Management är ett företag specialiserat på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner på kontor, produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet i Norden. Den nordiska verksamheten har ca 7000 anställda

 • Comset Oy

  2009 - 14

  Verksamhetsutvecklare-strategisk rådgivare

  Comset Oy är ett finskt konsultföretag som arbetar med utveckling av mindre och medelstora företag. Utvecklingen består av strategisk rådgivning, styrning och anskaffning av riskkapital till växande företag inom olika branscher.
  Comset har ett råd av erfarna medarbetare från näringslivet, som regelbundet analyserar och ger strategiska råd till kundföretagen. Verksamheten såväl som kunderna är i huvudsak förlagd till Finland.
  Gunnar var en av medlemmarna i detta råd och bidrog med strategisk analys och råd för kundföretagen. Rådgivningen var främst av finansiell- och marknadsstrategisk art.

 • Nordiska Museet

  2009 - 09

  Utbildare process och Six Sigma

  Nordiska Museet är en delvis statlig stiftelse med uppgift att bevara och levandegöra Sveriges historia.
  Museets styresman (motsvarande VD) önskade förbättra och effektivisera arbetet inom och mellan organisationens olika enheter. Six sigma och förändringsmetoden DMAIC bedömdes vara lämpliga instrument för detta arbete. Gunnar planerade och genomförde en 2 + 1 dagars utbildning och workshop för muséets avdelningsansvariga inklusive processkartläggning enligt Six Sigma metodik

 • Astra Zeneca

  2008 - 12

  Utbildningskonsult

  Astra Zeneca är ett svenskt-engelskt läkemedelsföretag med global verksamhet. Vid tiden för uppdraget hade företaget ca 12 000 anställda i Sverige. I Gunnars uppdrag hos Astra Zeneca arbetade Gunnar som associerad seniorkonsult med det Brittiska företaget The Oxford Group.
  Ledarskapsprogrammet genomfördes parallellt i flera av Astra Zenecas verksamhetsländer, bl.a. Sverige, UK, USA, Indien, Japan.
  Gunnar levererade programmet i Sverige (Lund, Mölndal, Södertälje) och i vid FoU enheten i Bangalore, Indien.
  Utbildningsprogrammet var ursprungligen avsett för linjechefer och projektledare inom företagets FoU verksamhet. P.g.a. programmets mycket positiva mottagande utvidgades målgruppen till motsvarande befattningshavare inom allt fler funktioner, såsom produktion och staber.
  Gunnar har sammanlagt utbildat ca 500 chefer och projektledare i detta program.
  Ledarskapsprogrammet bestod av en introducerande webinar med deltagarna, varefter två utbildningsdagar vidtog. Programmet avslutades med en uppföljningsdag och telefonmöte.
  Programmet fokuserad på samtal som man som chef har med sina medarbetare. Fokus låg på coaching, målstyrning, feedback och utvecklingssamtal. I utbildningen använde Gunnar sig bl.a. av GROW coachingmodell och SBI feedback modell.
  Ledarskapsprogrammets framgång resulterade i en bok, "5 Conversations: How to transform trust, engagement and performance at work’".
  Resultat: Ledarskapsprogrammet utvärderades dels via deltagarenkäter, dels via djupintervjuer med deltagarna och deras chefer. Programmet fick synnerligen goda omdömen. Flera, erfarna, medarbetare menade att det var det bästa ledarskapsprogram de deltagit i.
  Chefer och projektledare fick verktyg och metoder att arbeta med i sitt chefskap samt att arbeta efter en gemensam ledarkultur.

 • Berner Medical

  2008 - 08

  Utbildningsledare försäljning

  Säljutbildning för säljare inom medicinteknik.
  Grundläggande säljteknik och kundbemötande

 • Ilenio AB

  2007 - 09

  CEO (interim)

  CEO för konsultföretag som levererade utbildning och implementering av Six Sigma och DMAIC förbättringsarbete.
  Ilenio utbildade och arbetade med införande på en global marknad, bl.a. Sverige, Estland, Tyskland, USA, Mexico, Kina.

 • Convatec

  2007 - 07

  Seminarieledare

  Convatec är ett agenturföretag inom medicinteknik.
  Gunnar utarbetade och genomförde ett seminarium om kulturella skillnader i Norden för företagets medarbetare

 • HTC

  2006 - 06

  Utbildningsledare försäljning

  HTC är ett produktions- och marknadsbolag inom slipteknik. Företaget har internationell verksamhet.
  Gunnar utarbetade och genomförde en utbildningsserie om B2B försäljning och service för företagets sälj- och serviceorganisation. Som grundläggande metodik användes SPIN säljteknik.
  Resultat: Deltagarna fick ett gemensamt arbetssätt och starkare förutsättningar för lyckade affärer.

 • NCC

  2006 - 06

  Utbildningsledare förhandlingsteknik

  NCC är ett svenskt, ledande internationellt verkande företag inom byggentreprenad.
  Gunnar genomförde en anpassad utbildning i förhandlingsteknik för företagets projektledare
  Resultat: Deltagarna fick ökad kunskap om förhandlingens faser och tillämpning av praktiska förhandlingsverktyg

 • Sigtuna kommun

  2006 - 06

  Utbildningsledare förhandlingsteknik

  Utbildning i förhandlingsteknik för deltagare i Sigtuna kommuns KY - LOG (logistik) utbildning.
  Vuxenutbildning med deltagare med helt olika bakgrund som deltog i kommunens KY - program (numera YH program).

 • Travelflow

  2006 - 06

  Utbildningsledare säljteknik

  Travelflow är en resebyrå med erbjudande och arrangemang inom privat- och företagsresor.
  Utbildningen handlade om hur försäljningen kan optimeras i olika säljkanaler.
  Deltagarna tränades i metoder och verktyg att använda i sitt fortsatta arbete.

 • Svensk Bensinhandel

  2006 - 06

  Utbildningskonsult

  Utbildning för bensinmacksägare och personal tillhörande branschorganisationen Svensk Bensinhandel. Utbildningen omfattade ämnena affärsekonomi och ledarkapsträning.

 • Borgholms kommun

  2006 - 06

  Utbildning i Affärsmannaskap

  I syfte att stimulera nystart och utveckling av företag på Öland erbjöd Borgholms kommun, näringslivsenheten, företag ett flerstegsprogram för träning och verksamhetsutveckling. Gunnar utarbetade och levererade detta program. Ett tiotal företag med vitt skild verksamhet inom produktion och tjänster medverkade i utvecklingsprogrammet. Programmet bestod av gemensamma workshops samt individuell coaching. Exempel på innehåll; ekonomi, marknad-försäljning, förhandling, företagsstrategi.
  Seminarier för etablerade och nystartade företag

 • IIR

  2006 - 06

  Utbildningsledare förhandlingsteknik

  Utbildning i förhandlingsteknik

 • Vingmed

  2006 - 06

  Verksamhetsutvecklare

  Vingmed är ett agenturföretag inom medicinteknik med stark tillväxt. Gunnar genomförde en workshopserie med företagets ledningsgrupp rörande strategisk utveckling. Inför och under workshoptillfällena genomfördes omvärldsanalys enligt PESTLE modellen och djupintervjuer med ledningsgruppens medlemmar, faställande av strategiska mål, verksamhetsplanering och prioriteringar enligt prioriteringsmatris.
  Parallellt genomförde Gunnar också beteendeprofilanalys på gruppens medlemmar vilket lade grunden för ytterligare förbättrat arbetsklimat i ledningen.

 • Meda

  2004 - 04

  Utbildningsledare försäljning

  Meda är ett svenskt läkemedelsföretag, med egen FoU, produktion och försäljning.
  Gunnar var kursledare för en utbildning i försäljningsteknik och säljplanering.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2010 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2009 - 2010

  Konsult, Lindebo Management Consultant

 • 2008 - 2009

  VD - interim, Ilenio AB

 • 2002 - 2008

  Konsult, Sinta

 • 2001 - 2002

  Country Mgr, NC Nilesen AS

 • 1993 - 2002

  Nordic SBU Mgr, Novartis

 • 1990 - 1993

  Marknadschef, Dagab Snabbgross

 • 1984 - 1990

  Nordisk Produktchef, Cyanamid Nordiska AB/ Davis & Geck

 • 1982 - 1984

  Nordisk Produkt Chef , Warner Lambert

Utbildningar

 • 2016 -

  Grupphandledning för chefer, Riddarfjärden

 • 2015 - 15

  Prosci, Change Management Certification, Stockholm

 • 2013 - 13

  Certifierad Management Konsult, CMC, Stockholm

 • 2011 - 11

  Certified Professional Management Consultant Program, PMC1, Stockholm

 • 2010 - 10

  Certifiering Decission Dynamics Karriärmodell, Stockholm

 • 2009 - 09

  Certifiering Styrelseinstitutet, Styrelseinstitutet Stockholm

 • 2004 - 04

  Certifiering IPU Beteende - Drivkraftsprofilanalys, IPU - Stockholm

 • 2001 - 01

  The Novartis Market Leadership Programme –, Novartis/ Montreux/ CH

 • 1998 - 98

  Seminars for Senior Executives –, IMD, Lausanne/ CH

 • 1995 - 95

  Personal leadership – Leadership Management Intern, Stockholm

 • 1993 - 93

  One – minute – manager –, Sandoz/ Stockholm

 • 1991 - 91

  Affärsanalys och strategi –, Handelshögskolan/ Stockholm

 • 1988 - 88

  Strategic Marketing Management Program – , Davis & Geck/ Orlando Fla./USA

 • 1988 - 88

  Layer – by – Layer Sales Training Program – Davis , Wayne NJ/USA

 • 1984 - 90

  • Diverse kurser i marknadsföring och försäljning , Management Centre of Europe (MCE)/ Paris, Brussel

 • 1974 - 77

  Ekonomexamen Fil Kand, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07