Dela

Anna Bergqvist

 • Kommunikationskonsult
 • Projektledare
 • Interims chef

Översikt

Anna är en erfaren och driven kommunikatör och projektledare som kombinerar strategiskt tänk med operativt arbete. Olika roller och uppdrag har bidragit till en bred verksamhetskunskap som gör att Anna snabbt kan sätta sig in i nya uppgifter och frågor. Hon har erfarenhet av förändringsarbete ur både ett kommunikativt och ett organisatoriskt perspektiv och har arbetat framgångsrikt med bland annat organisationsförändringar, värderingsfrågor, företagskultur och hållbarhetsfrågor.

I tidigare uppdrag har Anna haft roller som kommunikationsstrateg, informationschef, kvalitetsansvarig och projektledare, där personalansvar och ledningsarbete har ingått. I kommunikationsuppdragen har fokus varit både på intern och extern kommunikation.

Egenskaper

Anna är engagerad och drivande och tar gärna eget ansvar. Hon trivs i ledarrollen och är en uppskattad medspelare i grupper och team.

Att kunna omsätta övergripande mål och visioner till budskap och aktiviteter och se till att organisationer kommunicerar och agerar på ett konsekvent sätt, är en av Annas starka sidor. Sin kommunikativa förmåga använder hon som en naturlig del i sina uppdrag oavsett roll. Hon har en diplomatisk läggning som gör att hon kan hantera många olika kontakter och intressenter på ett smidigt och förtroendeingivande sätt.

Anna är också en driven skribent med en god förmåga att snabbt sammanfatta och anpassa komplex information till lättförståeliga budskap för olika kanaler och målgrupper.

Konsultens CV

 • Kronofogden

  2016 -

  Vikarierande kommunikationsdirektör

 • Stockholms läns landsting

  2015 - 16

  Kommunikatör/verksamhetsutvecklare

  I den relativt nybildade förvaltningen för utbyggd tunnelbana fungerar Anna som en flexibel kommunikationsresurs som stödjer organisationen där behov finns. Anna har haft rollen som projektkommunikatör med ansvar för planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter externt och internt för en av de sträckor som ska byggas ut.

  Parallellt har Anna drivit flera uppdrag för att utveckla verksamheten och kommunikationen inom förvaltningen. Utveckling av introduktionsprogram, framtagande av kommunikationskoncept för målstyrning, genomförande av attitydundersökningar, genomlysning av den interna kommunikationen är några av dessa.

 • Stockholms läns landsting

  2015 - 15

  Kommunikatör

  Uppdraget omfattade projektledning av kommunikationsinsatser i samband med samråd med allmänheten vid utbyggnad av Stockholms tunnelbana. I arbetsuppgifterna ingick bland annat intressentanalys, framtagning av strategier och mål, budskapsformulering, framtagning av informationsmaterial för olika kanaler och målgrupper samt medieplanering och mediekontakter.

 • Kronofogdemyndigheten

  2015 - 15

  Kommunikationsstrateg

  Strategiskt och operativt kommunikationsarbete för ett av Kronofogdens verksamhetsområden med drygt 800 medarbetare. Rollen omfattade kommunikationsplanering, rådgivning och stöd till verksamhetsområdets chefer och projektledare, lednings- och nyhetskommunikation via intranät, nyhetsbrev och möten samt att i samarbete med myndighetens sakkunniga ta fram kommunikationsplaner och kommunikationsmaterial för olika målgrupper.

  Anna ingick i verksamhetsområdets ledningsgrupp.

 • Kronofogdemyndigheten

  2014 - 14

  Kommunikationsstrateg

  Uppdraget omfattade strategiskt och operativt kommunikationsarbete för att stödja förändringen i samband med etablering av Kronofogdens nya IT-organisation. Detta innebar framtagning av kommunikationsplaner, utbildning, stöd och rådgivning till chefer och projektledare avseende kommunikationsfrågor, produktion av nyhetsbrev, artiklar och presentationsmaterial, vidareutveckling och uppdatering av intranät, samt planering och genomförande av möten och events. Ingick i IT-organisationens ledningsgrupp och hade ett nära samarbete med övriga kommunikatörer inom myndigheter samt med HR-funktionen.

 • Alltransport AB

  2013 - 13

  Workshopledning

  Planerade och genomförde workshop för företagets VD, avseende företagets kommunikation av säkerhetsfrågor utifrån gällande vision och berörda målgrupper, vilket resulterade i dokumenterat nuläge, slutsatser och rekommendationer.

 • Trafikverket

  2008 - 14

  Kvalitets- och riskkoordinator

  Kvalitets- och riskkoordinator inom ett av Trafikverkets största pågående projekt med en budget på drygt 20 miljarder SEK. Projektet syftar till att utveckla signalsystem för järnväg enligt den europeiska standardarden ERTMS.

  Uppdraget omfattade upprättande och underhåll av kvalitetssystem för projektet i enlighet med Trafikverkets ledningssystem samt att driva och koordinera arbetet med projektets risker på både projekt- och delprojektnivå.

  Dessutom ingick strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter såsom kommunikationsplanering, framtagning av presentationsmaterial, ledning av workshops, planering av projektkonferenser och dokumentation.

  Även uppbyggnaden av projektets projektportal i Microsoft SharePoint var en del i uppdraget med därtill hörande användarutbildningar, uppdateringar samt arkiveringsfrågor.

 • Green Cargo AB

  2005 - 08

  Administrativ chef

  Ansvarade för kommunikation (både strategiskt och operativt), personalfrågor, samt kvalitet, säkerhet och miljö för Green Cargos bildivision som omfattade 250 medarbetare på 12 platser. I arbetet ingick bland annat att stödja den förändring av verksamheten som krävdes för att nå målet att vara ett föredöme i branschen. Detta skedde bland annat genom utbildning, information, stöd till chefer och en tydlig resultatkommunikation. Anna fungerade som bollplank och rådgivare till divisionens chefer i kommunikations- och personalfrågor. Hon arbetade också med divisionens ledningssystem som certifierades inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  I nära samarbete med HR-avdelningen och berörda chefer planerade Anna kommunikationsaktiviteter vid olika typer av organisationsförändringar som till exempel sammanslagningar av verksamheter, nedläggning av kontor och andra omställningsåtgärder . I det arbetet var facket och den egna personalen viktiga målgrupper, men också kunder och andra externa parter. Hon ingick i divisionsledningen och var under sex månader tillförordnad divisionschef då hon även ingick i Green Cargos ledningsgrupp.

 • Green Cargo AB

  2000 - 04

  Informationschef

  Informationschef och medlem i ledningsgruppen. Ansvarade för intern och extern kommunikation inklusive mediefrågor inom Green Cargo med drygt 3 000 medarbetare.

  Under denna period bolagiserades SJ och Green Cargo bildades. Anna anvarade för kommunikationsplanering och genomförande av kommunikationsaktiviteter både internt och externt i samband med denna stora förändring. I hennes ansvar ingick också profil- och varumärkesfrågor, års- och hållbarhetsredovisning (utifrån GRI) samt planering och genomförande av chefsmöten och andra events. Anna hade budget- och personalansvar för kommunikationsavdelningen med sex medarbetare.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Episerver, MS Project, MS Office, MS Sharepoint

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Förändringsledning, Sustainability/Hållbarhet, Utredning

 • - Marknadsföring

  Varumärke/branding

 • - Metoder & Processer

  PPS, Processer och metoder allmänt, SIQ, XLPM

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Event Management

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Configuration Management, Kvalitetscertifiering

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Medierelationer, Förändringskommunikation, Intranät, Kriskommunikation, Redaktionell kommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi

Anställningar

 • 2005 - 2008

  Administrativ chef, division Road, Green Cargo AB

 • 2000 - 2004

  Informationschef, Green Cargo AB

 • 1999 - 2000

  Projektledare, SJ Data

 • 1998 - 1999

  Projektledare, SJ Resor

 • 1995 - 1997

  Controller, SJ Data

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Sociala medier, Kreafon

 • 2015 - 15

  Förändringsledning, Prosci Change Management Certification, Proacteur

 • 2014 - 14

  Certifierad Scrum Master, Scrum Alliance (Crisp),

 • 2013 - 13

  Grunderna i miljöledning ISO 14001, SIS, Swedish Standards Institute,

 • 2012 - 12

  Professional Management Consultant Program, Executive Management Institute,

 • 2011 - 11

  Den kommunikativa chefen, Sveriges Informationsförening,

 • 2010 - 10

  PROPS, Semcon, Stockholm,

 • 2007 - 07

  Examinatorsutbildning, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ,

 • 2005 - 05

  Internrevision ISO 9000:2000, Canea Consulting Group,

 • 1997 - 99

  IHM, Information och affärskommunikation, IHM Business School,

 • 1993 - 93

  Praktisk svenska 20 p, Uppsala Universitet,

 • 1987 - 91

  Ekonomlinjen 140 p, Uppsala Universitet,

 • 1981 - 83

  Samhällsvetenskaplig linje, Carlforska skolan, Västerås,

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-4444941