Dela

Mattias Forss

 • Systemarkitekt
 • Systemutvecklare

Översikt

Mattias är en civilingenjör som arbetar med systemarkitektur och systemutveckling. Han har mångårig erfarenhet av utveckling i olika miljöer, primärt för Java-plattformen. Mattias är certifierad ScrumMaster och har även certifierat sig inom Java.

Mattias har bland annat erfarenheter av objektorienterad utveckling, objektorienterad analys och design, databasmodellering, webbutveckling, gränssnittsdesign, systemutveckling och systemarkitektur.

Mattias gillar att utsättas för nya utmaningar och arbetar som bäst i krävande situationer. Hög produktivitet utan minskad kvalitet är något som Mattias alltid strävar efter.

Egenskaper

Mattias främsta styrkor är hans noggrannhet och utmärkta analytiska förmåga, hans goda arbetsmoral och engagemang till arbetet, hans förmåga att förstå komplexa system och sammanhang och finna kreativa lösningar.

Konsultens CV

 • Polismyndigheten

  2018 -

  Systemutvecklare/arkitekt

  Mattias arbetar med att utveckla Polismyndighetens IT-system inom området underrättelse och gränskontroll. Inom uppdraget ingår att förnya systemarkitekturen samt att utveckla och anpassa systemen att dels följa nya lagkrav och dels att skräddarsy systemen för olika verksamhetsprocesser och användare.

  Nyckelord: JEE, JBoss EAP, JDK 8, React

 • Migrationsverket

  2017 - 17

  Systemutvecklare/arkitekt

  Mattias arbetar i projekt VIDAR med vidareutveckling av processer och stödfunktioner för digital ärendehantering i systemet E3. Ett antal olika arbetspaket ingår i projektet i syfte att nå effektmålen, som bland annat är effektivare ärendehantering genom ett enhetligt arbetssätt och minskat antal manuella moment. Övriga mål är modernisera arkitekturen och uppdatera den tekniska plattformen för E3 samt att modularisera befintlig funktionalitet och tillämpa tjänsteorienterad arkitektur (SOA).

  Nyckelord: JEE, JBoss EAP, JDK 8, Activiti BPM Platform, Apache Wicket, React

 • Migrationsverket

  2015 - 17

  Systemutvecklare/arkitekt

  Mattias arbetar i projekt Next med att vidareutveckla handläggningssystemet E3. Ett av projektets viktigaste mål är att effektivisera ärendehanteringen genom en enhetlig hantering av ansökningar och ärenden. Genom anpassade processer och arbetsflöden ska användarna guidas att arbeta mer enhetligt och registrera korrekt information. Ytterligare följdeffekter är förbättrad fördelning av resurser och kompetens, ökad datakvalitet, ökad mängd automatiska funktioner, mindre antal manuella moment, samt färre fel som beror på felaktigt registrerad information.

  E3 ska gradvis anpassas enligt en ny systemövergripande arkitektur som Mattias är med och utformar. Den nya arkitekturen innebär att E3 och samverkande system får tydligare syften i vilka uppgifter de ansvarar för, samt att systemen internt designas mer enhetligt och strukturerat, med tydligare gränser mellan ingående moduler. Detta möjliggörs bland annat genom att införa tjänsteorienterad arkitektur och ny systemdesign enligt DDD-koncepten. Detta är tänkt att resultera i mer flexibla system som bland annat ska bli enklare att underhålla, vidareutveckla och integrera med övriga system.

  Nyckelord: JEE, JBoss EAP, JDK 8, Activiti BPM Platform, Oracle BPM Suite, Apache Wicket, React

 • Migrationsverket

  2014 - 15

  Systemutvecklare/IT-arkitekt med BPM-kompetens

  Mattias arbetar i projektet DISA med utveckling av en ny e-tjänst samt vidareutveckling av ett befintligt handläggningssystem (E3) för att effektivisera asylprocessen. Det innebär bland annat att handläggningen ska ske helt digitalt.

  Mattias arbetar även i projektet BBM-100 med vidareutveckling av E3 för att stödja digital handläggning av flertalet övriga ärendeslag.

  Nyckelord: JEE, Oracle BPM Suite, Oracle OSB, Oracle Business Rules, Oracle SOA Suite, Apache Wicket.

 • Jordbruksverket

  2013 - 14

  Lösningsarkitekt

  Jordbruksverket har startat ett program kallat ProCAP för att införa de förändringar som krävs när större delen av Jordbrukspolitiken görs om under 2014. Mattias arbetar i ett delprojekt med att utforma den övergripande lösningen av system vad gäller applikationsstruktur, gränssnitt, tjänster och teknisk lösning.

  Nyckelord: Domändriven design (DDD), Enterprise Architect, UML, SOA, SLA, JBoss EAP 5/6, Java EE 6, REST, Angular JS.

 • Migrationsverket

  2012 - 13

  Systemarkitekt/utvecklare

  Mattias arbetar både med arkitektur och utveckling av Migrationsverkets nya ärendehanteringssystem, E3.

  Systemet är en webbapplikation som i botten bygger på en processmotor. Detta innebär att verksamhetsprocesser definierar systemets beteende och i processerna exekveras både automatiska och manuella steg. Som en följd av detta arbetar användarna som handlägger ett ärende enligt den verksamhetsprocess som är framtagen för det aktuella ärendet.

  Genom att bygga ett processbaserat system ska det bland annat bli möjligt att göra realtidsuppföljningar av handläggningen och se var i processen som det behövs mer eller mindre resurser samt var det behövs optimera processen för att göra handläggningen effektivare.

  Under tiden utvecklas även en ny e-tjänst för att ansöka om uppehållsrätt och befintliga e-tjänster utökas med ytterligare ansökningsskäl. E-tjänsterna har anpassats för att möjliggöra snabbare handläggning med det nya ärendehanteringssystemet.

  Nyckelord: JEE, Apache Wicket, Oracle BPM Suite, mm.

 • Migrationsverket

  2011 - 11

  Systemarkitekt

  Utveckling av e-tjänst för att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till en person som man har anknytning till i Sverige. Mattias ansvarar för arkitekturen som tas fram för e-tjänsten.

  Mattias är även med och stöttar i arbetet med att implementera e-legitimationslösningen enligt den arkitektur som Mattias tidigare tagit fram.

  Därutöver är Mattias med och skapar arkitekturen för en portal som ska utgöra ett nav för Migrationsverkets e-tjänster. En central del i arkitekturen var att definiera ett behörighetsramverk som behövdes för att portalen skulle anpassa sig dynamiskt till olika slags användare.

 • Migrationsverket

  2010 - 10

  Systemarkitekt

  Utveckling av e-tjänst för att ansöka om uppehållstillstånd för gäststudier i Sverige. Mattias ansvarar för arkitekturen som tas fram för e-tjänsten samt gemensamma delar för e-tjänster för ansökan, t.ex. i form av gemensamma system, Java-komponenter och service bus tjänster som körs i Oracle Service Bus.

  Ett behov av ökad säkerhet mellan kundens system leder till att Mattias även får den omfattande uppgiften att införa dubbelriktad SSL/TLS i stora delar av kundens miljö.

  Mattias skapar också en arkitektur baserad på federerad säkerhet och identitetshantering för autentisering av e-legitimationsanvändare. Lösningen bygger på Central Authentication Server (CAS) och SAML 2.0.

  Nyckelord: JEE, Apache Wicket, Oracle WebLogic Server, Oracle Service Bus, Oracle SOA Suite, SSL/TLS, Java Key Store, PKI, OpenSSL, CAS, OpenSAML.

 • Migrationsverket

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Projektet e Migration startar, vilket avser att bygga om och effektivisera Migrationsverkets processer och arbetssätt. Som en del i projektet ingår att bygga nya IT-stöd. I projektet börjar Mattias att designa och utveckla nya mjukvarukomponenter som kommer att utgöra delar i en serviceorienterad arkitektur (SOA). Därefter utvecklas några av projektets första IT-stöd; en e-tjänst för att ansöka om Svenskt medborgarskap samt ett system för ärendehandläggning.

  Nyckelord: JEE, Apache Wicket, AJAX, JavaScript, XHTML, CSS, LOGBack, JUnit, EasyMock, Maven, Hudson (Continous Integration), WSDL, XSD, XML, XSL-FO, XSL-T, XPath, XQuery, Oracle Service Bus, Oracle SOA Suite, BPEL.

 • Migrationsverket

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Deltar i projektet MUX09 som syftar att migrera nästan samtliga av kundens verksamhetssystem utvecklade i J2EE-plattformen från BEA WebLogic Server 8.1 till Oracle WebLogic Server 10.3. Applikationerna byggdes om med den senaste Java-versionen samtidigt som servrar och operativsystem byttes ut. Därutöver uppgraderades även versionen på Informix databashanteraren.

 • Migrationsverket

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Utveckling av nya delsystem som ska ingå i ett webb-baserat system kallat Skapa.

  Befintlig funktionalitet för att lokalisera en pappersdossier används och konverteras till en separat webbapplikation för att skapa ett återanvändbart delsystem som ska användas i Skapa.

  IT-stöd för telefonister utvecklas för Migrationsverkets telefonister. Systemet ska användas för att kunna söka på ett dossiernummer för att få reda på kontaktuppgifter till olika handläggare som en sökande kan behöva komma i kontakt med.

  Ett nytt delsystem kallat BUV utvecklas för hantering av ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Systemet ska användas för att fördela de ensamkommande barnen på lediga platser i olika kommuner.

  Nyckelord: J2EE, LDAP, Struts, Spring, JSP, HTML, CSS, JavaScript, BEA WebLogic Server.

 • Migrationsverket

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Utveckling av statistikmodul till ett befintligt webb-baserat system kallat DubliNet. Systemet stöder EU-kommissionens direktiv att ärenden rörande Dublinförordningen ska skickas elektroniskt mellan medlemsstaterna. Nya direktiv att även presentera statistik över ärenden ledde till behovet av statistikmodulen som lagrar undan statistisk data om de ärenden som skickas och tas emot.

  Nyckelord: J2EE, Struts, JSP, HTML, CSS, JavaMail, JCE, S/Mime, Java Applets, Hibernate, Spring, BEA WebLogic Server.

 • Saab

  2007 - 08

  Systemutvecklare

  Mattias arbetar i ett integrationsteam med uppgiften att förvalta och skapa nya integrationer i syfte att effektivisera kundens verksamhet. En integrationsplattform var speciellt framtagen för att stödja en mängd olika integrationstekniker. För integrationsplattformen utvecklades även ett antal webbapplikationer i J2EE. Ett av Mattias främsta bidrag var att skapa lösa kopplingar mellan käll- och målsystem med hjälp av publish-subscribe mönstret.

  Nyckelord: IBM WebSphere Application Server, WebSphere Message Broker, WebSphere MQ, JMS, J2EE, MS BizTalk Server, IBM Rational Application Developer, Shell scripts, PGP.

 • Saab

  2007 - 07

  Systemutvecklare

  Mattias byggde med hjälp av verktyget Business Modeler, Saab Aerosystems webbaserade verksamhetsledningsystem. Till systemet byggdes även ett antal anpassningar, bland annat en vattenstämplingsfunktion för PDF-dokument.

  Nyckelord: HTML, CSS, JavaScript, Java Servlets, ASP, IIS.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AIX, HP, Solaris, Windows 2008 Server, Apache HTTP Server, Linux, Windows XP, Windows 7

 • - Databashanterare

  mySQL, Informix, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, JBoss, Ant, Apache FOP, Apache Jakarta/Tomcat, QualiWare, Spring, Struts, Tomcat, Websphere, CVS, Eclipse, Hibernate, MQSeries, Oracle BPM Suite, Oracle SOA Suite, Oracle Weblogic Server, Subversion, Weblogic

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, ASP, C, C++, PHP, Python, Visual Basic, Javascript, PL/SQL, Unix Shell script, XSL-FO, XSL-T, HTML, Java, JSP, Servlets, SQL, UML, XML, EJB

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, Parprogrammering, Continuous Integration, Scrum

 • - Projektfaser

  Test, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  SOA, AJAX

 • - Roller

  Arkitekt, Designer, Kravanalytiker, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2007 - 2011

  Konsult, Logica Sverige AB

 • 2006 - 2007

  Forskningsingenjör, Linköpings Universitet

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Lösningsarkitektur med inriktning på SOA, Addskills

 • 2013 - 13

  Extreme Java - Advanced Topics (Instr: Dr. Heinz K, Devfokus AB, Stockholm

 • 2013 - 13

  HTML5, CSS3 och JavaScript, Addskills

 • 2010 - 10

  Certified Scrum Master, Softhouse Consulting, Linköping

 • 2009 - 09

  Oracle Service Bus & Oracle BPEL Process Manager, Informator, Stockholm

 • 2009 - 09

  Logica Java Architect, Enterprise IT, Karlstad

 • 2007 - 07

  Sun Certified Java Programmer (SCJP), Trust-IT Sweden AB, Solna

 • 2007 - 07

  Sun Certified Java Developer (SCJD), Trust-IT Sweden AB, Solna

 • 2001 - 06

  Civilingenjör inom datateknik, Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757