Dela

Christer Wahlberg

 • Rådgivare, Facilitator, Coach/ Mentor
 • Transition/ Change och Lean Management
 • Ledarskaps- och Medarbetarskapsutveckling
 • Organisationsutveckling

Översikt

Christer är rådgivaren och facilitatorn i verksamhetsförbättring och förändringsarbete, hos företag och organisationer. Han är ledningens bollplank och medarbetarnas stöd i organisationsutveckling och kulturförändring.

Christer har djup och lång erfarenhet av att facilitera strategisk transition/ förändring, organisationsutveckling, operativ medarbetardriven verksamhetsförbättring och de utmaningar som behöver adresseras och hanteras. Han arbetar med team och individers tankesätt/attityd, förmåga, kreativitet och innovation, som viktiga delar i organisationens transformationsarbete på alla nivåer i verksamheten.

Han baserar förbättrings- och förändringsarbetet på integrerad lean filosofi, förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskapets och medarbetarskapets betydelse, tillämpning och utveckling, samt systemtänkande. Christer har gedigen förmåga att säkerställa stöd, kompetensöverföring och utveckling av ledare och medarbetare, genom ett stimulerande lotsande, utmanande, målkopplat och strukturerat arbetssätt under hela coaching-/transitionsprocessen.

Christer har stor chefs- och ledarskapserfarenhet från olika organisationer, team och utmaningar. Han har mer än 25 års operativ erfarenhet i linje och verksamhetsflöde, både nationellt och internationellt, från tjänste- och industriföretag.

Christer är certifierad i Change Management resp. Lean Management från Uppsala universitet Campus Gotland. CTT (Cultural Transformation Tools, Part 1 & 2) från Barrett Values Centre. Affärscoach (teamcoaching, påbyggnadskurs), Extended DISC och 360° från Solid Affärscoaching, samt har medlemskap i bl.a. EMCC European Mentoring & Coaching Council.

Egenskaper

Christer har en helhetssyn och kännetecknas av stort engagemang, ansvarstagande och ödmjukhet inför uppgiften. Han har god förmåga att snabbt sätta sig in i och förstå verksamhetens strategiska inriktning och utmaningar, organisationens värderingar, intressenternas krav på nytta och resultat och medarbetarnas verklighet, samt att få till förankring för involvering, engagemang, delaktighet och trygghet i teamet för transitions- och förändringsarbetet.

Christers styrkor i uppdrag är strategisk och operativ rådgivning och stöd i organisationskultur för medarbetardriven systematisk och hållbar organisationsutveckling, verksamhetsförbättring, förändringsarbete, coaching/ mentorskap och ledarskaps-/ medarbetarskapsutveckling.

Konsultens CV

 • Älvkarleby kommun

  2016 -

  Förändrings-/transformationsarbete

  Huvudansvarig konsult: Kulturundersökning kommunledningsgruppen. Syftet med att genomföra en kulturundersökning i kommunledningsgruppen är att ge fördjupad förståelse, kunskap och underlag för en fortsatt kultur-/värderingsbaserad utveckling av chef-/ledarskapet – ”ta det ett steg längre”, i kommunens pågående och fortsatta förändring/transformation. Detta i enlighet med organisationens strategiska prioriteringar och i en kontext av allt snabbare omvärldsförändringar genom t.ex. digitalisering.

  Arbetet utförs i agila genomförandesteg genom strategisk/operativ rådgivning, coaching, facilitering, och kombinerar och integrerar kundapplikation av Kvadrats agila förändrings- och transitionskoncept ”Kultur & Transformation”. Uppdraget bygger på Barrett Values Centres (www.valuescentre.com/) verktyg och metodik för undersökning och utveckling av organisationens kultur på både individuell, ledar och organisatorisk nivå: ”CTT - Cultural Transformation Tools”.

 • Inera AB

  2016 -

  Förändrings-/transformationsarbete

  Tillsammans med nyckelmedarbetare (chefer, ledare, motsv.) i verksamhetens förändrings-/transformationsarbete utveckla företagets kultur (värderingar, tanke- och arbetssätt, attityd och ledarskap), så att organisationen mer hållbart, agilt och medarbetardrivet kan anpassa och utveckla verksamheten att kontinuerligt ”bli bättre”.
  Detta i enlighet med företagets strategiska inriktning och i en kontext av snabbt föränderlig omvärld drivet av bl.a. digitalisering.

  Arbetet utförs genom strategisk/operativ rådgivning, coaching och facilitering.

  Arbetet kombinerar och integrerar kundapplikation av Kvadrats förändrings- och transitionskoncept ”Kultur & Transformation”. En praktisk, stimulerande och utvecklande agil ”tankeresa” för medarbetarna, med tydlig koppling och successivt värdeskapande till företagets kultur, strategi, organisation/ledarskap och genomförande.

 • Fortum Värme

  2015 -

  Förändrings-/Innovationsarbete

  Huvudansvarig konsult. Rådgivning – Kultur för kontinuerlig förändring/innovation. Integrerad rådgivning/coaching och kompetensöverföring som en del i att komma vidare i pågående arbete med kulturtransformation. Arbetet utförs enligt Kvadrats koncept LODCM.

 • Inera AB

  2015 -

  Förändringsarbete

  Integrerad rådgivning, coaching och kompetensöverföring i samband med pågående processmodellering och utveckling. Pilotarbetet utförs enligt Kvadrats coachingkoncept LeanODCM för medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändringsprocess.

 • Capio Psykiatri/Maria AB

  2012 -

  Förändringsarbete

  Förändring av organisationskultur, medarbetardriven vekrsamhetsförbättring och förändringsprocess. Huvudansvarig för strategisk och operativ rådgivning och stöd till verksamhetens nyckelpersoner enligt kundanpassat och medarbetardrivet införande av Lean filosofi, t.ex.:
  - Coaching/mentorskap för ledare, chefer och medarbetare i verksamheten.
  - - Rådgivning, facilitering och coaching/mentorskap i samband med förändring och verksamhetsutveckling att uppnå bättre styrning och ledning, högre produktivitet och kortare köer, samt utveckla produktions- och kapacitetsplanering med processfokus, där verksamheten planeras utifrån patientflödet, bl.a. patientbehovskategorier.
  - Facilitering och stöd förändringsledning i samband med införande av arbets- och tänkesätt enligt Lean filosofi.
  - Identifiering/ etablering och utveckling av Lean ledarskap/ medarbetarskap.
  - Rådgivning och stöd i verksamhetsförbättring och förändring.

 • Capio Läkargruppen AB

  2012 -

  Förändringsarbete

  Förändring av organisationskultur, medarbetardriven vekrsamhetsförbättring och förändringsprocess. Huvudansvarig för strategisk och operativ rådgivning och stöd till verksamhetens nyckelpersoner enligt kundanpassat och medarbetardrivet införande av Lean filosofi, t.ex.:
  - Coaching/mentorskap för ledare, chefer och medarbetare i verksamheten.
  - - Rådgivning, facilitering och coaching/mentorskap i samband med förändring och verksamhetsutveckling att uppnå bättre styrning och ledning, högre produktivitet och kortare köer, samt utveckla produktions- och kapacitetsplanering med processfokus, där verksamheten planeras utifrån patientflödet, bl.a. patientbehovskategorier.
  - Facilitering och stöd förändringsledning i samband med införande av arbets- och tänkesätt enligt Lean filosofi.
  - Identifiering/ etablering och utveckling av Lean ledarskap/ medarbetarskap.
  - Rådgivning och stöd i verksamhetsförbättring och förändring.

 • Kvadrat Management

  2011 -

  Senior rådgivare, facilitator, coach/mentor

  Rådgivning, facilitering, coaching/mentoring i medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändringsprocess. Integrerad lean filosofi, förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling.

 • Capio Geriatrik AB

  2010 - 13

  Förändringsarbete

  Rådgivning, coaching och stöd i förändrings- och Leanarbete mot strategiska inriktningen och målen, i samband med behov som är knutna till drift och utveckling av verksamheten.

  Rådgivning, faciliterings- och implementeringsstöd i samband med verksamhetens förbättringsarbete enligt Lean filosofi, framtagning/ anpassning och leverans av Lean Ledningssystem, samt överföring av kunskap och strukturkapital:
  - Struktur för strategiska och operativa mål samt kvalitetsmål.
  - Identifiering och mätning av verksamhetens värdeflöde.
  - Processkartläggning/-modellering/-utveckling
  - Förbättringsåtgärder och effekter i verksamhetens flöde/processer.
  - Roller och arbetssätt i verksamhetens linje- resp. flödesstruktur.
  - Ledningsstöd, genomförande-/uppföljningsstöd och användarstöd.
  - Klinikgemensamt underlag för verksamhetens implementering av Lean förändringsprojekt, för större förbättringsåtgärder som kräver investering/motsv.
  - Strategi/basriktlinjer och stöd – klinikgemensam plattform – för verksamhetens fortsatta Lean transformering mot klinikens förändringsvision och mål.

 • Foxfarmaci AB

  2010 - 12

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd till prioriterade roller i ledningen, med arbetssätt, roller och flöde/processer (utifrån Lean filosofi).

 • Capio Geriatrik AB

  2010 - 10

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd klinikgemensam transparent struktur (strategiska mål, verksamhetsmål, Lean effekter, IT-stöd) för styrning/ledning, kommunikation och förvaltning av Lean-arbetet.

 • Opimco

  2009 -

  Ägare

  Opimco Operational Improvements Consulting. Egen konsultverksamhet.
  Rådgivning och stöd i medarbetardriven verksamhetsförbättring och förändringsprocess.

 • Pro4U

  2009 - 11

  Associerad konsult

  Associerad konsult (parallellt med egen konsultverksamhet).

 • Förenade Liv

  2009 - 09

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd verksamhetsgemensam affärsmålkarta och IT mål, koncernkopplad IT-strategi och verksamhetsdriven Affärsplan IT.

 • Röda Korset Sjukhus

  2008 - 09

  Förbättringsarbete

  Stöd i verksamhetens styrning och effektivisering IT.

 • AMF

  2008 - 08

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd riskhantering affärskritiska processer, aktiviteter och IT-system/infrastruktur, lednings-/verksamhetsstöd operativ risk.

 • Handengeriatriken/Praktikertjänst

  2007 - 08

  Förbättringsarbete

  Stöd i verksamhetens styrning och effektivisering IT.

 • Förenade Liv

  2007 - 09

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd riskhantering affärskritiska funktioner/aktiviteter och IT-system/infrastruktur, lednings-/verksamhetsstöd operativ risk.
  Inkl. revision och uppdatering

 • Apoteket

  2006 - 06

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd, second opinion, input till strategi (framtida affär, positionering i värdekedja, målsättning).

 • Länsförsäkringar

  2005 - 06

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd utveckla fondtillväxt (målbild, IT processtöd sälj/rådgivning och e-learning).

 • Sjöströms Nordic

  2005 - 09

  Affärsområdeschef/Seniorkonsult

  Affärsområdeschef/Seniorkonsult ('egenkonsult').

 • Involve

  2005 - 06

  Seniorkonsult

  Seniorkonsult ('egenkonsult').

 • Vasakronan AB

  2005 - 06

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd etablera målbild (framtida struktur, målkarta, arbetssätt, ERP/IT-stöd).

 • Munters/DH Europa

  2004 - 05

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd effektivisering/tillväxt (verksamhet, admin., logistik, struktur, IT-stöd, kostnader).

 • Schering Plough AB

  2004 - 04

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd riskhantering affärskritiska processer, aktiviteter och IT-system/infrastruktur, lednings-/verksamhetsstöd operativ risk.

 • ESV

  2004 - 05

  Coaching

  Coach till IT-chef.

 • FMV

  2003 - 03

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd ett mer kundorienterat arbetssätt (struktur, styrning, process, roller, arbetssätt utifrån Lean), verksamhetsutveckling baserat på Lean filosofi processkartläggning, modellering och utveckling av kundprocesser (beställningar/uppdrag), samt utvecklings- och leveransprocesser (projekt/materielsystem) .

 • Vasakronan AB

  2003 - 03

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd verksamhetsdriven IT-strategi och Affärsplan IT.

 • Vasakronan AB

  2002 - 05

  Coaching förändringsarbete

  Coach till CIO.

 • Eniro

  2002 - 03

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd effektivisering av operativ verksamhet, support-/ IT-funktioner.

 • ESV

  2002 - 03

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd i samband med verksamhetsutveckling IT, framtagning verksamhetsdriven IT-strategi och verksamhetsplan IT.

 • SPP

  2000 - 01

  Förbättringsarbete

  Rådgivning och stöd SPP-e programmet (målbild, struktur, processer, IT-stöd, arbetssätt, roller).

 • Etransformer

  2000 - 05

  Seniorkonsult

  Seniorkonsult.

 • Esensus

  1999 - 00

  vVD

  Vice vd (MD).

 • Internetombudsmannen

  1999 - 00

  Styrelseledamot

  Operativ styrelseledamot.

 • SweCard AB

  1998 - 99

  Ledningsstöd

  Rådgivning och stöd till ledningen i utvecklingsfas av smarta kort (display-/buttonsapplikation) på nationell och internationell basis.

 • Swedbank

  1998 - 98

  Coaching

  Coaching, kompetensutveckling och utbildning i projektstyrning/-ledning för utvalda projektledare i verksamheten.

 • Eniro (Telia InfoMedia)

  1997 - 98

  Förbättringsarbete

  Rådgivning, stöd och projektledning utveckling Gula Sidorna och Internet affären (e-satsning, mål, kanaler, tjänster, processer, IT-stöd).

 • Resco

  1997 - 99

  Seniorkonsult

  Seniorkonsult Business Development.

 • FMV

  1992 - 97

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd effektivisering av struktur, flöde och kapaciteter nationell/internationell försvarsindustri eftermarknad. Verksamhetsutveckling processkartläggning/-modellering/-utveckling av service-/logistikprocesser, standardisering, stabilisering och JIT eftermarknadsflöde (Just-In-Time, utifrån Lean filosofi) slutkund.

 • FMV

  1988 - 92

  Förändringsarbete

  Rådgivning och stöd ledning, upphandling och implementering av nationella/internationella service- och logistiklösningar i samarbete med berörda myndigheter och organisationer.

 • Försvarsmakten

  1982 - 93

  Officer

  Operativt chefs- och funktionsansvar. Örlogskapten/Lt Commander.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2009 -

  Ägare, Opimco

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Cultural Transformation Tools Part 1 & 2 Combined, Barrett Values Centre, Stockholm

 • 2014 - 15

  Extended DISC (kartläggning "Beteendemönster"), Solid Affärscoaching, Stockholm

 • 2014 - 15

  360° (kartläggning "Ledarskapsprofil"), Solid Affärscoaching, Stockholm

 • 2014 - 15

  Affärscoach (teamcoaching), Solid Affärscoaching, Stockholm

 • 2012 - 13

  Change Management, Uppsala University Campus Gotland

 • 2011 - 11

  Lean Management, Uppsala University Campus Gotland

 • 1999 - 99

  Executive Education, International Business Program, The Wharton School, University of Pennsylvania

 • 1998 - 00

  Executive MBA, General Management, Handelshögskolan i Stockholm

 • 1994 - 94

  Executive English Course, The Salisbury School of English, England

 • 1994 - 94

  Affärs- och förhandlingsengelska, Företagsuniversitetet, Stockholm

 • 1990 - 97

  Div. Managementkurser i Sverige, Företags-/Uppdragsutbildningar

 • 1981 - 93

  Officer (Örlogskapten/ Lt Commander), Försvarshögskolan/Militärhögskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07

Whitepapers

Referenscase