Dela

Demet Ukus

 • Krav- och systemanalytiker
 • Workshopledare
 • Uppdragsledare

Översikt

Med flera års erfarenhet inom krav- och systemanalys har Demet byggt upp en gedigen erfarenhet- och kunskapsbank inom området och nyanserat det med olika branscher, projektform och samarbeten; nationellt och internationellt. Demet trivs utmärkt med att hjälpa till att samla in, ta fram, kommunicera och säkerställa behov och krav; från att det uppstår till att det uppfylls.

Egenskaper

Demet skapar trygghet, ger förtroende och tillför positiv energi till sin omgivning. Hennes verktygslåda är innehållsrikt och hon vet vad som behöver tas fram när.

Konsultens CV

 • Riksbyggen

  2016 - 17

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker inom ett omfattande projekt för ersättning av föråldrade system. Bidrog med att hjälpa verksamheten med att definiera verksamhetsbehov, få ner behoven samt säkerställa att de gick hela vägen till produktionssättning. Mestadels berörde detta olika migreringsområden.
  Var delansvarig i administrationen av Jira; följa upp ärenden, användare, lägga upp sprintar, scrum- och kanbantavlor m.m. Medverkade i workshopresan med totalt 25 workshop på 1,5 månad.

  Verktyg: Jira, Lucidchart för modellering av migreringsobjekt, Trello för uppföljning av aktiviteter.

 • Skolverket

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker i en förstudie för insamling av behov och önskemål på resultatrapporter från i framtiden digitalt utförda nationella prov. Ingick att anordna möten/workshops med intressenter på skolhuvudmannanivå, skolenhetsnivå (rektorer och lärare), lärosäten som konstruerar proven samt statistiska enheter på myndigheter för att kartlägga nuläge från inrapportering av resultat från nationella prov till analys av resultat samt för att identifiera önskat framtidsläge i samband med en digitalisering av nationella proven.
  Metoder för insamling av verksamhetsbehov: Analys av befintliga källor och material, Intervjuer och workshopledning med intressenter, samt brainstorming och mindmapping.

 • Sveaskog AB

  2014 - 16

  Uppdragsledare och kravanalytiker

  Uppdragsledare med tillhörande roller: Kravanalytiker, testledare, systemspecialist och uppdragsledare.
  Uppdragsledare för uppgradering av intranätet; från SharePoint 2010 till 2013.
  Uppdragsledare för uppgradering av BizTalk; från 2010 till 2013.
  Systemspecialist för SharePoint, Lime Pro (standardlösning för gemensam kontaktregister)
  Uppdragsledare, kravanalytiker samt testledare för planerade förvaltningsreleaser för SharePoint och Lime.
  Verktyg: Svira, Skype, ReqTest, Kanban

 • Scania BTID

  2013 - 14

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker inom projektet ”Scania Driver Training Management” för ett inköp av ett standardsystem som ska användas globalt av Scania distributörer. Identifierade verksamhetskrav, samlade både funktionella- och icke funktionella krav och modellerade hela behovskartan i form av målbild, processmodell, utökad begreppsmodell med tillhörande attribut, användningsfallsöversikt där varje användningsfall bestod av flera User Stories. Workshop-ledning. Verktyg: EA Sparx. Projektmetodik: PPS.

 • Scania BTID

  2013 - 13

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker i ett förstudie för utveckling av BI stöd för en tjänst vars målgrupp är stora Scania kunder. Tjänsten innebär analys av kunddata och Scania data för att identifiera grundorsakerna för fordonavvikelser/fel för att därefter ta åtgärder för att öka ”uptime” på fordon. I arbetet ingick ett tätt samarbete med verksamheten, lösningsarkitekter, tekniskt inriktade personer för att hitta regler kring hur identifierad kunddata och Scaniadata ska sammanföras och hur analyserna ska göras. Verktyg: EA Sparx för utökad begreppsmodellering med tillhörande attribut, Pivottabell/Excel, Microsoft Analytics.

 • Scania BTID

  2013 - 14

  Kravanalytiker

  Kravanalytiker i förbättringsarbetet för en befintlig webbaserad produktkatalog. Samlade in funtkionella krav från verksamheten, analyserade behovet och dokumenterade kraven i form av User Stories. Arbetade mycket visuellt i form av Mock Ups och prototyper, intervjuade riktiga användare för att identifiera problem idag och behov i framtiden. Teknik: .Net. Verktyg: Balsamiq.

 • Scania BTID

  2013 - 14

  Processmodellering

  Processmodellering, Scania reservdelsprocessen
  Kravanalytiker på verksamhetssidan med fokus på processer och modellering av reservdelsprocessen. Specificering av verksamhetsbegrepp och affärsregler i processen.
  Verktyg: EA Sparx, Astrakan-metoden för processmodellering.

 • Scania Neworks AB

  2012 - 12

  Kravanalytiker

  Ingick i ett globalt Business Intelligence projekt inom processen ”Contracted Services” där det utvecklades kuber för att analysera data. Beställare var marknaden Benelux med kravställare i Nederländerna. Utmaningen var att inom tidspressad projektplan hitta ett sätt att arbeta med krav inom BI, samla in kraven och säkerställa tillsammans med affärssidan att kraven var i enlighet med affärsreglerna och de övriga marknaderna. Applicerade User Stories. Koordinerade kravmöten och genomförde workshops. Var aktivt involverad i att ta fram testfall, genomföra tester och följa upp registrerade buggar. Bidrog till ökad kommunikation och tät samarbete i projektet och med kund. Skrev utbildningsmaterial och användarmanual för det utvecklade produkten. Medverkade i uppbyggnaden av förvaltning, blev temporärt ansvarig för förvaltning och CCB. Applicerade Mind Mapping metoden (fokus på Goal? Who? What? Why? When?) Använde verktyg som EA Sparx för dimensionsionsmodellering, Microsoft Analytics, Jira, SharePoint, Excel/Pivot tabeller för kuberna, Reqtest för test och Lync som kommunikationsverktyg. Projektmetodik: PPS.

 • Ericsson AB

  2011 - 11

  Utvecklare med fokus på design

  Ingick i ett utvecklingsteam där vi utvecklade en ”Cost & Scoping Tool” för global användning. Ansvarade för att utveckla och designa komponenter samt hade rollen som C# utvecklare. Utvecklade på Microsoft-plattform (Silverlight) i Visual Studio 2010 och enligt Scrum. Använde verktyg som MS Expression Blend och MS Expression Design för utveckling av komponenter.

 • Strålsäkerhetsmynd.

  2010 - 10

  Kravanalytiker/utbildare

  Genomgång av dokument- och ärendehanteringsprodukten 360°/MS SharePoint i samband med fastställandet av verksamhetsbehov och krav. Identifiering av anpassningsområden av utbildningsmaterial tillsammans med kund samt anpassning av utbildningsmaterial.

 • Sollentuna kommun

  2010 - 10

  Rådgivare

  Var rådgivare och stöd för projektgruppen i deras process i att utvärdera 360°/MS SharePoint för dokument- och ärendehantering. Projektgruppen var en blandning av olika roller som IT-chef, projektledare, handläggare och registratorer.

 • Kungälvs kommun

  2010 - 10

  Utbildare

  Utbildade projektgrupp och slutanvändare i samband med införande av dokument- och ärendehanteringssystemet 360° som är byggt i MS SharePoint. Utbildningen bestod i att ge förståelse för och praktisera användningen av systemet utifrån rollerna handläggare, registra-tor, mötessekreterare och ”superanvändare” för ärendehantering.

 • Landstinget Sörmland

  2009 - 10

  Kravanalytiker

  Konfigurering av produkten 360°/MS SharePoint för generell dokumenthantering, diarieföring och ämnesadministration. Analyserade och kartlade verksamhetens ärendehanteringsflöde, samlade in krav och behov från verksamheten, skrev lösningsspecifikation och var bryggan mellan utvecklare och kund.

 • Kemikalieinspektionen

  2009 - 09

  Utbildningssamordnare och utbildare

  Utbildade slutanvändare i samband med införande av dokument- och ärendehanteringssy-stemet 360°/MS SharePoint. Ansvarade för planering och genomförande av slutanvändarut-bildning för 200 användare. Medverkade även i framtagandet av dokumentation, anpass-ning av utbildningsmaterial, samt att organisera och utbilda utbildningsresurser.

 • Rödl & Partner

  2008 - 09

  Projektledare/kravanalytiker/utbildare

  Pilotinförande av dokument- och ärendehanteringssystemet 360°/MS SharePoint anpassad till kundens verksamhet och arbetsflöden. Var projektledare och kravanalytiker. Utbildade även projektgruppen.

 • S&T IT Solutions and Services

  2004 - 08

  Försäljning/kundansvar/projektled. & förvalt.

  Var ansvarig för försäljning av IT-lösningar för internationella kunder inom olika branscher. Var kundansvarig för ett antal internationella kunder som Brenntag AG, UBS Turkey, OMV Turkey, Pricewaterhouse Coopers och var huvudkontakten för all IT/Infrastrukturrelaterade behov och krav från kundernas sida. Hade även en projektledarroll för de projekt som genomfördes hos dessa kunder, samt hade huvudansvaret för förvaltning.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 95, Windows 98

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Affärssystem

  Siebel

 • - Verktyg & Middleware

  Rational Rose, Visual Studio .NET, MS Sharepoint, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  C#, Delphi, Java, MS .NET, PHP, SQL, XML, HTML, UML

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Begreppsmodellering, Processutveckling, Utbildning, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande, Försäljning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PROPS, Agila metoder allmänt, KANBAN, Microsoft Solution Framework, PM3, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Systemering/Design/Krav, Drift, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Event Management, Projektledning inom Supply Chain, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Contract management, Infrastruktur och logistik, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Quality center, Strategisk testledning, Testautomatisering, Tillgänglighet, Testledning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Billing-system, Butiksdatasystem, SOA, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Ideell organisation, Service/Tjänster, Teleoperatörer, Fordon, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Workshopledning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Designer, Facilitator, Interaktionsdesigner, Lärare, Testledare, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Team-ledare, Testare, Utredare, Workshopledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare

 • - Kommunikation & Information

  Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2013

  IT-konsult, Red Oak Consulting AB

 • 2010 - 2011

  IT-konsult, Acando Consulting AB

 • 2008 - 2010

  Produktspecialist/Kravanalytiker, Software Innovation AB

 • 2004 - 2008

  Kundansvarig/Projektledare, S&T IT Solutions & Services

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Certified Scrum Master, Crisp

 • 2017 - 17

  Grafisk facilitering, Kvadrat

 • 2014 - 14

  Workshopledning, KravXpert

 • 2013 - 13

  Informationsmodellering - Astrakanmetoden, Astrakan

 • 2013 - 13

  Roadmap for Success: Foundation for Req. Dev. and Management, EBG Consulting

 • 2011 - 11

  MS Sharepoint, Microsoft

 • 2001 - 03

  Magister i Datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

 • 1998 - 01

  Kandidatexamen i Systemvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363