Dela

Anders Häggkvist

 • Förbättringsledare
 • Organisationsutvecklare
 • LEAN-implementatör

Översikt

Anders har över 10 års erfarenhet av verksamhetsutveckling både på strategisk och operativ nivå där han ofta använder sig av LEAN-principer för att skapa ständig förbättring med engagerade medarbetare och nöjdare kunder som resultat. Anders använder framgångsrikt metoder som: Agilt förbättringsarbete, visuell styrning/planering, Agil coachning, kund-leverantörs-överenskommelser, självstyrande team med hjälp av aktivt ledarskap och värdegrundshjul m.m.

Anders trivs i ledande roller vid t.ex. förändringsarbete och organisationsutveckling. Han kan med sin gedigna erfarenhet från många olika branscher snabbt se och implementera kostnadseffektiva lösningar i olika organisationer.

Roller som Anders tidigare har haft är tex: Förbättringsledare, LEAN-implementatör, Ledarcoach, Projektledare, Workshopledare, Utbildare, Logistikchef, Planeringschef, Verksamhetsutvecklare, Processägare, Produktägare och Logistikkonsult.

Egenskaper

Med mod, trovärdighet och sin höga ambitionsnivå lyckas Anders med de förändringar där andra har misslyckats.
Anders har ett genuint engagemang, han är målinriktad och får saker att hända, Han är tydlig, strukturerad och modig och får snabbt vitt skilda personligheter att arbeta mot samma mål. Anders vill komma framåt, han lokaliserar snabbt problembilden och hittar smarta lösningar. Han är väldigt effektiv och levererar positiva resultat som verkligen syns i verksamheten. Anders är rak, ärlig och smidig vilket gör att man snabbt får ett stort förtroende för honom.
Anders lyckas med förändringar där andra har misslyckats, han visar på nödvändigheten, entusiasmerar personalen och avdramatiserar processen. Han lyckas med enkla medel förändra både arbets- och tankesätt och får medarbetarna att växa och vara delaktiga. Anders har en mycket hög ambitionsnivå och ger inte upp vid en motgång utan hittar hela tiden nya vägar och lösningar. Han inspirerar när det är rörigt och hans ambition smittar av sig på andra.
Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i september 2013. Detta har analyserats av Per Frykman - Your Professional Reputation.

Konsultens CV

 • Norrköpings kommun

  2014 -

  Lean Leader och coach

  Huvudansvarig och förändringsledare för Leaninförande på verksamhetsområde med över 3300 medarbetare. Genomförande av Leanutbildning, Leanspel, Värdeflödeskartläggningar och Lean inspirationsföreläsningar för chefer och medarbetare. Implementering av ett Agilt förbättringsarbete och Kanban samt Ständiga förbättringar i ett flertal processer. Ansvarig för utbildning och workshops kring Lean Ledarskap. Utveckling av flödeseffektiva processer med visuell styrning. Utveckling av chefscoachningsprogram samt coachning av förbättringsledare, chefer och produktägare. Uppbyggnad av och arbete i ny organisation för fortsatt utrullning av Leaninförande.

 • Kronofogden

  2014 - 15

  Lean Leader

  Fullständig Leanimplementation i skuldsaneringsprocessen. Ledning av Leanspel och Leanutbildning för att öka medvetenheten hos alla i processen. Ledning av utbildning i Lean Ledarskap inklusive Workshop för praktiskt träning samt coachning av ledare i Lean Ledarskap. Implementation av Ständiga förbättringar i varje team. Framtagning av kommunikationsplan för Leanimplementationen. Workshopledning och utbildning i Värdeflödeskartläggning av processen. Genomförande av ett antal Värdeflödeskartläggningar på detaljerad nivå. Utbildning och coachning av Agilt förbättringsarbete. Skalning av Agilt förbättringsarbete till att gälla hela skuldsaneringsprocessen. Framtagning och implementation av Lean förbättringsstruktur i hela processen med nya roller och ansvar. Utbildning och coachning av interna förbättringsledare. Ständig kompetensöverföring till förbättringsledare, förbättringsgrupper och teamchefer för långsiktig hållbarhet. Implementering av ett Agilt tankesätt med frekvent utvärdering för att etablera överenskomna arbetssätt på riktigt.

 • Kriminalvården

  2013 - 14

  Produktägare Processkontoret

  Processkartläggning av samtliga huvudprocesser på IT-avdelningen inklusive framtagning av konceptet Processkontoret. Uppstart och utrullning av Agilt förbättringsarbete med bland annat Kanban.

 • Trafikverket

  2013 - 14

  Projektledare LEAN-implementation

  Framtagning av metodik. Utbildning av medarbetare och chefer. Coachning av förbättringsledare. Etablering av Agilt förbättringsarbete. Samordning med övriga förbättringsprojekt på och utanför enheten. Ledning av implementationen både regionalt och nationellt.

 • Åklagarmyndigheten

  2012 - 14

  Förbättringsledare (LeanBox)

  Ledning av Leanspel, värdeflödeskartläggning samt workshopledning och metodstöd under Leanimplementationen. (inkl Projektledning, utbildning och coaching m.m.)

 • Kvarsebo skola

  2012 - 16

  Metodstöd Lean

  Metodstöd till rektor inom Lean, Lean ledarskap och hur man gör ständiga förbättringar till en del av organisationen. Arbete med värdegrundshjul och Leanutbildning m.m. Metodstöd och coachning under implementation av kontinuerligt kvalitetsarbete.

 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2012 - 12

  Förändringsledare och LEAN-implementatör

  Fullskalig Lean-implementation i flera gränssnitt i leveransprocessen, mest av administrativ art. Ledning och arbete med bla: Lean-utbildning för chefer och medarbetare, uppstart och utveckling av självstyrande team, Chefscoachning, Visuell planering (Lean-tavlor), Avvikelsestyrt förbättringsarbete, upprättande av Kund-leverantörs-överenskommelser, Kittning av material, Processkartläggning, Systemutveckling, Standardisering av rutiner och arbetssätt m.m.

 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2010 - 11

  Förändringsledare och LEAN-implementatör

  Fullskalig Leanimplementation i Godsmottagnings/Förrådsprocessen med både administrativa- och produktionsprocesser. Kortade ledtider från 7 dagar ner till 1 dag med bättre kvalitet, nöjdare kunder OCH personal. Processkartläggning med VSM, Ledning och arbete med bla: Lean-utbildning för chefer och medarbetare, uppstart och utveckling av självstyrande team, Visuell planering (Lean-tavlor), Avvikelsestyrt förbättringsarbete, upprättande av Kund-leverantörs-överenskommelser, Kittning av material, Systemutveckling, Studiebesök hos varandra, 5S, Standardisering av rutiner och arbetsätt m.m

 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2010 - 12

  Lessons Learned Manager

  Framtagning av strategiskt gemensamt koncept för Lessons Learned på Siemens. Coachning av Project Managers och ledningen i hur Lessons Learned ska användas. Styrning och utveckling av avvikelsehanteringen i kundprojekten samt ansvar för processen som LL Manager.

 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2009 - 10

  Verksamhets- och processutvecklare

  Processkartläggning, processutveckling och processdokumentation av hela Gasturbinverksamheten i det strategiskt viktiga Harmoniseringsprojektet. Ledning av workshops, gruppdiskussioner och beslutsmöten med högsta ledningen. Dokumentation och digitalisering av omarbetad/harmoniserad process i verktyget ARIS (ett databasbaserat modelleringsverktyg som används som verksamhetsledningssystem)

 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2009 - 12

  Workshopledare

  Flitigt anlitad wokshopledare i samband med komplex flödesanalys, process- och organisationsutveckling samt i samband med utveckling av grupper med samarbetsproblem m.m.

 • Siemens Industrial Turbomachinery AB

  2009 - 12

  Utbildare LEAN@Siemens

  Utbildning av chefer och medarbetare inom LEAN, Leanspel, och Effektiv Problemlösning

 • SAPA Heat Transfer

  2008 - 09

  Huvudprojektledare

  Huvudprojektledare för Cost Reduce Project. I samarbete med kunder inom bilindustrin skapades med Lean-principer som grund ett arbetssätt som reducerade kostnaden för alla inblandade parter. Detta genom att analysera det gemensamma flödet och fokusera på att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter.

 • SAPA Heat Transfer

  2007 - 09

  Master Planner och Processägare

  Utveckling och ansvar för Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen. Med hjälp av processkartläggning och ständig förbättring skapades tillsammans med ledningsgruppen ett verktyg för såväl beslutsunderlag som ett visuellt hjälpmedel för företagets taktiska och operativa planering.

 • Lantmännen

  2006 - 07

  Transportchef och Huvudprojektledare

  Huvudansvar för utveckling av en gemensam planeringsfunktion genom att kartlägga processerna med SCORE-modellen och sedan implementera en ny strategisk, taktisk och operativ organisation där kunden sattes i fokus.

 • PEAB/Linköpings Universitet/Katrineholms kommun

  2005 - 06

  Projektledare och Processutvecklare

  Framtagning och uppstart av ”Högteknologiskt centrum för industriellt byggande”. Utveckling av nya organisatoriska och logistiska strukturer inom byggindustrin med fokus på Lean-principer och Just-in-Time-lösningar. Brett samarbete mellan Kommun, Universitet och Näringsliv.

 • Ostnor Production AB (FM Mattsson/Mora Armatur)

  2005 - 05

  Logistikchef och Processutvecklare

  Huvudansvar för företagets materialflöden och sammanslagningen av två logistikfunktioner till en. Personalansvar för hela logistikfunktionen (Lager/transport/distribution/planering/avrop, ca 60 medarbetare). Ansvar för såväl strategisk som operativ planering samt medlem i ledningsgruppen

 • Amplio AB

  2004 - 04

  Logistik- och managementkonsult

  Ledning och utveckling av förändringsprocesser och komplexa logistikflöden. Huvudprojektledare för leverantörsutveckling inom verkstadsindustrin.

 • Svenska Foder AB

  2002 - 04

  Planeringschef och Huvudprojektledare

  Huvudansvarig för att skapa en ny planeringsfunktion inklusive kundservicefunktion. Ansvarig för Svenska Foders varuflöden samt samordning och inköp av transportuppdrag (5 medarbetare).

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Förändringsledning, Processinförande, Processutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, Agila metoder allmänt, LEAN, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Teknisk projektledning

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Affärsutvecklare, Coach, Interimschef, Lärare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare, Workshopledare, Förändringsledare

Anställningar

 • 2009 - 2012

  Business Improvement, Siemens (SIT AB)

 • 2007 - 2009

  Master Planner, Sapa Heat Transfer

 • 2006 - 2007

  Transportchef, Lantmännen

 • 2005 - 2006

  Projektledare, PEAB/Linköpings Universitet/Katrineholms kommun

 • 2005 - 2005

  Logistikchef, Ostnor AB (FM Mattsson/Mora Armatur)

 • 2004 - 2004

  Logistikkonsult, Amplio AB

 • 2002 - 2004

  Planeringschef, Svenska Foder AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Certifierad Lean Leader vid Lean Enterprise Resear, Plan Cardiff

 • 2012 - 12

  Lean Service Advanced, Plan Cardiff

 • 2011 - 12

  Lean@Siemens, Finspång

 • 2010 - 10

  Staying Lean, Plan Göteborg

 • 2009 - 10

  Six Sigma (Green Belt), Finspång / Danmark

 • 2009 - 09

  Ledarskap för förändring, Stockholm

 • 2001 - 02

  Organisation- and Process Development, National University of Ireland, Galway

 • 1997 - 02

  Civilingenjör, Kommunikations- och transportsystem, Linköpings tekniska högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757