Dela

Siv Liedholm

 • Processledare
 • Organisationsutvecklare
 • Förändringsledare

Översikt

Siv arbetar gärna i uppdrag med hög komplexitet (många aktörer, svåra samhällsfrågor). Uppdrag som kräver helhetssyn på problem och ett nytt sätt att tänka kring på frågor som för organisering, ledning och styrning för att få önskvärda resultat. Med lång erfarenhet av att verka som rådgivare inom både den offentliga och privata tjänstesektorn knyter Siv ihop strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.

Siv har arbetat med många olika typer av tjänsteverksamheter och har därför mött, och har erfarenhet av, att hantera de vanligaste utmaningarna inom olika verksamhetslogiker. I uppdragen tar hon alltid avstamp i syftet med verksamheten och de effekter som verksamheten ska bidra till för dem som verksamheten är till för, ett tydligt ”utifrån och in” perspektiv. Siv har ett speciellt intresse för styrnings- och ledningsfrågorna och hur man praktiskt går tillväga för att utveckla ledning och styrning utifrån en styrfilosofi som baseras på ett agilt och tillitsbaserat synsätt.
Under många år har Siv även arbetat med utbildning i ”Effektiv styrning” där helhetssyn/systemsyn är basen för hela kursen. Hon har varit kursledare både på öppna och skräddarsydda utbildningar för exempelvis Borlänge kommun, Transportstyrelsen, Polisen, Försäkringskassan och CSN.

Egenskaper

Siv tar sig an utmaningar på ett strukturerat och professionellt sätt vilket skapar goda förutsättningar för framgång. Siv är glad och positiv och drivs av att se andra utvecklas och lyckas. Hon har en kommunikativ förmåga och bygger lätt relationer till deltagarna och får dem att utmana sitt nuvarande sätt att organisera och styra arbetet.

Konsultens CV

 • SVA, Livsmedelsverket, Jordbruksverket samt två näringsorganisationer

  2016 -

  Processledare/metodstöd

  Uppdraget handlade om att beskriva nuläget för provtagning och slaktregistrering av svin och nötkreatur via slakterier utifrån en systemsyn på verksamheten samt att utifrån ett nytt gemensamt syfte ta fram en handlingsplan för att förbättra hur systemet fungerar. Siv hade rollen som huvudansvarig processledare. Uppdraget var särskilt krävande eftersom det handlade om samverkan mellan fem aktörer och rörde ett relativt komplext verksamhetsområde. Uppdraget är beställt av myndigheternas generaldirektörer och kommer att slutredovisas under hösten 2016.

 • CSN

  2015 -

  Processledare/metodstöd

  CSN har ingått i ESVs försöksverksamhet om onödig efterfrågan som har pågått från hösten 2015 till våren 2016. Siv har varit metodstöd till CSN under perioden. Siv har därutöver bistått myndigheten som rådgivare vid uppstart av en försöksverksamhet i Visby och kommer under 2016 att genomföra flertalet interna utbildningar om ”Effektiv styrning” inom myndigheten.

 • Länsstyrelsen Västerbotten

  2015 - 16

  Processledare/metodstöd

  Tillsammans med en verksamhetsutvecklare inom Länsstyrelsen genomförde Siv en fördjupad förstudie om hur verksamheten ”företagsstöd” fungerar som en helhet. Arbetade resulterade i en workshop med förslag till förbättringar som sedan togs tillvara i verksamhetsplanen

 • Transportstyrelsen

  2015 - 15

  Processledare/metodstöd

  Uppdraget var att bistå Transportstyrelsen med att genomföra ett förändringsarbete baserat på systemsynsättets principer och metod för den verksamhet som omfattar företag som har tillstånd att bedriva verksamhet som järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare. Siv var processledare för uppdraget som avgränsades till processerna "tillståndsgivning/förnyelse" och "tillsyn", processer som skär igenom flera sektioner. Arbetet resulterade i en förståelse för hur helheten fungerar utifrån företagens perspektiv. Uppdraget har lett till ett mer ändamålsenligt arbetssätt och förändringsarbetet kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.
  Arbetet omfattade faserna "Få kunskap" (check) och ”Förbättra” (redesign) i systemsynsättets metod. Beställare: Enhetschefer inom Väg- och Järnvägsavdelningen

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Processledare/metodstöd

  Uppdraget var att bistå Transportstyrelsen med att genomföra ett förändringsarbete baserat på systemsynsättets principer och metod i en del av myndighetens verksamhet (trafiktillstånd och taxiförarlegitimation). Siv hade rollen som metodstöd och processledare. Arbetet ledde bland annat till ett ifrågasättande av logiken i flödet ur ett kundperspektiv. Arbetet har omfattat faserna "Få kunskap" (check) och ”Förbättra” (tedesign). Beställare: Avdelningschef Väg- och Järnväg

 • Polisen Gävleborg

  2013 - 13

  Processledare/metodstöd

  Uppdraget var att bistå Polisen med att genomföra ett förändringsarbete baserat på systemsynsättets principer och metod. Uppdraget på Polisen i Gävleborg ingick i Innovationsrådets försöksverksamhet som finns dokumenterad i en rapport från ESV (2014:54). Uppdraget avgränsades till ungdomskriminalitet inom en del av Gävleborgs län. Resultatet innebar insikter om hur vi praktiskt borde samverka med andra myndigheter kring ungdomarna för att ge dem stöd att bryta sin kriminella bana. Uppdraget omfattade faserna "Få kunskap" (check) och ”Förbättra” (redesign). Siv hade rollen som processledare och metodstöd. Beställare: Länspolismästaren i Gävleborgs län

 • Migrationsverket

  2012 - 13

  Metodstöd/Processledare

  Uppdraget var att bistå Migrationsverket med att genomföra ett förändringsarbete baserat på systemsynsättets principer och metod i en del av myndighetens verksamhet. Uppdraget på Migrationsverket ingick i Innovationsrådets försöksverksamhet som finns dokumenterad i en rapport från ESV (2014:54). Arbetet omfattade "arbetstillstånd" och har inneburit att gå igenom faserna ”Få kunskap” (check), ”Re-design” (plan) samt planering för att ”Rulla in” (do) det nya systemet i hela organisationen. Siv hade rollen som metodstöd.

 • Riksbyggen

  2012 - 15

  Processledare/Metodstöd

  Utveckling av styrmodell för koncernen. Uppdraget initierades under våren 2012 av ekonomichefen och har fortsatt parallellt med upphandling av nytt affärssystem. Under 2014 har Siv bistått Riksbyggen med att implementera den nya styrmodellen i det nya affärssystemet. Uppdraget fortsatte under 2015 men i mindre omfattning.
  Beställare: Ekonomichefen

 • Stockholm Vatten

  2012 - 12

  Metodstöd

  Analys av ledningsnäts verksamhet utifrån ett systemsynsätt. Studien gav insikter om den potential till förbättringar som finns i verksamheten. Beställare var avdelningschefen för Ledningsnät.

 • Upplands Lokaltrafik

  2012 - 12

  Processledare Verksamhetsplan

  Ledning av arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för åren 2013-2015. Beställare: Tf Förvaltningschef

 • Upplands Lokaltrafik

  2011 - 11

  Utredare

  Genomlysning av ekonomiprocesserna i samband med övergång till Landstinget. Resulterade i ett förslag på effektiv fördelning av arbetet. Beställare var ekonomichefen.

 • IAF

  2010 - 11

  Projekt- och processledare

  Nulägesanalys av diariefunktionen utifrån en helhetssyn på verksamheten. Därefter fortsatt arbete med att ta fram en målbild utifrån verksamhetens behov. Beställare: tf Administrativ chef

 • SKTFs Akassa

  2010 - 11

  Metodstöd/Processledare

  Utveckling av en av kassans kärnprocesser enligt systemsynsättets metod. Arbetet har resulterat i förändringsidéer om processens utformning och om styrningen av processen. Idéerna har lett till ett genomförande av ett nytt arbetssätt inom hela kassan. Beställare: Kassaföreståndaren (motsvarigheten till VD inom a-kassevärlden)

 • FOI

  2010 - 10

  Processledare/Metodstöd

  Pilotprojekt för att utveckla en HR-tjänst och en supporttjänst baserat på systemsynsättets metod. Projektet gav insikt om brister i nuvarande arbetssätt och ledde till ett genomförande som FOI drev själva. Beställare var den administrativa chefen.

 • IAF

  2009 - 10

  Projektledare

  Organisationsutveckling av intygsverksamheten utifrån en helhetssyn (syfte, kundkrav, efterfrågan, processen och dess förutsättningar mm). Beställare: Administrativ chef

 • Göranssonska stiftelserna

  2009 - 12

  Upphandlingskonsult, rådgivare

  Framtagning av kravspecifikation och stöd i upphandlingsprocessen av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Därefter kvalitetssäkringsroll i genomförandeprojektets styrgrupp. Utökat uppdrag med att upphandla även systemstöd för mötesadministration.
  Beställare: Administrativ chef, Styrelseordförande

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Redovisning

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Metodstöd, Organisationsutveckling, Processutveckling, Strategisk planering, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Workshopledning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PPS, Controlling and Reporting, Processer och metoder allmänt, Lean-baserad processmetodik

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting, Passagerartransport, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Förändringsledare, Kvalitetsansvarig, Upphandlare, Utbildningsledare, Utredare, Delprojektledare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare

Anställningar

 • 2008 - 2000

  Verksamhetskonsult, Adando Projekt AB

 • 2005 - 2008

  Senior Manager, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

 • 2004 - 2005

  Ekonomichef, Upplands Lokaltrafik AB

 • 1996 - 2004

  Management konsult, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers

 • 1990 - 1996

  Redovisningschef, Kvalitetschef, Svenska Rhodia AB

 • 1989 - 1990

  Controller, Omicron Ceti AB

 • 1988 - 1989

  Tranee, Automobiles Peugeot

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Understanding Statistical Process Control, Tennessee

 • 2009 - 09

  Lean Service, Cardiff

 • 2008 - 08

  Lean Service och Administration, Göteborg

 • 2007 - 07

  Certifierad projektledare enligt IPMA, Stockholm

 • 2007 - 07

  Coachutbildning ÖPwC, Stockholm

 • 2005 - 05

  UGL, Gällöfsta

 • 1996 - 07

  Interna kurser ÖPwC, Stockholm

 • 1985 - 88

  Civilekonom, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07