Dela

Stefan Roos

 • Projektledare - Förvaltningsledare IT Enterprise- och Verksamhetsarkitekt
 • IT-koordinator/IT-förändringsledare

Översikt

Stefan har lång erfarenhet från att leda projekt och operativt förvaltningsarbete i många roller på både verksamhets- och IT-sidan, som omfattar både strategiska och taktiskt operativa roller. Stefan har djup verksamhetskompetens inom finans, bank, försäkring och ca 10 års erfarenhet som projektledare och andra ledande roller inom kommunal och statlig verksamhet. Många av projektledaruppdragen har handlat om införande av nya effektiva process-, informations- och ekonomisystem samt uppföljning och rapportering av data i dessa system. Stefan har god kännedom om IT-infrastruktur både när det gäller integrationer och avveckling av system. En stark drivkraft i genomförda uppdrag är att digitalisera flöden och använda funktioner för att förenkla och automatisera. Stefan har också ett stort intresse i GDPR/informationssäkerhet, Lean och agila metoder för effektiv utveckling och förvaltning.
Stefan är Certifierad Verksamhetsarkitekt och har använt dessa kunskaper för att kartlägga informations-strukturer, begrepp och visualisera processbeskrivningar enligt olika modeller, för att få en effektiv verksamhetsutveckling. Stefan är van att samarbeta med externa leverantörer i allt från utveckling till styrning av projekt, samt etablering av driftmiljöer. Genomfört förstudier, upphandlingar och avtalshantering inför genomförandefasen.
Stefan har god kännedom om databasstrukturer och har jobbat med Business Intelligence-verktyg och utformat affärsanalysrapporter.
Stefan har agerat teknisk projektledare och IT-koordinator med ansvar för att förbereda organisationen inför överlämning från projekt till förvaltning. I det arbetet ingick även koordinering och integration med befintliga IT-system, etablering av förvaltningsorganisation, uppsättning av test- och produktionsmiljöer, samt konsekvensbeskrivningar och riskanalyser som beslutsunderlag.
Stefan har jobbat mycket med traditionella projektstyrningsmodeller såsom PPS, men föredrar det mer agila scrum-baserade arbetssättet, om det är lämpligt för uppdraget.

Egenskaper

Stefan har en stark drivkraft, med hög lojalitet och leveransfokus mot uppdragsgivaren, där affärsvärde och verksamhetens bästa sätts i första rummet. Snabb, effektiv, noggrann, prestigelös, och rolig att jobba ihop med, är också egenskaper som uppdragsgivarna brukar nämna i sammanhanget. Stor vana vid att hålla presentationer inför styrgrupper och har anlitats som föredragshållare på större konferenser. Kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, samt även viss tyska.

Konsultens CV

 • Forex Bank

  2017 - 18

  Huvudprojektledare

  Huvudprojektledare för införande att ett nytt lånehanteringssystem som driftas som molnlösning av Tieto. Med integration mot externa tjänster för e-signering och digitalt arkiv. Systemet anropar en integrationsmotor med web servicetjänster mot kunddatasystem och banksystem för betaltjänster. Även externa webbplatser skulle anslutas för att hantera låneansökningar och erbjudanden. I uppdraget ingick även avveckling av befintlig lösning som hade End-Of-Life vilket gjorde att projektet var väldigt tidskritiskt.

 • Länsförsäkringar Bank

  2017 - 17

  Förvaltningsledare

  Som Förvaltningsledare IT hantera 3 olika kärnsystem för hela låneprocessen avseende privat- och företagskunder. Uppdraget bestod i att säkerställa hög driftsäkerhet och anpassningar av systemen för ökad verksamhetsnytta och följsamhet av regulatoriska krav genom processerna för incident-, problem-, change och releasehanteringen. Stefan deltog i kravarbetet och vidare i IT-beställningsarbetet för gallring enligt PUL/GDPR-krav som sedan utgjorde grunden för andra system.

 • Nacka kommun

  2016 - 17

  Driftsättningsansvarig - Realease Manager

  Samordna och koordinera driftsättning av Business World/Agresso och Proceedo samt avveckling av Raindance.

 • Sida

  2015 - 16

  IT-koordinator (Teknisk projektledare)

  I ett av Sidas största IT-projekt ingick att byta ut två föråldrade IT-system, som hanterade ekonomisk och statistisk uppföljning av biståndsarbete och elektronisk fakturahantering. Dessa byttes mot två externt driftade standardsystem (Vismas Proceedo och Agressos Unit for Business World), och en delvis egenutvecklad applikation baserad på SharePoint 2013 som avtalad driftpartner hanterade. Verksamhetsbehovet var att få bättre ekonomisk och statistisk uppföljning med moderna verktyg, och ett bättre betalningsflöde.
  Stefans uppdrag bestod bl a i att ta fram en konsekvensanalys av införandet, ha ansvar för att etablera de olika SharePoint-miljöerna, hålla kontakt med olika leverantörer och befintlig IT-organisation. Ansvara för integrationsfrågor och tekniska prestandatester. Förbereda för en smidig överlämning till förvaltning och etablera en effektiv förvaltningsorganisation. Kompetensöverföring, ingå i supportorganisation och stötta kunden vid första releasen i förvaltning.
  Resultatet var väldigt lyckosamt och projektet levererade på tid, med bra kvalitet och inom framtagen budget. Stefans insatser resulterade i en mycket smidig överlämning till förvaltningen utan obehagliga överraskningar för den mottagande organisationen. Nödvändiga roller var bemannade och rätt personer hade fått rätt kompetens för att ta emot de nya systemen.
  Systemleverantörerna hade tydliga kommunikationskanaler och anpassning till deras driftprocesser fungerade utan incidenter. Den interna supportfunktionen hade rätt systemstöd och väl fungerande processer.

 • Plan Sverige

  2014 - 14

  Tekniskt stöd - upphandling informationshantering

  Inför upphandling av systemstöd för dokument- och informationshantering, samt ärendehantering, behövde Plan en teknisk specialist på området som kunde utforma upphandlingsunderlaget och utvärdera de olika tekniska lösningarna och träffa de olika leverantörerna. Stefan var även med i slutfasen och lämnade rekommendationer för vilka verktyg och leverantörer Plan borde gå vidare med. Detta resulterade i en upphandling av ett system som i alla väsentliga delar uppfyllde kvalitets- och funktionskrav och på ett betydande sätt underlättade Plans fortsatta verksamhet.

 • Regeringskansliet

  2013 - 15

  Projektledare för teknik och säkerhet

  Regeringskansliet hade behov av att byta ut sitt webbpubliceringsverktyg för www.regeringen.se och samtidigt uppdatera grafisk profil och utformning av siten, samt uppdatera befintliga driftavtal med extern driftleverantör. Stefan var delprojektledare för teknik och säkerhet vilket innebar att etablera utvecklingsmiljöer och driftmiljöer tillsammans med extern driftleverantör, upphandla licenser och säkerställa en bra driftöverlämning till befintlig förvaltningsorganisation.
  I uppdraget ingick även att modernisera den befintliga siten www.sou.gov.se och göra den mer förvaltningsbar, samt etablera och upphandla annan mer kostnadseffektiv driftpartner.

 • Botkyrka kommun

  2013 - 15

  Projektledare - samarbetsytor i SharePoint

  Som en implementering av strategiplanen för informationshantering (beskriven längre ned)fick Stefan ansvar för att etablera samarbetsytor/projektytor i SharePoint i befintligt intranät för effektivare samarbeten inom projekt och linjeorganisation. Uppdraget inkluderade att ta fram en metadatamodell och införa detta på dokumentmallar och dokumenttyper. Detta resulterade i att tre olika verksamhetsgrupperingar inom kommunen fick tillgång till samarbetsytor som ett pilotinförande. Projektet involverade ca 12 personer och utvecklingen skedde av extern leverantör. Tjänsten paketerades och kunde sedan beställas av linjeverksamheten för vidare utrullning.

 • Strålfors

  2013 - 13

  Projektledare för införande förvaltningsstyrning

  Strålfors saknade styrning från ett verksamhetsperspektiv och det var svårt att överblicka hur förvaltningsportföljen fördelade kostnader. Det saknades dessutom en tydlig förvaltningsorganisation och förvaltningsobjekten var inte definierade.
  Stefan introducerade pm3-modellen och strukturerade upp hur ekonomisk uppföljning och styrning kunde ske utifrån de förutsättningar som rådde på Strålfors med en anpassad pm3-modell. Förvaltningsobjekten definierades och förslag på förvaltningsorganisation överlämnades. Implementering skulle ske och med hjälp av Stefans strukturerade och tydliga förberedelser kunde detta göras med lyckat resultat.

 • Botkyrka Kommun

  2012 - 13

  Strategisk konsult inom informationshantering

  Botkyrka Kommun behövde ta fram en strategisk plan för sin informationshantering genom informationens hela livscykel från att den skapas till arkivering och destruktion. I uppdraget ingick att beskriva ett nuläge och ta fram ett önskat läge, samt hur detta kunde genomföras på kort och långsikt. Underlaget skulle spegla kommunens förutsättningar avseende processer, yttre legala krav, infrastruktur, IT-stöd, styrning och ledning, samt informationsstruktur. En målsättning var att få bättre förutsättningar för internt samarbete och kunskapsåtervinning, högre säkerhet och en ökad effektivitet i det dagliga arbetet. Detta resulterade i ett program med aktiviteter som skulle införas under en 3 års period. Stefan fick sedan ansvar för att genomföra de första faserna (se ovan).

 • Regeringskansliet IT

  2012 - 13

  Upphandlingsstöd och specialist Public 360

  Regeringskansliet hade behov av att upphandla kompetens för vidareutveckling och drift/underhåll till ett befintligt IT-stöd på Utrikesdepartementet för verktyget Public 360 från leverantören Software Innovation. I uppdraget ingick att skriva upphandlingsunderlaget i TendSign, genomföra en marknadsanalys av möjliga kandidater, bearbeta och utvärdera inkomna anbud, samt genomföra avtalsprocessen.
  Uppdraget resulterade i en lyckad upphandling.

 • Zurich Insurance

  2011 - 12

  Förvaltningsledare - Business Intelligence

  Tekniskt ansvarig och förvaltningsledare IT behövde ersättas under en längre period. Uppdraget bestod i att inhämta krav och omforma dessa till ändamålsenliga IT-lösningar i verktyget QlikView för Business Intelligence och driva dessa vidare i releaseprocessen. Övervaka och hantera incidenter och Change Requests. Fungera som användarstöd för specialister på verktyget samt intressenter i verksamheten. För utförande av uppgiften fick Stefan utbildning i verktyget, en distanskurs i MS Access genomfördes samt grundläggande SQL-kompetens inhämtades.

 • SEB Group IT

  2011 - 11

  Förvaltningsledare IT - IT Maintenance Responsible

  SEB hade implementerat förvaltningsstyrningsmodellen pm3 och behövde ersätta rollen förvaltningsledare IT. Uppdraget bestod i att koordinera och planera förvaltningen av ett affärskritiskt transaktionssystem för stora företagsbetalningar online och via batchkörningar (FTP-trafik). Ta fram förvaltningsplan och förvaltningsbudget i samspel med verksamheten. Sammanställa och återrapportera incidenter till Förvaltningsledare Verksamhet och driva dessa vidare i Problem-processen enligt ITIL-modellen. För ändringar i systemet togs Change Requests fram och presenterades på en CAB (Change Advisory Board) och vidare i Release-processen. Stefan gick internutbildning i SEB:s Lean-införande och agerade förändringsledare för den enhet som Stefan hade förvaltningsansvaret för.

 • SEB Group IT

  2010 - 11

  Change- och Release Manager

  Tillsammans med affärsverksamheten planera och prioritera efterfrågade IT-förändringar på 7 affärskritiska system inom Cash Management Infrastructure, samt driva dessa genom vidareutvecklings- och releaseprocessen till införande och etablering i förvaltning.
  I uppgiften ingick att införa och fungera som förändringsledare av ett Lean-program, där uppföljning av nyckeltal och ständiga förbättringar gjordes.

 • Riksdagsförvaltningen

  2009 - 10

  Projektledare och specialist Dokumenthantering

  Beskriva kundens krav på ett dokument- och ärendehanteringssystem och göra en utvärdering av befintliga system på marknaden och rapportera till IT-ledningen, samt föreslå lämpligt vägval.
  Genomföra en kartläggning av befintliga utredningsprocesser (nuläge) och föreslå förändringar som krävdes för att nå önskat läge med avseende på kommande införande av nytt dokumenthanteringssystem.

 • Green Cargo

  2008 - 09

  Projektledare och Verksamhetsutvecklare

  Green Cargo hade precis startat upp utvecklingen av en ny intermodal transporttjänst som ställde nya krav på befintligt IT-stöd, nya arbetssätt och processer. Stefans uppdrag var att processmodellera och beskriva dessa krav så att de kunde omsättas i befintliga IT-system (SAP och stordator). I uppdraget ingick att peka på och dokumentera möjliga business case som presenterades för enhetsansvariga. Stefan fungerade som länken mellan den operativa verksamheten och SAP-konsulterna. Som beskrivningssätt av affärsprocesserna användes Astrakan-modellen.

 • Almi Företagspartner

  2007 - 08

  Projektledare och utredare

  Almi ville utreda om det var möjligt att outsourca drift och förvaltning av deras kärnsystem. Stefan och en specialist inom outsourcing tog fram en outsourcingstrategi och presenterade den för företagsledningen. Detta innebar kartläggning, intervjuer och fördjupat analysarbete avseende processer, infrastruktur och ekonomiska fördelar. Detta resulterade i en beslutad outsourcingstrategi med en tidplan och en ekonomisk kalkyl.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, MS Access

 • - Affärssystem

  SAP, Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Bamboo, Atlassian Jira, Episerver, Git, Jira, MS Visual Source Safe, TIBCO, Tivoli, Windows Workflow Foundation, MS Exchange, MS Explorer, MS Office, MS Project, QlikView, Visio, Enterprise Architecht (verktyg), MS Sharepoint, ReQtest, Sharepoint, SharePoint 2013

 • - Standarder

  WCAG 2.0, ISO 14001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Affärs och IT strategi, Förändringsledning, Kravanalys, Processförvaltning, Projektrevision, Strategiskt inköp, Utbildning, Verksamhetsstyrning, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Change Management, Information Management, Kravmodellering, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, LOU, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, BPMN, Continious Delivery, Continuous Integration, RUP/UP, Scrum, Självinsikt o medvetna val modellen, TOGAF, Workflow management, BPM, ITIL, KANBAN, LEAN, PEJL, PENG, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie

 • - Projektledning

  Event Management, Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Dokumentation, Change Management, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  LAN

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Datadrift/övervakning, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Riskanalys

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Datawarehousing, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Internet of Things, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Skola och utbildningsväsende, Transport/Spedition/Flyg, Bank & Finans, Försäkring, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Inköpschef, Scrum master, Testare, Affärsutvecklare, Facilitator, Huvudprojektledare, Interimschef, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Omvärldsbevakare, Systemanalytiker, Team-ledare, Teknikstöd, Utredare, Workshopledare, Arkitekt, Enterprise Architecht, Förändringsledare, Infomaster, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Teknisk projektledare, Upphandlare, Delprojektledare, Systemförvaltare

 • - Kommunikation & Information

  Sociala medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Utbildningsmaterial, Engelska, Intranät

Anställningar

 • 2012 - 2014

  Verksamhetsutvecklare, Red Oak Consulting

 • 2010 - 2012

  Verksamhetsutvecklare, IT Ledarna

 • 2008 - 2010

  Verksamhetsutvecklare - Business Analyst, IT Arkitekterna

 • 2007 - 2008

  Teamledare och Verksamhetsutvecklare, Software Innovation

 • 2002 - 2007

  Förvaltningsledare, Länsförsäkringar IT Center

 • 2000 - 2002

  Projektledare, Utvecklingsbolaget Länsförsäkringar

 • 1990 - 2000

  Skadereglerare, Länsförsäkringar

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Innovationsledning, IDG

 • 2017 - 17

  GDPR för IT-beslutsfattare, IDG

 • 2017 - 17

  Införa GDPR i praktiken, Dataföreningen Kompetens

 • 2016 - 16

  Astrakanmetoden och verksamhetsutveckling, Astrakan Strategisk utbildning AB

 • 2014 - 14

  SharePoint för administratörer och redaktörer, NFI

 • 2014 - 14

  Grundkurs LOU, Kvadrat

 • 2009 - 09

  Verksamhetsmodellering med RUP/UML, IT-Arkitekterna

 • 2008 - 08

  Resultatinriktad Enterprise Architecture, Dataföreningen

 • 2008 - 08

  ITIL-utbildning Foundation v 3 certifiering, Profecto Service Management

 • 2007 - 07

  ITIL-utbildning Foundation v 2 certifiering, BiTA Service Management

 • 2007 - 07

  Fördjupad processutveckling, Dataföreningen

 • 2006 - 06

  Pejl i projekt, Pejl AB

 • 2005 - 07

  Certifierad Verksamhetsarkitekt, Dataföreningen

 • 2004 - 04

  IRM Processutveckling, IRM

 • 1999 - 99

  Att leda projekt - påbyggnad, Proactive

 • 1979 - 82

  4-årig teknisk linje el-teleteknisk gren, Västergårdsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363