Dela

Pia Johansson

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Förvaltningsledare

Översikt

Pia har lång erfarenhet av projektledning, förändringsarbete och förvaltningsledning i bolag, stora koncerner och myndigheter. Hon trivs i projekt med inslag av både IT och verksamhetsförändring.

Pia har använt en mängd modeller och metoder för projekt- förändrings- och förvaltningsledning; t.ex. SCRUM och agila metoder, ADKAR, ITIL, IPMA, PMI, Pm3 PROPS, RUP, SAP R/3 Implementation method, Wenell. Hon är certifierad inom förändringsledning, projektledning och verksamhetsarkitektur och har bakgrund från programmering och databasadministration, t.ex. COBOL, Oracle DBA.
Pia har dessutom verkat många år som projektledare i internationell miljö.

Egenskaper

Pia är social, strukturerad, målmedveten och med ett stort driv att lyckas med alla sina projekt och uppdrag. Hon har hög ”människokännedom” och förmåga att entusiasmera andra och få deltagarna både i projekt och styrgrupp att känna sig delaktiga och engagerade. Hon kommunicerar kontinuerligt och tydliggör de viktigaste projektprioriteringarna tillsammans med grupperna.
Pia har lång vana och erfarenhet som konsult.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingens IT-avdelning

  2015 -

  Uppdragsledare

  IT-avdelningen genomgår ett omfattande förändringsprogram som bl.a. innefattar DevOps. Uppdraget är att leda ett team som arbetar med att stötta Arbetsförmedlingen på vägen mot kontinuerliga leveranser och DevOps. Dvs teknik, arbetssätt och kultur med fokus på självledarskap, samarbete och kommunikation. Med automatiserade leveransflöden och feedback, där önskade ändringar av programvara kan genomföras och gå ut i produktion snabbt, ofta och med hög tillförlitlighet.

 • Sveaskog

  2013 - 15

  Projektledare, operativ programledare

  Projektledare med operativt programledningsansvar Operativa virkesflödesprojektet; "ett hjärtbyte" för Sveaskogs operativa kärnprocess virkesflödet, dvs planering, produktion och leverans av virke - från träd i skogen till industrin. Projektet har stort inslag av utredning, verksamhetspåverkan och förändring. Under våren 2015 analyserade projektet Microsoft Dynamics AX som val av affärslösning för Sveaskog.

 • Sveaskog

  2012 - 13

  Förvaltningsledning, förvaltningsstyrning

  Förvaltningsledare och förvaltningsstyrning över de system som används inom Sveaskogs kärnverksamhet virkesflödet. Arbetet följde Sveaskogs anpassning av Pm3 för förvaltningsstyrning. I ansvaret ingick att kontinuerlig och löpande genomföra nya releaser av mjukvara. Till stöd för arbetet användes bl.a. Jira.

 • Sveaskog

  2010 - 12

  Projektledare, förändringsarbete

  Projektledare för projektet PU+
  I en förstudie analyserade Pia förutsättningarna för ökad informationskvalitet vid uppföljning av produktionen. Baserat på förstudien ersatte projektet det gamla systemet för produktionsrapportering med ny webb-lösning, integrerad med flera datakällor. Projektet utvecklade den nya lösningen och genomförde också betydande förändringar i Sveaskogs dåvarande BI-lösning. I ansvaret ingick också användarutbildning samt att stötta verksamhetens förändringsarbete.

 • Scandinavian Airlines

  2009 - 09

  Förvaltningsledning, förvaltningsstyrning

  Förvaltningsledning och uppbyggnad av förvaltningen av SAS system för meddelandehantering och IATA kommunikation. I arbete ingick att planera och genomföra löpande leveranser av mjukvara genom releaseprocesser.

 • Scandinavian Airlines

  2009 - 09

  Projektledare, förändringsledning

  Projektledare, nytt säkerhetssystem SAS Scandinavian Operations Safety Office.
  Ansvarig för införande av nytt arbetssätt, upphandling av och införande nytt affärssystem för hantering av alla säkerhetsrelaterade incidenter inom koncernens samtliga flygbolag.
  Systemet är verksamhetskritiskt och ett myndighetskrav för all flygverksamhet.

 • Sveaskog

  2009 - 10

  Projektledare, utredare förstudie

  Projektledare, uppgradering av Sveaskogs Oracle-baserade system.
  Sveaskog hade före projektet närmare 20-talet system baserade på föråldrade versioner av programvara från företaget Oracle. Projektets ansvar var att utreda verksamhetens behov av uppgradering till modern miljö relaterat till kostnader för detta per applikationskluster. För de mest kritiska applikationerna ingick att ge föreslag på långsiktig strategi. Projektet uppgraderade systemens databaser, forms, report och discoverer till målmiljön Oracle 11g med WebLogic. Projektet innefattade också övergång från Windows-plattform till Linux. Driftsättningen genomfördes framgångsrikt i november 2010. I arbete ingick att leda ett agilt utvecklingsteam.

 • Scandinavian Airlines

  2008 - 08

  Förändringsledare, användarstöd

  SAS Oliver User Commitment SAS Group IT. Projektet uppgraderade kontorsstödjande system (Office2007 etc.) och genomförde övergång till SharePoint för fillagring, dokumenthantering och arkiv-stöd inom SAS-koncernen.

 • Scandinavian Airlines

  2006 - 07

  Projektledare

  Huvudprojektledare, SAS Message Handling System
  Projektet genomförde en genomgripande modernisering av koncernens IATA-meddelandehantering och introducerade dessutom förbättrade möjligheter för SAS bolagens kostnadsstyrning inom området.
  Uppdraget innebar att vara SAS-koncernens huvudprojektledare, kravställare och mottagare av samtliga lösningar; delprojekt var globalt placerade och återfanns inom samtliga SAS dotterbolag.
  Systemet är verksamhetskritiskt.

 • Scandinavian Airlines

  2004 - 04

  Projektledare

  Projektledare för IT Plan C projektet. Projektet innebar kostnadsrationalisering av systemstödet till produktionsplanering och avveckling för samtliga skandinaviska flygbolag inom SAS. Projektet innefattade bl.a. kravställning inför upphandling av affärssystem.

 • Rikspolisstyrelsen

  2004 - 06

  Projektledare

  Projektledare för ett nationellt EU-projekt.
  Projektet rörde Sveriges samarbete inom EU:s brottsbekämpande myndighet Europol.
  Syftet med projektet var att se över Svenska Polisens arbetsprocesser gällande information om gränsöverskidande och grova brott. Projektet möjliggjorde för svenska brottsbekämpande myndigheterna att använda och ”föda” Europols informationssystem. Projektet har därmed gjort svensk polisiär information tillgänglig för poliser i andra EU-medlemsländer, i enlighet med EU-mandatet. Projektet innefattade analys och utveckling systemlösning samt att stödja myndigheterna i anpassning av arbetssätt.
  Uppdraget hade mycket högt säkerhetsfokus, var nationellt heltäckande och innebar också ett internationellt samarbete och åtagande inom EU-Europol.

 • Scandinavian Airlines

  2003 - 03

  Projektledare, utredare beslutsstöd

  Projektledare, SAS Enterprise Data Warehouse 2003 Roadmap
  Projektets uppdrag var att analysera och rekommendera framtida utveckling av beslutsstödet inom SAS-gruppen.

 • Scandinavian Airlines

  2002 - 02

  Projektledare, förvaltningsutveckling

  Projektledare för SAS Information Management Program
  Koordinering av ett programinitiativ med målet att förbättra tillgången och kvaliteten på affärskritisk information inom SAS gruppen. Arbetet inkluderade översyn och renodling av in-formations- och datamodeller samt system och avtal. Dessutom ingick samordning och upp-byggnad av förvaltarmodell på koncernnivå.

 • Scandinavian Airlines

  2001 - 01

  Projektledare, utredare

  Projektledare och utredare för The Ground Handling Data Model Project
  Projektuppdraget var att dokumentera affärsprocesser och informationsbehov för SAS hantering av flygplan och passagerare på marken.

 • Vattenfall

  1999 - 01

  Programledning, förändringsledning

  Forsmarks representant i programledningen för Vattenfalls Koncernprogram benämnt UNO: "Ett gemensamt sätt att arbeta för samtliga 50 svenska bolag inom Vattenfallkoncernen." Programmets uppdrag var att utveckla och införa koncerngemensamma processer och affärssystemet SAP inom personal, ekonomi, inköp, och anläggningsunderhåll. Programmets uppdragsgivare var Vattenfallkoncernens ledning.
  Pias uppdrag var att företräda Forsmark i koncernprogramledningen, utveckla och införa/introducera processer och affärsstödet SAP i Forsmarks verksamhet. Arbetet hade högt inslag av förändringsledning.

 • Vattenfall, Forsmark

  1998 - 00

  Projektledare, förändringsarbete

  Projektledare för introduktion av nytt systemstöd för planering och underhållet av kärnkraftsanläggningarna.
  Projektledare för introduktion av nytt systemstöd för hantering av låg- och medelaktivt avfall vid Forsmarks kärnkraftverk.
  Projektledare för utveckling och introduktion av systemstöd för kompetenshantering och schemaläggning av kontrollrumspersonal på verket.

 • Vattenfall, Forsmark

  1997 - 98

  Administrativ chef teknik

  Chef över enheten för administrativt stöd till Forsmarks Tekniska avdelning.
  Chefsansvaret inkluderade funktionerna för HR, Inköp, Ekonomi och att företräda arbetsgivaren vid alla fackliga förhandlingar som berörde avdelningen.

 • Vattenfall, Forsmarks Gymnasium

  1988 - 94

  Gymnasielärare

  Ansvarig lärare för Programmering, systemering och företagsekonomi.
  I ansvaret ingick att utveckla kurser vara lärare och betygsätta elever i Forsmarks gymnasieskola, ett gymnasium för det naturvetenskapliga programmet. Skolan drevs av Forsmarks Kraftgrupp AB med lärare från bolaget.
  Forsmarks Gymnasieskola utsågs vid den här tiden till Sveriges bästa gymnasieskola av Finansdepartementet.

 • Vattenfall, Forsmark

  1987 - 96

  Utredare

  Utförde IT-tekniska utredning, t.ex. konfigurationsstyrningssystem

 • Vattenfall, Forsmark

  1987 - 96

  Databasadministratör, Programmerare

  Oracle 5 till Oracle 7, Oracle*Forms 2 till 4, Oracle*Case etc

 • Vattenfall, Forsmark

  1987 - 96

  Programmerare

  Programmering i stordatormiljö, COBOL, Codasyl DMS etc

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Förändringsledning, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, ERP Implementation, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  BPM, ITIL, LEAN, Ratten/Pilen, RUP/UP, Scrum, TOGAF, Agila metoder allmänt, PENG, PM3, PROPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Projektering

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Projektledning inom Supply Chain, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Fastighet, Resebranschen, Energi, Passagerartransport, Stat/kommun/Landsting, Säkerhet, Transport/Spedition/Flyg, Skog och Papper

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Coach, Delprojektledare, Lärare, Upphandlare, Utredare, Huvudprojektledare, programledare, Systemförvaltare

 • - Kommunikation & Information

  Utbildningsmaterial, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Pedagogik, Engelska

Anställningar

Utbildningar

 • 2015 - 15

  PROSCI Förändringsledning certifiering, Prosci

 • 2014 - 14

  Offentlig Upphandling, Kvadrat Academy

 • 2012 - 12

  Lean IT Foundation Training, Profecto

 • 2011 - 11

  Utveckla Business Case, Learning Tree

 • 2011 - 11

  Agil Projektledning med SCRUM, Learning Tree

 • 2010 - 10

  Kravanalys, Learning Tree

 • 2008 - 08

  Kurs och certifiering verksamhetsanalytiker, Dataföreningen

 • 2005 - 05

  Nyttohemtagning - statlig finansiering, Rikspolisstyrelsen

 • 2003 - 03

  Kurs och certifiering IPMA projektledning, IPMA - Projektforum

 • 2002 - 02

  PMI project management preparation course, PMI Sverige

 • 2002 - 02

  Kurs i Krav och Riskhantering, Niveau

 • 2001 - 01

  Vattenfalls ledarskapsprogram, Vattenfall Utbildning

 • 1999 - 02

  kurser projektledning, processutveckling, MBL, olika företagsutbildningar

 • 1995 - 99

  kurser programmering, systemutveckling, databashantering, olika företagsutbildningar

 • 1984 - 87

  Civilekonomexamen, Uppsala Universitet

 • 1983 - 84

  High School Exam, Ohio, USA

 • 1982 - 83

  Naturvetenskaplig Linje, Celsius Gymnasiet, Uppsala

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363