Dela

Pia Johansson

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Förvaltningsledare
 • Chef

Översikt

Pia brinner för samhällets digitala mognadsresa med alla dess nyttoskapande effekter och nya möjligheter. Hon ser och uppskattar framförallt digitaliseringens möjligheter till ökad delaktighet och involvering på alla nivåer.

Pia har lång och bred erfarenhet av lednings- och projektledningsarbete i myndigheter, bolag, och koncerner. Ofta i arbeten med stort inslag av digitala resor och förändringar. Hon har som förändringsledare och projektledare, även som chef, fått stor erfarenhet om vad som krävs för att få människor att trivas och arbeta tillsammans som grupp mot samma riktning. Hon förstår också både trögrörligheten i en stor och komplex organisation och att det tar tid och hårt arbete att förändra invanda beteenden.

Pias deltagande i många olika branscher och funktionsområden har gett henne kunskaper och insikter som gör att hon lätt flyttar sig mellan olika branscher och områden. Pia har dessutom verkat många år som projektledare i internationell miljö.

Egenskaper

Pia är social, strukturerad, målmedveten och med ett stort driv att lyckas tillsammans med grupperna hon medverkar i. Hon har hög människokännedom, omtanke om och förmåga att entusiasmera andra. Hon kommunicerar kontinuerligt med omgivningen och tydliggör de viktigaste prioriteringarna - tillsammans med gruppen.
Pia har lång erfarenhet som konsult.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  2018 - 18

  Sektionschef

  Pia vikarierade som chef för sektionen kompetens och förändring under ordinarie chefs föräldraledighet. Sektionen bestod under perioden av 14 anställda.
  Sektionens uppdrag är att stötta hela IT-avdelningens framgång genom att se till att IT avdelningen har rätt kompetens, kapacitet och kultur för att skapa kundanpassad IT.

  - chefsansvar i myndighet, sektion med 14 anställda medarbetare
  - bemanning av olika uppdrag
  - förändringsledning, kultur och kommunikation
  - GDPR, personuppgiftsansvar, personuppgiftslagen, ändamålsbeskrivning och motivering laglig grund dataskyddsförordningen
  - lönesättning och facklig förhandling
  - arbetsrätt
  - förvaltning och förvaltningsrätt myndigheter
  - eventplanering och genomförande

 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  2017 - 17

  Projektledare

  Myndigheten ser över digitala tjänster och lösningar i Rehabiliteringskedjan. Uppdraget innefattar bl.a. större offentlig upphandling av digitala instrument för arbetspsykologiska utredningar. Pia har haft ett sammanhållande och drivande projektledaransvar.
  - Offentlig upphandling av IT-lösning med både svenska och utländska leverantörer
  - Beställare/kravställning offentlig upphandling
  - GDPR, IT-säkerhetskrav, personuppgiftslagen, ändamålsbeskrivning och motivering laglig grund dataskyddsförordningen,
  - patientjournalsystem och testsystem individers medicinska arbetsförmåga

 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  2016 - 17

  Projektledare

  Arbetsförmedlingen driver tillsammans med Försäkringskassan initiativ för att förbättra och digitalisera myndigheternas referensmaterial för medicinsk arbetsförmåga. Materialet används vid FK:s och Af:s myndighetsbeslut och utredningar i sjukförsäkring och rehabilitering. Arbetet bedrivs med inriktningen att i framtiden kunna erbjuda allmänheten digitala tjänster för rehabilitering och yrkesvägledning där kunskapsområdet ingår. Pia har varit ansvarig IT projektledare.
  - stort verksamhetsfokus både inom Af och på Försäkringskassan
  - kravställare från verksamheten både från Af och Försäkringskassan
  - kommunikation med universitet, sjukhus/läkare, arbetsrättsorganisationer
  - framtagande och dokumentation av medicinska krav för arbetsförmåga
  - ansvar att få fram och driftsätta IT-lösning samordnat med andra projekt och kravställare
  - projektledare
  - Gemensamma begrepp och datamodellering
  - GDPR, IT-säkerhetskrav, personuppgiftslagen, ändamålsbeskrivning och motivering laglig grund dataskyddsförordningen,

 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  2015 - 17

  Verksamhetsutvecklare, digital transformering

  Inom hela myndigheten pågår en omfattande förändringsresa med fokus på myndighetens digitala transformering. Pia har under perioden haft en aktiv, coachande roll med stort ansvarstagande och utveckling.
  - kultur- och verksamhetsförändring
  - eventsamordning för upp till 600 personer
  - coaching av enskilda medarbetare
  - workshopledning (ws för mellan 10 och 80 personer) kulturfrågor och verksamhetsutveckling
  - personlig utveckling

 • Arbetsförmedlingen IT-avdelningen

  2015 - 16

  Uppdragsledare, DevOps

  Uppdraget var att leda teamet som stöttar Arbetsförmedlingen IT mot kontinuerliga förbättringar och effektivare IT-leveranser. D.v.s. DevOps-teknik, arbetssätt och kultur med fokus på självledarskap, samarbete, kommunikation och automatiserade IT-leveransflöden.
  -teamledning
  -agil metodik
  -förändringsledning
  -DevOps
  -kontinuerlig leverans

 • Sveaskog

  2013 - 15

  Projektledare, digital transformering

  Pia var projektledare för det Operativa virkesflödesprojektet; "ett hjärtbyte för Sveaskogkoncernen", d.v.s. digital transformering av hela hanteringen från att trädet växer i skogen till och med att det är uppsågat och levererat till industrin. Projektet hade stort inslag av logistiska frågeställningar, verksamhetspåverkan och behov av beteendeförändringar.

  -skogliga verksamhetsfrågor
  -projektledning
  -programledning
  -förstudie
  -digital transformering
  -upphandling
  -samordnade processbeskrivning för komplicerad logistiskt verksamhet och produktion
  -kravställning och förankring i verskamheten
  -estimering och investeringskalkylering gällande större IT-investering inkl. pedagogisk framställning av material/underlag till styrelsemöten/beslut om investeringar

 • Sveaskog

  2012 - 13

  Förvaltningsledning, förvaltningsstyrning

  Förvaltningsledare och förvaltningsstyrning över de system som används inom Sveaskogs kärnverksamhet virkesflödet. Arbetet följde Sveaskogs anpassning av Pm3 för förvaltningsstyrning. I ansvaret ingick att kontinuerlig och löpande genomföra nya releaser av mjukvara. Till stöd för arbetet användes bl.a. Jira.

  -skoglig verksamhet - produktionssystem
  -förvaltningsledning
  -Jira
  -verksamhetskrav och leverantörssamordning
  - estimering/budgetering och uppföljning av kostnader
  - Pm3

 • Sveaskog

  2010 - 12

  Projektledare, förändringsarbete

  Pia analyserade förutsättningarna för och nyttan med digitalisering av koncernens produktionsrapportering och ansvarade sedan som projektledare för att ta fram de nya digitala lösningarna. I ansvaret ingick också förändringsarbete med hänsyn till förutsättningar för arbete ”djupt inne i skogen”.

  - projektledning
  -leverantörstyrning
  - förstudiefas+samtliga faser i ett IT-projekt t.o.m avslut
  - förändringsarbete/förändringsledning verksamheten
  - utbildning verksamheten
  - uppstart av förvaltningsgrupp-förvaltningsfas
  - informationskvalitet, gemensamma begrepp, datamodellering
  - integration av många datakällor
  - Microsoft Silverlight, Windows, Webb-lösning (teamledning)
  - analysverktyg och BI-lösning (teamledning)

 • Scandinavian Airlines

  2009 - 09

  Projektledare, förändringsledning

  Projektledare och förändringsledning nytt arbetssätt, upphandling av och införande digitalt system för hantering av alla säkerhetsrelaterade incidenter inom koncernens samtliga flygbolag.- --IT-säkerhetskrav, personuppgiftslagen, ändamålsbeskrivning och motivering laglig grund dataskyddsförordningen,

 • Sveaskog

  2009 - 10

  Projektledare, utredare förstudie

  Pias ansvar var att ta fram långsiktig strategi för uppgradering av en stor del av Sveaskogs systempark. Därefter var Pia ansvarig projektledare över uppgraderingsprojekten.
  - IT-säkerhetskrav, personuppgiftslagen, ändamålsbeskrivning och motivering laglig grund dataskyddsförordningen,

 • Scandinavian Airlines

  2008 - 08

  Förändringsledare, digital coach

  SAS införde nya versioner av de kontorsstödjande systemen och övergick till SharePoint. Pia stöttade verksamheten som digital coach.

 • Scandinavian Airlines

  2007 - 08

  Förvaltningsledning, förvaltningsstyrning

  Pia ansvarade för uppbyggnad av förvaltning av SAS system för meddelandehantering och IATA kommunikation (standard i resebranschen).

 • Scandinavian Airlines

  2006 - 07

  Projektledare

  Projektet genomförde digitalisering och genomgripande modernisering av koncernens IATA-hantering.
  Uppdraget innebar att vara SAS-koncernens huvudprojektledare och förändringsledare, delprojekt återfanns inom samtliga SAS dotterbolag i alla ingående världsdelar.

 • Scandinavian Airlines

  2004 - 04

  Projektledare

  Projektet innebar kostnadsrationalisering av systemstödet till produktionsplanering och avveckling för samtliga skandinaviska flygbolag inom SAS.

 • Rikspolisstyrelsen

  2004 - 06

  Projektledare

  Projektledare för ett nationellt projekt för Sveriges samarbete inom myndigheten EU-Europol.
  Pias uppdrag var att digitalisera samarbetet inom Europol mellan Sverige och andra nationers brottsbekämpande myndigheter. Ingick att se över Svenska Polisens arbetsprocesser gällande digitalisering av information om gränsöverskridande och grova brott.
  Uppdraget hade mycket högt säkerhetstänk, var nationellt heltäckande med stort fokus på internationellt samarbete och åtagande inom EU-Europol.
  - verksamhet- och IT-säkerhetskrav, personuppgiftslagen, ändamålsbeskrivning och motivering laglig grund dataskyddsförordningen och polisdatalagen

 • Scandinavian Airlines

  2003 - 03

  Projektledare, utredare beslutsstöd

  Projektets uppdrag var att analysera och rekommendera framtida utveckling av beslutsstödet inom hela SAS-gruppen/koncernen.

 • Scandinavian Airlines

  2002 - 02

  Projektledare, förvaltningsutveckling

  Koordinering av ett programinitiativ med målet att förbättra digitala tillgången och höja kvaliteten på affärskritisk information inom SAS gruppen.

 • Scandinavian Airlines

  2001 - 01

  Projektledare, utredare

  Projektuppdraget var att dokumentera och utreda digitala behov för SAS hantering av flygplan och passagerare på marken.

 • Vattenfall

  1999 - 01

  Programledning, förändringsledning

  Forsmarks representant i koncernprogramledningen för Vattenfallkoncernens genomgripande förändringsprogram benämnt UNO: "Ett gemensamt sätt att arbeta för samtliga 50 svenska bolag inom Vattenfallkoncernen." Programmets uppdrag var att digitalisera, utveckla och införa flertalet koncerngemensamma arbetsprocesser. Programmets uppdragsgivare var Vattenfallkoncernens ledning.
  Arbetet hade högt inslag av digitalisering och förändringsledning.

 • Vattenfall, Forsmark

  1998 - 00

  Projektledare, förändringsarbete

  Projektledare för större och mindre digitaliseringsprojekt, flera med ansvar över införande och förändringsledning.

 • Vattenfall, Forsmark

  1997 - 98

  Administrativ chef teknik

  Chef över enheten för administrativt stöd till Forsmarks Tekniska avdelning.
  Chefsansvaret inkluderade funktionerna för HR, Inköp, Ekonomi.

 • Vattenfall, Forsmarks Gymnasium

  1988 - 94

  Gymnasielärare

  Ansvarig lärare för Programmering, systemering och företagsekonomi.
  Skolan drevs av Forsmarks Kraftgrupp AB med lärare från bolaget.
  Forsmarks Gymnasieskola utsågs vid den här tiden till Sveriges bästa gymnasieskola av Finansdepartementet.

 • Vattenfall, Forsmark

  1987 - 96

  Utredare

  Utförde IT-tekniska utredning, t.ex. konfigurationsstyrningssystem

 • Vattenfall, Forsmark

  1987 - 96

  Databasadministratör, Programmerare

  Oracle 5 till Oracle 7, Oracle*Forms 2 till 4, Oracle*Case etc

 • Vattenfall, Forsmark

  1987 - 96

  Programmerare

  Programmering i stordatormiljö, COBOL, Codasyl DMS etc

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Inköp, Programledning, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, ERP Implementation, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Beställarstöd, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  BPM, ITIL, LEAN, Ratten/Pilen, RUP/UP, Scrum, TOGAF, Agila metoder allmänt, PENG, PM3, PROPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Drift, Implementation, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Agile project systems, Projektledning inom Supply Chain, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Säkerhet, Energi, Fastighet, Passagerartransport, Resebranschen, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Coach, Delprojektledare, Lärare, Upphandlare, Utredare, Huvudprojektledare, programledare, Systemförvaltare

 • - Kommunikation & Information

  Utbildningsmaterial, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Pedagogik, Engelska

Anställningar

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Offentlig Förvaltning för chefer, Arbetsförmedlingens chefskurser

 • 2018 - 18

  krav som statsanställd, Arbetsförmedlingens kurser

 • 2018 - 18

  Arbetsmiljö, Arbetsförmedlingens chefskurser

 • 2016 - 17

  Verksamhetsutveckling, personlig utveckling och Coaching, Gaia Ledership

 • 2015 - 15

  PROSCI Förändringsledning certifiering, Prosci

 • 2014 - 14

  Offentlig Upphandling, Kvadrat Academy

 • 2012 - 12

  Lean IT Foundation Training, Profecto

 • 2011 - 11

  Utveckla Business Case, Learning Tree

 • 2011 - 11

  Agil Projektledning med SCRUM, Learning Tree

 • 2010 - 10

  Kravanalys, Learning Tree

 • 2008 - 08

  Kurs och certifiering verksamhetsanalytiker, Dataföreningen

 • 2005 - 05

  Nyttohemtagning - statlig finansiering, Rikspolisstyrelsen

 • 2003 - 03

  Kurs och certifiering IPMA projektledning, IPMA - Projektforum

 • 2002 - 02

  PMI project management preparation course, PMI Sverige

 • 2002 - 02

  Kurs i Krav och Riskhantering, Niveau

 • 2001 - 01

  Vattenfalls ledarskapsprogram, Vattenfall Utbildning

 • 1999 - 02

  kurser projektledning, processutveckling, MBL, olika företagsutbildningar

 • 1995 - 99

  kurser programmering, systemutveckling, databashantering, olika företagsutbildningar

 • 1984 - 87

  Civilekonomexamen, Uppsala Universitet

 • 1983 - 84

  High School Exam, Ohio, USA

 • 1982 - 83

  Naturvetenskaplig Linje, Celsius Gymnasiet, Uppsala

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363