Dela

Ingrid Philippsthal

 • Projektledare
 • Kravanalytiker
 • Versamhetsutredare

Översikt

Ingrid är projektledare, kravanalytiker och verksamhetsutredare med mångårig erfarenhet av systemutvecklingens alla faser och roller. Hon har en bred erfarenhet av flera verksamhetsområden, bl.a. läkemedel, bank- och försäkring med tyngdpunkt på liv- och pensionsområdet.
Ingrid har i många av sina uppdrag arbetat i gränssnittet mellan IT och verksamhet samt med att koordinera samarbetet med interna och externa intressenter, beställare och leverantörer.
Ingrid är certifierad i Prince2 Practitioner & Foundation samt Certifierad Scrum och Agile Master.

Egenskaper

Ingrid är en trygg, säker och engagerad ledare som är mycket uppskattad av sina uppdragsgivare och medarbetare. Hon är van att hantera många roller, situationer och förändringar med bevarat lugn och gott humör. Ingrid har lätt att sätta sig in i nya situationer, miljöer och verksamhetsområden, vilket görs med stort engagemang o sikte på resultat och affärsnytta.

Konsultens CV

 • Länsförsäkringar AB

  2014 -

  Förvaltningsansvarig (FA)

  FA-rollen för förvattningsobjektet Djur o Gröda (Agria) innebär att vara koordinator och projektledare i frågor som rör förvaltningsobjektet i gränssnittet mellan verksamhet och outsourcingleverantörer.
  I ansvaret ingår att granska verksamhetens krav, granska och sammanställa ärendeestimat från leverantörer, att lägga leverantörsbeställningar och att säkerställa att leveranser från externa parter är i enlighet med beställning och leveranstidpunkter.

 • Sveaskog

  2013 - 14

  Projekt- o kravledare

  Ansvar för förberedelser för upphandling/anpassning/införande av standardsystem (fastigheter)
  Förberedelserna bestod av projektplanering och resursplanering, genomgång av behovsanalys och framtagande av övergripande kravbeskrivningar, avtalsdokument samt leverantörskontakter.

 • Apoteket AB

  2011 - 13

  Projekt- o kravledare/kravanalytiker

  Sjukhusapotekens Läkemedelstillverkning
  Projektledning, kravledning och kravanalys, workshops, framställande av användningsfall och testfall vid vidareutveckling av SALT, systemstöd för SjukhusApotekens LäkemedelsTillverkning. Acceptanstestledning av rättningsrelease (HP Quality Center).
  En del av arbetet bestod i att ta fram scenarios och lösningsförslag för att lägga över funktionalitet och skapa integrationer från SALT till Apotekets Affärsystem, med syfte att renodla SALT till att bli ett stöd för tillverkningen och använda standardfunktionaliteten i Apotekets Affärssystem för kund-, avtals-, pris- och orderhantering.
  Utveckling- och drift av systemet var outsourcad till extern leverantör med vilken man samarbetade i design-, utvecklings- och testarbetet.

 • SPP

  2010 - 11

  Projektledare/Koordinator

  Årsskifteshantering – Kundhandlingar
  Projektet hade till syfte att planera och koordinera marknads- och kommunikationsavdelningens aktiviteter med de olika IT-förvaltningarnas aktiviteter samt extern drifts- och printleverantör i samband med produktion och distribution av årsbesked och medföljande informationsmaterial till SPPs försäkringstagare.

 • SPP

  2010 - 10

  Uppdragsledare

  Beståndshantering - Kvalitetshöjning
  Uppdragsledare för diverse aktiviteter för att komma tillrätta med hanteringen av ett försäkringsbestånd, för vilket befintligt systemstöd inte fungerat tillfredsställande.

 • SPP

  2009 - 09

  Projektledare

  Offertarbete ITP Fond
  Projektledare för SPPs offertarbete avseende Collectums upphandling av försäkringsgivare för ITP Fond.

 • SPP

  2009 - 09

  Uppdragsledning

  Maskinell utbetalning – Kapitalflytt
  Uppdraget hade till syfte att införa funktionalitet för att kunna hantera maskinella utbetalningar vid flytt av kapital mellan försäkringsbolag.

 • SPP

  2009 - 09

  Uppdragsledning

  Fondflytt 14 dagar
  Uppdraget hade till syfte att ta fram funktionalitet för att kunna genomföra flytt av fondkapital inom 14 dgr i befintliga försäkringssystem och ärendehanteringssystemet för flytt.

 • SPP

  2009 - 10

  Projektledare/Testledare

  Projektledare och testledare för SPPs uppdrag gentemot valcentralen Collectums projekt Tango – FAS2 Permanent lösning:
  1: Analys och uppdatering av försäkringsuppgifter för synkronisering mellan Collectum och SPP
  2: Införande av ny aggregeringsnivå i kommunikation mellan Collectum och SPP samt införande av SSEK/XML som kommunikationsgränssnitt
  3: Införande av ny process för och automatisering av flytt av ITPK-kapital via Collectum.
  Ansvarade för att leda och koordinera arbetet mellan de olika systemförvaltningarna hos SPP samt för alla kontakter och samarbetet med Collectums personal.

 • SPP

  2008 - 08

  Koordinator/Projektledare

  Koordinator/Projektledare för SPPs uppdrag gentemot valcentralen Collectum - FAS1 -Temporärlösning
  • Analys för synkronisering av försäkringsuppgifter
  • Flytt av ITPK via Collectum – fas1
  Ansvarade för att leda och koordinera arbetet mellan de olika systemförvaltningarna hos SPP samt för alla kontakter och samarbetet med Collectums personal.

 • SPP

  2008 - 08

  Uppdragsledning

  Kvalitetssäkring
  Koordinator för utredningsuppdrag inom Kvalitetsprogram - som har till syfte att höja kvaliteten och minska risken för felaktigheter i ett av SPPs försäkringssystem, genom att undanröja brister i systemfunktionaliteten, i regelverk och instruktioner samt höja kompetensen hos användarna.

 • SPP

  2007 - 07

  Uppdragsledning

  Kundhandlingar
  Uppdragsledare för arbetet med att byta ut logga etc. i kundhandlingar, som producerades via Försäkringssystemen, pga SPPs integration med Storebrand. Ansvarade för samordningen mellan de olika systemförvaltningarna.

 • SPP

  2007 - 07

  Utredningsledning

  Konsolidering Försäkringssystem
  Utredning och utredningsledning för en utredning/förstudie för att ta fram grova krav för framtida försäkringssystem.

 • SPP

  2007 - 07

  Uppdragsledning

  Uppdragsledare/utredningsansvarig för utredningar inom produktområde Europlan.

 • If

  2006 - 07

  Projektledare

  Livräntor
  Huvudprojektledning av projekt för ”hemtagning”/”insourcing” av administration av Ifs skadelivräntehantering, vilken varit outsourcad till Skandia. Projektet var uppdelat i en verksamhetsdel, vilken innefattade bl.a. organisation, rutiner och information till livräntetagare och en IT-del, vilken innefattade ny systemfunktionalitet samt konvertering av skadelivräntebeståndet från Skandia till If. Ansvarade för kontakterna med och mellan Ifs IT-förvaltning samt Skandias IT-förvaltning.

 • If

  2005 - 06

  Projektledning

  Förstudie – Livräntor
  Projektledning av förstudie med syfte att ta fram en kravspecifikation på ett nytt system för hantering av skadelivräntor, utvärdering av lösningsförslag samt av externa och interna leverantörer.

 • Apoteket AB

  2003 - 05

  System- o Kravanalytiker, Systemtest

  Systemanalys enligt RUP. Arbetet gick ut på att i workshop-form fånga och beskriva sjukhusapotekens krav på ett webbaserat administrativt system för att hantera läkemedelstillverkning (SALT - SjukhusApotekensLäkemedelsTillverkning). Användningsfallsmodell och användningsfall togs fram. I slutskedet av projektet övergick arbetet till ansvar för kravbevakning, ändringshantering, spårbarhet och systemtest.

 • Apoteket AB

  2003 - 03

  Serviceledare/Förvaltningsledare

  Serviceledare för e-learning applikationer och för applikationen Kliniska Prövningar.

 • Apoteket AB

  2003 - 03

  Upphandlingsansvarig

  Ansvarade för upphandlingen av ett verktyg för framställning av kunskapstester.

 • Apoteket AB

  2003 - 03

  Verksamhetsutredare

  Processkartläggning med syfte att ta fram en kravspecifikation på ett kompetens-planeringsverktyg.

 • FMV

  2002 - 02

  Projektledare

  Projektledning av ett fastprisprojekt vars uppgift var att designa och att utveckla ett intranät för FMV, en portallösning.

 • Posten Sverige AB

  2001 - 01

  Delprojektledare/Utredare

  Delprojektledning/utredning/upphandling – Postens Kassasystem
  Utredningen avsåg att utvärdera olika möjliga framtidsscenarier för Postens Kassasystem samt framtagande av underlag för intresseförfrågan, leverantörsutvärdering inför en kommande upphandling, samt genomförandet av leverantörsutvärdering.

 • Hemmaplan i Sverige AB / Telge Energi AB

  2001 - 01

  Projektledning

  Projektledning – E-handel
  Projektledning av diverse mindre projekt hos Hemmaplan där vi bl. a integrerade nya partners och deras varor och tjänster och förvaltade den befintliga E-handelslösningen. Hemmaplan var en virtuell handelsplats på nätet för hus- och bostadsrättsinnehavare. Hemmaplan var ett dotterbolag till Telge Energi AB

 • Mandator/Cell Network

  1999 - 00

  Teamchef, Konsultchef, Säljare

  Chef för ett projektledarteam på 10 personer, Chef för en konsultgrupp på 22 personer samt Säljare inom affärsområde bank, försäkring och finans.

 • Skandia IT

  1998 - 98

  Projektledare/Utredare

  Provisioner: Projektledare och utredare för utveckling och införande av förändringar i Skandia Links provisionssystem.

 • Skandia IT

  1997 - 98

  Projektledare/Utredare

  Fondförsäkring: Projektledare och utredare i ett projekt med syfte att införa en ny försäkringsprodukt i befintligt fondförsäkringssystem.

 • Trygg Hansa

  1997 - 97

  Projektledare

  Tjänstepensioner: Projektledning av ett förvaltningsprojekt för vidareutveckling av tjänstepensionssystemet TryggPlan.

 • Föräldraledig

  1996 - 97

  Föräldraledig

 • Handelsbanken Liv

  1995 - 96

  Projektledare/Utredare

  Projektledare för utredning och utveckling av ett nytt Riskbedömningssystem.

 • Handelsbanken Liv

  1994 - 95

  Testledare

  Tjänstepensioner
  Testledare för systemtester, regressionstester och acceptanstester inom ett projekt vilket utvecklade ett nytt tjänstepensionssystem (HTP).

 • Föräldraledig

  1993 - 94

  Föräldraledig

 • Handelsbanken

  1991 - 93

  Utredare / Utvecklare

  Utredning/Utveckling - Inlåningssystem
  Funktionsansvarig för projektering och genomförande av Räntefunktion inom INLÅ-projektet (inlåningssystem). Specning av funktion för HTD, dialogdelen, samt specning/programmering (COBOL) av stordatorapplikationen.
  INLÅ (inlåningssystem) analysprojekt, med ansvar för avslut av del av behandlingsstudie.

 • Länsförsäkringar Liv

  1989 - 91

  Delprojektledare/Utredare

  Fondförsäkring:
  Från förstudie till utveckling och införande av nytt fondförsäkringssystem. Delprojektledare för konstruktionsfasen.

 • Bankgirocentralen

  1989 - 89

  Utredare

  Förstudie - Direktinsändning
  Utredning/förstudie för framtagande av ny rutin för blankettbetalningar från småföretagskunder - Direktinsändning.

 • Spintab

  1988 - 89

  Utredare / Utvecklare

  Upplåning/Utlåning:
  Framtagande av förstudie/kravspec avseende finansenhetens krav på de interna systemen för upplåning och utlåning. Genomförande av vissa delar av de åtgärder som blev resultatet av kravspecen (COBOL, DL1).

 • Postgirot

  1987 - 88

  Förvaltningsledare / Utvecklare

  Förvaltning och nyutveckling (COBOL, DL1, DB2) av delsystem inom Postgirots Girovisionsapplikation. Uppdragsledning av 3 personer

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Focal Point, Jira, MS Visual Source Safe, Rational Rose, MS Office, MS Project, Quality Center, Test Director, Visio

 • - Utvecklingsspråk

  Cobol, JCL, RPG, SQL, UML

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, IBM Stordator, PC

 • - Standarder

  GxP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Processutveckling, Workshopledning, Kravanalys, Utredning, Verksamhetsanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, PM3, Agila metoder allmänt, KANBAN, PENG, PPS, PROPS, RUP/UP, PEJL, Scrum

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Testledning

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Fastighet, Läkemedelsindustri, Försäkring

 • - Roller

  Förändringsledare, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Upphandlare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Team-ledare, Testledare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2011 -

  Konsult, Kvadrat (via Red Oak Consulting)

 • 2006 - 2011

  Konsult, IT-Ledarna

 • 1997 - 2006

  Konsult, Säljare, Konsultchef, Teamchef, Mandator/Cell Network

 • 1987 - 1997

  Konsult, Cap Gemini

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certifiering: Scrum Product Owner, Kvadrat/Crisp

 • 2013 - 13

  Certifiering: Prince 2 - Foundation & Practitioner, AGP International via Metier

 • 2012 - 12

  Certifiering; Scrum & Agile Master, Dataföreningen

 • 1984 - 85

  ADB-Linjen, Kommunala Högskolan Umeå

 • 1981 - 86

  Civilekonomexamen, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363