Dela

Helene Selin Öberg

 • Projektledare
 • Förstudieledare
 • Utredare
 • Kravledare

Översikt

Helene arbetar främst med projektledning, kravhantering, undervisning och som metod-/projektstöd.
Arbetar gärna agilt, men har också lång erfarenhet av andra modeller och metoder.

Egenskaper

Att se till verksamhetens krav och synkronisera projektmålen med organisationens affärsmål, ser Helene som en självklarhet för att nå önskad kundnytta. När det gäller kravfångstarbetet fungerar hon som en brygga mellan kravställarna och utvecklare eftersom hon har den tekniska kompetensen. En viktig framgångsfaktor för ett projekts framgång är att hitta balansen mellan att tillgodose verksamheten men också teknikens och ekonomins krav. Ytterligare framgångsfaktorer är att inse betydelsen av tydliga förutsättningar och att börja involvera arkitekter och testgruppen redan i analysskedet.
Idag arbetar Helene gärna med agila arbetssätt, men har också lång erfarenhet av andra modeller och metoder, ex. RUP/UML. Erfarenheter från bland annat systemutveckling, undervisning samt metod- och projektstöd. Speciellt intresserad är hon av att finna samarbetsformer med beställare och slutanvändare genom exempelvis modelleringar/workshops på olika nivåer.
Helene förespråkar att tidigt under kravfångsten samarbeta med arkitekter, testare, utvecklare m fl för att i ett tidigt skede förankra arkitekturen, funktioner, begrepp och dess relationer. På fritiden ger sig Helene ut i naturen, reser och lagar och äter god mat.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen - Nya IT

  2018 -

  Teamlead/Utredare

  Automatisering (B2B) och utreda och fastställa basfunktionalitet inom området och dess integrationspunkter.

 • Arbetsförmedlingen - Digitala tjänster

  2017 - 18

  Förstudieledare

  Förstudieledare inom produktområdet Externa användare. Produktområdet behövde få en samlad bild över vilka intressenter, behov och krav som finns angående hantering av externa aktörers (upphandlade leverantörer) operativa flöde. Även hantering av avropen mot olika typer av avtal och överenskommelser ingick. Förstudien resulterade i underlag till respektive produktplan inom produktområdet, ett underlag som visade vad som behöver göras i respektive produkt på kort, mellan och lång sikt.
  Förstudien resulterade också i förslag på lösningar hur användandet av både myndighetens och de externa aktörernas resurser skulle kunna ske på ett mer effektivt sätt. Ytterligare som framkom var att ett flertal begrepp behöver klargöras, som lätt kan missförstås både externt och internt. Exempelvis begreppen kring bokning, avrop, avtal, kontrakt och överenskommelser.

 • Arbetsförmedlingen - Digitala tjänster

  2015 - 17

  Huvudprojektledare

  Huvudprojektledare för projektet "Leverantörsersättningar" som syftande primärt till att realisera ett e-handlesflöde som uppfyller ESV:s förordningar samt att underlätta både de operativa och ekonomiska flödena både för interna och externa användare (upphandlade tjänsteleverantörer). Exempelvis att möjliggöra en mer flexibel och affärsmässig upphandling, öka kvaliteten vid anvisning/avrop, digitalisera hanteringen av bokningar och ekonomiska underlag. Projektet levererade också en enklare och effektivare underlätta hantering av den gemensamma arbetsmarknads-utbildningsplanen. Ibruktagandet av hela e-handelsflödet skedde den 27 februari 2017.

 • Arbetsförmedlingen - ITavdelningen

  2015 - 15

  Utredare / WS-ledare

  Kombinationsroll som utredare och krav-koordinator för projektet Leverantörsersättning samt Workshop-ledare inom projektet och även inom andra sammanhang både hos IT och verksamheten.

 • Arbetsförmedlingen - ITavdelningen

  2014 - 15

  Kravledare

  Kravledare (delprojektledare krav) för ny tjänst "Stöd och Matchning"

 • Arbetsförmedlingen - ITavdelningen

  2014 - 14

  Förvaltningsansvarig kravledare IT

  Ansvarig för kravledning inom förvaltningsobjektet FOAA och alla dess integrationspunkter med andra förvaltningsobjekt.

 • Arbetsförmedlingen - ITavdelningen

  2011 - 13

  Kravledare

  Kravledare (delprojektledare krav) för SAA-projektet på arbetsförmedlingen. Ett stort och integrationskrävande system som innehåll både migrering och ett helt nytt sätt att arbeta med arbetsmarknadsutbildningar och upphandling.

 • Arbetsförmedlingen - ITavdelningen

  2010 - 11

  Kravanalytiker

  Arbetade med kravanalys programmet SET, projektet LOV, dvs. införande av upphandlade tjänster som baseras på lagen om valfrihet. Kravställning på nytt upphandlingsverktyg.

 • Rikspolisstyrelsen

  2006 - 09

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av systemstöd inom Polisens planlagda operativa verksamhet. D.v.s. att utifrån Polisens underrättelsemodell (verksamhetsmodell) skapa ett it-stöd för framförallt lednings och styrningsprocesserna och den operativa planlagda verksamheten. Slutförde projektet och överlämnade till förvaltningsorganisationen i etapper. Parallellt arbetade jag också till stor del som informatör och utbildare av IT-stödet och dess verksamhetsmodell PUM.

 • Rikspolisstyrelsen

  2005 - 05

  Kravanalytiker - 60%

  Kravanalytiker (60%) för avrapporteringsfunktionalitet inom Polisen. D.v.s. en funktion som tar emot polismannens anmälningar efter ett ingripande. Verksamhetsmodellering, krav analys och utredning av polisens planlagda operativa verksam¬het.
  Lärare, instruktör, föredragshållare av sambandet mellan Polisens verksamhetsmodell och det systemstöd som finns, samt som håller på att utvecklas. Tillsammans med verksamhetspersoner beskriva användningsfallen och väsentliga begrepp för verksamhetsområdet TBL-Trafrik-BrottLagen. Leda seminarier för egna områden i projektet. Ansvarat för att kravdokumenten är välstrukturerade och tydliga för alla berörda och att beskrivningarna för kraven följer UML.

 • Rikspolisstyrelsen

  2005 - 05

  Delprojektledare - 40%

  Delprojektledare (40%) för Etablerafasen för ett stort integrationsprojekt, därefter övergripande ansvarig för Krav-disciplinen för denna integration.

 • Riksåklagaren

  2004 - 04

  Projektledare

  Projektledning av ett centralt projekts kvalitetssäkringsprocess, där resultatet dokumenteras i en slutrapport som innehåller bl a förbättringar, styrkor och svagheter samt en rekommenderad prioritering av åtgärderna. Resultatet presenteras för styrgruppen och projektgruppen.

 • Adela & Partner

  2003 - 04

  Projektledare

  Projektledning för att ta fram ett koncept inom projektkunskap. Att skapa balans mellan den sociala kompetensen och den tekniska kompetensen samt att få förståelse för projektets olika roller är en del av innehållet som seminarierna och kurserna bygger på. Utvecklade kurser och seminarier. Marknadsföring och försäljningsarbete på deltid. Respons nättidning för näringslivet: Förvaltning och försäljning av befintligt system.

 • Bankgirocentralen

  2001 - 03

  Projektledare

  Projektledning för utbyte av delar av befintligt faktureringssystem till nyutvecklad webbapplikation som innehåller både egenutvecklade och inköpta moduler. Utvecklat med Rationals verktyg enligt RUP/UML. Utvecklat i programmeringsspråken ASP, Visual Basic, Cobol och med DB2-databas i IBM OS390-miljö.
  Deltagit i operativt i analys och design samt framtagning av utbildningsmateriel. Var också behjälplig vid användarutbildning. DPL för kravfångst och Systemintegration av inköpta ekonomimoduler.

 • Datab Software

  2000 - 00

  Försäljning

  Försäljningsuppdrag, säljare av verktyg för versionshantering för både stordator- och client/ server- miljö.

 • Euroseek

  1999 - 00

  Projektledare

  Projektledning samt medhjälp operativt för analys/design angående anpassning av standardprodukter för en eCommerce-lösning enligt RUP.

 • Svenska handelsbanken

  1996 - 99

  Förvaltningsledning

  Förvaltningsledare och systemansvarig för tre dokumentsystem. Kravhantering, analys och design av nya funktioner och mot sambandssystem. Exportremburser/Importremburser/Inkasso utvecklat i Cobol och med DB2-databas i IBM OS390 miljö.
  Utredningsarbete, analys och design för anpassning av standardsystem till befintligt system med samband för betalningstransaktioner & Swift och till försystemen för avstämning mot huvud¬boken. Sambanden utvecklade i Cobol med DB2-databas i IBM OS390 miljö.

 • Ericsson - ERA

  1995 - 96

  Beställarstöd

  Utredning, krav, analys och design av prognoser för inköp på aggregerad nivå till datawarehouse enligt RUP och med PROPS som arbetssätt. Utvecklat i Powerbuilder och C med Oracle¬databas

 • Ericsson - EDT

  1995 - 95

  Systemutvecklare / systemförvaltning

  Ansvarig för krav, analys och design för ny funktion av ordererkännande i ett av koncer¬nens inköpssystem. Systemet har omfattande samband mot EDI. Utvecklat i Cobol och med DB2-databas i IBM OS390 miljö.

 • Posten systemservice

  1995 - 95

  Metodstöd - systemförvaltning

  Utarbetade nytt oncept inom systemförvaltning och genomförde en företagsanpassade kurser i systemförvaltning och testmetodik. För system utvecklade i Cobol med DB2-databas i IBM OS390 miljö.

 • Barnledig

  1993 - 94

  mamma

 • Svenska BP (statoil)

  1992 - 93

  Förvaltningsledare

  Förvaltningsledare alltiallo (dvs. utredning, analys, design, dba) för kreditkort/bonuskort¬system, både nyutveckling och förvaltning. Utvecklat i Cobol med DB2-databas i IBM OS390 miljö.
  Utarbetade testrutiner för autogiroverksam¬heten både externt och internt.

 • D-gruppen (Dagab)

  1991 - 91

  Utredningsledare

  Förstudiearbete av informationssystem för statistikhantering

 • Dataera konsult AB

  1989 - 90

  Marknads/säljansvarig

  Försäljning och marknadsföring av konsulttjänster samt förvaltningskonceptet VALTER.

 • DataLogic AB / CAP Gemini Logic

  1989 - 89

  Marknads/säljansvarig

  Marknads- och försäljningsansvarig för LOGIC-metoden, samt lärare i metoden både externt och internt. Vidareutvecklade LOGIC-metoden med bl a kvalitetssäkring

 • Stockholm stad (MFO)

  1988 - 88

  Metodstöd/projektering - 50%

  Metodstöd och ansvarig för kravfångst för funktioner i befintligt ekonomisystem., utvecklat i Cobol med DB2-databas i IBM OS390 miljö.
  Systemutvecklare av nytt beställningssystem av entreprenadmaskiner. Utvecklades i client/server-miljö med verktyget Magic med SQL-databas.

 • Dagab

  1988 - 88

  Projektstöd/Metodstöd - 50%

  Projektstöd och metodstöd (Logicmetoden) för ett tradsystem som utvecklades i nära samarbete med slutanvändaren.

 • VAG Södertälje

  1986 - 87

  Konsult/Systemutvecklare

  Systemerare/programmerare av reservdelssystem för återförsäljare.

 • Televerket (Telia)

  1984 - 86

  Anställd systemutvecklare

  Examensjobb och sedan anställd som systemutvecklare. Jobbade från ax till limpa. Dvs. utredning, kravfångst, systemerare/programmerare, test och utbildning av användare av nytt system för kundreskontra och fakturering, utvecklade i Cobol med DL/I & DB2-databas i IBM OS390 miljö.

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  Säljstöd/ Marknadsföring, Inköp/lager, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, Fakturering, Kundreskontra, Leverantörsreskontra

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, PC, IBM Stordator

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Verksamhetsutveckling allmänt, Business restructuring, Order- och leveransflöden, Programledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Begreppsmodellering, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Projektledning, Utbildning, Utredning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, LOU, Resurs i upphandlingsprocess, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, LEAN, PEJL, PENG, PM3, PROPS, Workflow management, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Operativ ledning, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Test, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Kommersiell projektledning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, Infrastruktur och logistik, Inköp, Innovationsledning, Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  AXE

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Fasta telesystem, Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Realtidssystem, Stordatorsystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  SOA, Affärssystem, e-handel, Elektronisk fakturering, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Verkstad och Automotive, Detaljhandel, Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Postorder/ e-handel, Skola och utbildningsväsende, Tillverkande Industri, Bank & Finans, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Grafisk designer, Interaktionsdesigner, Kvalitetsansvarig, Produktägare, programledare, Testare, Testledare, Upphandlare, Utvecklare/Programmerare, Enterprise Architecht, Förändringsledare, Lösningsarkitekt, Coach, Designer, Facilitator, Utbildningsledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lärare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Team-ledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska, Kampanjer, Pedagogik, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 1995 -

  Egen företagare / Konsult, Cedra IT-konsult AB

 • 1993 - 1995

  Mamma, Barnledig

 • 1990 - 1990

  Metodkonsult och försäljning, CAP Gemini

 • 1990 - 1993

  Marknadsansvarig / sälj, DataEra Konsult AB

 • 1986 - 1990

  Konsult, DataLogic AB

 • 1984 - 1986

  Systemerare/Programmerare, Televerket ADB-service

Utbildningar

 • 2004 - 04

  Certifierad Projektledare, Dataföreningen

 • 1982 - 84

  Systemvetenskap, Mitthögskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363