Dela

Lars Nilsson

 • Arkitekt
 • Systemutvecklare
 • Scrum Master

Översikt

Lars är en erfaren systemarkitekt med gedigen erfarenhet både som utvecklare och projektledare. Han har lång erfarenhet från ett flertal branscher god förmåga att förstå kun-dens problem. Som certifierad Scrum Master arbetar Lars gärna i agila team.

Egenskaper

Lars är tekniskt driven person som gärna antar nya utmaningar.

Konsultens CV

 • Aon Hewitt AB

  2014 -

  Lösningsarkitekt / Utvecklare

  Verktyg och tekniker: ASP.NET, C#, Visual Studio 2015, MS SQL
  Ramverk: MVC, ASP.NET, TDD
  Metodik: SCRUM

 • Jernhusen AB

  2013 - 14

  Utvecklare

  Lars var med och utvecklade en lösning bestående av ett nytt datalager med integration med flera befintliga system inom företaget. Genom detta datalager kan andra system födas med korrekt, uppdaterad information från t.ex ekonomisystemen. . Integrationspunkt med andra system är REST-services, FTP och traditionella SOAP-services.
  Ett annat projekt Lars deltog i var utvecklingen av ett system för att prisberäkna uthyrningen av spårområden och depåer. Systemet prisberäknar och framställer färdiga avtal.
  Verktyg och tekniker: .NET, C#, SubVersion, TeamCity för CI, Visual Studio 2012/2013.
  Ramverk: WCF, REST, WPF, .NET 4.5. BDD och TDD driven utveckling och design.
  Utvecklingsmetodik: Scrum.

 • Apposite Technology Partners PLC

  2012 -

  Lösningsarkitekt / Utvecklare

  Lars var med och utvecklade en REST service med ASP.Net Web API. Syftet var att kapsla in bakomliggande signeringtjänst och skapa en integrationspunkt mellan Microsoft Dynamics CRM. och Docusigns signeringssystem.
  Tjänsten driftas och exponeras via Appositech Technologies Plc Microsofts Azure plattform.

  Verktyg och tekniker: Azure, C#, REST, Web API, EntityFramework 6.0, JavaScript, HTML, CSS, NUnit, Sql server 2008/2012, Visual Studio 2013, .Net 4.5, TDD, Scrum, DevExpress, Subversion, StyleCop, PostSharp för AOP. ReSharper. Log4Net.

 • Länsförsäkringar AB

  2011 - 12

  Utvecklare

  Lars deltog i ett team utvecklare med fokus på att förbättra prestandan och införa önskade förändringar i ett befintligt system för samlingsförsäkringar. Systemet använder bl.a. Windows Presentation Foundation (WPF) och Windows Communication Foundation (WCF). Projektets första leverans höjde prestandan betydligt.

  Verktyg och tekniker: VB.NET, TFS för enhetstestning och versionskontroll, Visual Studio 2010. Ramverk: WCF, WPF, .NET 4.0. BDD och TDD driven utveckling och design.
  Utvecklingsmetodik: Scrum.

 • Länsförsäkringar AB

  2007 - 09

  Utvecklare

  Lars deltog här som utvecklar i ett projekt som levererade systemförändringar i befintligt försäk-ringssystem. Under denna period infördes en mängd nya funktioner med kopplingar till flera andra system.

  Verktyg och tekniker: VB.NET, Javascript, XML/XSD, TFS för enhetstestning och versionskontroll, Visual Studio 2010. Ramverk: .NET 4.0. BDD och TDD driven utveckling och design.
  Utvecklingsmetodik: Scrum.

 • Schenker BTL

  2006 -

  Systemutvecklare

  Systemet för hantering och beräkning av premielöner har genom åren anpassats i samband med nya löneberäkningar. Lars har löpande infört förändringar och bistått med användarstöd.

  Verktyg och tekniker: VB.Net, C#, TFS, Visual Studio 2010/2012/2013
  Utvecklingsmetodik: Scrum.

 • Länsförsäkringar AB

  2005 - 06

  Teknisk CM

  Med rollen som configuration manager deltog Lars i ett stort projekt för utveckling av nytt för-säkringssystem. Projektet hade kommit en bra bit när man insåg att rutinerna kring källkods-hantering och bygg- och lyftprocessen inte fungerande så väl som man önskade. Uppgiften gick först ut på att ta fram och etablera fungerande processer för bygg och lyft.
  Lars var med och införde nya rutiner som ledde till kortare leveranstider och smidigare proces-ser.

  Verktyg och tekniker: VB6, Javascript, XML/XSD, Visual Source Safe,
  Ramverk: TDD driven utveckling och design.
  Utvecklingsmetodik: Rational Unified Process.

 • Select Health / Korpen

  2004 - 05

  Projektledare / Utvecklare

  Lars var här med och vidareutvecklade ett system han var med att ta fram i tidigare projekt. Fokus denna gång var att höja prestandan för att hantera ett ständigt ökande antal använ-dare. Nya funktioner för att möjliggöra automatiserad orderhantering.

  Verktyg och tekniker: C#, HTML, Javascript, T-SQL
  Miljö: Windows 2000, IIS

 • Pengar i Sverige AB

  2003 - 04

  Projektledare / Systemarkitekt

  För att hantering det löpande arbetet med värdeförsändelser ledde Lars utvecklingen av ett helt nytt system. Systemet registrerar händelseinformation och kommunicerar med väktarnas som även har en skrivare för kvittenser. Systemet har kopplingar till flera externa system samt en större databas i AS400-miljö. Särskild mjukvara utvecklades för handdatorerna som försågs med portabla skrivare.
  Systemet rullades framgångsrikt ut och användes i fält av väktare vid värdetransporterna. Lars ledde utrullningsprocessen och utbildade användare.

  Verktyg och tekniker: C#, VB.NET, HTML, Javascript, SQL, C
  Miljö: Windows 2000, IIS, MS SQL Server, DB2(AS400)

 • Pengar i Sverige AB

  2001 - 01

  Utredare

  Förstudie och utredning inför utveckling av ett nytt system för hantering av värdeförsändelser. Företaget hade i detta läge ett enkelt system som togs fram tidigare för att lösa de akuta be-hoven och ville få utrett hur ett nytt heltäckande system skulle kunna se ut. Lars genomförde utredningsarbetet genom verksamhetsstudier och djupintervjuer med användare.

 • Select Health / Steg

  2001 - 02

  Lösningsarkitekt

  Utveckling av web-baserat tävlingssystem där människor aktiveras fysiskt genom att delta i olika stegtävlingar. De tävlande sköter sin registrering via webben eller tonvalstelefon. Lö-pande resultatredovisning samt omfattande administrativ funktionalitet. Lars roll i detta projekt var att leda utvecklingsteamet.

  Verktyg och tekniker: C#, HTML, Javascript, T-SQL
  Miljö: Windows 2000, IIS, MS SQL Server

 • Pengar i Sverige AB

  2000 - 00

  Utvecklare

  Lars utvecklade under extremt kort tid ett system som täckte de basala behoven verksamheten hade för att få bort ett antal tidskrävande manuella rutiner. Behovet uppstod då man i verk-samheten insåg att befintliga rutiner inte höll måttet. Resultatet blev ett skräddarsytt system som användarna hade väldigt lätt att ta till sig.

  Verktyg och tekniker: Delphi
  Miljö: Windows NT

 • Scandinavian MotorCenter AB

  2000 - 00

  Utvecklare

  Lars var med i vidareutveckling av befintligt system. Systemet hanterar logistiken kring bilimport där man kan följa ett fordon från det att det lämnar fabrik i Europa/USA och kan planera både åtgång av material och tid tills det att fordonet är klart för den svenska marknaden. Sy-stemet stödjer planeringsarbetet, men även uppföljning i realtid av arbete som utförs i anlägg-ningen.

  Verktyg och tekniker: Oracle Forms, PL-SQL
  Miljö: Windows NT, Oracle, Citrix

 • Schenker BTL

  1999 - 99

  Lösningsarkitekt / Utvecklare

  Systemet som Lars utvecklade hanterar beräkning av premielöner för chaufförerna. Processen startar med tolkning av inskannade dagrapporter.
  Efter beräkningar som tar fram arbetad tid och premiegrundande uppgifter som t ex olika for-mer av ackord och kompetens- samt miljöfaktorer skickas informationen visare till lönesystemet Svensk Lön.

  Verktyg och tekniker: VB
  Miljö: Windows NT

 • SEB

  1999 - 00

  Projektledare / utvecklare

  Lars ledde och deltog som utvecklare i projektet som utvecklade ett koncerngemensamt adressregistersystem för att kunna hantera utskick centralt. Systemet byggdes som ett prenume-rationsregister där samtliga publikationer registrerades varefter prenumerationer skapades kopplat till personer, företag och organisationer.
  Genom systemet förbättrades processen för hantering av adressinformation och att snabbt kunna distribuera rätt information till rätt mottagare.

  Verktyg och tekniker: Delphi, PL/SQL
  Miljö: Windows NT, Oracle

 • Swedbank

  1999 - 99

  Utvecklare

  Lars utvecklade ett system för att hantera utskick av börsrelaterade nyhetsbrev. Flera distribut-ionsmöjligheter infördes med bl. a. ”massfax” för att garantera att alla mottagare fick informat-ionen samtidigt.

  Verktyg och tekniker: VB
  Miljö: Windows NT

 • Kungliga Tekniska Högskolan

  1998 - 98

  Utredare

  Utredningen Lars genomförde gällde förutsättningarna för ett gemensamt informationssystem där personuppgifter endast underhålls på ett ställe. Utredningen låg till underlag vid upphand-ling av nytt hänvisningssystem för telefonväxeln och lade grunden till en ”infoväxel” där samt-liga funktioner och institutioner kan utbyta information.

 • Schenker BTL

  1998 - 99

  Utvecklare

  För att ge säljarna ett bra och enkelt system att arbeta med tog Lars fram detta system. Det att nödvändiga uppgifter registrerats snabbt producerade korrekta offerter. Systemet gjordes med säljarna i fokus och resultatet blev ett mycket lättanvänt och flexibelt system som säljarna kunde använda både ute i fält och inne på kontoret.

  Verktyg och tekniker: VB, VBA
  Miljö: Windows NT

 • Föreningssparbanken

  1998 - 98

  Lösningsarkitekt / Utvecklare

  Lars utvecklade ett system för hantering av ankommande och avgående värdepost. Alla för-sändelser registreras och görs sökbara i samband med att kvittenser skrivs ut. Underlag för in-terndebitering skapas direkt i systemet.
  I efterhand har Lars genomfört konvertering av systemet till Microsoft .Net miljö.

  Verktyg och tekniker: VB, .Net
  Miljö: Windows NT, Windows Server

 • Vattenfall

  1997 - 98

  Lösningsarkitekt / Utvecklare

  Lars utvecklade ett system för att hantera företagets informationsutskick. Systemet byggdes som ett prenumerationssystem där intressenter registrerades och därefter kund prenumerera på olika typer av utskick.

  Verktyg och tekniker: VBA, Access
  Miljö: Windows NT

 • Föreningssparbanken

  1996 - 96

  Projektledare / Utvecklare

  Ett koncerngemensamt system för hantering av utskick som Lars tog fram. Arbetet bestod i att leda en arbetsgrupp med representanter från de olika bolagen inom koncernen med uppgift att hitta ett arbetssätt som kunde fungera för alla. Resultatet blev ett centralt system för samt-liga utskick.

  Verktyg och tekniker: Delphi
  Miljö: Windows 95/98

 • Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation

  1995 - 95

  Utvecklare

  Lars utvecklade ett system som snabbt kan ta fram underlag för och beräkna olika typer av statistik baserat på lönehistorik. Systemet används för att inför, och under, förhandlingar snabbt få fram relevanta uppgifter.

  Verktyg och tekniker: VB
  Miljö: Windows 95/98

 • Posten

  1988 - 93

  Utvecklare

  I detta projekt var Lars med och datoriserade brevbäringen.
  Posten hade vid denna tidpunkt inget datorstöd ute på brevbärarkontoren och systemet hjälpte till med tidningsadressering, eftersändning och ruttplanering. Detta böev det centrala hjälpmedlet för brevbäringen och installerade på i stort sett samtliga utdelningskontor.
  En stor utbildningsinsats genomfördes under projektets införande och Lars var med och utbil-dade Postens personal i hela landet.

  Verktyg och tekniker: Pascal, C++, Databas
  Miljö: MS-DOS

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2000, Windows 95, Windows 98, VmWare ESXi, .NET Server, MS Internet Information Server, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  DB/2, FileMakerPro, Oracle, MS Access, MS SQL-server, Paradox

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, Borland IDE, MS Exchange, Sharepoint, TeamCity, Adobe Dreamweaver, MS Office, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Subversion, Team Foundation Server, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  HTML5, Jquery, MVC, Office VBA, Pascal, Visual Basic, ASP, ASP.NET, C#, Delphi, HTML, Javascript, MS .NET, Object PAL, PL/SQL, SQL, Webservices, Visual Basic .NET, XML, XSD

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Utbildning

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  PEJL, RUP/UP, Continuous Integration, KANBAN, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Drift, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Användarsupport

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Systemtyper allmänt

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, SOA, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Transport/Spedition/Flyg, Försäkring

 • - Roller

  Utbildningsledare, Driftstekniker, Testare, Arkitekt, Databasadministratör, Huvudprojektledare, Lärare, Service Designer, Team-ledare, Teknikstöd, Teknisk projektledare, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Lösningsarkitekt, Systemingenjör, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363