Dela

Ola Hällvall

 • Systemdesign
 • Systemutvecklare

Översikt

Ola har lång erfarenhet inom system- och programutveckling. Han har arbetat inom samtliga projektfaser och trivs allra bäst i design och implementation.

Egenskaper

Ola har över 15-års erfarenhet av verksamhetsnära systemutveckling, arkitektur- och designarbete. Tack vare stark drivkraft, självständighet och god samarbetsförmåga är Ola mycket uppskattat bland kunder och kollegor.

Konsultens CV

 • Kriminalvården

  2017 -

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Kriminalvårdens IT-enhet får i uppdrag att utveckla ett nytt IT-stöd åt Nationella Transportenheten vilka har i uppdrag att hantera transporter av klienter inom rättskedjan men även stödja andra myndigheter med persontransporter. Det nya IT-stödet ska stödja externa beställare av transporter över SGSI och VPN-koppling där Polisen och Migrationsverket är beställare idag men även interna beställare inom Kriminalvården. Första produkten att släppas inom TPS är en beställningsportal. Olas uppgift var att agera systemarkitekt inom det löpande sprint-arbetet och hantera den löpande designen kring funktionella och icke-funktionella krav. Vidare hade Ola ansvaret att dokumentera valda designmönster och tekniska val i en SAD (Software Architecture Document).
  Utöver detta har Ola ingått som en medlem i Arkitekturforum, en EA-funktion som hanterar lösningsarkitektur för Kriminalvårdens transportnära IT-stöd.
  Teknik: UML (Visio), Angular, REST API, Microservice, RabbitMQ, ADFS/OAuth2
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Kriminalvården

  2016 - 17

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Ola har fått en ny roll i Team Svart som Ledare för Systemutvecklargruppen. Team Svarts uppdrag är att stödja övriga team på IT-enheten med övergripande arkitektur- och designarbete. I Olas roll ingår det att; värna om att systemutvecklaren ska ha ett så bra stöd som möjligt, rätt kunskap och information för att utföra ett så effektivt arbete som möjligt i vardagen.
  För att uppnå detta baseras arbetet på Lean och Agile där ständiga förbättringar är främsta drivkraften.

 • Kriminalvården

  2016 - 16

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Konvertering av Java-klient till WPF-klient.
  Inom Kriminalvården fanns en befintlig applikation för att överföra förundersökningsmaterial från en dator till en läsplatta som var utvecklad i Java (Swing GUI Toolkit). Kriminalvården hade som målsättning att ersätta den Java-baserade klienten till en C#-baserad klient.
  Olas uppgift var att analysera Java-lösningen, både ur att användarkravperspektiv och tekniskt perspektiv, samt ta fram en ny design och implementation för .NET Framework.
  Teknik: C# (Visual Studio 2015, ReSharper, TFS), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Portable Device, Java (Eclipse).
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Kriminalvården

  2016 - 16

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Kriminalvårdens system för verkställighetsplanering utökas med ToDo-funktionalitet. Olas roll är att agera systemariktekt och utveckare i det löpande sprint-arbetet för teamet.
  Teknik: C# (Visual Studio 2015, TFS), WPF, MS SQL Server 2014.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2016 - 16

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Siemens interna webbportal för livslängdsberäkningar, kallad STARGate, utökas med mera funktionalitet. Olas roll är att agera systemariktekt i det löpande sprint-arbetet.
  Teknik: C# (Visual Studio 2015, ReSharper, TFS), ASP.NET MVC, MS SQL Server 2014.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2015 - 16

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Behörighetssystem med AD integration.
  Siemens interna webbportal för livslängdsberäkningar, kallad STARGate, hade ett behov av en autentisering- och auktoriseringslösning av inloggade användare.
  Olas uppgift var att agera systemarkitekt och utveckla en lösning baserad på ASP.NET Membership Provider samt anpassningar till Siemens AD-struktur.
  Teknik: C# (Visual Studio 2013, ReSharper, TFS), ASP.NET MVC, MS SQL Server 2014.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2015 - 15

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Konvertering av Java-klient till ASP.NET MVC.
  Inom Siemens Industrial Turbomachinery fanns en befintlig applikation för att beställa och analysera livslängdsberäkningar i som var utvecklad i Java (Google Web Toolkit).
  Olas uppgift var att analysera Java-lösningen, både ur att användarkravperspektiv och tekniskt perspektiv, samt ta fram en ny design och implementation för .NET Framework.
  Ett viktigt icke-funktionellt krav på lösningen var modularisering. Med hjälp av designmönstret microservice realserades till stor del detta krav. Implementationen baserades på WebAPI, Nancy och REST-anrop (JSON). Både synkrona och ansynkrona anrop hanterades inom samma design.
  Teknik: C# (Visual Studio 2013, ReSharper, TFS), ASP.NET MVC, WebAPI, REST, JSON, MS SQL Server 2014, Java (Eclipse), GWT (Google Web Toolkit), Hibernate, Entity Framework.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2014 - 15

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Inom livslängdsberäkningar för gasturbiner är väderdata avgörande.
  Lufttryck, temperatur och luftfuktighet påverkar hur komponenter i en gasturbin slits.
  I detta uppdrag har Olas uppgift varit ansvarig arkitekt avseende analys av kraven kring väderdata samt designa en lösning utifrån kraven. Implementationen resulterade i en fristående komponent som kommunicerar externt via REST-tjänster och JSON.
  Som väderleverantör användes wunderground.com.
  Teknik: C# (Visual Studio 2013, ReSharper, TFS), ASP.NET MVC, Entity Framework, MATH.NET, MS SQL Server 2012.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2014 - 14

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  STARGate - intern webbportal för livslängdsrelaterade beräkningar.
  Utveckling av en intern webbportalen för att publicera applikationer inom SAMS (Siemens Advance Maintenance Service) området. Ola har arbetat med design och implementering av webbportalen STARGate. STARGate tillhandahåller ett antal moduler för att möte användarnas krav på funktionalitet och interaktion. Parallellt med detta har Ola agerat systemarkitekt och tillsammans med resten av teamet arbetat fram en design och implementation för exekvering av asynkrona workflows. Dessa workflows är implementerade med hjälp av MSBuild-script och Custom Tasks. Teknik: C# (Visual Studio 2013 + ReSharper), ASP.NET MVC, Entity Framework, REST-anrop, MSBuild och MS SQL Server 2012.

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2014 - 14

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Inom Siemens Industrial Turbomachinery används SAP för att hantera gastubinens ingående komponenter. Inom SAMS (Siemens Advance Maintenance Service) projektet fanns ett behov av att exportera ut komponentdata till en separat databas kallad SITelligence. Drivkraften bakom detta beslut var att utöka mängd attribut på komponentdata på ett sätt som skulle bryta mot SAP datastruktur för komponentdata. Det var enklare att exportera data till en ny datamodell som bättre hanterade den kravbild som fanns kring komponentdata i SAMS-projektet än att ändra i SAP.
  Ola designade och utvecklade integrationer för att hantera export ur SAP in till SITelligence databasen. Utöver detta utvecklade Ola användargränssnitt i MS Visual Studio LightSwitch mot SITelligence databasen.
  Teknik: C#, Visual Studio LightSwitch, Rhino ETL och MS SQL Server 2008.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2013 - 14

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Gemensam produktionsplattform.
  Ett behov av en gemensam produktionsplattform växer fram. Det främsta målet med produktionsplattformen är att få tillgång till gemensamma funktioner och tjänster för skapandet av beslutunderlag till verksamheten. Den första produkten som hanteras av denna plattform är Term Warranty (TW). TW är en försäkringsprodukt som Siemens erbjuder sina gasturbinskunder. Försäkringen är till för att täcka oförutsägbara materialkostnader mellan planerade serviceintervall.
  Ola var ansvarig för att ta fram en HLD (High Level Design dokument) där lösningar presenteras på de arkitekturdrivande kraven som produktionsplattformen var tvungen att hantera.
  Exempel på arkitekturdrivande krav:
  - Beräkningsagenter installerade på olika OS-instanser i nätverket delar på en gemensam jobbkö
  - Driftsättning ska till största möjliga mån kunna genomföras med hjälp av kommando xcopy
  - Filläsning och filskrivning ska göras med hjälp av strömmar där det finns risk för stora datamängder.
  Teknik: MSBuild, C#, WCF, Nancy, REST-tjänster, Entity Framework – Code First, MSSQL 2008, LINQ, Quartz.net och Math.NET.

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2013 - 13

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Term Warranty är en försäkringsprodukt som Siemens erbjuder sina gasturbinskunder. Försäkringen är till för att täcka oförutsägbara materialkostnader mellan planerade serviceintervall. Term Warranty utvecklades först för Java plattformen. Halvvägs in i projektet beslutades det i styrgruppen att Term Warranty ska konveteras till C#. Första etappen i konvetering var att konvertera back office-delen av Term Warranty. Viktiga ingångskrav till konveteringen var; bibehålla gränssnitten i REST-tjänsterna och xml-filerna. Webb applikationen är utvecklad med hjälp av Google GWT planeras att konveteras vid ett senare tillfälle. Teknik: C# (Visual Studio 2012 + ReSharper), Nancy, SoapUI, XMLPad, Java (Eclipse)och MS SQL Server 2008.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Siemens Industrial Turbomachinery

  2012 - 13

  Systemarkitekt och systemutvecklare

  Term Warranty är en försäkringsprodukt som Siemens erbjuder sina gasturbinskunder. Försäkringen är till för att täcka oförutsägbara kostnader mellan planerade serviceintervall. Ola ingick i teamet som implementerade de bakomliggande matematiska modeller och IT-stöd för denna försäkringsprodukt. Teamet var genuint tvärfunktionellt och bestod av fyra personer med alla olika profiler men med en gemensam förståelse för systemutveckling. Olas ansvar var att skapa HLD (High Level Design dokument) av dessa modeller och utifrån funktionella och icke-funktionella krav skapa en implementation. Viktiga icke-funktionella krav på IT-stödet var en modulbaserad design och en genomarbetad objektmodell. Teknik: Java (Eclipse), GWT (Google Web Toolkit) , XML, SoapUI, REST-tjänster, Hibernate och PostgreSQL.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Fujitsu Sweden

  2012 - 12

  Systemarkitekt

  Ola har varit ansvarig för design och utveckling av integrationen mellan Fujitsu Sweden och TravelpoolEurope (TPE). TPE är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av dess medlemmar. TPE erbjuder ett komplett systemstöd för hantering av utgifter så som reseräkning, utlägg med mera för medlemsföretagens anställda.
  Uppgifter som förs över från Fujitsu till TPE är bland annat; anställda, projektstrukturer med tillhörande kostnadsställe, atteststruktur. Ola har ansvarat för att ta fram en HLD (High Level Design document) där lösningar presenteras på de arkitekturdrivande kraven som projektet måste hantera. Designen bakom de föreslagna lösningarna bygger tjänsteorientering med hjälp av SOAP-tjänster. Teknik: BizTalk 2009, C#, WCF, Entity Framework – Code First, MSSQL 2008, LINQ.
  Utvecklingsmetodik: Scrum

 • Kriminalvården

  2011 - 11

  Systemarkitekt

  Ola har varit ansvarig arkitekt ifrån Kriminalvården avseende deras kommunikation med andra myndigheter inom Rättsväsendets Informationsförsörjning (RIF). Ola har tillsammans med IT- och informationsarkitekt tagit fram en övergripande design och implementation över hur det interna IT-stödet ska kommunicera med andra myndigheter inom RIF. Internt används BizTalk för att ta emot anrop från Kriminalvårdens interna SHS-nod. I RIF ingår även RPS, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Brottsförebyggande rådet. Informationsutbytet i brottmålskedjan hanteras idag till stor del manuellt. Arbetet i RIF syftar till att skapa ett elektroniskt informationsflöde genom rättskedjan. För att möjliggöra detta ingår en gemensam säkerhets- och kommunikationslösningsplattform som baserar sig på SGSI och SHS.
  Teknik: BizTalk 2009, WCF, LINQ, SHS (iipax), Java (NetBean) och C#

 • Kriminalvården

  2010 - 12

  Systemarkitekt

  Ola har varit ansvarig systemarkitekt i ett av Kriminalvårdens större IT-projekt Verkställighetsplanering (VSP). Projektet har drivits under 2011-2012 och inneburit att IT-stödet har gjorts om. VSP är en verksamhetskritisk funktion där Kriminalvården dokumenterar, planerar och följer upp en klients vistelse på häkte, anstalt och frivård. Ola har ansvarat för att ta fram en SAD (Software Architecture Document) där lösningar presenteras på de arkitekturdrivande kraven som projektet måste hantera. Designen bakom de föreslagna lösningarna bygger på idéerna i Domain-Design Design (DDD) konceptet, asynkrona tjänster och designprinciper för tjänsteorientering.
  Teknik: BizTalk 2009, VB.NET, WCF, WPF, MS SQL 2008, NHibernate, LINQ
  Utvecklingsmetodik: RUP med inslag av agila principer

 • Kriminalvården

  2008 - 09

  Systemarkitekt

  Ola har varit ansvarig systemarkitekt för Kriminalvårdens satsning på en tjänsteorienterad plattform för systemet Kriminalvårdsregistret (KVR). Målsättningen med uppdraget var att ta fram en design för hur KVR:s delsystem ska kommunicera med varandra och med externa system. Exempelvis SHS, Agresso och PMO.
  Uppdraget resulterade i designmönster för hantering av synkron och asynkron (Event Driven Architecture) kommunikation baserat på BizTalk 2009 och Windows Communication Foundation (WCF).
  Teknik: BizTalk 2009, VB.NET, WCF, MS SQL 2008, NHibernate, LINQ

 • Kriminalvården

  2006 - 08

  Systemarkitekt

  Olas uppdrag har delvis varit att ta fram en övergripande design för hur systemet KVR ska delas upp i delsystem. Designen byggde på grundprinciperna för serviceorienterad arkitektur. KVR är ett av Kriminalvårdens mest verksamhetskritiska IT-system.

  Ola har även ansvarat för att ta fram kommunikationsprinciper för hur delsystemen skulle kommunicera med varandra via WCF (Windows Communication Foundation) med hjälp av Request och Response meddelanden.

  I samband med utveckling av de nya delsystemen började Kriminalvården intressera sig för Domain-Design Design (DDD) och Test-Driven Development (TDD). Ola har ansvarat för att utbilda och stötta projekten med kompetens och designförslag på tekniska utmaningar.
  Satsningen på DDD och TDD har varit så framgångsrikt att idag bygger Kriminalvården enbart nya delsystem i KVR som bygger på dessa principer.
  Teknik: VB.NET, NHibernate, MS SQL 2000

 • Kriminalvården

  2004 - 06

  Systemarkitekt

  Olas uppdrag bestod i att som ansvarig systemarkitekt ta fram arkitekturen för ett nytt IT-system till Frivården. Med stöd av RUP utvecklades det nya IT-stöd i VB.NET. Det blev Kriminalvårdens första .NET baserade IT-system. Ola ansvarade för ”elaboration-fasen” vilket innebar att identifiera arkitekturdrivande krav och tillsammans med utvecklarna i projektgruppen ta fram lösningsförslag på dessa. Uppdraget resulterade i att Frivården fick ett modernt och verksamhetnära IT-stöd.
  Teknik: VB.NET, SQL Server 7.0, COM+
  Utvecklingsmetodik: RUP

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  Postgresql, MS SQL-server

 • - Utvecklingsspråk

  Java, C#

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP, Scrum

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Objektorienterade system

 • - Utbildning

  Fil.mag

 • - Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2004 - 2010

  IT-arktiekt, Kriminalvården

 • 1999 - 2004

  Systemarkitekt, Esenta AB / Frontosa AB

 • 1998 - 1999

  Systemanalytiker, Statoil AB

 • 1997 - 1998

  Systemutvecklare, Softronic

Utbildningar

 • 2011 - 11

  Certified Professional Architect - MS Platform, Norrköping

 • 2010 - 10

  Developing Integration Solutions using MS BizTalk, Norrköping

 • 2010 - 10

  Architect:s Traning Program, Stockholm

 • 2009 - 09

  Windows Communication Foundation, Stockholm

 • 2008 - 08

  Developing LINQ Applications, Stockholm

 • 2007 - 07

  Sundblad och Sundblad Certifierad Microsoft .NET-a, Uppsala

 • 1993 - 97

  Filosofie magister - Systemvetenskap, Mitthögskolan, Östersund

 • 1986 - 88

  Drift- och underhållsteknisk linje, Berzeliusskolan, Linköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757