Dela

Stefan Knutsson

 • Förändringsledning
 • Ledarutveckling
 • Lean ledarskap
 • Lean verksamhetsutveckling
 • Workshopledare, Föreläsare, Utbildare

Översikt

Stefan har arbetat med att utveckla produkter och verksamheter i över 30 års tid. Reflektioner kring det egna ledarskapet ledde till det stora intresset för ledarutveckling som bedrivs bland annat i programmet Insiktsfullt Ledarskap, www.insiktsfulltledarskap.se.
Stefan arbetar gärna med förändringsledning, Lean ledarskap och medarbetarskap. Han är certifierad i Prosci’s Change Management metodik och certifierad Scrum Master.
Under 10 år som fabrikschef på Gambro genomfördes en Lean-resa från scratch. Förnyelse skapades med LEAN-filosofi som ledstjärna och han är väl insatt i de principer, verktyg och arbetssätt som skapar framgång.

Egenskaper

Stefan ser verksamheter från ett helikopterperspektiv men tycker samtidigt att arbetet med grupper och människor är väldigt stimulerande. Förbättringsarbete och förnyelse sitter i ryggmärgen och för att få bästa effekt ska så många som möjligt engageras i arbetet.
Stefan gillar utmaningar i gränslandet mellan människa och teknik.
Stefan är analytisk, kreativ och engagerad vilket tillsammans med ett välutvecklat lyssnande öra skapar en bra grogrund för förbättringsverksamhet. Han har en positiv livssyn och ser därför möjligheter överallt.

Konsultens CV

 • MedicPen AB

  2016 -

  Styrelsemedlem

  MedicPen utvecklar och säljer produkter för att underlätta och säkerställa läkemedelsdosering. Stefan bidrar med sin erfarenhet från medical device industrin.

 • Linåkerskolan

  2015 - 16

  Ledarskapskonsult

  Arbetar med Arbetslagsledarteamet inklusive rektor och vice rektor. Målbilden är att lagledargruppen blir ett team och fungerar som ett ledarforum med ett gemensamt förhållningssätt och där arbetsuppgifterna är klara och tydliga. Som en stor del ingår att utveckla det individuella ledarskapet för att kunna leda grupp.
  Uppdraget genomförs tillsammans med kvadratkonsulten Stellan Nordahl och skolutvecklare Annhild Månsson från Gimle Utbildning AB.

 • IKEA IT

  2014 - 15

  Projektledare, facilitator, förändringsledare

  Förbättring av process för Application Recovery. Detta innebär att IT-tjänster analyseras med avseende på störningar för att minimera ner-tiden vid avbrott. Projektleder, faciliterar möten och stödjer 43 team som ansvarar för de mest affärskritiska IT-tjänsterna vid införande och genomförande av den nya processen. I detta uppdrag ingick också att identifiera nyckelfaktorer för att säkra fortsatt efterlevnad av Application Recovery processen.

 • Nexpack AB

  2014 - 14

  Workshopledare, chefsstöd

  Introducera nya sätt att arbeta så att alla medarbetare involveras i skapandet av en bättre arbetsplats och ett konkurrenskraftigare företag. Ett agilt arbetssätt med inslag av LEAN har valts för att skapa en ny målbild över var Nexpack vill vara i framtiden och vad resan dit innehåller. Det innefattar bland annat trivsel på arbetsplatsen, motivation och engagemang, kvalitet, kunderbjudande och kundnöjdhet.

 • IKEA IT

  2013 - 14

  Projektledare, facilitator, förändringsledare

  Framtagande av en ny process för Application Recovery. Detta innebär att IT-tjänster analyseras med avseende på störningar för att minimera ner-tiden vid avbrott. Projektleder, faciliterar möten och stödjer 22 team som ansvarar för de mest affärskritiska IT-tjänsterna vid införande av den nya processen. I denna process utvecklar vi nya ramverk för analys, dokumentation, test och validering av Recovery Scenarios.

 • Ledarlyftet

  2013 - 16

  Inspiratör och ledarskapskonsult

  Inspirationsföreläsare på Ledarlyftet.nu med bland annat föreläsningsturnén "Ny kraft i skolan".
  I skolan vill vi bidra till att våra barn utvecklas till sina bästa jag, att de är aktiva och medvetna skapare av sin framtid. Då behövs kunskaper, kompetenser och en utvecklad social förmåga. Hur åstadkommer vi det på bästa sätt – idag, i elevernas samtid? Hur organiserar vi för ett sådant lärande och hur syns verksamheten utåt?
  Vi arbetar med begrepp som stolthet och medskapande – ett medskapande som innebär att var och en, oavsett funktion och ålder, kan finna sitt mästerskap.
  Se mer på www.ledarlyftet.nu

 • KYH

  2013 - 13

  Kursansvarig utbildare i projektkunskap

  3 veckors utbildning i projektkunskap för studerande på programmet ”Energispecialist inriktning byggnader”. Utbildningen innefattar bland annat projektplanering, rapporter, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete samt olika projektmodeller.

 • Creative Lund

  2013 - 15

  Styrelsemedlem

  Styrelsemedlem.

 • Humfryskolan

  2013 - 13

  Workshopledare, Förändringsinspiratör

  Skolgrupp bestående av 5 skolor. Lean ledarskap i skolan. Leanutbildning och metodstöd för att ständiga förbättringar ska bli en naturlig del av ledningsgruppens arbetssätt. Utveckling av ledningsgruppens arbetssätt och agenda. Workshopledning, metodstöd och coachning.

 • Privat skola

  2013 - 13

  Seminarieledare

  Ledarskapet i en lean och agil verksamhet. Vad karakteriserar en verksamhet som är agil och lean? Vad kan skolan lära av andra verksamheter som arbetar enligt agila och lean principer? En enkel metod för ständiga förbättringar presenteras i workshopform vilket innebär att man är igång med arbetet direkt. Olika metoder och tekniker som underlättar arbetet presenteras, t.ex. problemlösningsverktyg och visualiseringsverktyg.

 • Insiktsfullt Ledarskap

  2012 -

  Programansvarig utbildare

  Ledarskap är för oss i grund och botten självinsikt. Ett insiktsfullt ledarskap entusiasmerar, levandegör och bryr sig. Våra två ledarskapsprogram IL-Ledarskap och IL-innovation lyfter fram människan och människovärdet och fokuserar mycket på självinsikt/självledarskap. Värdegrund, fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val är frågor som vi hela tiden utgår från. Samtidigt lägger vi också stor vikt på entusiasm, motivation och engagemang. Vi vill skapa förutsättningar för individer och organisationer att växa, lyfta och utveckla.
  Ledarskapsprogrammen genomförs löpande, läs mer på: www.insiktsfulltledarskap.se för aktuella datum

 • BNI

  2012 - 12

  Workshopledare Strategisk utveckling

  Genomför workshops med en grupp på 25 personer. Resultat: Uppdaterad vision, ny strategisk plan, handlingsplaner uppdaterade.

 • BNI

  2012 - 13

  Teamledning för affärsmöten

  Leder affärsmöte med 30 - 50 personer. 1 gång per vecka i 6 månader. Utvecklar agendan och möteseffektiviteten tillsammans med medlemmarna.

 • Vittraskolan Helsingborg

  2012 - 12

  Workshopledare, Utbildare

  Ledarskapsutveckling och Ständiga Förbättringar inom skolan. Ledarskapets roll i arbetet med ständiga förbättringar. En enkel metod introduceras i workshopform som innebär att man är igång med arbetet direkt.

 • Metpro AB

  2012 - 12

  VD interim, Medicinsk Teknik

  Tog över ett utvecklingsbolag i behov av förändring på flera fronter. Fokusering, minskning av kostnader och projektportföljen. Utvecklingsprojekten hade stött på problem då produkterna inte skulle komma att uppfylla ursprungskraven. Då framtiden för företaget var oviss så krävdes ett arbetssätt som inte riskerade att medarbetarnas engagemang försvann.
  Stefan valde öppenhet, delaktighet, engagemang och kreativitet som ledord för det fortsatta arbetet. En översyn av projektportföljen ledde till en genomgripande förändring av ett av projekten. Ett nytt produktkoncept med en tidsplan och budget som inte hade överstigit tidigare projekts presenterades för styrelsen. Kontakt med kontraktstillverkande bolag för att uppnå samarbetsavtal, investering eller uppköp. Delar av ägarna valde att inte investera vidare vilket medförde att bolaget fick stängas ner på ett kontrollerat sätt. Paketerade tillgångarna i bolaget för god tillgänglighet vid framtida försäljning. Nerläggning av verksamhet i Ronneby.

 • Globalt industriföretag

  2011 - 11

  Workshopledare/Facilitator

  Genomförde 5 workshops med syfte att färdigställa en roadmap och den initiala projektplanen för en genomgripande förbättring av flödena inom produktionen.

 • Creative Lund

  2011 - 12

  Styrelsemedlem

  Styrelsemedlem med inrikting på strategiska frågor.

 • Globalt industriföretag

  2011 - 11

  Workshopledare

  Genomförde 5 workshops med syfte att skapa en ny bild av ett framtida önskat läge för produktionen baserat på Lean manufacturing.

 • BNI

  2011 - 11

  Teamledare för affärsmöte

  Leder affärsmöte med 15 - 30 personer. 1 gång per vecka i 6 månader. Utvecklar agendan och möteseffektiviteten tillsammans med medlemmarna.

 • Seminarier i Kreativitetsboost

  2011 -

  Seminarieledare / Workshopledare

  Genomför halvdagsseminarier om Kreativitetsboost i organisationen. Utveckla nyfikenheten och innovationslusten i organisationen. Vad gör oss kreativa och vad krävs av en organisation för att fånga upp idéer och engagemang?

 • Seminarier i Hållbart Ledarskap

  2011 -

  Föreläsare / Utbildare

  Genomför halvdagsseminarier om Hållbart ledarskap. Kännetecknen för en hållbar organisation är en stabil värdegrund, ett kundfokuserat arbetssätt och ett ledarskap som skapar en kultur av förändringsvilja och glädje.

 • PheroNet AB

  2011 - 11

  Affärscoach

  Affärscoach för VD vid uppstartsbolag inom Lantbruksuniversitetets i Alnarps innovations inkubator. Uppdraget gällde huvudsakligen produktionsstrategiska frågor.

 • Adeptus AB

  2009 - 11

  Mentor för produktionschef

  Mentor för produktionschefen på den största enheten inom ett globalt och världsledande företag.

 • Eget företag

  2008 - 09

  Entreprenör

  Undersökte möjligheterna att starta produktion av småskaliga vertikala vindkraftverk för hushållsbruk. Avslutade till sist aktiviteten eftersom det fanns svårigheter att koppla in sig på elnätet för att leverera överskottsel.

 • Gambro

  2007 - 08

  Miljö- och arbetmiljöchef

  + Genomförde en gapanalys med åtföljande förslag på handlingsplan.
  + Verksamheten styrdes upp genom att alla avdelningar fick klara och tydliga mål baserat på deras betydande miljöaspekter. Lokala handlingsplaner upprättades tillsammans med respektive avdelning.
  + Genomförde ledningens genomgång på sitenivå och specificerade mål och handlingsplaner för det fortsatta miljöarbetet.
  + Ledde den audit som genomfördes av competent authority BVQI. Samtliga gap hade identifierats och handlingsplaner skapats.

 • Gambro

  1998 - 07

  Fabrikschef

  Resultatansvar för produktionsenhet. Genomförde en utvecklingsresa med målet att tillsammans med personalen åstadkomma den effektivast möjliga produktionsenheten för torra koncentratprodukter. Lean manufacturing valdes som grundläggande filosofi för resan framåt. Viktiga delmål var att skapa en organisation som präglas av kundfokus, medarbetarengagemang och förändringsglädje.
  + Genomförde workshops med avsikt att förstå ledningsfilosofin bakom Lean.
  + Genomförde workshops där syftet var att bli mer kund- och intressentfokuserade inom produktionsenheten.
  + Genomförde värdeflödesanalys av produktionsenheten som bestod av formspruteri i renrum, samt tre olika renrum för produktion av medical device. Resulterade i ombyggnation av ett renrum och därefter koncentrerades all tillverkning i ett renrum. Substantiella flödes- och utrymmesfördelar samt möjlighet för 25 % av personalstyrkan att bidra inom andra gambroenheter.
  + VMS. Visual Management System. Införde ett gemensamt koncept för hur visuella tavlor skulle användas för samtliga grupper inom enheten.
  + OEE/TPM. Overall Equipment Efficiency. Införde system för mätning av OEE, förbättringsteam och förbättringstavlor.
  + Ständiga förbättringar. Införde metod och verktyg för ständiga förbättringar.
  + 5S. Införde ordning och reda enligt 5S-principer i produktionsenheterna.
  + Standardisering. Standardiserade allt kvalitetspåverkande arbete.
  + SMED. Genomförde flera SMED-projekt för att korta omställningstider och öka produktivitet.
  + Jidoka och Poka Yoke. Införde automatiserad allkontroll av viktiga produktegenskaper. Genomförde förändringar för att eliminera fel i produktionen.
  + Teamwork. Organiserade om produktionsavdelningarna som självständiga team med ansvar för produktionsresultat och ständiga förbättringar.
  + Processkartläggning. Genomförde processkartläggning av hela produktionsenheten som bas för fortsatt processoptimering och ständiga förbättringar.
  + Införde system för kompetens- och utbildningsuppföljning.
  + Introducerade problemlösningsverktyg och PDCA. 5 varför, fiskbensanalyser, Man/Machine/Material/Method/ Measure/Miljö, etc.

 • Gambro

  1998 - 00

  Utvecklingschef för koncentratprodukter

Kompetensområden

 • - Standarder

  GMP, ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Medicinteknik, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Supply chain management, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Change Management, Förändringsledning, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Marknadsstöd, Profilering & positionering

 • - Metoder & Processer

  PROPS, SIQ, Agila metoder allmänt, KANBAN, Processer och metoder allmänt, Scrum, TQM, LEAN

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Grupprocesser, Interimsledning, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, VD, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Hälso-Sjukvård, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Skola och utbildningsväsende, Medicinsk Teknik, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kvalitetsansvarig, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare, VD, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Utbildningsledare, Workshopledare

Anställningar

 • 2012 -

  VD och konsult, Creativity Management i Sverige AB

 • 2012 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2009 - 2012

  VD, konsult, Vilja vinna

 • 2008 - 2009

  Entreprenör, Småskalig energiproduktion

 • 2007 - 2008

  Miljö- och arbetsmiljöchef, Gambro

 • 1998 - 2000

  Utvecklingschef koncentratprodukter, Gambro

 • 1998 - 2007

  Fabrikschef , Gambro

 • 1995 - 1998

  Internationell produktgruppchef, Gambro

 • 1989 - 1995

  Internationell produktchef, Gambro

 • 1984 - 1989

  Gruppchef, produktvård, Gambro

 • 1983 - 1984

  Teknisk projektledare, Gambro

 • 1982 - 1983

  Utvecklingsingenjör, Gambro

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Prosci Change Management Certification, Stockholm

 • 2013 - 13

  Certified Scrum Master, Malmö

 • 2005 - 05

  International Management Program del 3, Shanghai

 • 2003 - 03

  Effektivt Personligt Ledarskap, LMI, Lund

 • 2003 - 03

  Lean Advanced, Gambro, Lund

 • 2002 - 02

  Lean Management, Gambro, Lund

 • 2001 - 01

  Lean Basics, Gambro, Lund

 • 2000 - 00

  GMP/QS Regulation... , AAMI, Mirandola

 • 2000 - 00

  International Management Program, del 1 och 2, Bryssel

 • 1999 - 99

  PROPS, MS project etc, Lund

 • 1998 - 98

  Technology Management Seminars, London

 • 1989 - 95

  Diverse marknadsföringsutbildningar, Bryssel m fl

 • 1988 - 88

  Produktutvecklingsseminarium, Lund

 • 1988 - 88

  Ledarskapsutvecklingsprogram, Lund

 • 1985 - 85

  Strukturerad mjukvaruutveckling, Stockholm

 • 1976 - 82

  Teknisk högskola, Elektroteknik, Lund

 • 1975 - 76

  Tekniskt gymnasium, Telekommunikation, Malmö

 • 1973 - 74

  Militärtjänstgöring, Pansarbefälsskolan, Revinge

 • 1970 - 73

  Gymnasium, Kemiteknisk linje, Malmö

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025

Referenscase