Dela

Anna Nilson

 • Kravanalytiker, Facilitator, Process- och verksamhetsutvecklare

Översikt

”Med sitt engagemang och sin aldrig sinande kreativitet inspirerar Anna och skapar resultat genom att göra det svåra enkelt”

Annas professionella rykte i sammandrag:
”Anna har ett starkt engagemang och en genuin vilja att slutresultatet ska bli riktigt bra. Hon löser sina uppdrag med energi, hjärta och struktur och prioriterar aktivt. Anna är drivande och bra på att se kundens behov, tydliggöra utmaningar och åskådliggöra lösningar. Hon inspirerar i alla situationer och som facilitator är hon direkt lysande. Anna är effektiv orädd, prestigelös och får med sig alla mot gemensamma, kundfokuserade mål. Anna skapar en trygghet för sina kunder genom att alltid ha hög kvalitet i leveranserna och hålla tidsfristerna. Hon vill hela tiden utvecklas, är ytterst professionell med en fantastisk förmåga att få fram användbara resultat”

Egenskaper

Vad du kan förvänta dig av mig:
När du anlitar Anna kan du förvänta dig att ni tillsammans når det överenskomna resultatet i tid och att ni har skapat användbara resultat. Du kan känna dig trygg och dessutom får du det där lilla extra. Du känner igen Annas arbete genom att hon ställer rätt frågor, är lyhörd för era behov och sammanfattar resonemang på ett pedagogiskt och inkluderande sätt, samt inspirerar och leder er vidare. Att jobba med Anna är enkelt och roligt.

Konsultens CV

 • Arbetsgivarverket - Digitaliseringsstrategi

  2017 - 18

  Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare

  Tillsammans med Kvadrat-konsulten Elisabet Brickman hjälper Anna Arbetsgivarverket i framtagandet av en digitaliseringsstrategi. De analyserar nuläget, beskriver det önskade läget och tar fram en handlingsplan, samt skapar ett strategi som ska gälla de kommande 3 åren. Arbetet innefattar en stor mängd intervjuer och workshops med ledningsgruppen, ett flertal medarbetare och med representanter för andra myndigheter som är medlemmar hos Arbetsgivarverket. Uppdraget är helt utformat av Anna & Elisabet.

 • Regeringskansliet

  2017 - 17

  Workshopledareutbildning

  Anna genomförde två halvdagars specialanpassad workshopledarutbildning för Regeringskansliets IT avdelningar Arkitektur och projekt, Verksamhetsstöd och
  Teknik och metod, Infrastruktur.

 • Länsförsäkringar SAK Hälsa - flera projekt

  2016 -

  Kravanalytiker

  Anna är engagerad i flera olika projekt på avdelningen, främst i rollen som kravanalytiker men även som facilitator/workshopledare, uppdragsledare och metodstöd. Hon leder utredningar & förstudier, samordnar olika intressenter, leder möten, fångar och dokumenterar verksamhetens krav, sammanställer icke-funktionella krav, modellerar processer och tar fram fram metodbeskrivningar.

  o utredningar, 
  o förstudier, 
  o behovsanalyser, 
  o kravfångster, 
  o kravanalys, 
  o kravspecificering och 
  o metodarbete.
   
  o Kravhantering och Kravanalys 
  o Leda, samordna eller ansvara för framtagning av krav på system. 
  o Gäller både funktionella och 
  o icke-funktionella krav. 
  o Arbetar bl.a. med utredningar och framtagande av systemkravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys. 
  o Kräver bl.a. god kunskap om användbarhet och 
  o modelleringsteknik.

 • Skatteverket

  2016 - 16

  Workshopledarutbildning

  Anna genomförde en specialanpassad heldagsutbildning i workshopledning för Skatteverket ITs UX avdelning.

 • IVO Inspektionen för Vård och Omsorg

  2016 - 17

  Kravhanteringsprocess

  I samarbete med Kvadrat-konsulten Elisabet Brickman hjälpte Anna IVO att ta fram en anpassad kravhanteringsprocess. Arbetet innebar en behovsanalys, en processmodellering, pedagogisk dokumentation och framtagandet av flertalet mallar och instruktioner. De genomförde flertalet intervjuer och workshops med medarbetare på IVO, med IVOs IT-avdelning och med IVOs IT-leverantör. Anna & Elisabet drev och planerade arbetet självständigt i samråd med beställaren från IVO.

 • Länsförsäkringar IT

  2016 - 16

  Objektsspecialist/Kravanalytiker

  Anna fungerade som expert i kravfrågor för två stycken parallella projekt kring ärendehantering inom SAK Special och LF Bank Back Office. Hon agerade expert på det befintliga systemet och på verksamhetens relaterade processer. Hon ansvarade för kravändringsprocessen, samt stöttade projektledare och verksamheten i frågor om prioriteringar och roadmapen.

 • Länsförsäkringar SAK Special

  2015 - 16

  Kravanalytiker och Verksamhetsstöd

  I rollen som kravledare analyserade Anna förbättringsmöjligheter för befintliga användare, samt skapade tillsammans med en användargrupp krav för en ny avdelning (anpassningar av standardprodukt för ärendehantering). Arbetet var mycket workshopintensivt.

 • Länsförsäkringar SAK Special

  2015 - 15

  Projektledare och Utredare

  Anna ansvarade för och genomförde en utvärdering av ett befintligt ärendehanteringssystem (IBM Case Manager). Det innebar en översyn av hela kedjan - från affärens behov och processer till utvecklingsprocessen (outsourcad), förvaltningen och själva grundsystemet. Finns behovet? Är det rätt system? Vad är det som funkar mindre bra i dagsläget? Vilka åtgärder rekommenderas? Baserat bland annat på utredning blev beslutet att gå vidare och ett förbättringsprojekt startades.

 • PwC - Global My Business

  2014 - 15

  Global Requirement Lead

  Kravledare med uppdrag att nyutveckla en globalt anpassningsbar, webbaserad samarbetes plattform för kundkommunikation och stödjande av interna arbetsprocesser i bokföringsaffären. Arbetet bedrivs i geografiskt spritt scrum team och i mycket nära samarbete med UX (användarbehov och användarupplevelse/GUI). Samordnar kravresurserna och ansvarar för kravleveranserna.

 • Länsförsäkringar - Skadeprocess 2

  2014 - 14

  Förändringsledare

  Drev/faciliterade ett strategiskt arbete för ledningsgruppen på Sak Hälsa kring nya mål och processer för skadehanteringen på 4 års sikt.

 • Länsförsäkringar - Digitaliserat Arbetssätt

  2013 - 14

  Kravledare och Förändringsledare

  Dels IT-kravledning, dels förändringar i verksamheten gällande nytt arbetssätt. Införande av IBM Case Manager - ärendehantering. Projektet outsourcades till indiskt bolag under uppdragstiden och jag var även engagerad i metoder och projektplanering i samband med detta.

 • Avanza Bank - Marknadsvågen

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare och Förändringsledare

  Hjälpte Marknadsavdelningen att ta fram och etablera ett nytt arbetssätt och tog fram affärsområdenas krav och önskemål för innehållet under 2012. Ledde flertalet workshopar med många olika intressenter.

 • Avanza Bank - Kundlivscykeln

  2011 - 12

  Process- och Verksamhetsutvecklare

  Hjälpte till att införa Kundlivscykeln på Avanza inkl. CRM verktyg och ett antal händelse styrda aktiviteter. Fungerade som metodstöd till CRM-ansvarig och ledde flertalet workshops.

 • Avanza Bank - nyaavanzabank.se

  2011 - 11

  Förändringsledare, Facilitator och Eventansvarig

  Samordnade det inledande målarbetet och genomförde en stor kick-off för Avanzas fleråriga satsning - Nya Avanza Bank. Planerade och modererade ett heldagsevent med alla på företaget (ca 250 personer) inkl. förberedande arbete och uppföljningsaktiviteter med alla.

 • Avanza Bank - Kundsupport

  2011 - 12

  Processutvecklare/förändringsledare

  Processkartläggning. Workshops och processdokumentation inkl. förbättringsförslag kring de mest prioriterade processerna på kundsupporten.

 • Avanza Bank - nyaavanzabank.se

  2011 - 12

  Projektledarstöd, Metodstöd och Kravledare

  Ansvarig för målarbetet, kravarbetet och riskanalys (inkl. löpande uppföljning och rapportering till styrgruppen). Genomförde flera idé-workshopar (krav). Stöttade affärsutvecklarna i idéhantering och kravarbete. Etablerade arbetsprocesser och synkade utvecklingen med SCRUM. Ledde uppföljnings- och utvärderingsworkshopar (lessons learned).

 • Avanza Bank - Kundrelationer

  2011 - 11

  Facilitator och Eventansvarig

  Planerade och modererade kick-off för ca 80 personer inom affärsområdet Kundrelationer. Skapade i samband med detta underlag för verksamhetsplaneringen.

 • Avanza Bank - Avanza Labs

  2010 - 11

  Kravanalytiker och Metodstöd

  Ansvarig för målarbetet, stöd till kravhanteringen och stöd till projektledaren i planering och prioritering. Skapade en förvaltningsprocess för Labs. Labs är en webbaserad plattform för kollaborativ utveckling.

 • SEB - Securities Services - Covered Bonds

  2010 - 10

  Processutvecklare

  Två olika projekt inom Covered Bonds. Processkartläggning, workshopledning, metodstöd och dokumentation i ARIS. PL: Carin Pierre.

 • SEB - Internetavd - E-faktura

  2010 - 10

  Processutvecklare och Kravanlytiker

  Förbättringar E-faktura. Processkartläggning och kravhantering.

 • SEB Common Front - Affärsströmmar

  2010 - 10

  Förändringsledare

  Inom Common Front – affärsinitiativen:
  * SME - Small and Medium Enterprises
  * Multilangauage
  * Sales Performance
  Facilitator för att sätta strategi, mål och högnivå krav inom de olika affärsdelarna. Tillsammans med Steve Byrne (senior konsult IBM) och resp. affärsansvarig från verksamheten.

 • SEB Common Front - SEB Labs

  2009 - 09

  Utredare - strategi

  Skapade ett omfattande beslutsunderlag "SEB Labs - Innovation and User Participation" till Common Fronts ledningsgrupp. Tillsammans med Åsa Höglund och Joakim de Leeuw. Initiativet/delprojektet ”User Participation” initierades som en del av CF Business Strategy för att säkerställa att Common Front utvecklar sina lösningar i linje med SEBs strategier och användarnas behov och önskemål.

  Syftet är att skapa en plattform för framtida affärsutveckling – både gällande systemstöd och processbeskrivningar, men kanske framförallt att etablera ett förhållningssätt, en kultur där användarna, både kunder och anställda, deltar i betydligt större utsträckning än traditionellt genom hela utvecklingsprocessen – från idé till färdig applikation/tjänst/produkt.

 • SEB Retails ledning - Customer Centricity

  2008 - 09

  Förändringsledn, Projektledare och Verksamhetsutv

  Projektledare. Sammanställde ett strategiskt beslutsunderlag: "Kundcentrering - SEBs chans att göra skillnad". Omfattande workshops, omvärldsbevakning och analyser. Koordinerade en projektgrupp med experter och en stor mängd intressenter.

 • SEB - Common Front

  2007 - 08

  Facilitator, Förändringsledare och Kravanalytiker

  Flertalet olika roller med fokus på förändring och nyutveckling. Tidiga projektfaser med arbete kring mål, strategi och framtagandet av förflyttningsplaner och riskanalyser. Detaljer på begäran.

 • SEB Retail - Värdepappershandel Internet

  2006 - 07

  Kravanalytiker och Metodstöd

  VIP - Värdepappershandel på Internet för Privatpersoner - ansvarig för metoder och för kravhantering/kravledning. Buisness Analyst och System Analyst. Deltog i projektledningsgruppen. Jobbade med mål och med krav/use cases. Jobbade också med att anpassa arbetsprocesserna i projektet med stöd av SEB UP.

 • SEB - SEB Licence

  2006 - 06

  Workshopledare och Förändringsledare

  Coach och förändringsledare för SEB License under våren 2006. Ett koncerngemensamt kulturförändrings- och kompetenshöjningsprojekt, där alla anställda gick igenom en intern utbildning och en serie av workshopar.

 • SEB NRPB - In-house WSL

  2005 - 06

  Workshopledn, Metodstöd, Kravanalys och Processutv

  In-house och verksamhetsnära workshopledare på projektkontoret för Nordic Retail Private Banking. Inom detta uppdrag ett flertal uppdrag inom workshopledning, processutveckling och kravanalys, samt metodstöd till projektledare och beställare. Detaljer på begäran.

 • SEB - fler uppdrag

  2004 - 10

  WSL, Kravanalys, Processutv och Förändringsledare

  Flertalet kortare (< 6 månader) uppdrag - detaljer på begäran

 • Apoteket

  2004 - 04

  Workshopledare, Metodstöd och PL

  Jobbade i projektledningsgruppen med metoder, planering och administration samt genomförde flertalet workshops.

 • Naturvårdsverket

  2003 - 03

  Kravanlytiker och Testare

  Utvärderade och kom med förslag på förbättringar - nya krav - på en befintlig applikation för diarieföring.

 • Socialdemokraterna

  2002 - 02

  Projektledare och Kravanalytiker

  Projektledare, Workshopledare, Kravanalytiker samt ansvarig för idéutveckling. Skapade sajten: www.socialdemokraterna.se, inför valet 2002. Ledde utvecklingen från idé till förvaltning.

 • AFA

  2001 - 01

  Workshopledare, Kravanalytiker och Testledare

  Workshopledare, Kravanalytiker, Testledning och dokumentation – projekt gällande ny registerföringsapplikation.

 • SEB Marknadsavd - Volvo Ocean Race

  2001 - 01

  Projektadministratör

  Del av projektledningen. Strukturerade och initierade projektet, etablerade rutiner och fastställde mål, samt administrerade båtbygge och båtbyggare samt arrangerade för framtida stopp under seglingen.

 • SEB IT CIO - Task Force Internet

  2000 - 01

  Delprojektledare och Utredare

  Delprojektledare, utredare och projektadministratör – Etablering av SEB Internet London; Uppdrag för SEB IT CIO. På plats i London och delvis i Stockholm.

 • SEB IT CIO - Red Box

  2000 - 00

  Ansvarig - Request for Propsal

  Sammanställde RFP - Request For Proposal för ”Red Box: The Pan-European Internet vision”, tillsammans med huvudprojektledaren koordinerade vi en mängd IT-experter och verksamhetskunniga för att sammanställa ett omfattande beslutsunderlag. Jag fungerade som workshopledare och kravanalytiker och ansvarade för att dokumentera hela RFPn.

 • SEB - Internetkontoret WOWBA

  1998 - 99

  Delprojektledare - Design och Generella funktioner

  Delprojektledare och med i projektledningsgruppen – ansvarig för ”Design och generella funktioner” inom WOWBA: den nya (i huvudsak fortfarande befintliga) versionen av Internetkontoret, SEB IT. Omfattande projekt på nästan två år och många projektmedlemmar. Mitt delprojekt: 6-12 personer.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Sustainability/Hållbarhet, Utredning, Verksamhetsanalys, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Metodstöd, Processutveckling, Projektledning, Kravanalys, Kravmodellering, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Kundupplevelse, Målgruppsanalys, Digitalisering, Strategisk affärsplanering

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Tillgänglighet, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Lean-baserad processmetodik, LOTS, SIQ, Självinsikt o medvetna val modellen, LEAN, PEJL, PM3, Scrum, RUP/UP, SAFe, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, REQB

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Affärscoachning, Det coachande ledarskapet, Beteendevetenskap, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Test, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Förstudie, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Event Management, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Administrativ delprojektledning, Innovationsledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Acceptanstest

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Media, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, e-learning, Annan högskoleutbildning 3 år, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Interaktionsdesigner, Redaktör, Service Designer, Affärsutvecklare, Team-ledare, Coach, Förändringsledare, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Projektledning digitala medier, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Event management, Redaktionell kommunikation, Sociala medier, Grafisk identitet och profil, Intranät, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska, Förändringskommunikation

Anställningar

 • 2013 -

  Konsult/Egenföretagare, Anna Nilson AB

 • 2010 - 2012

  Facilitator och Affärsutvecklare, Avanza Bank

 • 2004 - 2010

  Kravanalytiker, Workshopledare, Metodstöd, SEB

 • 2001 - 2004

  Konsult, Arete (fd Ambrosia Data)

 • 1996 - 2001

  Kravanalytiker, WSL, Metodstöd, UX-expert, SEB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Cert: CPRE Certified Proffessional for Requirements Engineering, Konsultbolag1

 • 2018 - 18

  Integral Agile Transformation Framework™, Citerus

 • 2018 - 18

  Leading SAFe - Scaled Agile Framework, Scaled Agile

 • 2011 - 11

  Cert: CPF - Certified Professional Facilitator, IAF - International Association of Facilitators

 • 2009 - 09

  Cert: RUP Requirements och Business modeling, Astrakan/SEB

 • 2007 - 09

  Cert: NLP Coaching Master Practioner, Coach2coach

 • 1999 - 00

  Projektledning, IBM, SEB & Real Sense

 • 1993 - 96

  Fil.kand Beteendevetenskap: Multimedia - Pedagogik, Teknik och Ekonomi, Stockholms Universitet

 • 1991 - 92

  Journalistik och Massmedia, Inst for Expertiental Learning/Intl Business School, Washington DC

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363