Dela

Gun Lindh

 • Certifierad Förändringsledare
 • Kundstöd Strateg / Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare / Interim chef

Översikt

Gun har mångårig chefserfarenhet i ledande positioner, med bland annat 6 år i företagsledning.
Parallellt med detta har hon innehaft ett flertal seniora förändrings- och projektledarroller, med uppdrag inom verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling.

Gun brinner för ledarskapet och hennes drivkraft är att söka och hitta optimala arbetssätt och effektiva processflöden som främjar hög kundnytta och som samtidigt stödjer organisationen och dess medarbetare.

Guns hemmabana är verksamheter med teknikintensiva erbjudanden som kundservice, medlemsservice samt vissa områden inom persontrafik. De frågor som hon handhar är ofta verksamhetskritiska, omfattar många delar av företaget och har hög synlighet mot kund.

Gun specialiteter är: Förändrings- projekt- process- och kvalitetsledning, Ledarskap och Styrning, Rådgivare och Mentor

Egenskaper

Gun har en mycket god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv där kundens mål och vision, affär och kvalitet, utveckling och process samverkar.

Gun har ett prestigelöst och samtidigt strukturerat sätt, och hon rör sig obehindrat på alla nivåer i kundens organisation. Hon är utåtriktad och öppen och har lätt för att skapa goda och förtroendefulla relationer.

Hon har ett coachande och målstyrande ledarskap och tillämpar delegering kombinerat med tydligt ställda förväntningar vilket ger mycket driv i de grupper hon arbetar med.

Konsultens CV

 • Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland

  2016 -

  Verksamhetsutveckling och Huvudprojektledning

  Problem: Kollektivtrafikförvaltningen (VL) hade behov av att göra en specifik avtalsutvärdering gällande faktisk avtalsuppfyllnad gällande leverans och kvalitet hos en viss leverantör. Utredningen var ämnad att bistå dem med beslutsunderlag för fortsatt avtalsdialog och samverkan med leverantören.
  De hade också behov av en samordnande Huvudprojektledarroll för att säkra att VL står redo inför MÄLABs införande av Movingo biljettsystem som sker 2017.
  De har också behov av en samordnande roll för att säkra en kvalitetssäkrad verksamhetsövergång gällande handläggning av färdtjänst från Kommunerna till Regionen.
  Resultat: Avtalsutvärderingen är uppdelad i två steg där steg 1 nu är lyckosamt avslutad och steg 2 inledd för att stärka fortsatt samverkan och verksamhetsutveckling i samverkan med leverantören.
  I huvudprojektledarrollen i Movingo har ett stort konceptutvecklingsarbete genomförts samt en omfattande Riskanalys vilket bistått VL att fatta vissa avgörande beslut för framtiden.
  Verksamhetsövergången är i progress och första Kommunen är på plats sedan maj 2017 och den andra Kommunen kommer oktober 2017 .

 • Telia Company

  2016 - 16

  Plan inför organisationsförändring

  Problem: Kund planerade en större organisationsförändring och var i behov av hjälp att kartlägga nuläget, identifiera problem med nuvarande struktur samt genomföra en planering för kommande organisationsförändring.
  Problemlösning: Genomförde intervjuer och kartlade nuläget. Genom riskanalys identifierades risker och planerades för åtgärder kopplat till den planerade organisationsförändringen. En utförlig plan togs fram hur organisationsförändringen skulle genomföras stegvis.
  Resultat: En färdig plan levererades till kund, samt råd och coaching hur förändringsledning kunde hanteras för att organisationens medarbetare skulle må väl i förändringen.

 • Ekobrottsmyndigheten

  2016 - 16

  Programrådgivare och mentor

  Problem: Kund hade precis startat upp ett omfattande Program inom myndigheten och Programledningen var i stort behov av råd och stöd gällande ledarskap, uppbyggnad och struktur av programmet.
  Resultat: Programledarna fick under hela året en övergripande utbildning i förändringsledning och coachades regelbundet i sitt eget arbete gällande förändringsledning och styrning av programmet.

 • Kollektivtrafikförvaltningen, Landstinget Västmanland

  2015 - 15

  Huvudprojektledare, införande nytt Biljettsystem

  Problem: Kunden drev ett utvecklings- och införandeprojekt gällande nytt Biljettsystem, Realtid samt införande av persontrafikräkning, men projektet saknade övergripande ledning och styrning vilket indikerade stor risk för försening med ökade kostnader.

  Problemlösning: Gun började uppdraget med att strukturera projektorganisationen, dess dokumentation, samt förtydligade roller och ansvar inom delprojekten. Gun har med sin starka kompetens från persontrafik, lätt kunnat omsätta kundens behov till riktlinjer för leverantör samt kundens projektorganisation. Projektet har haft en mycket tuff tidplan och har sedan augusti 2015 genomfört 4 stora driftsättningar med mycket goda resultat.

  Resultat: Gun har under sitt uppdrag genomfört 4 stora driftsättningar inom Västmanlands läns kollektivtrafik. Organisationen har fått en ökad projektmognad samt en högre beställarkompetens. Även leverantören har ökat sin projektmognad och kundförståelse markant. Med det nya införandet kommer VL att få en mer kvalitetssäkrad statistik för sina nyckeltal och resenärerna inom Västmanlands lokaltrafik kommer att få mervärden samt fler kanaler för att köpa biljetter.

  Beställare: Förvaltningschef, Kollektivförvaltningen
  Projektmodell: PROJEKTiL

 • SFV

  2015 - 15

  Programutvärdering

  Problem: Kunden har genomfört fas 1 (vilket innebär ca 2 år) av ett mycket stort Program i syfte att byta ut hela sitt verksamhetssystem, inklusive faktureringsmodell, och önskar nu ta lärdom och hitta framgångsfaktorer inför planering av fas 2.

  Problemlösning: Gun har genomfört flertal Workshops utifrån olika deltagarperspektiv, såsom internt på den statliga myndigheten, systemleverantörer samt inhyrda konsulter i programledningen. Syftet är att ta fram framgångsfaktorer och lärdomar från fas 1, inför den stora planeringen av fas 2 i programmet
  Resultat: Rapportering och rekommendationer inför fortsatt planering.

  Beställare: SFVs Ekonomidirektör

 • Kvadrat AB

  2014 - 15

  Verksamhetsutveckling

  Genomfört kompetensinventering avseende samtliga Managmentkonsulter
  Framtagande av Jämställdhetsplan och förädling av "Code of Conduct" för Kvadrat AB

 • Handelsanställdas förbund

  2014 - 14

  Huvudprojektledare Införande Medlemssystem

  Problem: Kunden skulle införa ett nyutvecklat CRM/medlemssystem. Dock var inte det tidigare utvecklingsprojektets leverans godkänd, varför hela utvecklingsprojektet behövde leveransgodkännas innan själva införandeprojektets aktiviteter kunde verkställas.

  Problemlösning: Gun upprättade en organisation som kom att omfatta både utvecklingsresurser samt även kompetens för införandet. Ett separat delprojekt som omfattade Acceptanstester och att planera för ”End-to-End” inför själva driftsättningarna infördes. Införandeprojektet hade en hård tidplan att följa. Detta gjorde att resursplanering kom att bli vitalt under hela projektet.

  Resultat: Projektet lyckades på ett och samma styrgruppsmöte både erhålla ett leveransgodkännande av utvecklingsleverantörens leverans, samt ett ”GO”-beslut för första driftsättning enligt plan. Driftsättningen blev lyckosam och förbundet arbetar nu helt i det nya medlemssystemet.

  Beställare: IT-Chef
  Projektmodell: PPS

 • Handelsanställdas förbund

  2013 - 14

  Projektkvalitetsgranskare och Rådgivare

  Problem: Kunden drev ett utvecklingsprojekt och upplevde en osäkerhet kring projektmodell och styrning. Därför önskade de en objektiv kvalitetsgranskning samt kontinuerlig rådgivning till Styrgrupp, Huvudprojektledare samt Verksamhetsansvariga.

  Problemlösning: Månatliga objektiva granskningar av projektet för att verifiera att beslutade metoder, processer, dokumentation och leverabler efterlevdes. Detta dokumenterades i månadsrapporter som föredrogs på styrgruppsmöten tillsammans med rekommendationer om åtgärder. Rådgivande avstämningsmöten hölls med huvudprojektledare, beställarna i styrgruppen samt verksamhetsansvariga.

  Resultat: En väsentligt bättre överblick och kontroll som förbättrade förutsättningarna att hålla tidplanen. Klart ökad projektmognad och förståelse för metoder och processer.

  Beställare: IT-Chef
  Projektmodell: PPS

 • Nobina AB

  2011 - 12

  Huvudprojektledare Införande inköpssystem

  Problem: På grund av gammalt systemstöd saknade koncernen tillförlitliga mätetal gällande reservdelar och dess värden. Det fanns också betydande process- och rutinbrister för reservdelshanteringen och för prislistehanteringen.

  Problemlösning: Gun tog fram en integrerad lösning av E-handel och befintligt system, som skulle ge ett enhetligt sätt att hantera och avropa reservdelar samt ge tillförlitliga mätetal. Parallellt med detta utvecklades funktionalitet för inköpsfaktura och prislistehantering. Uppdraget omfattade också betydande förändringsledning för att säkerställa att nya och enhetliga processer och rutiner accepterades av användarna.

  Resultat: Koncernen erhöll tillförlitliga mätetal samt genom omfattande förändringsledning erhölls också enhetliga samt accepterade processer och rutiner. Projektet höll tidplan samt avsedd och beslutad budget. Samtliga mål inom projektet uppfylldes.

  Beställare: Head of IT Development
  Projektmodell: Företagsanpassad, baserad på PMI

 • GoExcellent Sverige AB

  2010 - 11

  Training & Quality Manager

  Problem: Uppdragen SL Kundtjänst, och SL Centers som tidigare legat under tre huvudmän, inkluderat dess processer och värderingar, skulle nu införlivas under en för dem helt ny huvudman. Det var dessutom en avsaknad av samlad dokumentation för hela SL Contact Center samt ett otydligt kompetensbehov.

  Problemlösning: Ansvaret för Kvalitet och Verksamhetsutveckling för hela SL Contact Center uppdraget omfattade analyser på flertalet nyckeltal samt att säkerställa dokumentation och processkartläggning av verksamheten. Det rörde också planering, implementation samt uppföljning av identifierade förbättringsåtgärder. Uppdraget omfattade även kvalitetssäkring av att rätt kompetens fanns och att det fanns enhetlighet inom uppdraget. Ansvaret omfattade även månatlig rapportering och samverkan med SLs beställarorganisation.
  Uppdraget kom även att omfatta en fortsatt etablering av SLs kundservice genom Sociala Medier.
  Rapporterade till: VD för SL Contact Center, och satt i uppdragets ledningsgrupp
  Personalansvar för: Webbansvarig, Processägare, Informationsansvarig, 2 utbildare, 1 certifierare

  Resultat: Enhetliga processer och rutiner inom hela uppdraget. Gemensamt intranät där all dokumentation fanns samlad. Samtlig personal Certifierad för uppdraget. Enhetlig utbildning. Systematik för uppföljning av nyckeltal. Systematik för identifiering av fokusområden för kvalitetsförbättringar.

 • SL Kundtjänst AB

  2009 - 10

  Verksamhetschef/Projektledare

  Problem: SLs Kundservice saknade en central eskaleringspunkt för avancerade och svårlösta kundärenden, dessutom saknade AB SL ett sätt att möta sina resenärer via Sociala Medier.
  SLs Kundservice saknade även en svarsdatabas för att kunna säkerställa enhetliga svar till SLs resenärer.
  Uppdraget omfattade också ett fortsatt projektledaruppdrag gällande Kundservice kopplat till SL Access.

  Problemlösning: Uppbyggnad och verksamhetsinförande av ny specialverksamhet för eskalerade kundärenden. Avdelningen fick också ansvaret att ta fram och kvalitetssäkra enhetliga svar att användas av samtliga inom Kundservice i deras möte med kund, i publikationer och i Sociala Medier. Avdelningen fick också ansvar för att systematiskt återföra kunskap ut till övriga inom SLs organisation.

  Personalansvar: 2 Gruppchefer, 6 Arbetsledare, 4 Kvalitetssamordnare, 1 Informatör, 8 supportadministratörer
  Budget och kostnadsansvar för ovanstående verksamhet

  Resultat: Uppbyggnad och verksamhetsinförande av ny verksamhet för eskalerade kundärenden, samt uppstart av en redaktion som ansvarade för ett korrekt informationsflöde och enhetliga svar till SLs resenärer. Uppstart av direkt kunddialog via Sociala Medier.

 • SL Kundtjänst AB

  2007 - 09

  Verksamhetschef/Projektledare/Processägare

  Problem: SLs utvecklingsprojekt gällande betalsystemet SL Access saknade specialkompetens och projektledning gällande kundservice.

  Problemlösning: Uppstart och genomförande av projekt med fokus på kundservice kopplat till SL Access.
  Uppdraget omfattade även verksamhetsansvar för kundservice till resenär och handhavandesupport till samtlig intern personal inom SL trafiken, även detta kopplat till SLs nya betalsystem SL Access.
  Personalansvar: 2 Gruppchefer, 6 Arbetsledare, 4 Kvalitetssamordnare, 8 supportadministratörer
  Budget och kostnadsansvar för ovanstående verksamhet

  Resultat: Ny avdelning, SL Access Support, uppbyggd och implementerad inkl dokumentation av nya processer och rutiner. Utbildningsplaner framtagna samt rutiner och processer för övrig personal inom SL trafiken gällande kundservice för SL Access. Mycket goda resultat i kundenkäter gällande supportens kvalitét. Mycket gott resultat i medarbetarundersökning.

 • SL Kundtjänst AB

  2005 - 07

  Verksamhetschef/Processägare

  Problem: AB SL saknade kvalitetssäkrade rapporter och statistik gällande kundsynpunkter för uppföljning gällande NKI. Befintligt ärendehanteringssystem hade ett flertal brister i sin funktionalitet och behövde bytas ut.

  Problemlösning/Resultat: Genomförde utbyte av ärendehanteringssystem samt implementerade av nya och enhetliga rutiner och processer för användarna. Tog fram riktlinjer för kvalitetssäkrad rapportering och statisk till AB SL och samtliga SLs trafikentreprenörer baserat på kundsynpunkter.

  Personalansvar: 8 Kvalitetssamordnare
  Budget och kostnadsansvar för ovanstående verksamhet

  Projektmodell: PROPS

 • SL Kundtjänst AB

  2005 - 10

  Företagsledningsgrupp

  Uppdrag: Medlem i SL Kundtjänst ABs ledningsgrupp.
  Genomförde verksamhetsplanering, årsbudget och strategisk planering. Medlem i AB Storstockholms Lokaltrafiks (SLs) Kundserviceråd och Marknadsråd
  Rapporterade till: VD för SL Kundtjänst AB

 • Hewlett-Packard Sverige AB

  2000 - 03

  Customer Care Manager

  Problem: Servicefelanmälan i Sverige fick mycket återkoppling från kunder att det var långa åtgärdstider på lämnade kundklagomål/reklamationer.
  Avsaknad av tydliga och enhetliga riktlinjer och arbetsprocesser inom Europa för Competens Centers.

  Problemlösning/Resultat: Utvecklade en ny strategi för Hewlett-Packard Sverige AB att hantera samtliga kundklagomål/reklamationsärenden. Denna innebar ett mer enhetligt sätt att möta kund och gav ett större mandat för medarbetare att utföra sitt arbete i mötet med kund. Denna strategi implementerades sedan även i flera av länderna inom EMEA.
  Uppdraget omfattade även ett projekt för att ta fram enhetliga arbetsprocesser för samtliga Competens Centers inom EMEA.

  Rapporterade till: EMEA chefen för skrivarprodukter samt HP Sveriges Supportchef, båda stationerade i Stockholm

  Personalansvar: 1 Gruppchef, 2 teamledare, 6 Experttekniker, 3 handläggare och 8 supportadministratörer
  Budget och kostnadsansvar för ovanstående verksamhet

 • Hewlett-Packard Sverige AB

  1998 - 00

  Region Customer Care Process Manager

  Problem: Saknades en fungerande Nordisk PC- och Skrivarsupport för Privatpersoner i samband med att Hem-PC affärerna startades.

  Problemlösning: Upprättade ett projekt för att upphandla tjänster från ett externt Contact Center att handa en Nordisk first och secondline support för Hewlett Packards privatkunder. Implementerade PC- och Skrivarsupporten på samtliga Nordiska länders språk, upprättade ärendeflöden, kvalitetssäkrade processer och säkerställde att det externa Contact Centret kunde representera Hewlett-Packard för kunderna.
  Uppdraget genomfördes med ett mycket nära samarbete med den europeiska supportorganisationen i Amsterdam samt de nordiska ländernas lokala supportorganisationer.

  Rapporterade till: EMEA chefen för PC produkter stationerad i Amsterdam
  Personalansvar: 1 Gruppchef och 8 supportadministratörer
  Budget och kostnadsansvar för ovanstående verksamhet

  Resultat: Nordisk PC- och Skrivarsupport för privatkunder upprättades och övriga projektmål införlivades, allt enligt tidplan. Kundnöjdheten i samtliga Nordiska länder ökade markant, väntetiderna sjönk, ärendeflöden dokumenterades med tydliga gränssnitt. De lokala organisationerna kunde fokusera på ärenden med högre svårighetsgrad.

 • Hewlett-Packard Sverige AB

  1996 - 98

  Chef för leveransadministration

  Problem: Leveransadministrationens processer var svagt kommunicerade i organisationen, vilket medförde att många fel och brister registrerades i kundärenden/reparationsärenden. Avdelningen ROPS som ansvarade för fakturering av ärenden/reparationer fick ägna alldeles för lång tid till att rätta felaktigheter innan de kunde genomföra sitt faktiska uppdrag, att fakturera. De felaktiga fakturorna genererade höga kostnader för krediteringar.

  Problemlösning: Ett kvalitetsförbättringsprojekt genomfördes på ROPS avdelningen. Fler mätpunkter sattes upp för att identifiera felkällor och för att kunna prioritera rätt åtgärder. Information och utbildningsinsatser genomfördes för att sprida kunskap i organisationen, detta för att säkerställa att ärenden som kom till dem skulle vara korrekta och för att avdelningen skulle kunna ägna sig åt rätt uppgifter. Resultatet blev mycket tydligt och gav lägre kostnader för krediteringar, mindre övertid för personalen, samt högre kvalitet och kunskap i hela supportleveransen.

  Personalansvar: Chef för avdelningarna ROPS (fakturering av reparationsarbeten), Call Management, Inskicksservice samt Auktoriserade servicepartners (ASP).
  Direktrapporterande personal och budgetansvar

  Resultat: Väsentligt lägre krediteringskostnader. Personalen på ROPS fick en framstående position inom hela leveransorganisationen och anlitades regelbundet som utbildare/talare av olika avdelningar för att presentera sitt arbete och vikten av kvalitet i varje processteg.

 • Hewlett-Packard Sverige AB

  1993 - 96

  Chef för Call Management

  Problem: Hewlett Packard Sverige hade de längsta svarstiderna för sina kunder inom hela Europa.

  Problemlösning: Genomförde ett kvalitetsförbättringsprojekt på Call Managementavdelningen. Kompetenshöjande insatser genomfördes hos personalen, stora informationsinsatser genomfördes i organisationen som påtalade vikten av att Call Mgmt hade rätt information till kunderna, att de alltid skulle hållas informerade om planer och att de alltid skulle bli involverade när nya produkter presenterades. Detta genererade högre kundnöjdhet, kortare handläggningstider, uppdelat fokus i två grupperingar, en för avtalskunder och en för slutkunder. Betydligt ökad kunskap hos medarbetarna. Högre medvetenhet i övriga organisationen vad Call Management levererade och dess syfte och betydande för Nöjd Kund Index (NKI)

  Personalansvar: Chef för Call Management.
  Direktrapporterande personal och budgetansvar.

  Resultat: Efter 8 månader hade Hewlett-Packard Sverige AB klivit upp på första plats gällande svarstider för sina kunder. Medarbetarna i gruppen hade höjt sin kompetens betydligt, och hela Hewlett-Packard Sverige AB hade förstått vikten av det första mötet med kund, dvs Kundservice.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  Lean-baserad processmetodik, PM3, ITIL, LEAN, Processkartläggning, PROPS, SIQ, Workflow management, PPS, Processer och metoder allmänt, Prosci ADKAR, TQM

 • - Ledarskap

  Chefscoaching, Outsourcing, Det coachande ledarskapet, Kansli och administrativ chef, Organisationskultur och värdegrund, Grupprocesser, Interimsledning, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Förstudie, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Change Management

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Resebranschen, Point of Service (POS)., Elektronikindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Tillverkare av Telekomutrustning, Passagerartransport, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Kvalitetsansvarig, Coach, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Kriskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Presentationsteknik, Sociala medier, Engelska, Pedagogik, Förändringskommunikation

Anställningar

 • 2014 -

  Senior Management Konsult, Kvadrat Management AB

 • 2011 -

  Senior Management Konsult, GLC Ledarskap och Utveckling AB

 • 2010 - 2011

  Training & Quality Manager, GoExcellent Sverige AB

 • 2009 - 2010

  Verksamhetschef/Projektledare, SL Kundtjänst AB

 • 2007 - 2009

  Verksamhetschef/Projektledare/Processägare, SL Kundtjänst AB

 • 2005 - 2007

  Verksamhetschef/Processägare, SL Kundtjänst AB

 • 2005 - 2010

  Företagsledning, SL Kundtjänst AB

 • 2000 - 2003

  Customer Care Manager, Hewlett-Packard Sverige AB

 • 1998 - 2000

  Region Customer Care Process Manager, Hewlett-Packard Sverige AB

 • 1996 - 1998

  Chef för leveransadministration, Hewlett-Packard Sverige AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  PMC, Professional Management Consultant Program, Stockholm

 • 2015 - 15

  PROSCI, Change Management Certification, Stockholm

 • 2009 - 09

  Certifierad ITIL Foundation V3, Stockholm

 • 2006 - 06

  Strategiskt arbetsmiljöarbete, Stockholm

 • 2005 - 05

  Processledarutbildning, Högskolan på Gotland

 • 2003 - 03

  Pedagogiskt Ledarskap, Stockholm

 • 2003 - 03

  Organisation och Ledarskap, Stockholm

 • 2000 - 00

  S&SMDP, Service & Support Management Development Program, Vevey, Schweiz

 • 1997 - 97

  Program för ledarutveckling, Stockholm

 • 1996 - 96

  POM, Process of Management, Oslo, Norge

 • 1995 - 95

  Kaizen - kvalitetsförbättring i praktiken, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07