Dela

Elisabet Grinde

 • Förändringsledare
 • Ledarutvecklare
 • Managementkonsult

Översikt

"Jag tycker om att i nära samarbete med kundens ledare och övriga medarbetare arbeta med olika typer av förändringsarbete. Det handlar om att implementera ett gott ledarskap, en företagskultur som är professionell och anpassad för både medarbetare och kundens kund eller ett nytt verksamhetssystem. Det handlar om att på ett effektivt sätt implementera nya processer och verksamhetsregler. Jag brinner för utmaningen att få alla i uppdraget att arbeta mot samma mål.

Jag vill ge kunden en helhetssyn på ledarskap, kultur, processer och strategi, oavsett om jag arbetar med en individ eller en grupp. På detta sätt vill jag medverka till att kunden får en ökad kvalitet i sitt arbete med sina kunder, en ökad arbetsglädje och en ökad intern effektivitet."

Elisabet tar gärna uppdrag där hon kan bidra med sin erfarenhet och sitt intresse för att få andra att växa som ledare och medarbetare. Hon är certifierad förändringsledare, utbildad coach och arbetar oavsett uppdrag med ett coachande förhållningssätt.

Med erfarenhet av att vara systemleverantör och stöd till kunder som inför olika typer av verksamhetssystem har Elisabet en helhetssyn på systeminförande och förändringsprojekt.

Egenskaper

Elisabet är mycket engagerad och på sitt prestigelösa sätt ser hon möjligheter i problemen och hon är affärsmässig på ett smittsamt sätt. Hon är drivande, trygg som person och med en imponerade leveranskapacitet har hon ett starkt fokus på resultat. Elisabet är mycket erfaren inom projektstyrning, hon lyfter blicken, ser helheten och prioriterar exakt det som krävs. Hon är lyhörd, ständigt lösningsfokuserad och med sin positiva grundsyn för hon fram förbättringsförslag. Elisabet inger ett djupt förtroende och genom sin ödmjukhet och diplomati är hon duktig på att få teamet att lita till sin egen kapacitet. Hon har en hög ambitionsnivå, är tydlig med det hon vill och är dessutom kul att arbeta med.

Konsultens CV

 • Historiska museet

  2017 - 18

  Förändringsledare omorganisation

  Stöd till ekonomichefen kring omorganisation när två museer slogs ihop till en verksamhet. Arbetet omfattade utredning kring hur organisationen skulle förändras samt hur arbetet med förändringen skulle genomföras.

 • Folksam Skador

  2017 - 18

  Interimschef

  Inom Skadeverksamheten på Folksam finns en grupp med medarbetare som arbetar som verksamhetsstöd till skadehanteringen. Gruppen omfattar verksamhetscontrollers, kommunikatörer, koordinatorer samt systemförvaltare. Elisabet ansvarade under några månader för gruppens medarbetare i rollen Gruppchef. Under uppdraget genomfördes 2 rekryteringar, utvecklingssamtal och lönesamtal. Under uppdraget genomförde Elisabet tillsammans med en annan gruppchef ett arbete med att ta fram en kompetensmatris. Avslutande del av uppdraget var att tillsammans med avdelningschef rekrytera ny gruppchef samt genomföra överlämning till denna.

 • Folksam Skador

  2017 - 18

  Förändringsledare

  I uppdraget som förändringsledare på Folksam har Elisabet genomfört ett projekt med syfte omorganisera skadeverksamheten samt förflytta gränsen kring vilken organisation som handlägger vilka skador. Elisabet har också stöttat ledningens chefer inom förändringsledning och ledarskap samt även ansvarat för att bygga upp kompetens hos övriga förändringsledare inom organisationen. Projektet avslutas i juni 2018 för att då överlämnas till linjen. Förändringsarbetet har haft stort fokus på att få berörda chefer att ta ansvar för förflyttningen och har bedrivits i ett högt tempo.

 • Kvadrat Stockholm AB

  2017 - 17

  Projektledare

  Kvadrat Stockholm genomför varje år en kompetensdag där våra kunder får dela våra kompetenser. 2017 bestämde sig ledningen för att göra om konceptet genom att erbjuda sk tedtalks. Elisabet genomförde projektet där även utbildning av talare ingick med extern utbildare.

 • Statens fastighetsverk

  2016 - 07

  Mentor, förvaltningsansvarig och utredare

  Elisabet arbetar som mentor för ny ledare inom SFV, ansvarar för daglig planering och affärsdialog kring olika verksamhetssystem (FAST2 och Agresso), samt genomför mindre utredningar.

 • Helsingborgs stad

  2016 - 16

  Utredare

  Elisabet genomförde projektutvärdering och skrev slutrapport för Helsingborgs stads projekt kring Agresso. Utvärderingen genomfördes i olika målgrupper tillsammans med projektledaren.

 • Helsingborgs stad

  2015 - 15

  Rådgivare Användarutbildning

  Helsingborgs stad inför vid årsskiftet 2015/2016 Agresso i sin verksamhet. Elisabet har varit rådgivande kring hur användarutbildningar ska genomföras, både av leverantören och i konceptet Utbilda utbildare. Elisabet har genomfört utbildningar med dem som ska utbilda själva inom staden, där både förberedelser, genomförande och användarstöd har arbetats igenom.

 • Statens fastighetsverk

  2015 - 16

  Interimschef

  Elisabet ansvarar för SFV Styrningssystem, en enhet som förvaltar ett antal centrala verksamhetssystem åt SFV. Enheten består av 5 personer och har nära samarbete med förvaltningsstöd och processteam. I ansvaret ingår täta kontakter, upprätta arbetsprocesser och avtalshantering med systemleverantörer samt även ekonomiskt ansvar för enhetens kostnader.

 • Statens fastighetsverk

  2015 - 15

  Förvaltningsstöd

  Elisabet ansvarar för att etablera en förvaltningsorganisation för kundens verksamhetssystem. I rollen ingår ansvar för medarbetare inom supportgruppen, etablering av processorganisationen och stöd till beställare.

  Arbetet pågår och målet är att få en väl fungerande förvaltningsplan, etablerade roller och samverkan med leverantörerna.

 • Statens fastighetsverk

  2013 - 15

  Projektbeställarstöd, Projektledare

  Statens fastighetsverk implementerade under 18 månader både ett nytt affärssystem (Agresso) och nytt fastighetssystem (FAST2).

  Elisabets roll var att vara stöd till beställaren under projektet, ansvarig för processutveckling, utbildning och test.

  Projektet hade en mycket knapp tidsplan, detta kombinerat med flera omfattande tillägg gjorde arbetet både intensivt och med krav på rätt prioriteringar. Elisabets kompetens kring systeminförande och förmåga att ha helhetssyn bidrog till att kunden kunde göra väl avvägda prioriteringar och projektet avslutades enligt tidplan.

  I samband med avslutandet av projektet ansvarade Elisabet för överlämning till förvaltningsorganisationen.

  Processarbetet under projektet genomfördes i samverkan med Direktionen och rapportering skedde till såväl Direktionen som förvaltningscheferna.

 • Statens fastighetsverk

  2012 - 13

  Verksamhetskonsult, projektledare och utbildare

  Elisabet ansvarade för leverans av system för elektroniska beställningar hos kunden, i början som projektledare från Logica Sverige AB, men från 1 januari 2013 i egen regi som underkonsult åt leverantören.

  Under uppdraget anpassades en standardprodukt för att fungera i kundens verksamhet och efter leverans genomförde Elisabet utbildning för i stort sett samtliga 400 anställda på Statens fastighetsverk. Efter överlämnande till förvaltning avslutades projektet med samtliga projektmål uppfyllda. Systemet som implementerades är Basware PM.

 • Grant Thornton

  2012 - 13

  Leveransansvarig

  Elisabet arbetade som leveransansvarig för Logicas leverans av EPi-Server-lösning för nytt intranät och bemannade styrgruppen som affärsansvarig för Logica.

  Elisabet tog över ansvaret av tidigare affärsansvarig där projektet inte fungerade. Efter byte av projektledare och omstrukturering av leveransen kunde avtalet hållas och kunden blev nöjd.

 • Stockholm vatten

  2009 - 12

  Leveransansvarig

  Elisabet arbetade som leveransansvarig för Logicas leverans av Dokument- och ärendehantering hos kunden och som Logicas ombud i styrgruppen.

  Elisabet ansvarade också för ingående konsulter och kunden fick en bra leverans enligt avtalet och samtliga projektmål kunde uppfyllas.

 • Logica

  2004 - 13

  Leveransansvarig

  Elisabet är leveransansvarig för kunder inom området Dokument - och ärendehantering, EPi-Server och Elektronisk fakturahantering (Basware IP och PM). Ex på kunder: Astra, Electrolux, Stockholm Stad, Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Kalmar kommun. Elisabet etablerade ett projektkontor och hade också ansvar för avtal med respektive produktleverantör, ex FormPipe, Basware och Software Innovation. Tillsammans med produktleverantörerna togs gemensamma förvaltningsplaner och utbildningsplaner fram.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, Documentum, Abalon

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Affärsutveckling, Kravanalys, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Projektrevision, Utbildning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Kansli och administrativ chef, Psykologi, Affärscoachning, Kurs- och seminarieledare, OBM (organizational behavioral management, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Event Management, Contract management, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetsledning

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Hälso-Sjukvård, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Byggarkitektur, Byggindustri, Detaljhandel, Försäkring, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Fastighet, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 1 år

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Facilitator, Kommunikationscoach, Produktägare, Talskrivare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Kommunikationsrådgivare, Lärare, programledare, Systemförvaltare, Utbildningsledare, Utredare, VD, Workshopledare, Coach, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Event management, Förändringskommunikation, Integrerad kommunikation, Intranät, Mobila medier, Utbildningsmaterial, Engelska, Internkommunikation, Pedagogik, Sociala medier

Anställningar

 • 2013 -

  Konsult inom ledarskap, verksamhetsutveckling och , iCool AB

 • 1995 - 2013

  Konsult och konsultchef, WM-data Sverige AB, Logica AB

 • 1991 - 1994

  Systemansvarig, IBIC Försäkringsmäklare AB

 • 1986 - 1986

  Receptionist, Brendler&Åkerberg AB

 • 1985 - 1991

  Tulltaxerare, systemutvecklare, Tullverket

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Förändringsledning Prosci (certifierad), Proacteur

 • 2015 - 16

  Solution Focus, Clues

 • 2011 - 11

  Coachutbildning, Svensk coachutbildning AB

 • 1999 - 10

  Ledarutbildning i flera steg, Mercuri och WM-data/Logica

 • 1998 - 12

  Projektledningsutbildningar, WM-data, Mercuri mfl

 • 1988 - 90

  Systemvetenskap, Högskolan Luleå, Centek

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07