Dela

Peter Amling

 • Förändringsledare, projektledare
 • Verksamhetsutveckling, lean.
 • IT-strategi och -management
 • Interimschef

Översikt

Peter har en bred erfarenhet av förändringsarbete på både strategisk och operativ nivå, projekt och it-management, med en specialisering på att analysera verksamhet och organisation för att hitta förbättringsmöjligheter och effektivisering. Att styra upp ett projekt eller en verksamhet som fått problem är också ett område där Peters erfarenhet kommer väl till pass.
Med ekonomiutbildning i botten, och it som yrkesplattform, har han genom åren deltagit i många projekt som förändringsledare, projektledare eller chef, i både stora och små organisationer. Han har haft chefsroller som CIO, it-chef, it-strateg och HR-chef.
Peter har upphandlat och drivit stora tekniska förändringsprojekt t.ex. för affärssystem, webbpublicering, outsourcing av drift och standardarbetsplatser, men också lite mjukare uppdrag som införande av projekt- och förvaltningsmetod, processorientering av verksamheten samt större organisationsförändringar.
Att genomföra förbättringar för organisationen och människorna i den är Peters drivkraft.

Egenskaper

Peters sätt att angripa sina uppdrag är pragmatiskt men ändå strukturerat. Lösningen finns ofta närmare än du tror och med lite metodisk analys är det ofta inte så svårt att hitta den.
Han ser till helheten och säkerställer att effekterna realiseras. Att se möjligheter och vidareutveckla det som redan finns är en av Peters styrkor.
Peter får ofta återkoppling att han är trovärdig, engagerad, prestigelös och noggrann. Som ledare motiverar Peter med delaktighet, driv och engagemang. Han skapar trygghet i gruppen med sitt lugn och är lätt att umgås med.
Sagt om Peter:
” Peter Amling har varit en viktig person, mycket tack vare sin höga kompetens, behagliga sätt och stora ”verktygslåda”, då han bidragit i det interna utvecklings- och förändringsarbetet av IT-organisationen.”
”Du har tillfört nya perspektiv inom IT men även på områden som inte har med dina ansvarsområden att göra."
”Du har med ditt lugn och din kunskap varit ett stort stöd, speciellt under den tid vi haft det lite jobbigt.”

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2017 -

  Projektledare

  Kunden behövde en vikarierande projektledare i ett projekt för införande av digitalt stöd för test av kognitiva och fysiska förmågor. Peters roll var att leda det tekniska införandet, ta fram processer och rutiner samt koordinera ett antal internationella leverantörer. Med införandet får Arbetsförmedlingen förbättrade möjligheter att stödja personer i rehabiliteringsprocessen.

 • Uppsala Universitet

  2017 - 18

  Rådgivare, workshopledare, PL

  IT-avdelningen vill göra sin leverans av IT-tjänster mer strukturerad och lättillgänglig för beställarna och behöver hjälp med att ta fram en tjänstekatalog. Peter och en kollega driver arbetet med att definiera tjänster, ta fram serviceöverenskommelser och standardisera och etablera de komponenter som behövs för att leverera tjänsterna.

 • Kantar SIFO

  2017 - 17

  Rådgivare analys av IT-miljö

  Kunden behöver se över sitt systemstöd och förutsättningarna för att bli ännu bättre på att möta kundernas behov. Peter och en kollega har genom ett antal workshops och intervjuer kartlagt utmaningar och orsaker, samt diskuterat fram förslag på åtgärder. En handlingsplan har tagits fram med förslag på både strategisk och taktisk nivå.

 • Livsmedelsverket

  2016 - 16

  Lean/Kanbancoach IT drift och support

  För att få ett bättre flöde i sina ITIL-baserade processer, fokusera på rätt saker och enklare prioritering, har Drift och Support valt att införa kanban.
  Peter har kört en kort utbildning med teamet följt av veckovis uppföljning och förbättringsdialog under sex veckor.

 • Finansinspektionen

  2016 - 16

  Rådgivare, förändringsledare förvaltningsstyrning

  Ledningen har efter en genomlysning utförd av Kvadrat, beslutat att förvaltningen av IT-stödet behöver förbättras. Peter och en kollega har tagit fram en plan för införandet av en ny förvaltningsorganisation och förbättrad förvaltningsstyrning. I fas 1 har Peter och kollegan tagit fram en förvaltningsmodell, baserad på bl a på pm3, via ett antal workshops med en arbetsgrupp. Beslut ska nu fattas om nästa steg.

 • Livsmedelsverket

  2015 - 16

  Interim IT-chef

  Tidigare IT-chef var tjänstledig och samtidigt behövde ett antal områden inom IT ses över. Peter fick rollen som tf. IT-chef på 60% och drev utvecklingen av en bättre styrningsmodell, införandet av ett IT-råd, ett antal strategiska rekryteringar och förbättrad samverkan mellan och inom teamen på IT. Ett antal strategiska tekniska val gjordes också för att skapa större flexibilitet för framtida val inom sourcing och applikationsutveckling.
  IT-frågorna har lyfts till en högre nivå, med förbättrade processer och där IT-avdelningen kan agera mer proaktivt och på ett bättre sätt samverka kring utvecklingen av IT-miljön.

 • Lantmäteriet

  2015 - 16

  Förändringsledare lean

  Sektionen Drift & infrastruktur skulle införa nytt arbetssätt enligt lean. Efter en kort uppstart tillsammans med en kollega ledde Peter införandet av lean principer, ständiga förbättringar, etc för hela sektionen (ca 100 personer) med metoden LeanBox. Teori och praktik varvades i workshops för medarbetare och ledare där bl a värdeflödes-/processkartor och A3-analyser togs fram. Relationen mellan Lean och ITIL diskuterades och hanterades.
  Medarbetare och ledare på sektionen har fått en grund för att jobba vidare med systemsyn, lean och ständiga förbättringar. Ett par fall av konkret tillämpning på områden med samarbetsproblem ledde fram till lösningar på utmaningar som man brottats med i flera år.

 • Livsmedelsverket

  2014 - 15

  Rådgivare, mentor

  Avdelningschefen för IT och service hade flera uppdrag och kom inte från en IT-bakgrund. Peter hade ett löpande uppdrag som mentor och rådgivare till avdelningschefen i IT-relaterade frågor.

 • Lantmäteriet

  2014 - 15

  Biträdande operativ IT-chef och förändringsledare

  Stödenheten Utveckling & IT var inne i en intensiv förändringsperiod samtidigt som Lantmäteriet var i stort behov av hög leveranskapacitet från UIT. Peters roll var att stötta och avlasta utvecklingsdirektören i operativa frågor, stötta och driva på förändringsprocessen inom UIT samt driva utredningen om UIT-ledningen skulle förstärkas med en operativ IT-chef.
  Peter bidrog till förbättringar på flera områden med stora utmaningar, samt modifieringen till en ny organisation med en operativ IT-chef.

 • IVO, Inspektionen för vård och omsorg

  2014 - 15

  Rådgivare förvaltningsstyrning

  IVO ville göra en genomlysning av sin pm3-baserade systemförvaltningsmodell och tillämpningen av den. Peter och två kollegor genomförde en koncentrerad analys m h a ett antal djupintervjuer och några workshops. Förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera förvaltningsstyrningen samt förbättrat samarbete med leverantören, presenterades.
  Kvadrat fick förtroendet att stödja genomförandet men Peter deltog inte pga. av annat uppdrag.

 • Tyresö kommun

  2013 - 14

  Förändringsledare, verksamhetsutvecklare

  Kommunen behövde tydliggöra roller och ansvar mellan beställare och leverantör av IT-tjänster. Peter ledde arbetet med förbättring av processen i fler små steg för att förankra både det nya arbetsflödet och en kvalitetshöjning av leveransen. Användningen av ärendehanteringssystemet strukturerades och Kanban har införts för planeringen av systemförändringar. Kommunikationen inom IT, och med verksamheten, har förbättrats. Sammantaget har förutsättningar skapats för kortare ledtider och säkrare leveranser.

 • IDG

  2012 - 16

  Mentor

  Ettårs-uppdrag som mentor för fyra olika personer inom ramen för IDGs mentorsprogram.

 • ERV försäkring

  2012 - 13

  Förhandlare, projektledare

  ERV förändrade verksamheten och behövde dra ned på personal. Som HR-chef drev Peter planering och genomförande av detta i första hand på frivillig bas och naturlig avgång. Uppdraget omfattad också kommunikation till personal och förhandling med facket.
  Personalstyrkan minskade med 15-20% under perioden.

 • ERV försäkring

  2012 - 12

  Projektledare

  Efter interna synpunkter på telefoni- och contact centerlösning ledde Peter en konkurrensutsättning av befintlig leverantör. En långtgående utvärdering av en alternativ lösning gjordes.
  Det hela ledde fram till en förbättring av både avtal och lösning med befintlig leverantör.

 • ERV försäkring

  2011 - 11

  Förändringsledare

  Arbetet med den strategiska planen behövde förbättras. Peter ledde framtagandet, tillsammans med vd, av en ny process för en rullande årsplan med olika steg för framtagning och uppföljning av planen. Ett Strategiskt forum i form av en förstärkt ledningsgrupp skapades. Detta medförde en mer genomarbetad strategisk plan som blev bättre förankrad i verksamheten.

 • ERV försäkring

  2011 - 12

  Projektägare/-ledare förvaltningsstyrning

  ERV införde förvaltningsmodellen pm3 där Peter var projektägare. Efter ett år gjordes en anpassning av modellen, under Peters ledning, för att bättre passa organisationens förutsättningar.
  Man minskade komplexiteten i förvaltningsprocessen och knöt den närmare verksamhetsplaneringen.

 • ERV försäkring

  2011 - 13

  Projektägare

  ERV behöver byta ut sitt gamla försäkringssystem. En detaljerad RFP skickades till 19 leverantörer. Fyra fick vara med i slutomgången. Peter deltog, som projektägare, ffa i det slutliga urvalet och framtagandet av en genomförandeplan och business case, omfattande långtgående effektiviseringar, för beslut av styrelsen.

 • ERV Group

  2011 - 11

  Utbildare, utveckling av utbildningsprogram

  ERVs koncernledning tog fram en ny affärsstrategi ”one ERV”. Peter var en av tre personer som utbildade den svenska personalen i denna. En arbetsgrupp vidareutvecklade sedan utbildningsprogrammet där Peter var Sveriges deltagare.
  Programmet har givit en utökad interaktion mellan länderna.

 • Europeiska försäkring

  2010 - 11

  Förändringsledare

  Verksamheten skulle processorienteras för att bli mer effektiv och kunna möta förändrade marknadskrav bättre. Handlingsplanen skulle genomföras som en del i det dagliga arbetet. Peter drev på och ledde aktiviteter och workshops kring kommunikation, nya roller och ansvar, beslutsstruktur och organisation.
  Förändringar genomfördes och utvecklades vidare utifrån praktiska erfarenheter.

 • Europeiska försäkring

  2010 - 11

  Organisationsutvecklare

  Europeiska hade fattat beslut om processorientering, en mindre ledningsgrupp, införande av ett antal nya nyckelroller samt att organisationen skulle förändras utifrån det nya arbetssättet. Peter ledde ledningens arbete med att förändra processer för beslut, kommunikation, resursplanering och uppföljning. Beskrivning av syfte/mål och mandat för olika roller och forum togs fram och sattes på plats. En organisation som matchade nya roller och arbetssätt lanserades. Det var viktigt att det inte uppstod några luckor och att det som fungerade bra togs tillvara.
  Förändringen genomfördes, med en del utmaningar, och blev en start till en rörelse mot förnyelse av arbetssätt i systerbolag i koncernen.

 • Europeiska försäkring

  2009 - 10

  Operativ projektägare

  En verksamhetsanalys behövde göras för att få större effekt av planerat systemskifte. En nulägesanalys av affärsarkitekturen följdes av ett framtida önskat läge. Avslutningsvis gjordes en handlingsplan för genomförandet vilken bl a föreslog ett antal nya roller och processorientering av verksamheten. Peter roll var att vara vd:s förlängda arm på daglig basis i dialogen med konsulter och nyckelpersoner i projektet med fokus på den strategiska inriktningen och effektmål.

 • Europeiska försäkring

  2008 - 09

  Upphandlare, projektägare

  Resdagboken var Sveriges största resecommunity. Den växte oerhört fort och krävde uppgraderingar av både communityplattform och driftmiljö, både 2005 och 2008. Peter ansvarade för upphandling av teknisk plattform och drift på en marknad där communities var ganska ungt. Lite mer moget 2008. En del av kraven samlades in som crowdsourcing från medlemmarna. Sajten var under några år en oerhört populär community.

 • ERV Group

  2006 - 06

  Delprojektledare

  Europeiskas tyska moderbolag behövde ta fram en IT-strategi, och handlingsplan, för koncernen. Peter deltog i projektet och översatte sedan strategin till lokala förhållanden för det svenska bolaget. Arbetet ledde till ett bättre utnyttjande av gemensamma resurser över landsgränserna på vissa områden.

 • Europeiska försäkring

  2006 - 08

  Projektledare

  Europeiskas IT-drift och support bedrevs i egen regi på ägd teknisk plattform av en liten IT-avdelning Personberoendet var stort och den tekniska miljön matchade inte verksamhetens behov full ut. Peter ledde utvärderingen av olika teknikval och sourcingalternativ. En målbild togs fram med sikte på extern drift. Genomförandet gjordes i steg där man först förnyade tekniken och sedan fick vidare till en extern drift och support.
  Man fick en stabil miljö med hög tillgänglighet och driftstabilitet. Personberoendet var borta och. I en jämförelse med systerbolagen i andra länder var kostnaden också mycket låg.

 • Europeiska försäkring

  2004 - 08

  Projektägare, projektledare (periodvis)

  Europeiska utvecklade ett nytt försäkringssystem för att möta marknadens krav på företagsförsäkringar. Kravinsamling, utveckling och testning genomfördes med en kärntrupp bestående av både anställda och konsulter. Systemet integrerades mot ett äldre skadesystem. Peter var hela tiden projektägare och gick tidvis in även som projektledare.
  Det var många beslut och justeringar av inriktningen under redans gång men till slut fick man ett bra, modernt system.

 • SVT

  2004 - 04

  Projektledare, initiativtagare

  SVT:s IT-strategi behövde uppdateras bl a för att anpassas till att omfatta den digitala tv-produktionen och -distributionen. Peter ledde arbetet med ett antal workshops för att ta fram underlag för beslut och fortsatt arbete. Ett första utkast till omfattning och innehåll presenterades strax innan Peter slutade på SVT.

 • SVT

  2002 - 03

  Initiativtagare, upphandlare, projektägare

  SVT:s systemmiljö hade direktintegration mellan system vilket skapade problem tidsmässigt och med dataintegriteten. Med en ständigt ökande komplexitet var man tvungen att göra ett strategiskt val. En integrationsplattform (BEA) upphandlades och infördes tillsammans med nya roller och processer för att säkerställa kvalitet i integrationen.
  Peter var initiativtagare och pådrivare för en förändring som påverkade både teknik och organisation. Efter mycket arbete fick man en mer strukturerad och kontrollerad integration mellan systemen.

 • SVT

  2002 - 02

  Upphandlare, projektledare

  SVTs nya centraliserade webbplattform (Polopoly) omfattande 140 webbsajter, behövde en driftleverantör.
  Upphandling och genomförande av outsourcing för driften av svt.se gjordes.
  Man fick en bättre sammanhållen drift med hög tillgänglighet.

 • SVT

  2002 - 02

  Projektägare, upphandlare

  Användarna på SVT var uppdelade på två olika nätverk (Novell och NT). Detta försvårade delande av information och samarbete.
  Efter en strategisk analys av alternativen togs en teknisk målarkitektur fram, inklusive en ny standardarbetsplats (4 varianter). Genomförandet omfattade även migrering av 3000 pc/användare på knappt 30 orter till den gemensamma miljön. Förändringen innebar också organisatoriska förändringar där en del ansvar och arbetsuppgifter centraliserades. Man fick med det en lösning med central styrning och viss lokal administration och support.

 • SVT

  2001 - 01

  Projektledare

  SVT-IT behövde hjälp med offertsvar på driftupphandling för svt.se
  Samordnade offertsvar för ett samarbete mellan Qbranch och SVT-IT om driften.

 • SVT

  2000 - 00

  Upphandlare, kravspecare

  SVT skulle samordna sina webbar i ett gemensamt Content Management System
  Peter deltog i en grupp på tre personer som specade krav och organisation för webbpubliceringen och sedan upphandlade lösningen.
  Polopoly valdes som CMS.

 • SVT Nyheter och Sport

  1998 - 99

  Delprojektledare

  SVT24 var Sveriges första helt digitaliserade nyhetsredaktion.
  Peter ansvarade för kopplingarna mellan news roomsystemet och TV-produktionen.

 • SVT Nyheter och Sport

  1998 - 98

  Projektledare, upphandlare

  Ett föråldrat system behövde uppgraderas och användarna utbildas.
  Migrering från terminal- till PC-baserat nyhetsproduktionssystem (news roomsystem) för hela nyhetsverksamheten. Upphandling, utrullning av 350 PC. Utbildning av ca 450 användare.
  Användarna fick en mer flexibel miljö där det var enklare att del a information.

 • Pharmacia

  1998 - 98

  Projektledare

  IBM skulle ta över driften av Pharmacias svenska it-miljö.
  Peter ledde den due diligence av Pharamcias it-miljö som gjordes för ändamålet.
  Den gav en bra överblick och klargjorde en del saker som förändrade en del i avtalet.

 • Ericsson

  1997 - 97

  Service manager

  IBM hade ett drift- och supportuppdrag hos Ericsson.
  Peter var leveransansvarig (service manager) för IBM. Ca 1500 användare, 45 servrar och 30 personal.

 • IBM Nordic

  1996 - 96

  Delansvarig

  IBM Nordic genomförde en större uppdatering av sin IT-strategi, bl a för att tydliggöra den Nordiska nivån. Peter ansvarade för områdena klientplattformar (inklusive säkerhet) och infrastruktur för intranät. Arbetet blev senare ett stöd i lanseringen av en Nordisk standardplattform för IBM:s säljkår.

 • IBM Nordic

  1996 - 96

  Projektledare, utbildare

  Ett nytt försäljningskoncept tog fram där alla säljare skulle ha systemstöd på en bärbar dator.
  Vi tog fram, testade och rullade ut en bärbar standardarbetsplats för säljkåren i hela Norden.
  Målet var en bättre styrning och uppföljning av självverksamheten.

 • IBM Nordic

  1995 - 96

  Projektledare, utvecklare, utbildare

  Säljprovisionerna skulle börja mätas på vinst istället för intäkter.
  Utveckling av ett uppföljningssystem för provisioner till säljkåren. Utveckling av rapporter i SQL, utbildning av försäljningschefer i Norden.
  Det gav en bättre koppling mellan säljarnas och företagets resultat.

 • IBM Nordic

  1994 - 95

  Projektledare

  Ekonomienheterna i de nordiska länderna skulle samordnas.
  Peter ledde sammanslagning av de nordiska interna ekonomisystemen. Neddragning av resurserna inom funktionen Finance systems i alla fyra länder.
  Antalet personer som arbetade med systemen reducerade från 27 till 9.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., GDPR, Organisationsutveckling, Projektrevision, Strategisk planering, Utbildning, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärs och IT strategi, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, Lean-baserad processmetodik, PPS, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Prosci ADKAR, KANBAN, LEAN, PM3

 • - Ledarskap

  Psykologi, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Koncernledning, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Drift, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Resebranschen, Stat/kommun/Landsting, Försäkring, Media

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Lärare, Huvudprojektledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, programledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Förändringsledare

 • - Kommunikation & Information

  Kriskommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation

Anställningar

 • 2004 - 2013

  CIO (från 2010 även HR-chef), Europeiska försäkring (från 2012 ERV)

 • 2002 - 2004

  IS-chef och IT-strateg, SVT

 • 2001 - 2002

  Konsult, projektledning, upphandling, Atello AB

 • 1998 - 2001

  IT-chef, Nyheter och Sport, SVT

 • 1996 - 1998

  Service manager, Reponsor AB (IBM)

 • 1994 - 1996

  Assistant CIO, IBM Nordic

 • 1990 - 1994

  Finance Systems & Business Controlls manager, IBM

 • 1985 - 1990

  Admin systems, IBM

 • 1978 - 1984

  Assistant underwriter, Guy Carpenter Inc, Reinsurance Broker

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Integrated Service Management Essentials Certification, Professional Designations/Pink Elephant

 • 2016 - 16

  Lean IT Foundation Certification, Onbird/LITA

 • 2015 - 15

  Prosci Change Mangement Certification, Proacteur/One academy

 • 2015 - 15

  Lean administration, Kvadrat, Dag Lotsander

 • 2014 - 15

  Diplomerad mindfulnessinstruktör, Mindfulnessgruppen

 • 2014 - 14

  Professional Management Consultant, ExMI

 • 2013 - 13

  Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien

 • 2012 - 12

  Styrelsearbete i ägarledda företag, GrantThornton

 • 2011 - 11

  Ledarskapsprogram, ERV Försäkring

 • 2011 - 11

  Certifierad affärsarkitekt, Dataföreningen kompetens/Cordial

 • 2011 - 11

  Målanalys och verksamhetsstyrning, Astrakan

 • 2010 - 10

  Effektiv förändringsledning, Astrakan

 • 2006 - 06

  ITIL Foundation, Stockholm

 • 2003 - 03

  Ledarskapsprogram SVT/MiL, MiL

 • 1995 - 96

  Verksamheten och IT, Dataföreningen kompetens

 • 1990 - 90

  International management school, IBM Education Center, Bryssel

 • 1986 - 94

  Projektledning, PPS, IBM

 • 1981 - 84

  Civilekonom, inriktning ledarskap och organisation, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07