Dela

Stefan Gullberg

 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärs- och Organisationsutvecklare
 • Projekt/förändrings-ledare

Översikt

Stefan Gullberg är utbildad Industriell Ekonom från KTH och har arbetat både med ledningsgruppsarbete i näringslivet i 10 år och som managementkonsult i 20 år. Stefan har också bred erfarenhet av analys- och förändringsarbete. Han stöttar organisationer i transformationsprocesser på företagets alla nivåer och har ett bra helhetsseende. Stefan arbetar bl.a. med att hjälpa kunder utveckla sin verksamhetsutvecklingsprocess. Stefan har tillsammans med två kolleger skrivit boken IT-byrån (om hur affär, IT och förändring hänger ihop. )

Egenskaper

Stefan har bra analysförmåga och driver förändringsarbete med stor energi. Han har bra förmåga att skapa verkliga resultat och har hög integritet.Han har också god erfarenhet av att skapa snabb förändring från strategi till exekvering och att kommunicera budskapet väl.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2017 - 17

  Bollplank för staben

  Jordbruksverket ville ha ett bollplank till sin stabsenhet avseende verksamhetsutvecklingsfrågor. Uppdraget omfattande både rådgivning runt pågående händelser samt förslag på framtida hantering och orgabnisering av verksamhetsutvecklingen. Omfattningen var främst
  Analys och dialog med stabschefen och verksamhetsarkitekten på veckobasis under ett antal månader 2017. Förslag på verksamhetsmodell att beskriva verksamheten och bryta ned och följa övergripande mål i organisationen blev också en del av uppdraget. Generaldirektören valde att prova modellen i dialogen med departemenet och detta utföll bra.
  Stefan kontrakterades rollen som bollplank i veckoavstämningar kring hur verksamhetsutecklingen skulle förbättras och utvecklas. Dialog runt bl.a. styrmodeller, processutveckling, fora och efterlevnad. Ett stort EU åtagande som förnyas inom kort var en av drivkrafterna bakom behpovet av bollplank.

 • Migrationsverket

  2016 - 17

  Uppdragsledare/managementkonsult

  Stefan har under ett års tid lett en omfattande översyn av Migrationsverkets möjligheter att dra full nytta av IT och verksamhetsutveckling. Arbetet har genomförts i fyra steg, en dialogfas runt omfattning och avgränsningar, en andra som omfattade analys av nuläget och ställda hypoteser, en tredje med framtagande av lösningsförslag samt ett fjärde steg omfattande förslag till handlingsplan. Styrning, ledarskap, processarbete, arbetssätt och organisation har hanterats i översynen på såväl verksledningsnivå som underliggande avdelningar. Samverkan med kunden har skett via intervjuer med ett 150-tal chefer och medarbetare samt workshops med en referensgrupp och rapportering och dialog med styrgrupp och verkställande ledning. Ett antal separata avstämningar har också skett med Generaldirektören

 • Södra

  2016 - 16

  Verksamhetsutvecklare

  Utmaning; Södra hade en BI strategi som gått ut och behövde förnyas i samband med att organisationen ändrats.
  Lösning ; via intervjuer med affärsområden och koncernstaber fastsälldes nuläge, målbild och strategi för att skapa ett än bättre beslutsstöd.
  Resultat: En stärkt gruppering med ett tydligare uppdrag som skapar förutsättningarna för ett fungerande beslutsstöd i perioden till 2020.

 • ESV

  2016 - 16

  Verksamhetsutredning

  Utmaning: ESV har en IT enhet med ett väldigt viktigt uppdrag, regeringskansliets budgetsystem. Detta leder till att andra behov blir eftersatta.
  Lösning: Via metoden Siktet, Läget, Målet, Vägen. intervjuades personal och ledning. En organisationsdiagnos genomfördes och en varje del presenterade för GD och bestälargrupp.
  Resultat: Ett tydligare uppdrag där alla intressenters behov kan tillfredsställas.

 • Migrationsverket

  2016 - 16

  Mentor till IT chef

  Utmaning: IT chefen har fått ett allt större uppdrag i det snabbt växande verket och nya lösningar behöver ständigt värderas.
  Lösning: Konsulten var bollplank för de olika initiativ som startades upp under 2016 och gav sina kommentarer till strategier, projekt och styrning/organisationsfrågor.
  Resultat: Inriktningen från tidigare arbete med IT lyftet kunde slutföras och resursbristen på IT kunde lösas med konsultstödet till hela IT-ledning.

 • Kvadrat Management AB

  2015 - 15

  TF VD

  Stefan har drev managementbolaget sedan tidigare Vd tillträdde som Koncernchef och processen att finna en ny permanent lösning för VD rollen påbörjades.
  I augusti 2015 tillträdde Eva Ekedahl och efter överlämning slutade Stefan sitt uppdrag i början av september.

 • Migrationsverket

  2014 - 15

  Huvudansvarig utredning av uppdrag it

  Syfte: Att utreda hur Migrationsverkets utvecklingsprocess kan bli bättre och hur kan It ges en mer rådgivande roll.
  Lösning; via intervjuer och analys togs ett förslag till ny roll för it, dess ledningsgrupp, strategier och planer och en ny process för verksamhetsutveckling.
  Resultat: Med fokus på förändringsledning genomför ledningen under hösten 2014 införandet av föreslagen transformation. Stefan håller samman förändringsarbetet och stöttar ledningen i att nå effektmålen.

 • Cancerfonden

  2012 - 12

  IT Governance

  Utmaning: sökte bättre styrning av it verksamheten
  Lösning: En Cobitbaserad genomgång av IT verksamheten
  Resultat: En mer verksamhetsdriven IT verksamhet

 • EVRY

  2011 - 13

  Affärsutveckling

  Assisterade koncernledningen i Norge och Sverige med affärsutveckling t.ex utredningar, projektledning och strategiframtagning i ett antal uppdrag såsom. Ny produktportföljstrategi, Ny strategi för Regional verksamhet (RSME), Outsourcingstrategi och Ny organisation för Sourcing

 • Indexator

  2010 - 11

  Förstudie kundhanteringsprocessen

  Utmaning: Kundhantering var ostrukturerad
  Lösning: Analys och införande av en ny kundhanteringsprocess för ett tillverkande företag
  Resultat: de olika produktsegmenten fick tydligare och effektivare kundhantering

 • Åkers

  2010 - 11

  Utredning ledningsinformation och it strategi

  Utmaning: Koncernledningen fick ej jämförbar information från de olka bolagen i koncernen.
  Lösning; Ny It strategi, Omfattande Analys av affärssystembehov, införande BI strategi och en Governancemodell mm.
  Resultat: En tydligare roadmap mot synkroniserad rapporetring och styrning av de olika verksamhterna med ett globalt styrt IT stöd

 • Nordisk IT koncern

  2008 - 13

  Verksamhetsutveckling/ organisationsutveckling

  Utmaning : Att hantera sammanslagningen av två större IT koncerner
  Lösning: På koncernledningens uppdrag deltog och ibland ledde konsulten det stora transformationsarbetet och deluppdrag som: portföljstrategi för koncernen, ny sourcing-organisation, nytt kundstöd,off shoring utredning, IT drifterbjudande/organisationsutredning mm mm
  Resultat: Effektivare erbjudanden, processer och organisation för att hantera kundkraven.

 • Trygghetsstiftelsen

  2007 - 07

  IT Governance

  Utmaning: CFO/ITansvarig skulle pensioneras och hur framtida IT styrning skulle se ut var en öppen fråga.
  Lösning: En Cobitbaserad handbok för it styrning togs fram med tydliga fora och fokus
  Resultat: Ledningen fick rätt frågor på bordet och IT kunde en ligt en ölångsiktig plan förbättra IT stödet och effektivisera detsamma

 • EMRIC

  2006 - 07

  Processutveckling och projektmodell

  Utmaning: Bolaget hade en verksamhetsprocess som inte passade ihop med hur men drev kundprojekt inom finansbranschen.
  Lösning: införande av en ny verksamhetsprocess, nya rollbeskrivningar och en anpassad projektmodell för konsultverksamhet med utvecklingsinriktning
  Resultat: tydligare och effektivare arbetssätt och mer motiverade medarbetare

 • Mekonomen

  2006 - 08

  Projekt/ program-ledare

  Utmaning: Snabb tillväxt krävde ett betydligt bättre IT stöd.
  Lösning: Ansvarig för införandet av nytt affärssytem (Axapta )samt uppbyggnad projektkontor och verksamhetsutveckling i Norden.
  Resultat: EN plattform som klarade tillväxt och en IT verksamhet som gick att prioritera och styra

 • Scanias IT bolag

  1998 - 03

  PL och Styrelseledamot

  Utmaning: utveckla samarbetet mellan Scania och WM-data
  Lösning: Som PL i ett antal projekt samt som WM-datas representant i styrelsen av Scanias IT bolag initierades ett antal förändringsprojekt, Leanarbete, verksamhetsutveckling, organisationsutredning,sourcingalternativ etc.Stefan drev bl.a. införandet av Oracle Finacials påScania som It bolagets PL.
  Resultat: Under en 5 årsperiod ökade samarbetet i omfattning med ett par 100 msek

 • SAS

  1990 - 95

  Projektledare LEAN

  Genomförde under ett antal år en större transformation mot TQM,EFQM, Lean inom tekniska divisionen

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Dynamics AX

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Innovationsledning, Processförvaltning, Supply chain management, Produktledning, Sustainability/Hållbarhet, Utbildning, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Business restructuring, Change Management, ERP Implementation, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Säljsupport, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Beställarstöd, Offertutvärdering

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Koncernledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Organisationskultur och värdegrund, VD, Kurs- och seminarieledare

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Försvar, Passagerartransport, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Facilitator, Omvärldsbevakare, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult

Anställningar

 • 2005 - 2013

  VD och managementkonsult, SYSteam/EVRY

 • 1997 - 2004

  Managementkonsult, WM-data

 • 1985 - 1997

  produktchef 737/F28, SAS

 • 1983 - 1985

  Exportchef, AB IDkort

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Certifierad förändringsledare, PROSCI

 • 2005 - 06

  PPS projektledning 1 och 2, stockholm

 • 1996 - 97

  Projekledning Kokboken, SAS

 • 1994 - 94

  Företagsledning, IFL

 • 1994 - 96

  Change management, Sunnanå

 • 1993 - 93

  Area study asia, LiTH

 • 1987 - 90

  Lean /TQM, SAS

 • 1983 - 10

  Reservofficer, KA/Marinen

 • 1976 - 80

  M. of sc. Ind.Eko, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25