Dela

Mikael Hansson

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändrings- och projektledare
 • Utbildare i verksamhetsutveckling
 • Interimchef

Översikt

Mikael arbetar helst med verksamhetsutveckling där han genomför analyser och får förändringarna och nya strategierna att bli verklighet och beständiga. På senare år har han arbetet med verksamhetsutveckling där Lean är ett av många verktyg.

Mikael har ett stort intresse och betydande erfarenhet inom verksamhetsledning, förändringsledning, projektledning och processutveckling. Han har bland annat 12 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete och har varit ansvarig för flera stora avdelningar (upp till 80 personer) baserade i flera länder där omfattande förändringsarbete genomfördes. Mikael har även nio månaders erfarenhet som tillförordnad HR-chef.

Mikael har varit konsult sedan 2008 där förändringsledning har varit en självklar del i varje uppdrag och som varit en stor framgångsfaktor när han har ansvarat för exekveringarna av strategier och förändringar. Han är bland annat certifierad förändringsledare av Prosci/ADKAR, certifierad inom Lean Services och certifierad programledare.

Mikael drivs av att utveckla människor och grupper och använder gärna sina ingående kunskaper inom mental träning i sina uppdrag. Han får sina kollegor och medarbetare att arbeta fokuserat mot en tydlig målbild och att vara motiverade att nå dit. Mikael håller även föreläsningar om hur man med mental träning kan utvecklas, förändras och nå mål.

Egenskaper

Mikael är en driven, kommunikativ och målfokuserad managementkonsult som bidrar med massa energi. Han har en väl utvecklad förmåga att anpassa sig till olika sociala miljöer, och det gör att han skapar förtroende, entusiasm och driv i de grupper han arbetar med.

Konsultens CV

 • SAAB Group Finance

  2017 -

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Uppgradering av Agresso till Business World On.
  Utveckling av förvaltningssystem

 • Migrationsverket

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Verksamhetsutvecklare
  UTMANING: Ledningen upplevde att utvecklingsprojekt (främst med IT-innehåll) inte resulterade i nyttan som eftersträvades.
  UPPDRAG: Uppdraget på ca 10 månader innebar att en översyn genomfördes som hade till syfte att identifiera och föreslå konkreta förbättringsåtgärder och förbättringsområden inom den analyserade verksamheten som säkerställer förutsättningar för en effektiv, enhetlig, flexibel och framtidssäkrad verksamhet. Översynen genomfördes med fokus på verksamhets-utvecklingsprocessen inklusive IT. Detta innebär även att även organisation, modeller, arbetssätt, styrningen av utvecklingsprojekt skulle kartläggas och analyseras.
  RESULTAT: En gedigen analys och konkreta planer presenterades för GD och hans ledningsgrupp. Resultatet skulle användas i det omfattande förändringsarbete som ska genomföras under 2018.

 • Swedavia

  2016 - 17

  Interimchef/Förändringsledare/Processutvecklare

  I rollen som chef för Service Center hade jag ansvar för en grupp på 12 personer som jobbar i en minutoperativ verksamhet. Uppdraget innebar att identifiera förbättringar i arbetssätt och processarbete och utveckla detta.
  Dessutom tillkom uppdraget att planera och genomföra outsourcingen av verksamheten till en extern leverantör.

 • Carglass Sweden

  2016 - 16

  Projektledare Digital kundsida

  UPPDRAG: En digital kundsida som möjliggör för kunder att beställa tid för rutbyte på kundens bil skulle etableras.
  LÖSNING: En projektplan (inkl Risklista) baserad på PPS togs fram som koordinerade utveckling, migrering, test och driftsättning där utvecklare från lösningsleverantören, leverantören av ERP-systemet och Carglass internt deltog. Förändringsledning baserad på ADKAR togs fram. Aktiviteter genomfördes enligt plan, framdrift och risker följdes upp.
  RESULTAT: Den digitala lösningen implementerades enligt plan med kvalitet enligt specifikation.
  Referens: P. Danielsson, Nordic Digital Manager, Carglass

 • Ekonomistyrningsverket (ESV)

  2016 - 16

  Utredare verksamhetsanalys

  Utredare verksamhetsanalys av IT-avdelningen på ESV.
  UTMANING: ESV har en IT enhet med ett väldigt viktigt uppdrag, regeringskansliets budgetsystem. Detta leder till att andra behov blir eftersatta.
  LÖSNING: Via metoden ”Siktet, Läget, Målet, Vägen” intervjuades personal och ledning, analyser genomfördes (t.ex organisationsdiagnos, förändrings-ledningsförmåga), benchmarking mot ”Best practice” och erfarenheter genomfördes.
  RESULTAT: 1. En oberoende analys av nuläget som förankrades hos ledning och medarbetare. Denna nulägesbeskrivning accepterades av samtliga vilket innebar att det nu finns en samsyn.
  2. En målbild baserad på kundönskemål, ESVs förutsättningar, forskning och ”best practice” togs fram. En gapanalys gjordes mellan nuläge och målbild vilket presenterades för ledning, ledningsgrupp och medarbetare. Målbilden förankrades.
  3. Ett förslag på prioriterade aktiviteter togs fram. Dessa förslag på aktiviteter och gapanalysen blev avstamp, i form av WS, för ESV att ta fram handlingsplanen för fortsatta arbetet.
  Beställare: Generaldirektör Mats Wikström. Beställaren var mycket nöjd med leveransen.

 • Fonus

  2016 - 17

  Förändringsledare/Metodstöd/Facilitator/Coach

  Effektivitetsprogram:
  UTMANING: Företaget hade behov av att effektivisera ett antal nyckelprocesser, strukturera om delar av den operativa organisationen samt förbättra logistikprocessen.
  LÖSNING: Ett program med tre projekt sattes ihop med totalt ca 24 nyckelpersoner. Varje projekt arbetade agilt i 4-veckorssprintar där lösningar togs fram, testades i piloter och förbättrades. Även Förändringsledningsmetoden ADKAR och projektmodellen PPS användes.
  RESULTAT: Effektiviseringar på ca 15 MSEK identifierades där ca 3 MSEK kunde effektueras under 2017.

  Kompletterande uppdrag:
  Digitaliseringsplan: Mikael genomförde intervjuer av ledningen och tog fram underlag för en Digitaliseringsplan

 • Fonus

  2016 - 16

  Metodstöd/Coach Förvaltningsledning

  UTMANING: Säkra att det implementerade affärssystemet utvecklas och förvaltas så att systemet stöder företagets strategier och processer på mest effektiva sätt.
  LÖSNING: En anpassad förvaltningsmodell baserad på PM3 implementerades där representanter från IT, ledningen och verksamheten deltar.
  RESULTAT: En aktiv och väl fungerande förvaltning/utveckling av systemet och processen är etablerad med stort förtroende i organisationen.

  Referens: Karin Högseth (Förvaltningsledare och Regionschef)

 • Fonus

  2016 - 16

  Förändringsledare/programledare

  UTMANING: En implementering av ett nytt affärssystem höll på att haverera.
  LÖSNING: Mikael tog rollen som den nya förändrings- och programledaren för ett program som innehöll sex delprojekt. Uppdraget innebar att säkra att nya arbetssätt i verksamheten etablerades, ett nytt affärssystem implementeras och säkra att IT-avdelningen kunde ansvara för drift och underhåll. En utmanande tidsram sattes av ledningen.
  RESULTAT: Systemet var i drift enligt plan, dokumentation på plats samt att IT och verksamhet tog över ansvaret för fortsatt drift. Ledningen var mycket nöjd med arbetet som genomförts.
  Referens: VD Mikael Åbom.

 • IFL vid Handelshögskolan

  2015 - 15

  Utbildare/Workshop-ledare

  Genomförande av 2-dagars ledningsutbildning utvecklad av Handelshögskolans. 20 stycken ledare deltog i utbildningen.

 • AB Conductive

  2015 - 15

  Föreläsare

  Föreläsare "CPO Excellence" september 2015
  Föreläsare "Offentlig IT" oktober 2015

 • BiTA Service Management AB

  2015 - 16

  Utbildare

  Utbildare ledarskap och förändringsledning för IT-ledare
  Utbildare förändringsledare för företag

 • Carglass Sweden

  2014 - 16

  Förändringsledare och processutvecklare

  UTMANING: 1. I samband med implementering av ett nytt affärssystem så behövdes alla befintliga processer dokumenteras och de nya moduleras fram.
  2. Då nytt affärssystem och reviderade processer skulle införas så ville ledningen säkra ett lyckat förändringsarbete där organisationen skulle på mest effektiva sättet förflyttas till det önskade läget.
  LÖSNING
  1. Mikael genomförde en workshop-serie där processmodulering för alla större processer i företaget har genomförts. Problem och förbättringsmöjligheter har dokumenterats.
  2. Mätmetoder för att mäta effektiviteten i processer har identifierats
  3. Ett nytt verksamhetssystem baserat på Ständiga förbättringar har etableras.
  4. ”To Be” processer har dokumenterats
  5. Förvaltningsledningsmodell har etablerats
  RESULTAT:
  Samtliga fem faser enligt Sure Step modellen är genomförda. Affärssystemet implementerades enligt plan. Ledningen för Carglass Sweden är väldigt nöjda.
  Referens CFO Arne Berger

 • Vattenfall IT

  2014 - 15

  Metodansvarig, Lean coach/instruktör

  UTMANING:
  Kunden önskade att bredda Lean-implementationen inom Vattenfall IT. Vattenfall IT har över 1000 medarbetare och processerna är starkt kopplat till Vattenfalls övriga processer.
  LÖSNING:
  1. Fler piloter genomfördes där Mikael hade rollen som metodexpert
  2. Mikael ansvarade för utbildning i Lean och Change Management för cheferna på mellannivå och för nya och gamla förbättringsledare. Utbildningen baseras på Lean leadership.
  3. Mikael stöttade projektet vid utbildning av Lean för samtliga deltagare i nya pilotprojekten.
  4. Mikael ledde en serie av workshops med ett av projektteamen där eskalerings-och styrningsmodell togs fram.
  5. Mikael ledde en serie workshops med förbättringsledare och chefer som ledde till ett ramverk med planer för att säkra att arbetet med Ständiga förbättringar fortsätter och utvecklas inom aktuell del av Vattenfall IT.
  6. Utvärdering och analys av pilot-projektet.
  7. Mikael fortsätter coacha förbättringsledare och chefer i det fortsatta arbetet.
  RESULTAT:
  1. En enhet har ett fungerande medarbetardrivet förbättringsarbete baserat på Lean.
  2. Ett ramverk är framtaget som beskriver hur Vattenfall IT ska driva Ständiga förbättringar med egna resurser. Detta dokument beskriver också hur övriga enheter inom Vattenfall IT ska etablera Ständiga förbättringar inom sina respektive enheter men också ur ett processperspektiv.
  3. Cirka 30 personer har tillgodogjort sig högre kompetens inom Lean medan betydligt större antal har varit involverade i arbetet med Ständiga förbättringar

 • Socialstyrelsen

  2014 - 14

  Ledare genomförande leanspel

  Ledare vid leanspel för ca 20 personer.

 • Carglass Sweden

  2014 - 16

  Projektledare ERP implementation

  UTMANING
  Kunden ville säkra att verksamheten kunde ta emot ett nytt verksamhetssystem och att organisationen klarade av att hantera denna förändring,
  LÖSNING:
  1. Projektledningen upprättade en projektstruktur baserad på Microsofts Sure Step metod. Mikael är huvudprojektledare med tre delprojekt.
  2. En förändringsledningsplan upprättades och genomfördes.
  3. En workshop-serie genomfördes med processägare och specialister där samtliga krav kopplades till process.
  4. Projektledningen säkrade att leverantören av verksamhetssystemet genomför sin leverans i enlighet med verksamheten krav.
  5. Mikael genomförde utbildning för ledningsgrupp och chefer inom företaget så att de fick nödvändig kompetens i förändringsledning.
  RESULTAT:
  Verksamhetssystemet implementerades enligt plan och ledningen för Carglass Sweden är väldigt nöjda.

 • Trafikverket Stockholm

  2014 - 14

  Lean coach och förändringsledare

  UTMANING:
  Kunden skulle införa ett arbetssätt baserat på lean inom en enhet.
  LÖSNING:
  1. Rollen var initialt som Förändringsledare för att gradvis lämna över detta ansvar till en intern förändringsledare. Därefter agerade Mikael som coach åt förändringsledaren.
  2. Processer definierades utifrån Value Stream Mapping (VSM).
  3. Lämpliga lean verktyg och metoder infördes.

  RESULTAT
  1. Ledtider för processen kortades avsevärt.
  2. Ett ökat involverande och bättre kommunikation i processen förbättrade kvalitén.
  3. Förändringsledaren och förändringsteamet ökade sin kompetens inom lean och förändringsarbete

 • Vattenfall IT-Client Services

  2014 - 14

  Ansvarig för genomförande av lean-pilot

  UTMANING:
  Vattenfall och avdelning Client Services inom IT, stod inför större förändringar där nya krav ställdes på ökad effektivitet. Uppdraget var en del i utvecklingen av en gemensam modell för att skapa, struktur och tydlighet i arbetet med hjälp av Lean.
  LÖSNING: En pilot genomfördes dels som ett led att testa metoden men också som ett led i förändringsledningsarbetet.
  RESULTAT: Piloten blev lyckad med ur båda perspektiven. Förbättringar av metoden identifierades och infördes samt att piloten blev det goda exemplet att använda i förbättringsarbetet.
  .

 • Evry

  2013 - 14

  Utredare uppföljning implementering Affärssystem

  Värdering om projekt- och effektmålen kopplade till verksamhetsnyttan hade uppnåtts samt vid avvikelse rekommendera process- eller systemförbättringar i affärssystemet.

 • Novare Academy

  2013 - 13

  Utbildare förändringsledning och ledarskap

  Genomförde utbildning i förändringsledning för kunder till Novare Academy.

 • Posten Norden

  2013 - 13

  Projektledare (PL) LEAN Portföljhantering

  UTMANING: En större enhet inom företaget önskade bättre kontroll över projektportföljen för att uppnå en bättre verksamhetsstyrning.
  LÖSNING: Samtliga pågående projekt och aktiviteter identifierades, avdelningarnas funktions- och processansvar säkerställdes i enlighet med verksamhetsstrategin samt en portföljhanteringsmodell togs fram. 27 personer deltog i projektet som sträckte sig över tre månader.
  RESULTAT: Samtliga kvalitetsmål nåddes och ledningsgruppen godkände portföljhanteringsmodellen. Uppdragsgivaren gav omdömet "Skitbra" och modellen implementerades under hösten 2013.

 • Kavli

  2013 - 13

  Utvecklare Portfölj-/projektstyrningsmodell

  PL/Utbildare Implementering projektstyrningsmodell
  UTMANING: Kunden hade problem med att få sina projekt att genomföras enligt tidsplan och budget samt att nå önskade projekt- och effektmål.
  LÖSNING: 1. Utveckling och Implementering av ny projektmodell och projektstyrning samt utbildning av presumtiva projektledare (ca 15 st) och projektmedlemmar. En struktur med ständiga förbättringar av projektmodell och erfarenheter fastställdes också.
  2. Utbildning av ledningsgrupp i styrgruppsarbete med syfte att uppnå en bättre verksamhetsstyrning och prioritering av projekt.
  RESULTAT: Portföljhanteringen är nu harmoniserade med övergripande strategier.Projekten styrs och drivs enligt samma modell vilket skapar trygghet, strukturkapital och bättre styrning.
  Alla projektdeltagare förstår hur projekt ska drivas, hur risker ska hanteras och framgångsfaktorer för lyckade projekt. Detta har resulterat i högre kvalité på projekten.

 • Bactiguard

  2011 - 12

  Projektledare/Implementering av Affärssystem

  UTMANING: Nytt affärssystem skulle implementeras i baserat på tidigare utförd förstudie.
  LÖSNING: Projekt upprättades och genomfördes baserat på PPS-projektmodell. 16 personer deltog i projektet som sträckte sig över fem månader.
  RESULTAT: Affärssystemet blev implementerat i enlighet med de krav och önskemål som identifierades i förstudien. Projektet levererades i enlighet med budget och överenskomna kvalitetsmål.

 • Ericsson Radio Design

  2011 - 13

  Programledare/ implementering Lean R/D process

  UTMANING: En ny produktutvecklingsprocess skulle införas baserad på Lean-principerna. Den berörda enheten hade ca 1000 medarbetare
  LÖSNING: Projektet ansvarade bland annat för att arbeta fram helt nya processer, påbörja införandet av Lean både kulturellt, dess principer och dess verktyg. Projektet innehöll ett stort antal pilotprojekt där processer, metoder och verktyg testades. Dessutom innebar uppdraget ett omfattande förändringsledningsarbete.
  Förändringsarbetet baserades på ADKAR metodiken.
  Programmet hade fyra projektledare och drygt 50 projektmedlemmar. Mikael var programprojektledare och förändringsledare under ca 18 månader.
  RESULTAT: Projektet levererades i enlighet med målen i projektplanen Fas 1. Mikael fick förtroende att upprätta projektplan och aktivitetsplan för Fas 2. Kunden var mycket nöjd.

 • Dustin

  2011 - 11

  Programledare/VH-utv inför stort ERP-projekt

  UTMANING: Kunden hade behov av en omfattande förstudie inför en implementering av Dynamics AX-affärssystem.
  LÖSNING: Huvudprojektledare för en omfattande förstudie innehållande bl.a.: verksamhetsanalys, prestandaanalys, framtagande av ny IT-arkitektur och testplaner, nyckeltalsanalys, framtagande av ”To Be- processer” och dess behov av IT-stöd, framtagande av projektplan för implementering. Underlag för hur IT-avdelningen skulle arbeta med fortsatt förvaltning och utveckling togs fram.
  Mikael var programledare för fem projekt med ca 50 personer som sträckte sig över fyra månader.
  RESULTAT: Ett omfattande och bra underlag togs fram i enlighet med projektplanen vilket var den nödvändiga dokumentationen inför implementeringsprojektet.

 • Bactiguard

  2011 - 11

  PL/Förstudie implementering affärssystem

  UTMANING: Det nystartade företaget hade behov av ett affärssystem.
  LÖSNING: En förstudie genomfördes för att identifiera vilka anpassningar som behövde göras i det valda affärssystemet. Det innebar att samtliga berörda "To Be processer" togs fram i WS-form. 14 personer var involverad i projektet som sträckte sig över 2 månader.
  RESULTAT: Projektet levererades på tid och enligt budget. De framtagna underlagen var i enlighet med de definierade behoven.

 • Indexator AB - Industriföretag skogsteknik

  2011 - 11

  Projektledare/Ny kundprocesser och CRM-system

  UTMANING: En ny kundhanteringsprocess skulle utvecklas och ett nytt CRM-system som skulle stödja processen skulle kravställas, specificeras och implementeras.
  LÖSNING: Ett implementeringsprojekt genomfördes baserat på projektmodellen PPS där nya verksamhetsprocesser utvecklades samt krav- och designspecifikationer togs fram. Cirka 8 personer var involverade i projektet som sträckte sig över fyra månader.
  RESULTAT: Projektet genomfördes enligt budget och tidplaner samt att projektmål nåddes enligt plan.

 • Evry/Systeam

  2011 - 11

  Instruktör Processorientering

  UTMANING: Konsulter inom företaget behövde ökad processförståelse.
  LÖSNING: Endagars utbildningar av konsulter i mindre grupper genomfördes.
  RESULTAT: Mycket bra utvärderingar från deltagarna.

 • HL Display

  2010 - 11

  PL/Utveckling samt impl Portföljhanteringsprocess

  UTMANING: Kunden hade stora utmaningar att genomföra de stora antalet projekt på tid, enligt budget och att nå sina projekt- och effektmål. Dessutom fanns en oklarhet mellan affären och IT.
  LÖSNING: IT Governance reviderades och en ny portföljhanteringsmodell utvecklades och implementerades. Modellen stödde också en uppföljning av kassaflöde i enlighet med önskemålen från Ekonomifunktionen. Ledningsgruppen utbildades i denna modell.
  En ny bättre och enklare projektmodell (baserad på PPS) infördes. Projektledningsutbildning inklusive genomgång av nya projektmodellen genomfördes med berörda.
  Mikael arbetade tillsammans med en projektgrupp på sex personer fram portföljhanteringmodellen och projektmodellen. Mikael satt sedan under fem månader, som ansvarig för implementation av projektmodell och portföljhanteringsmodell.
  RESULTAT: Tydligheten i projekten ökade vilket gav ökad effektivitet och förbättrad NMI. Ledningen fick bättre möjlighet till styrning, prioritering och uppföljning. Tydliga besparingar genom att icke försvarbara projekt lades ned.

 • Indexator AB- Industriföretag skogsteknik

  2010 - 10

  PL/Processutveckling och systemspecificering

  UTMANING: Kunden hade ej fungerande kundhanteringsprocess.
  LÖSNING: Processen dokumenterades, en önskad process, övriga förutsättningar och behov (IT, personal, organisation, styrning och uppföljning) togs fram tillsammans med kunden. 12 personer var involverad i projektet.
  RESULTAT: Nya fungerande processer kunde implementeras och ett CRM-system utifrån kundens behov och förutsättningar identifierades och beslutades.

 • Systeam Mälardalen

  2009 - 09

  Tillförordnad VD för IT-bolag

  UTMANING: Ett företag med ca 20 medarbetare genererade varje månad stora negativa resultat.
  LÖSNING: Omstrukturering av kostnadsbilden, förändrad säljstruktur samt omorganisering. Uppdraget varade i sju månader.
  RESULTAT: Vände ett resultat på - 500 TSEK/månad till vinst med bra plattform till att ta avstamp mot plusresultat.

 • Mekonomen

  2009 - 09

  PL/Utveckling lagerstyrningsprocess

  UTMANING:
  - Utvärdera gapet mellan nuläge och en önskad optimal lagerstyrning inom Mekonomen. Kritiska procedurer och rutiner ska tas fram baserade på ledningens policybeslut och affärssystemets möjligheter.
  - Identifiera konsekvenserna för denna logistiklösning vid en eventuell implementering av nytt affärssystem i de tre Nordiska länderna.
  LÖSNING:
  1.konceptuell lösning för Norden innehållande bland annat lagerstyrningsmodell, inventerings- och returhanteringsprocedurer arbetades fram.
  2. ”To be” processer arbetades fram
  3. Identifierade krav inför implementering av nytt affärssystem.
  RESULTAT: En tydlig målbild för den fortsatta utvecklingen av logistikprocessen godkändes av ledningen.

 • Distributionsbolag

  2009 - 10

  PL/Hantering havererat ERP-projekt

  UTMANING: Rätta upp ett affärssystemprojekt som havererat
  LÖSNING: Nystart både mentalt och strukturellt för projektteamen hos både kund och leverantör. Tydliga kravspecifikationer upprättades och godkändes av båda parter. Nya anpassningar och tillägg flyttades till fas två.
  RESULTAT: Relationen mellan kund och leverantör normaliserades. Leveranser genomfördes i enlighet med avtal och specifikation.

 • Samhall

  2008 - 09

  PL/Utveckling planeringsprocess

  UTMANING: Skapa processer, samarbetsformer och systemstöd för en bättre och mer framåtriktad planering av resurser och uppdrag.
  LÖSNING: Projektet genomfördes i enlighet med PPS där många individer från olika funktioner deltog. Arbetet bedrevs i hög grad i form av workshops.
  RESULTAT: Nya processer implementerades, forum och kommunikation upprättades kravspecifikation för stödsystem dokumenterades.

 • Samhall

  2008 - 08

  PL/Tjänste- och verksamhetsutveckling

  UTMANING: Ett behov av tjänsteutveckling hade identifierats.
  LÖSNING: Ett projekt upprättades enligt företagets projektmodell där tjänsten och, processen utvecklades. Cirka 25 personer var involverad i projektet som sträckte sig över fem månader.
  RESULTAT: Tjänsten utvecklades enligt insamlade kriterier från berörda intressenter och kravspecifikation för ett IT-baserat stödsystem togs fram och dokumenterades. Processen blev sedermera implementerad.

 • SAS Flight Academy

  2006 - 06

  PL/Utveckling och implementering IT Governance

  UTMANING: Oklara processer mellan verksamhet och IT samt bristande förmåga att prioritera mellan olika projekt.
  LÖSNING: En IT Governance och Portföljhanteringsmodell etablerades vilket bland annat innebar etablering av ett Projektkontor
  RESULTAT: Bättre prioritering av företagets resurser samt ökad tydlighet ut i organisationen.

 • SAS Flight Academy

  2004 - 05

  PL/ Implementering Lean-baserat verksamhetssystem

  UTMANING: Företaget ville ta ytterligare ett steg i kundnöjdhet och öka lönsamheten ytterligare.
  LÖSNING: Implementera ett nytt verksamhetssystem baserat på LEAN. Ca 170 medarbetare var involverad under en period av 1,5 år. Mikael var delprojektledare och medlem i styrgruppen.
  RESULTAT: Företaget blev ISO 9001 certifierat och kvalitetssystemet blev godkänt av Luftfartsmyndigheterna. NKI ökade avsevärt inom flera områden, Lönsamheten ökade samt att medarbetarindex förbättrades inom flera områden.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Compliance, Information Management, Order- och leveransflöden, Strategiskt inköp, Tillväxtstrategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Business restructuring, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Produktledning, Projektrevision, Supply chain management, Sustainability/Hållbarhet, Utforma logistiksystem, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Affärs och IT strategi, Change Management, ERP Implementation, Förändringsledning, Innovationsledning, Omvärldsanalys, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Strategisk planering, Turnaround, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, CRM Project systems

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Lean Six Sigma, PENG, PM3, Agila metoder allmänt, BPM, Continuous Integration, HR, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Processer och metoder allmänt, Prosci ADKAR, TQM

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentorskap

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Roller

  Projektadministratör, Scrum master, Användbarhetsspecialist, Inköpschef, Interimschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsstrateg, Kvalitetsansvarig, Omvärldsbevakare, Producent, Produktledare, Produktägare, Projektledning digitala medier, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Upphandlare, VD, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Utbildningsledare, Workshopledare

Anställningar

 • 2013 - 2013

  Senior Managementkonsult, Magnificent AB

 • 2008 - 2013

  Managementkonsult, Systeam/ Evry Management

 • 2005 - 2008

  Director Operational Support, SAS Flight Academy

 • 1996 - 2005

  Director Technical Department, SAS Flight Academy

 • 1993 - 1996

  Manager Customer Support , SAS Airline

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Scaled Agile Framework, Informator

 • 2016 - 16

  Certifierad programledare m fokus på Digitala transformationer, Dataföreningen Kompetens

 • 2014 - 14

  Lean Service i praktiken (certifierad), Plan/Lean Forum

 • 2013 - 13

  Förändringsledning enl Prosci/ADKAR (certifierad), Proacteur

 • 2011 - 12

  Div Leanutbildningar , Ericsson Radio

 • 2006 - 06

  Coaching Practitioner , Coach2coach

 • 1998 - 06

  Div Lean-, Kaizenutbildningar, SAS

 • 1997 - 98

  Nordic School of Management, Stockholm

 • 1996 - 96

  Affärsprocessanalys 3dagars, Ernst&Young

 • 1994 - 96

  Change Mangement, Sunnanå

 • 1993 - 05

  Certifierade projektledare , SAS, Systeam, PPS

 • 1990 - 91

  Marknadsekonom IHM Business School, Stockholm

 • 1980 - 85

  Civilingenjör Maskinteknik, KTH, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25