Dela

Håkan Johansson

 • Informationshantering (Information Management)
 • Regelverk finansiell sektor
 • Process- och verksamhetsutvecklare

Översikt

Håkan har närmare 20 års konsulterfarenhet av att leda, driva och rådge komplexa förändringsprojekt i medelstora till stora organisationer. Han har levererat tjänster inom ett flertal branscher inom områden som process- och strategiutveckling, informationshantering, projektledning och beslutsstöd. Tyngdpunkten ligger på den finansiella sektorn, riskhantering och styrning och de regulatoriska ramverk som styr den, t ex Solvens, Basel och AML. Håkan kommer närmast från en roll som managementkonsult på Ernst & Young där han också var ansvarig för IT Advisorys erbjudande “Enterprise Intelligence”.

Håkan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på Information Management.

Erfarenheter:
• Lång historik av projekt inom den finansiella sektorn
• Van att arbeta på ledningsnivå inom stora organisationer
• Djup kunskap om de regulativa ramverk som styr den finansiella sektorn – som t ex Basel och Solvens – och stödjande informationsteknologi
• 15 års erfarenhet av process- och verksamhetsutveckling, informationshantering och -strategi, data warehousing och Business Intelligence
• Medförfattare till Innovation Value Institutes mognadsmodell (IT-CMF, IT Capability Maturity Framework) för Enterprise Information Management och väl förtrogen med DAMA International Guide to Data Management Body of Knowledge

Egenskaper

• Program- och projektledare med bevisad förmåga att leverera enligt tidplan, på budget och med – minst – överenskommen kvalité (IPMA certifierad)
• Skicklig på att analysera och förstå verksamhetens krav, leda och rådge i förändringsprojekt likväl som i processanalys och -utveckling (Prosci Change Management Certifierad)
• Är en utpräglad tävlingsmänniska och en nyfiken sådan som hela tiden behöver nya och annorlunda utmaningar för att trivas och komma till sin rätt och är därför ofta den som får kliva in och reda upp problematiska projekt och kundrelationer.

Konsultens CV

 • Klarna Bank AB

  2017 - 18

  Projektledning/verksamhetsanalytiker, rapportering

  Kunden hade under längre tid upplevt kraftigt ökad omsättning, nya produkter och expansion i Europa och USA. De är nu en av Europas största banker och erbjuder betalningslösningar för konsumenter och butiker i 14 länder. Det ställer nya krav på både IT-arkitektur och redovisningen. Som en del i ett nödvändigt förändringsarbete valde kunden att byta ut sin nuvarande huvudbok mot SAP S/4.

  Med sina erfarenheter från banksektorn och dess regelverk fick Håkan i uppdrag av den avdelning som ansvarar för myndighetsrapportering att delta i planering och förberedelse för migrering och acceptanstest av SAP. Syftet var att säkerställa bankens regulatoriska rapportering efter migrering till SAP.

  I samband med detta tog Håkan fram en ny testmetod baserat på Jira med därtill hörande utbildning samt genomförde en detaljerad kartläggning av de dataflöden och beroenden som låg till grund för rapporterna. Vidare säkerställde han inför migreringen att tydliga krav på test- och produktionsdata för rapporteringen dokumenterades, kommunicerades och att data levererades.

  Parallellt med SAP-projektet planerade och genomförde Håkan också nödvändiga acceptanstester inför bankens övergång till IFRS 9 och ny rapporteringstaxonomi. Han dokumenterade även avdelningens krav på nya, för myndighetsrapporteringen nödvändiga, datadimensioner att hanteras i senare faser av SAP-projektet.

 • Svenska Handelsbanken

  2016 - 17

  Rådgivare och Programledare

  Pga ständigt ökande krav från regelverk, behov av att höja den operationella effektiviteten och minska riskerna samt möjliggöra nödvändig affärsutveckling igångsatte banken ett transformationsarbete för att säkra en hög datakvalitet. Med utgångspunkt från detta beslöts att initiera ett antal projekt i syfte att skapa en koncerngemensam, global informationshantering.

  Håkans uppgift var dels att leda målbildsarbetet, dels att starta upp och koordinera projekten inom ramen för ett program. Hans huvudsakliga roll var emellertid att agera rådgivare kring informationshantering och dess koppling till myndighetsrapportering, framför allt BCBS 239. För att strukturera programmet införde Håkan DAMA Internationals synsätt på informationshantering på banken samt tog fram en ny modell för verksamhetsutveckling och införde den i de ingående projekten. I rollen ingick också att delta i erforderlig intern och extern rekrytering till de olika projekten samt att kvalitetssäkra projektdirektiv och leveranser.

  Inom ramen för programmet initierade, rådgav och koordinerade Håkan projekt för bankens hantering av sin informationsmodell, master- och referensdata, datarelaterade kontroller, avvikelser och risker, kvalitetssäkring av väsentliga dataflöden, tredjepartsleverantörer av data och datatjänster samt satte upp informationsstyrning med nödvändiga forum, besluts- och eskaleringsvägar. Projekten definierade eller vidareutvecklade de olika funktionernas mål, styrande dokumentation, processer, roller, leverabler etc enligt den verksamhetsmodell han hade introducerat.

 • TeliaSonera Sverige AB

  2015 - 16

  Verksamhetsutvecklare, Informationshantering

  Med en komplex affärsmodell och systemlandskap, med en mängd intressenter och med ökande krav på regelverksefterlevnad (integritet, säkerhet, LEK, EOI etc) är kunden i stort behov av att utveckla och implementera ett gemensamt sätt att hantera sin information.

  Håkan rekryterades till initiativet och rollen Information governance coordinator i syfte att ta fram ett förslag på ramverk för Informationshantering samt stödja förankringen av dess införande för hela den svenska verksamheten. I rollen låg också att tillsammans med linjeorganisationens och prioriterade projekts kravställare och data stewards tydliggöra, hantera och koordinera dessas informationsbehov.

  Baserat på tidigare erfarenheter utvecklade Håkan ett för kunden helt nytt synsätt på informationshantering och dess styrning inkl ny modell för informationsägarskap. Efter godkännande ledde Håkan, och deltog i, teamets detaljering och anpassning av ramverket samt tog fram plan för införande. Parallellt med detta hjälpte Håkan till med förankring av initiativet i linjen samt med att stödja motsvarande arbete på ledningsnivå. För att täcka de akuta behoven av informationshantering deltog Håkan i arbetet med att skapa nödvändiga arbetsprocesser och riktlinjer för prioriterade områden.

 • Patientförsäkringen LÖF

  2014 - 15

  Projektledare, Solvens 2

  Ett försäkringsbolag måste ha en tillräcklig kapitalbas för att säkerställa sina åtaganden. Kapitalbasen beräknas utifrån verksamhetens art och omfattning enligt lag och föreskrifter. Ett nytt direktiv kring detta, Solvens 2, beslutades 2009 och ska vara infört i alla EU-länder 2016.

  Håkan hade rollen som leverantörens huvudprojektledare och ansvarade för kravarbete, design och införande av lösning för Solvens 2 stödjande de IT-, data- och rapporteringskrav som direktivet ställer för interimsrapporteringen. Däri ingick också att säkerställa att lösningen implementerades i linje med kunden processer samt att nödvändig dokumentation och utbildning togs fram tillsammans med organisation, processer och rutiner för den kommande förvaltningen av densamma.

  Parallellt med detta initierade Håkan kravarbete, design och införande av lösning för slutlig Solvens 2-rapportering och dess godkännandeprocess, lösning för framtagning av underlag för de kvantitativa delarna av kundens Orsa, hantering av operativ risk samt plattform för övrig intern och legal rapportering.

 • Karolinska Institutet

  2014 - 14

  Projektledning/verksamhetsanalytiker, beslutsstöd

  Kunden har för sin verksamhetsledning låtit utveckla en applikation för styrning, uppföljning och analys. Man upplevde dock att applikationen användes i relativt begränsad omfattning och att man inte tog till vara alla dess möjligheter.

  Håkan fick i uppdrag att leda och genomföra en utvärdering av applikationen i syfte att finna de bakomliggande orsakerna till det låga användandet och att söka och rekommendera handlingsalternativ för att komma tillrätta med situationen. Genom workshops och intervjuer med ett 20-tal intressenter på linje- såväl som ledningsnivå inom organisationen identifierades nuläge, målbild samt handlingsalternativ för att nå önskat framtida läge. Handlingsalternativen baserades vidare på en omvärldsanalys av BI-marknaden och organisationer med liknande situation och beslutsstöd som kunden.

 • Försäkringskassan

  2014 - 14

  Projektledare/verksamhetsutvecklare, beslutsstöd

  Inom ramen för den så kallade Sjukskrivningsmiljarden initierade Försäkringskassan, SKL och Socialstyrelsen ett projekt med syfte att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivningsprocessen. Resultatet av projektet ska stödja användare inom sjukvården i kontakten med patienten, prognosticera risken för långtidssjukskrivning och identifiera insatser som kan minska behovet av sjukskrivning och därigenom ge ökad återgång i arbetet.

  Håkans uppdrag bestod i att leda och aktivt delta i delprojektet Konceptutredning. Delprojektets uppgift var att identifiera verksamhetsmässiga och tekniska förutsättningar för att utveckla de verktygsstöd som bedömdes nödvändiga för att uppfylla huvudprojektets mål. En viktig del av detta var att utreda juridiska frågeställningar, metoder och verktyg kring att samla in och analysera information i syfte att identifiera riskfaktorer för långtidssjukskrivning och åtgärder som kan förkorta sjukskrivningstiden. Förutom att utreda lämpliga metoder och verktyg, analyserade och beskrev Håkan sjukskrivningsprocessen, dess aktörer och deras behov kopplade till projektets syfte. Arbetet utfördes i form av workshops och resultatet dokumenterades i Enterprise Architect.

 • AFA Försäkring

  2014 - 14

  Indataansvarig, Solvens 2

  Ett försäkringsbolag måste ha en tillräcklig kapitalbas för att säkerställa sina åtaganden. Kapitalbasen beräknas utifrån verksamhetens art och omfattning enligt lag och föreskrifter. Ett nytt direktiv kring detta, Solvens 2, beslutades 2009 och ska vara infört i alla EU-länder 2016.

  Håkan ansvarade för att planera och leda indatarelaterade frågor inom ramen för kundens Solvens 2-projekt. I detta ingick att tillsammans med verksamheten och interna samt externa dataleverantörer identifiera behov av, och krav på, data och hur de skulle tillgodoses. I uppdraget ingick vidare att ta fram en struktur för det fortsatta arbetet kring beställning av data tillsammans med en dokumentation över dess leverans och innehåll. Arbetet baserades på, utöver de krav som Solvens 2 ställer, kundens innevarande informationsarkitektur, riktlinjer och policys för informationshantering samt processer, rutiner och krav från dess Integrationscenter.

 • Ernst & Young AB

  2012 - 14

  Verksamhetsutvecklare, informationshantering

  Inom sitt ansvar för området Enterprise Intelligence utvecklade Håkan ett ramverk för att skapa och implementera en verksamhetsdriven strategi för informationshantering. Ramverket hjälper kunden att utveckla affärsmöjligheter drivna av organisationens strategi och informationstillgångar. Baserat på nyckelinitiativ inom verksamheten analyseras dimensionerna Styrning, Organisation, Processer, Teknologi och Information. Genom att ta hänsyn till dess begränsande och möjliggörande egenskaper identifieras områden där man kan skapa värdeökning och högre operationell effektivitet.

 • Länsförsäkringar AB

  2011 - 13

  Processutvecklare, Informationshantering Solvens 2

  Ett försäkringsbolag måste ha en tillräcklig kapitalbas för att säkerställa sina åtaganden. Kapitalbasen beräknas utifrån verksamhetens art och omfattning enligt lag och föreskrifter. Ett nytt direktiv kring detta, Solvens 2, beslutades 2009 och ska vara infört i alla EU-länder 2016. Direktivet ställer långtgående krav på att organisationen ska kunna uppvisa att man har kvalitet (korrekt, fullständigt och lämpligt) i sitt data och hur man säkerställer det samt att man kan visa var data kommer ifrån och hur det har påverkats på sin väg från källa till användning.

  Inom ramen för kundens Solvens 2-projekt skapade Håkan en strategi för datahantering i syfte att möjliggöra för kunden att uppfylla kraven. Strategin utgörs av ett ramverk bestående av övergripande principer och styrmodell samt processer, aktiviteter, kontroller och en organisation med roller/ansvar involverande såväl IT som verksamhet samt tillhörande dokumentation. När strategin var beslutad av styrgruppen projektledde även Håkan införandet för hela organisationen.

 • SEB Wealth Management

  2010 - 11

  Processutvecklare, outsourcing fondadministration

  Inför outsourcingen av sin fondadministration behövde kunden tydliggöra och dokumentera sina processer med därtill hörande informationsflöden. Syftet med leveransen var att utgöra underlag för kravställning på nödvändigt internt och externt förändringsarbete, genomförande av outsourcingen, efterföljande tester samt för att skapa och hålla relevant utbildning.

  Håkan stöttade kunden med att identifiera, modellera, utveckla, kvantifiera och dokumentera processer och organisation kopplade till kundens kapitalförvaltning och fondadministration. I arbetet ingick också att identifiera, överenskomma och tydliggöra process-, organisations- och informationsgränssnitt med tillhörande avstämningar gentemot tilltänkt leverantör. Arbetet utfördes i ett flertal europeisk länder i form av workshops och resultatet dokumenterades i ARIS.

 • Ernst & Young AB

  2010 - 14

  Paketering av tjänster för den finansiella sektorn

  Håkan deltog i ett flertal framtaganden av offerter och paketerbjudanden för den finansiella sektorn kring de regulativa ramverk som styr den, t ex för GL44, Fatca, Finrep, Corep och MIFID. I förekommande fall såsom specialist kring frågor rörande informationshantering.

 • MedMera Bank AB

  2009 - 10

  Projektledarstöd, penningtvätt

  Håkan agerade rådgivare, stöd och mentor åt projektledare för införandeprojekt av lösning för penningtvätt på banken.

 • SEB ITS AB

  2009 - 09

  Processutvecklare, outsourcing IT support

  Inför outsourcingen av sin globala supportfunktion behövde kunden tydliggöra och dokumentera sina processer. Syftet med leveransen var att utgöra underlag för planering och genomförande av outsourcingen inklusive skapande av ny organisation samt att skapa och hålla relevant utbildning. Arbetet utfördes i form av workshops och resultatet dokumenterades i Visio.

  Håkan stöttade kunden med att identifiera, modellera, utveckla, kvantifiera och dokumentera kompetenser, processer och organisation kopplade till funktionen. I arbetet ingick också att identifiera, överenskomma och tydliggöra gränssnitt gentemot berörda intressenter för den nya organisationen.

 • SJ AB

  2008 - 10

  Projektledare, BI-implementation

  Inom ramen för ett förändringsprogram önskade kunden förbättra försäljning och lönsamhet genom ett förändrat beteende i försäljningsarbetet hos kundfrontpersonalen med hjälp av nya, säljorienterade målstyrningsmodeller.

  Håkan ledde implementationen av den tekniska plattformen, en BI-lösning, som behövdes för att uppfylla dessa verksamhetskrav, från förstudie fram till och med överlämning till kund. Lösningen beräknade, analyserade och följde upp provision för säljande personal anställda på Contact Center, Butik och Ombord.

 • SATS

  2008 - 09

  Projektgranskare, utvecklingsprojekt

  Kunden hade införskaffat en ny CRM-lösning men projektet drabbades av kraftiga förseningar. Kunden behövde förstå vilka alternativa vägar framåt som stod till buds.

  Håkan genomförde en granskning av projektet i syfte att utröna förbättringsmöjligheter i avtal och projektstyrnings- och utvecklingsmetoder samt möjliga vägar att slutföra mjukvaruutvecklingen på ett för kunden tillfredsställande sätt. Parallellt med detta ledde han en granskning av den underliggande lösningens arkitektur, kvalitet och dokumentation.

 • Bank 2

  2008 - 08

  Verksamhetsutvecklare, Projektledare

  Kunden genomförde under ny ledning stora förändringar av sin verksamhet. Håkan deltog på ett pragmatiskt sätt i detta arbete, dragandes nytta av sina erfarenheter från de projekt han genomfört hos större finansiella aktörer kring de regelverk som styr branschen, process- och verksamhetsutveckling, IT-relaterade frågor i allmänhet och beslutsstöd i synnerhet.

  Håkan deltog i bankens genomgång och utveckling av dess riskhantering (Basel II), periodisk myndighetsrapportering, betalningsströmmar samt penningtvätt och därtill systemrelaterade frågor. Håkan kartlade och utvecklade också flera av bankens processer, t ex för in- och utlåning samt deltog i utvecklingen av nya produkter. Därutöver och parallellt med övriga uppgifter ledde Håkan också en större uppgradering av dess banksystem.

 • Guide Konsult AB

  2008 - 08

  Paketering av tjänster för myndighetsrapportering

  Håkan ledde samt deltog aktivt som rådgivare i framtagande av paketerad tjänst för myndighetsrapportering inkl Basel II och IKU, för mindre och medelstora banker och motsvarande organisationer.

 • Ericsson AB

  2007 - 07

  Solution lead, SAP

  Identifierade, koordinerade och säkerställde ägarskap för överenskomna anpassningar och interimslösningar vid Ericsson ABs migrering till en ny, gemensam och global SAP-plattform.

 • Volvofinans

  2007 - 07

  Projektledarstöd, Basel II implementation

  Håkan agerade rådgivare, stöd och mentor åt projektledare för en implementation av Basel II-lösning på svenskt, auktoriserat kreditmarknadsbolag.

 • FMV

  2007 - 07

  Projektledare, implementation BSC

  Kunden arbetade med metoden Balanced Scorecard (BSC) för formulering, uppföljning och implementering av strategiska mål. Såsom tekniskt stöd för detta anskaffades IBM Lotus ActiveInsight.

  Håkan projektledde implementationen av lösningen på Försvarsmaktens huvudkvarter samt ledde och genomförde utbildning av slutanvändare.

 • Guide Konsult AB

  2007 - 07

  Paketering av tjänster för drift och förvaltning

  Håkan ledde och tog aktiv del i framtagningen av en paketerad tjänst för hur vidareutveckling, överlämning, drift, förvaltning och service support skall hanteras vid och efter förvaltningsövertagande av kundanpassade lösningar. Tjänsten baserades på vedertagna metoder såsom ITIL, RUP och Astrakanmetoden.

 • SBAB

  2006 - 06

  Projektledare/verksamhetsanalytiker, Basel II

  Kunden hade under ett antal års tid utvecklat ett Basel II-system men önskade undersöka hur de skulle kunna korta ledtiderna för rapportproduktion, förbättra miljön för modellutveckling och frigöra tid för analys. Det fanns också behov av att förbättra datafångst, -kvalitet och -spårbarhet och utveckla rapporteringens innehåll.

  Håkan ledde och deltog i arbetet med att på en övergripande nivå analysera möjligheterna att migrera befintliga modeller och ramverk för kapitaltäckningsberäkningen till en ny, färdigpaketerad Basel II-lösning i syfte att utgöra beslutsunderlag för kundens fortsatta arbete.

 • FMV

  2006 - 06

  Granskare, förvaltningsåtagande

  Håkan genomförde en granskning av ett förvaltningsåtagande rörande Försvarsmaktens grupprogramvara baserad på bl a Lotus Domino samt agerade projektledarmentor.

 • Swedbank

  2005 - 06

  Projektledare, Basel II-implementation

  Kunden önskade implementera en ny, färdigpaketerad Basel II-lösning för att möjliggöra beräkning av riskvägt belopp och sammanställning av kapitaltäckningsrapport till FI enligt de svenska regelverkskraven för den globala, finansiella företagsgruppen, för de enskilda ingående bolagen och för de fristående sparbankerna.

  Håkan hade rollen som leverantörens huvudprojektledare, från förstudie till överlämning till kund. Delvis skedde detta parallellt med vidareutvecklingen av programvaran vilket innebar ett intensivt samarbete och koordinerande mellan det internationellt sammansatta konsultteamet och leverantörens utvecklingsavdelning i Cary, USA.

 • Citytunneln

  2005 - 05

  Projektledarstöd, implementation Dokumenthantering

  Håkan stöttade projektledaren med koordinering och uppföljning av konsultinsatser i utvecklings- och systemtestfaserna under implementationen av dokumenthanteringssystemet Lotus Domino.Doc inom ramen för Citytunnelprojektet.

 • Scala Business Solutions

  2004 - 04

  Projektledare, iScala 2.2 SR1 Beta, ERP

  Håkan ansvarande för planering, genomförande och avslutande av program för iScala 2.2 Service Release 1 samt slutförande och erhållande av kundgodkännande av projekt kring kundanpassad programvara och funktionalitet såväl som av projekt där RnD hade gjort särskilda åtaganden.

 • Scala Business Solutions

  2003 - 04

  Projektledare, iScala 2.2 Beta, ERP

  Håkan ansvarade för slutförande av iScala 2.2 Beta program och erhållande av kundgodkännande av projekt kring kundanpassad programvara och funktionalitet kopplat till beta-programmet såväl som av projekt där RnD hade gjort särskilda åtaganden.

 • Scala Business Solutions

  2003 - 04

  Projektledare, kundanpassningar ERP

  Håkan ansvarade för slutförande och erhållande av kundgodkännande av projekt kring olika kundanpassningar i standardprogramvara och -funktionalitet såväl som av projekt där RnD hade gjort särskilda åtaganden.

 • SLL

  2002 - 03

  Projektledare, implementation BSC-lösning

  Håkan hade rollen som leverantörens huvudprojektledare för utveckling och införande av lösning för att effektivisera kundens månatliga ekonomiska rapportering till och från resultatenheterna och moderbolaget samt att vidareutveckla och automatisera kundens balanced scorecard-lösning.

 • Nordea AB/If Skadeförsäkring AB

  2001 - 02

  Projektledare, implementation ekonomistyrning

  Håkan ansvarade för projektledning av två parallella införanden av nytt ekonomistyrnings- och budgeteringssystem täckandes kundernas nordiska verksamheter. Delvis skedde detta parallellt med utvecklingen av programvaran vilket innebar ett intensivt samarbete och koordinerade mellan det internationellt sammansatta konsultteamet och leverantörens europeiska huvudkontor i Heidelberg, Tyskland och utvecklingsavdelningen i Cary, USA.

 • SEB ITS AB

  2000 - 01

  Projektledare, implementation IT-management

  I och med att bankens IT-avdelning blev eget bolag krävdes ny tjänstekatalog, ekonomisk styrmodell, processer samt system för fakturering och uppföljning av bankens samtliga IT-tjänster till interna såväl som till externa kunder.

  Håkan hade rollen som leverantörens huvudprojektledare - från förstudie till och med överlämning till kund - av lösningsinförandet och ovanstående verksamhetutvecklande aktiviteter. Delvis skedde detta parallellt med vidareutveckling av programvaran vilket innebar ett intensivt samarbete och koordinerande mellan det internationellt sammansatta konsultteamet hos kunden och leverantörens utvecklingsavdelning i Cary, USA.

  Projektet följdes upp av utveckling och införande av SLA-lösning för mätning och uppföljning av uppnådd kvalitet på de IT-tjänster som levereras och hur ev avvikelser i dessa skulle hanteras. Håkan ledde även detta projekt.

 • Ericsson Radio Systems AB

  2000 - 00

  Projektledare/verksamhetsanalytiker, mätning KPIer

  Håkan genomförde och ledde en förstudie på Ericsson Radio Systems (ERA) kring uppföljning, rapportering, analys och simulering av ett antal KPIer för ERAs produktion och supply chain för nästa generations mobiltelefonisystem.

 • Postgirot Produktion

  2000 - 00

  Projektledare/verksamhetsanalys, ekonomistyrning

  Håkan ledde och genomförde en förstudie i syfte att hitta och rekommendera lämpliga lösningar för mätning, uppföljning och styrning av kundens transaktioner, både i volym och i belopp. Dessutom undersöktes möjligheterna för rapportering av Produktionstidsplan samt inmatning och rapportering av nyckeltal i Kompassen, företagets intranät.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Verksamhetsarkitektur, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Processförvaltning, Programledning, Utbildning, Verksamhetsstyrning, Begreppsmodellering, Change Management, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Information Management, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Workshopledning

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Avtal och Förhandling, Säljsupport, Försäljning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, LEAN, PENG, KANBAN, PM3, RUP/UP, Agila metoder allmänt, BPM, Prosci ADKAR, Scrum, PEJL, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Contract management, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Testautomatisering, Testutveckling, Tillgänglighet, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  Datamodellering, Datalager, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse

 • - Tillämpningar

  GIS, Ärendehanteringssystem, Affärssystem, CRM-system, Finanssystem, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Försvar, Läkemedelsindustri, Elektronikindustri, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Hälso-Sjukvård, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  e-learning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ek, Workshopledning

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Testledare, Lärare, Projektadministratör, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare, Kravanalytiker, programledare, Team-ledare, Utredare, Delprojektledare, Facilitator, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2014 -

  Management consultant, Swehjo Advisory Services AB

 • 2010 - 2014

  Management consultant, Ernst & Young AB

 • 2007 - 2010

  Verksamhetskonsult/Projektledare, Guide Konsult AB

 • 2004 - 2007

  Decision Support Systems Projects Executive, Ementor Sverige AB/ATEA Sverige AB

 • 2003 - 2004

  Senior Development Account Manager, Scala Business Solutions AB

 • 1998 - 2003

  Senior Project Manager, SAS Institute AB

 • 1994 - 1998

  Kontoansvarig, Distrikts- och kontorschef, IBM Svenska AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  GDPR CIPP/EU, Global Knowledge

 • 2015 - 15

  Prosci Change Management Certification, Proacteur aps

 • 2014 - 14

  Certified Scrum Project Owner, Crisp AB

 • 2013 - 13

  Leda och inspirera hållbara högpresterare, Ernst & Young AB

 • 2012 - 12

  Effective client encounters, Miller Heiman

 • 2012 - 12

  Strategic Opportunity Management, Miller Heiman

 • 2011 - 11

  Pursuit Leader Training, Ernst & Young AB

 • 2011 - 11

  Sales management Program, Ernst & Young AB

 • 2010 - 10

  Solvency II Training, Ernst & Young AB

 • 2010 - 10

  Business Process Modelling in Aris, SEB

 • 2009 - 09

  Projektbeställare och effektivt styrgruppsarbete, Astrakan

 • 2009 - 09

  Processinförande – från förstudie till effektmål, Astrakan

 • 2009 - 09

  Pricing and billing mngmt in fincancial sector, SunTec Business Solutions Pvt. Ltd

 • 2008 - 08

  Penningtvätt, IBC

 • 2008 - 08

  Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

 • 2008 - 08

  Praktisk Kravhantering, Astrakan

 • 2007 - 08

  Projektledarcertifiering IPMA C, Astrakan

 • 2007 - 07

  SAS Credit Risk Management Solution, SAS Institute

 • 2006 - 06

  RUP - en introduktion, Astrakan

 • 2006 - 06

  SAS Intelligence Solutions Impl. Methodology, SAS Institute

 • 2006 - 06

  SAS Project Management Methodology, SAS Institute

 • 2006 - 06

  SAS Intelligence Platform Impl. Methodology, SAS Institute

 • 2006 - 06

  PPS and Project management boot camp, Ementor

 • 2006 - 06

  Sales Process, Ementor

 • 2005 - 05

  Signature Methodology, Scala Business Solution

 • 2003 - 03

  FMS Estimation, Project Planning and Resourcing, SAS Institute

 • 2001 - 01

  Rapid Warehousing Methodology, SAS Institute

 • 2000 - 00

  Förhandlingsteknik, SAS Institute

 • 2000 - 00

  Senior Project Management, SAS Institute

 • 2000 - 00

  Målinriktad Projektledning, SAS Institute

 • 2000 - 00

  Solution Selling, SAS Institute

 • 1997 - 97

  Relationsmarknadsföring, IBM Svenska

 • 1997 - 97

  IBM Boot camp, IBM Svenska

 • 1995 - 95

  Projektledning/Metoder, IBM Svenska

 • 1994 - 94

  Effektiva kundkontakter, IBM Svenska

 • 1988 - 92

  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07