Dela

Jonas Sääv

 • Systemutvecklare

Översikt

Jonas är en erfaren systemutvecklare med 16 år i konsultbranschen som tack vare mångfalden av olika uppdrag, har byggt upp en gedigen kompetens på bred front inom programmering och systemutveckling. Jonas trivs bäst med att utvecklas och att jobba med tekniker som ligger i framkant samtidigt som han har en bred grund med erfarenhet av programmering och utveckling i olika programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer att stå på.

Jonas har jobbat mycket med Java och många av de tillhörande teknikerna kring Javautveckling, både i webbapplikationsmiljöer (J2EE) och i andra applikationsmiljöer. Designmönster, arkitektur, testautomatisering, byggsystem och CM-hantering återfinns alltid vardagen på ett eller annat sätt, och Jonas har god förmåga att snabbt greppa hur saker och ting fungerar hos kunden, och är som sagt hungrig på att lära sig nya saker.

Egenskaper

Som person är Jonas lyhörd, mycket ansvarstagande, prestigelös, metodisk och noggrann. Han är pragmatisk och flexibel, men principfast när det är nödvändigt. Jonas största styrka är han snabbt “passar in” och förstår sammanhanget och hos kunden, detta tillsammans med en välavvägd balans mellan bredd och spetskompetens som fungerar hos många.

Jonas mantra är enkelhet och flexibilitet, men framförallt är Jonas en person som uppskattas av sina teamkollegor för sin vänlighet och kunnande som han frikostigt delar med sig av. Jonas kommer att prata mycket om kajakpaddling på kafferasterna.

Konsultens CV

 • Ida Infront

  2018 -

  Systemutvecklare

 • SICK IVP

  2017 - 17

  Systemutvecklare/Arkitekt

  Arkitekturdesign och implementation av stöd för ny kameratyp i C++/Java-baserad "BinPicking"-applikation. Arbetet består i stora drag av att anpassa applikationen för att möjliggöra integration av den nya kameratypen med befintligt system mha kamerans C++-API, samt att lyfta fram lämpliga parametrar för konfiguration av kameran till systemets JavaFX-frontend.

  Tekniker/Verktyg: C++, Java(FX), Eclipse, MS Visual Studio, JSON, JIRA, Confluence

 • Saab AB

  2016 - 17

  Systemförvaltare/Utvecklare

  Uppdraget bestod i att utveckla, konfigurera, förvalta, utbilda och ge support inom Atlassians produktsvit JIRA, Confluence och Bitbucket och även utveckling och support av produkterna Artifactory och kravhanteringssystemet DOORS. Kunden har flera system driftsatta för olika ändamål i verksamheten med omfattande behov av anpassad funktionalitet. Uppdraget har också innefattat framtagning av systembeskrivningar och kravanalys för ackreditering vid införande av nya verktyg i utvecklingsprocesserna. Utveckling utfördes i varierande tekniska miljöer med olika verktyg som tex Python, Java/JavaScript, och andra script-språk.

  Tekniker/Verktyg: Atlassian JIRA, Confluence, Bitbucket, Artifactory, Eclipse, Git/Subversion, Dimensions, Java, Python, DOORS

 • SICK IVP

  2014 - 16

  Systemutvecklare/Arkitekt

  Arkitekturdesign och implementation av en interaktiv JavaFX-baserad frontendprogramvara avsedd för konfiguration och drift av ett avancerat system för automatisk plockning med robot, en sk. "BinPicking"-applikation. Applikationen har ett dynamiskt användargränssnitt och har höga krav på modularitet och testbarhet och arkitekturen nyttjar i hög grad dependency injection (mha Google Guice) samt det kraftfulla bindningsramverket som JavaFx erbjuder.

  Applikationen är Client/Server-baserad och bygger på en kärna skriven i C++ som kommunicerar via TCP/IP med ett Java-applikationen. Viss utveckling har även utförts även på serversidan, men fokus har legat på Java.

  Tekniker/Verktyg: JavaFX, Google Guice, JMockit, Eclipse, Git/Subversion, Ant, Gradle, JIRA, Jenkins, Scrum

 • Ida Infront

  2013 - 13

  Webbapplikationsutvecklare

  Utveckling, konfiguration och testning av kundanpassningar av företagets basprodukt iipax, som är ett ärende- och arkivhangeringssystem för myndigheter och verk. Basprodukten är ett generellt och avskalat ärendehanteringssystem, som anpassas till kunden mha en avancerad pluginarkitektur och mycket flexibla byggverktyg gjorda i Maven. Arbetet innebar djupdykning i mavenbyggscript, framtagning av nya script för ett Asciidoc-baserat dokumentationssystem, release och versionhantering, Java-programmering, serverinstallationer mm.

  Tekniker/Verktyg: Java, Maven Applikationsservrar, MSSQL, AsciiDoc

 • Migrationsverket

  2011 - 13

  Webbapplikationsutvecklare

  Nyutveckling och förvaltningsarbete i Migrationsverkets informationssystem för hantering av migrationsärenden så som asylansökningar, arbetstillstånd, passansökningar, dokumenthantering mm. Kärntekniken i dessa webbapplikationer kretsar kring J2EE, WebLogic och Informix och utnyttjar ett flertal av den mångfald av webbapplikationsramverk som existerar, bl a Apache Wicket, STRUTS och Spring. Fokus för arbetsuppgifterna har förutom kärntekniken varit Apache Wicket och (acceptans-) testdriven Java-programmering i allmänhet. Utvecklingen har i hög grad influerats av designparadigmen Domändriven Design.

  Tekniker/Verktyg: JavaEE, Spring, Maven, JPA, EJB, JSP, Eclipse, Cucumber, WebLogic, SQL, Wicket, XSLT, XSL-FO mm.

 • SICK IVP

  2011 - 11

  Programvaruutvecklare

  Funktionsutveckling i en av företagets sk. Visionprodukter. En kamera med inbyggd mjukvara för realtidsinspektion i industriella sammanhang konfigureras mha en Java-baserad PC-applikation. Uppdraget bestod i ett sammanhållande huvudansvar för GUI-delen i applikationen (krav och design), samt att modifiera och tillföra ny funktionalitet i denna applikation för att stödja de tillkomna och modifierade funktionerna i den nya produkten. Huvudsaklig fokus var GUI-programmering med nära anknytning till den inbäddade programvaran i kameraprodukten.

  Tekniker/Verktyg: Java, Eclipse, Subversion, JIRA

 • BAE C-ITS

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Systemutveckling i ett Windows/Linux-baserat simuleringssystem avsett för träning av lednings- och stabspersonal i globala militära sammanhang. Huvudingridiensen i arbetet var import/export av ett standardiserat filformat (MSDL), mellan två system, och utnyttjade blandade utvecklingsmiljöer med interaktioner mellan kod skriven i Java, C++ och C. 

  Tekniker/Verktyg: Java, Java Native Interface, C/C++, Netbeans, Linux, ClearCase, VersionOne (Scrumverktyg)

 • BAE C-ITS

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  COPE, Common Operational Picture Exploitation (Världsbildsuppfattning), är ett EU-projekt som syftar till att förbättra informationsflödet mellan sk. first responders och ledning på alla
  nivåer. Ett konkret exempel är brandmän som bekämpar en eldsvåda och hur dessa får information från högre ledning och hur brandmännen i sin tur kommunicerar sin situation tillbaka till ledningen. Jonas uppdrag består i utveckling av serviceorienterat programvarusystem för kommunikation och visualisering, samt ett integrationsansvar inför en slutdemonstration i Koupio, Finland

  Tekniker/Verktyg: JAX, XML, Maven, ANT, Java, NetBeans, WorldWind, Geoserver, VMS-server, TSO, Web services, Apache, Tomcat, Service Oriented Architecture.

 • Shapeline

  2009 - 09

  Programvaruutvecklare

  Utveckling i Windows/Visual Studio/C++ av ett distribuerat system för laserbaserad planhetsmätning av plåtar. Tyngdpunkt på client/server-programmering med socketbaserad TCP/IP-kommunikation, GUI-utveckling i wxWidgets, samt paketering av programvara för distribution till kund mha det scriptningsbara installationsverktyget NSIS

  Tekniker/Verktyg: Visual Studio/C++, wxWidgets, Client/Server, TCP/IP, Subversion, Nullsoft Scriptable Installer

 • Saab Aerosystems

  2008 - 09

  Programvaruutvecklare

  Funktionsutveckling i Linux/Eclipse/C++ - miljö av ett operativt marksupportsystem för flygplanet JAS-Gripen, MSS. Arbetet omfattade konceptuell design, kravdokumentation, implementation och testning. Utvecklingen bedrevs i mindre team (3 till 4 personer) med ansvar från kravställning till, design implementation och testning. Jonas var under en period teamledare för ett sådant funktionsteam.

  Tekniker/Verktyg: Linux (Red Hat), C++ - programmering i Eclipse, QT, Subversion, Doors

 • Ericsson

  2007 - 08

  Utvecklare, Systemtestare

  Utveckling och testning av program för operativa supportsystem inom telekommunikation.
  Granskning och uppdatering av testdokumentation och programvarudokumentation. Utvecklingen skedde i agil miljö

  Tekniker/Verktyg: Javaprogrammering i Eclipse, ClearCase, UNIX/Sun Solaris, Funktions/Systemtest

 • Autoliv Electronics

  2007 - 07

  Programvaruutvecklare

  Utveckling av en interaktiv programvara för styrning av testhårdvara baserad på National Instruments I/O-styrkort för testning av Autolivs airbag-system.

  Tekniker/Vertyg: Borland C++ Builder, Automatisering i Excel med VBA, National
  Instruments I/O-hårdvara, CAN-kommunikation

 • Autoliv Electronics

  2007 - 07

  Systemutvecklare

  Utveckling/underhåll av mjukvaruverktyg (databasimport/export och rapportgenerering) för automatisering och datahantering i CM-processer (Configuration Management)

  Tekniker/Verktyg: Microsoft Visual C#/.NET 2005, MKS, Relationsdatabaser, Crystal Reports, Automatisering och databashantering i Excel med VBA

 • SICK IVP

  2006 - 06

  Programvaruutvecklare

  Vidareutveckling och underhåll av GUI och grafikfunktioner i QT-applikation för styrning/övervakning av industriella 3D-kameror

  Tekniker/Verktyg: Microsoft Visual C++ 2003, QT, Subversion, Client/Server, TCP/IP

 • Linköpings Universitet

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av en interaktiv JAVA-programvara i ett open source-projekt för optimering av energisystem

  Tekniker/Verktyg: JAVA 1.4, NetBeans, Borland JBuilder, XML

 • Linköpings Universitet

  2000 - 03

  Systemansvarig simuleringsexpert

  Kontaktperson mot Linköpings universitet vid utveckling av applikationer för forskning inom multi-modal interaction, 3D-audio och speech recognition. Aktivt deltagande i internationella konferenser för presentation av dessa forskarprojekt. Underhåll och drift av universitetets SGI/PC-baserade VRlabb. Modellering/programmering av virtuella prototyper av fordonskockpitmiljöer samt integration av dessa med avancerad VR-utrustning. Systemutveckling i fordons simulatorn V-Drive, främst inom hårdvaruintegration och applikationer för audio/visuell presentation

  Tekniker/Verktyg: Microsoft Visual Studio C++ (MFC, ActiveX), Borland C++ Builder, Speech recognition, Huron Lake 3D-audio system, World Toolkit (3Dsimuleringsverktyg), Nätverk. Digital Ljud/bild-behandling, Photoshop, SoundForge, m m

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Apache HTTP Server, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, iOS, Linux, Mac OS, Mac OS X, Windows XP

 • - Databashanterare

  Informix, MS SQL-server, Oracle, SQLite

 • - Verktyg & Middleware

  Borland IDE, Clearcase, CVS, Docker, Gradle, Hibernate, J Builder, Jenkins, Node.js, OmniGraffl, Oracle Weblogic Server, Struts, Visual Studio .NET, Adobe Photoshop, Ant, Apache FOP, Apache Jakarta/Tomcat, Cucumber, Git, JDBC, MS Visual Studio, Netbeans, Spring, Subversion, Tomcat, Weblogic, Wicket, Xcode, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Eclipse, J2EE, Jira, Maven

 • - Utvecklingsspråk

  C#, CSS, Fortran 77, HTML5, Jquery, JSP, MS .NET, Objective-C, Pascal, PHP, PL/SQL, PowerShell, SOAP, Webservices, C, C++, HTML, Javascript, MFC, Python, Rest, Servlets, Spring, SQL, Swift, UML, Unix Shell script, XML, XSL, XSL-FO, J2SE, Java, JavaFX, JUnit, MVC

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Scrum

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testutveckling, Testautomatisering

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Systemförvaltning, Trådlösa system, Audio & Video, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Simulering, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Elektronikindustri, Fordon, Stat/kommun/Landsting, Försvar

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Systemingenjör, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2007 - 2014

  Systemutvecklingskonsult, HiQ Ace AB

 • 2003 - 2007

  Systemutvecklingskonsult, Ace Simulation AB

 • 2000 - 2003

  Systemansvarig simuleringsexpert, Virtual Technology AB

 • 1995 - 2000

  Mjukvaruutvecklare, Saab AB

 • 1994 - 1995

  Teknisk Beräkningsingenjör, Pelmatic

Utbildningar

 • 2011 - 11

  Avancerad Javaprogrammering och designmönster, LearningTree

 • 2010 - 10

  iOS-programmering, Stanford University

 • 2008 - 14

  Agila metoder och testdriven utveckling, Responsive

 • 2006 - 06

  Objektorienterad analys och design med UML, Enea Data

 • 2004 - 04

  Webbdesign, Libendo

 • 2001 - 01

  Programming Visual C++, Linsoft AB

 • 1999 - 99

  Borland C++ Builder, LinSoft AB

 • 1996 - 96

  Oracle SQL*Plus, RKS Utbildning

 • 1996 - 96

  PL/SQL, RKS Utbildning

 • 1996 - 96

  Datamodellering, RKS Utbildning

 • 1996 - 96

  Objektorienterad Programmering med C++, Enea Data

 • 1988 - 93

  Civilingenjör, Maskin/Data-inriktning, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010