Dela

Håkan Kaneberg

 • Expert på ekonomiadministrativa processer och system, senior projektledare

Översikt

Lång erfarenhet av att utveckla ekonomistyrning och ekonomiprocesser och av att kravställa, upphandla och införa ekonomiadministrativa stödsystem. Mycket erfaren projektledare och tar även gärna rollen som projektledarstöd och expertkonsult. Har genom arbete som konsult, controller, projektledare, redovisningschef och ekonomichef en gedigen ekonomikompetens från både offentliga och privata organisationer. Kunskap och erfarenhet av många olika ekonomisystem som exempelvis: Agresso, Microsoft NAV, IFS, Raindance och SAP.

Egenskaper

Målinriktad och drivs av att uppnå ett bra resultat. Intresserad av att effektivisera verksamhetsstyrning och administrativa processer. Ser till helheten och har samtidigt förmåga att se och lyfta fram individens betydelse i projekt och organisationer och har en coachande attityd i ledarskapet. Bra på att genom en tydlig kommunikation och genom att använda vedertagna projektsyrningsmodeller föra projekt framåt.

Konsultens CV

 • Jönköpings Universitet

  2018 -

  Uppdragsledare expertkonsult processutveckling

  Uppdraget var att granska Högskolans processer för anställning av medarbetare och för rekrytering av internationella studenter. Projektet har genomförts med hjälp av workshops, intervjuer, stickprov och enkätundersökningar. Resultatet presenteras som bedömningar och förslag på åtgärder.

 • Södertörns Högskola

  2017 - 18

  Expertkonsult tjänstekatalog

  Uppdraget på Södertörns Högskola avsåg att ta fram förslag på tjänstekatalog (SLA:er) för ekonomirelaterade tjänster. Resultatet är ett förslag på mall för beskrivning av tjänster och konkreta förslag på SLA:er för; budgetprocess, uppföljning och bokslut , forskningsprojekt samt hantering av doktorander.

 • Rättsmedicinalverket

  2017 - 18

  Projektledare, expert e-inköp

  Rättsmedicinalverket, som är en expertmyndighet inom rättsväsendet, hade behov av att effektivisera och kvalitetsförbättra inköpsprocessen. Håkans roll i projektet är att projektleda arbetet med en förstudie för att utveckla användandet av stödsystem för e-inköp.

 • Sjöfartsverket

  2017 - 18

  Expertkonsult, ekonomisystem och nyttokalkyler

  Sjöfartsverket planerar att byta eller uppdatera sitt ekonomisystem och behövde i samband med det stöd med att upprätta en nyttokalkyl och effektkedja som bland annat ska fungera som input till en kommande förstudie och beslutsunderlag. Håkans roll i uppdraget är att leda arbetet med att utarbeta en nyttokalkyl.

 • Statistiska Centralbyrån

  2017 - 17

  Expertkonsult ekonomistyrmodell

  SCB ansvarar för att utveckla, framställa och sprida statistik. I arbetet med översyn och uppdatering av nuvarande ekonomistyrmodell har Håkan medverkat som expertkonsult och bidragit med sin kompetens och breda erfarenhet av ekonomistyrningsfrågor. Arbetet har utgått från verksamhetens behov och att modellen, förutom grundläggande krav, ska vara enkel att förstå och främja ett beslutsfattande med helhetsperspektiv. Resultatet av arbetet är en rapport med förslag på åtgärder och en ny ekonomistyrningsmodell.

 • Kriminalvården

  2016 - 17

  HR-Controller

  I samband med en omorganisation av myndighetens ekonomiavdelning beslutades att inrätta en roll som HR-Controller. Håkan uppgift var att definiera och utveckla rollen som HR-controller och också att arbeta löpande med budget- och uppföljning samt att inleda arbetet med en större översyn av faktorer som påverkar myndighetens personalkostnader i stort.

 • Sida

  2016 - 17

  Uppdragsledare översyn av ekonomiprocesser

  Projektet med Sida innebar att Kvadrat granskade befintliga ekonomiska uppföljningsprocesser för att komma med förbättringsförslag och rekommendationer. I projektet ingår även att kartlägga och dokumentera myndighetens bokslutsprocess. Håkans roll i uppdraget var att fungera som uppdragsledare och expertkonsult. Uppdraget resulterade i en utvecklad och dokumenterad bokslutsprocess samt en lista med prioriterade aktiviteter och förslag på förbättringar av uppföljningsprocessen.

 • Domstolsverket

  2016 - 16

  Projektledarstöd och delprojektledare outsourcing

  Domstolsverket, som bland annat ansvarar för administrativt stöd till Sveriges Domstolar, planerade att outsourca löneadministrationen till Statens Servicecenter. Håkans roll i uppdraget var att ge stöd till Domstolsverkets projektledare och att vara delprojektledare. Uppdraget genomfördes tillsammans med medarbetare från Domstolsverket HR-avdelning, IT och ekonomi där tyngdpunkten var på HR eftersom förändringen påverkade HR-avdelningens medarbetare mest. Projektet avslutades i december 2016 efter beslut från ledningen att senarelägga anslutningen till Statens Servicecenter.

 • Kriminalvården

  2016 - 16

  Expertkonsult ekonomiprocesser

  Utveckling av IT-avdelningens ekonomistyrning. Håkan har i uppdraget inventerat behov av åtgärder för att förbättra ekonomistyrningen och tillsammans med IT-Controller genomfört förändringar enligt IT-ledningens och Ekonomiavdelningens prioriteringar.

 • Ekonomistyrningsverket (ESV)

  2016 - 16

  Expertkonsult ekonomiprocesser

  Ekonomistyrningsverket, som ansvarar för statens finanser och för att utveckla myndigheters ekonomistyrning behövde, i samband med en uppgradering av ekonomisystemet och införande av ett nytt system för budget och budgetuppföljning, en oberoende granskning av ekonomi- och OH-fördelningsmodell. Arbetet resulterade i rekommendationer avseende bland annat hantering av OH-pålägg, hantering av kalkyldifferenser samt förslag på ekonomiska verksamhetsrapporter.

 • Folke Bernadotte Akademin

  2016 - 16

  Expertkonsult införande av beslutstödssystem

  Behovsanalys och kravställning inför upphandling och införande av system för beslutsstöd. Håkans roll i uppdraget var att fungera som expertkonsult och "bollplank" i samband med att Folke Bernadotte utreda förutsättningarna för att införa system för beslutsstöd som innefattade stöd för budget och uppföljning samt verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Denna fas av arbetet bestod och kartläggning av verksamhetens behov, en förstudie och avslutades med en RFI till möjliga leverantörer och ett beslutsunderlag till myndighetens ledning.

 • Kriminalvården

  2015 - 16

  Expertkonsult-ekonom

  Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård och arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. Uppdraget innebar i första hand arbete som ekonom med ansvar för Region Mitts budget och budgetuppföljning men också att ge stöd i samband med implementering av ny modell för ekonomisk uppföljning och införande av ny process och nytt verktyg för budgetering. Håkan arbetade under uppdraget även med att förbättra regionens inköpsprocess och att införa process och metod för verksamhetsuppföljning.

 • Folke Bernadotte Akademin

  2015 - 16

  Konsult vid införande av ny ekonomimodell

  Folke Bernadotteakademin, som är en myndighet med den övergripande uppgiften att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet, arbetar med att utveckla sin verksamhetsstyrning bland annat genom att bättre åskådliggöra mål och resultat och genom att utveckla styrning och uppföljning. Som ett led i det arbetet gjordes en översyn av ekonomimodell och verksamhetsindelning samt en anpassning av ekonomimodellen i Agresso till de nya styr- och uppföljningsmodellen. Håkans ansvar i projektet var att ge stöd i samband med utarbetande av en ny ekonomimodell och genomförandet av förändringar i Agresso.

 • Fortifikationsverket

  2015 - 15

  Expertkonsult upphandling av system för e-handel

  Fortifikationsverket, som ansvarar för att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar för sin verksamhet, planerade att byta ut nuvarande system för elektronisk fakturahantering samt införa system för elektronisk hantering av beställningar, inleveranser och kundfakturering.
  Håkan arbetade i projektet med; utarbetande av förstudie, framtagande av kravspecifikation samt projektledarstöd.

 • eHälsomyndigheten

  2014 - 14

  Ekonomichef

  eHälsomyndigheten ansvarar för att lagra och förmedla de elektroniska recepten i Sverige och för att samla in, bearbeta och förmedla statistik om läkemedelsförsäljningen.
  Håkan hade som ekonomichef ansvaret för utveckling och implementering av ekonomirutiner och policyer/riktlinjer för den nya myndigheten och tillsammans med Statens Servicecenter ansvarat för löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, elektronisk handel och löpande ekonomirapportering. Håkan har även lett arbetet med att hitta och utforma nya lokaler för myndigheten. Arbetet resulterade i att den nya myndigheten har väl fungerade ekonomiadministrativa system och rutiner och på ett bra sätt hanterar ekonomiska transaktioner och ekonomisk rapportering till styrelse, ESV och departement. Myndigheten kommer att under 2015 flytta in i nya ändamålsenliga lokaler.

 • eHälsomyndigheten - myndighetsomvandling

  2013 - 13

  Ansvarig för outsourcing

  I samband med omvandlingen av Apotekens Service AB till en myndighet deltog Håkan i arbetet med att utreda de ekonomiska förutsättningarna för omvandlingen och ansvarade för det praktiska genomförandet av den ekonomiska delen av ombildningen. Håkan ansvarade även för genomföra outsourcing av ekonomiadministration till Statens Servicecenter samt med att utarbeta interna policyer och riktlinjer inom ekonomiområdet. I arbetet ingick att genomföra anpassningar i ekonomimodellen, vilket innebar vissa utmaningar då myndigheten har en blandad finansiering med intäkter via olika avgifter, anslag och bidrag. Arbetet resulterade i en smidig övergång från bolag till myndighet och med en fungerande ekonomiadministration och ekonomisk rapportering på plats första januari 2014.

 • Apotekens Service AB

  2009 - 13

  Ekonomichef/redovisningschef

  Apotekens Service var ett statligt ägt bolag som bildades i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Bolaget ansvarade bland annat för hantering av e-recept, läkemedelsförmåner och läkemedelsstatistik. Håkan var från 2009 redovisningschef och från 2012 Ekonomichef för en enhet bestående av fyra medarbetare. Bolaget var IT- och projektintensivt, vilket ställde höga krav på styrning av projekt- och IT-kostnader. Förutom arbete med löpande redovisning, fakturahantering, bokslut, budget och rapportering, ansvarade Håkan för att utveckla ekonomimodell, ekonomirapportering och ekonomistyrningsprocesser för att få en bra kontroll över projekt- och IT-kostnader. Arbetet resulterade i att bolagets beslutsunderlag förbättrades genom att de ekonomiska konsekvenserna tydliggjordes och i att prognossäkerheten blev bättre.

 • Apotekens Service AB

  2008 - 09

  Införande av ekonomimodell och ERP-system

  Apotekens Service bildades i samband med omregleringen av Apoteksmarknaden och ansvarar bland annat för hanteringen av e-recept, läkemedelsförmån och statistik.
  Håkan arbetade som konsult vid upphandling och implementering av affärssystem och utarbetade även ekonomimodell, ekonomiprocesser och rutiner för det nya bolaget. Eftersom bolagets verksamhet finansierades genom avgifter, anslag och bidrag var det av stor vikt att ekonomimodell och ekonomistyrning gav stöd till denna blandfinansierade verksamhet. Projektet resulterade i att det fanns fungerande ekonomiadministration och ekonomistyrning på plats när bolagets verksamhet startade 2009.

 • Vägverket-Trängselskatteprojektet

  2005 - 08

  Financial Manager, projektledare insourcing

  Arbetade i IBM´s projekt för en helhetslösning för trängselskatt i Stockholm. Håkan arbetade med att samordna och koordinera system och partners för de olika betallösningarna. Arbetet innebar kontakter med Vägverket, olika externa partners, myndigheter och SAP-utvecklare för att utarbeta och implementera de lagstadgade betalningslösningarna. I samband med att Vägverket valde att överföra stora delar av systemet till drift i egen regi fungerade Håkan som projektledare vid genomförandet överlämningen från IBM till Vägverket. Båda projekten innebar komplexa tekniska lösningar, många beroenden till olika intressenter och stor tidspress. Vägtullsprojektet blev en framgång för alla inblandade parter.

 • Astra Zeneca, NT4 avveckling

  2004 - 05

  Projektledare

  Projektledare för avveckling och ersättning av läkemedelbolagets applikations- och infrastrukturservrar som hade NT4 som operativsystem. Projektet genomfördes under tidspress då Microsoft skulle upphöra med support av operativsystemet samtidigt som stor hänsyn skulle tas till de speciella krav som ställs på en läkemedelstillverkare. Uppdraget genomfördes enligt tidplan.

 • Posten

  2003 - 04

  Projektledare

  I samband med outsourcing av Postens IT-drift till IBM skulle en databas (CMDB- configuration management database) införas. Då inga färdiga system fanns tillgängliga byggdes och infördes en interimslösning baserad på tillgängliga system som godkändes av kunden.

 • Telia AB-utbyggnad av 3G-nätet

  2002 - 03

  Konsult, ekonomiansvarig vid utbyggnad av 3G-nätet

  Arbetade på den avdelning inom Telia Mobile som ansvarade för Telias del av utbyggnaden av 3G-nätet med ansvar för finansiella processer och system samt ansvar för ekonomisk uppföljning och rapportering.

 • Svenska UMTS Nät AB - utbyggnad 3G-nätet

  2001 - 02

  Expert införande av ERP-system och Ekonomichef

  Svenska UMTS-Nät AB ägs gemensamt av Telia och Tele2 med uppgiften att bygga ut och drifta det mobila 3G-nätet. I samband med starten av bolaget hade Håkan uppdraget att utveckla och införa finansiella processer och att upphandla och införa ett nytt affärssystem. Håkan ansvarade även för att ta fram ekonomiska underlag för affärsplan och finansiering och fungerade även som interimsekonomichef.

 • Scandinavian Leisure Group

  2000 - 01

  Projektledare och konsult processkartläggning

  Proceskartläggning och dokumentation av researrangörens hela affärsprocess.

 • WM-data

  1995 - 99

  Projektledare, applikationskonsult

  Flera uppdrag som projektledare och applikationskonsult i samband med införande av ekonomisystemet Raindance

 • Tyresö Kommun

  1993 - 94

  Projektledare

  Upphandling och införande av nytt ekonomisystem

 • Förenta Nationerna

  1990 - 92

  Biträdande expert

  Ansvarig för projekt inom drogförebyggande verksamhet i Colombia

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Workshopledning, ERP Implementation

 • - Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering, Beställarstöd, Inköp och förhandling

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Projektering, Test, Förstudie, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Teleoperatörer, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Interimschef, Workshopledare, Coach, Delprojektledare, Huvudprojektledare

Anställningar

 • 2014 - 2014

  Ekonomichef, eHälsomyndigheten

 • 2009 - 2013

  Ekonomichef/redovisningschef, Apotekens Service AB

 • 2003 - 2009

  Managementkonsult, projektledare, IBM

 • 1999 - 2002

  Managementkonsult, projektledare, PriceWaterhouseCoopers

 • 1995 - 1999

  Projektledare och applikationskonsult, WM-data

 • 1994 - 1995

  Ekonomichef, Södertörns Brandförsvarsförbund

 • 1993 - 1994

  Projektledare, Tyresö Kommun

 • 1990 - 1992

  Biträdande expert, Förenta Nationerna FN:s antinarkotikaorgan

 • 1986 - 1989

  Controller, chefsekonom, Tyresö Kommun

 • 1985 - 1986

  Controller, Malmö Energiverk

Utbildningar

 • 2006 - 07

  Seniortränare i Friidrott, Svenska Friidrottsförbundet

 • 2005 - 06

  Certifierad projektledare IBM, Stockholm

 • 1999 - 99

  Certifierad SAP FI/CO-modul, Stockholm

 • 1983 - 85

  Civilekonom, Lund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07