Dela

Lars Herbe

 • Interim Management
 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kravteamledare

Översikt

Projektledare och verksamhetsutvecklare med mångårig erfarenhet från olika förändringsprojekt med anknytning till IT, främst inom energi- och offentlig sektor.

Lång erfarenhet av att leverera kundnytta till rätt kvalitet och kostnad vilket ofta har resulterat i långa uppdrag med kunden omfattande flera uppdrag inom främst IT-projektledning, verksamhetsutveckling, kravställning och test.

Stor erfarenhet av att arbeta som medlare mellan tekniker och verksamhetspersoner.

o Projektledning
Erfarenhet av att leda systemutvecklingsprojekt med agila inslag i stora och små organisationer, ofta med många interna och externa intressenter (dotterbolag, leverantörer, etc.). Projektledningen bedrivs enligt vedertagna modeller (bland annat PPS, PROPS, RUP, PNC, ABC-modellen).

o Verksamhetsutveckling och förändringsledning
Lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning i stora organisationer: Genom workshops kartlägga nuläge, formulera målbild och identifiera förändringsbehov. Identifiering av intressenter och planering av verksamhetsförändringen enligt PROSCI ADKAR. Därefter beskrivning av förändringsbehovet på en lägre nivå genom kartläggning av befintliga processer, instruktioner och rutiner samt planering av behov av förändringar och kompletteringar av desamma. Implementeringen av verksamhetsförändringen (processer, arbetssätt och IT-stöd) sker i nära samarbete med intressenter (beställare och medarbetare). Nyckeln till framgång ligger i tydlig kommunikation och tät dialog med de personer som berörs av förändringen samt i att hela tiden ha de närmaste cheferna och ledningen delaktiga i arbetet. De sistnämnda har en nyckelroll eftersom de genom hela förändringsarbetet behöver stå bakom och agera ambassadörer för förändringen.

o Kravledning och kravanalys
Erfarenhet av att leda kravarbete i agila utvecklingsprojekt. Även erfarenhet av mer traditionellt kravledningsarbetet (V-modellen) med moment såsom: Definiera kundens affärsprocesser genom workshops där övergripande arbetsflöden tas fram (är- och börlägen). Nedbrytning av affärsprocesserna i delprocesser, användningsfall, scenarion och krav i nära samarbete med verksamhetsansvariga. Kraven och användningsfallen görs specifika och tydliga, för att kunna ligga till grund för funktions- och designspecifikationer inför utveckling av IT-stöd.

Egenskaper

Lars är en mycket målmedveten, positiv och engagerad lagspelare. Han tycker om alla former av projektarbete, både att leda projekt och att delta i projekt.

Lars gillar utmaningar och att ta sig an nya områden. Är lyhörd och van att arbeta i stora organisationer där det finns många intressenter och viljor att ta hänsyn till. Är positiv och glad och har lätt för att entusiasmera medarbetarna.

Är mycket noggrann, strukturerad och metodisk i sitt arbetssätt, vilket är en förutsättning när man arbetar med projektledning, verksamhetsutveckling och kravställning.

Konsultens CV

 • Ellevio AB

  2017 -

  Projektledare - säkerhet nätstationer

  Projektledare för projekt som syftar till att förbättra säkerheten kring Ellevios nätstationer (IT-säkerhet samt fysiskt skydd). Ingående delar är säkerhetsanalys och införande av ytterligare tillträdesbegränsningar. Utöver det ansvar projektet för att säkerställa att informationshanteringen (IT-systemen) uppfyller de nya kraven enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

 • Ellevio AB

  2016 - 17

  Projektledare/kravkoordinator i utv.projekt

  Projektledare och ansvarig för kravkoordinering (kravinsamling, kravanalys och planering av tester) i stort utvecklingsprojekt. Projektet omfattade vidareutveckling av tre interna arbetsorderhanteringssystem och asset management-system samt dess integrationer mot kommande entreprenörers system.

 • Ellevio AB

  2016 -

  Projektledare - outsourcing

  Projektledare i outsourcingprojekt innefattande upphandling, förändringsledning och implementering av fälttjänster och nyckelservicetjänster samt IT-system. Upphandlingen bedrivs enligt LUF och består i att: samordna interna avdelningar i kravställningsarbetet, ta fram förfrågningsunderlag (kravspecifikation, utvärderingskriterier, prismodell, etc.), genomföra upphandlingen (annonsering, anbudsförfrågan, utvärdering av anbud, förhandling, tilldelning, kontraktsskrivning).
  Upphandlingen görs gemensamt med ett annat energibolag varför arbetet också innefattat utformande av samarbetsavtal mellan detta bolag och Ellevio. Samarbetsavtalet styr relationen bolagen emellan under kommande avtalsperiod.
  Projektarbetet har bedrivits enligt PPS med resurser från linjeverksamheten (dvs. kravställande verksamhet) i de bägge bolagen, med juristavdelningarna och med resurser från upphandlingsenheterna.
  Införandet (förändringen) gnomfördes enligt PROSCI ADKAR.
  Projektstyrningsmodell: PPS

 • Ellevio AB

  2016 - 17

  Projektledare - outsourcing

  Projektledare för outsourcingprojekt som syftade till att flytta en avdelning inom Ellevio till en extern entreprenör. Projektet omfattade planering och genomförande av flytt av organisation, personal och IT-system.
  Projektet innefattade bl.a: kartläggning av befintliga arbetsprocesser samt framtagande av to-be-processer, framtagande av instruktioner och rutiner, utbildning av ny personal, flytt av IT-stöd och säkerställande av systemintegrationer, fysisk flytt samt uppstart av verksamheten hos den nya entreprenören.

 • Ellevio AB

  2015 - 16

  Projektledare - utveckling digitala tjänster

  Projektledare med ansvar för att utveckla digitala tjänster. Stort projekt med många interna intressenter. Ansvarig för såväl kravställning som processkartläggning. Processkartläggningen innebar framtagning av as-is- och to-be-processer samt införande av desamma i linjen. Projektet innefattade, förutom utveckling av nya tjänster, även kravställning av Bank-ID och elektronisk signeringslösning.
  Projektstyrningsmodell: PPS

 • Ellevio AB

  2015 - 16

  Tf linjechef

  Tillförordnad linjechef för Contract Services på Ellevio AB. Ansvarig för avdelningens personal och budget. Gruppen består av 8 personer som arbetar med leverantörsbyten, nätflyttar samt från- och återtillkoppling. Uppdraget omfattar bl.a. ansvar för: planering och uppföljning av det dagliga arbetet på avdelningen, utvecklingssamtal och målsamtal med personalen, budgetarbete samt att driva förändringsarbete.

 • Transportstyrelsen Örebro

  2013 - 15

  Projektledare - upphandling

  Projektledare för upphandling av kommunikationstjänster för Transportstyrelsen.
  Ansvarig för upphandling bastelefoni, växeltelefoni samt WAN, LAN och WLAN för hela organisationen, ca 1700 medarbetare på 12 orter.
  Projektet ansvarar även för att ta fram telefonistrategi som förutom traditionell telefoni inkluderar kommunikation via nyare tekniker/plattformar, såsom Lync, IP-telefoni, etc.

 • Transportstyrelsen, Örebro

  2013 - 15

  Projektledare - databasmigrering

  Projektledare för Databasmigreringsprojekt. Projektets mål är att genomföra migrering från databashanterare Sybase till SQL-server för ett av kärnsystemen inom trafikslaget Sjö & Luft. Arbetet innefattar, förutom själva migreringen, anpassningar till ett flertal externa system, webbapplikationer, replikeringslösningar, etc. Projektet bedrevs enligt scrum.

 • Transportstyrelsen, Örebro

  2013 - 14

  Projektledare - öppna data

  Projektledare för projekt PSI, Public Sector Information, vars övergripande mål var att säkerställa att Transportstyrelsen tillhandahåller sin registerinformation för vidareutnyttjande, en följd av regeringens sk. PSI-direktiv till myndigheten för år 2013.
  Projektet bestod i att utveckla och implementera arbetsprocesser för hanteringen av sk. "öppna data" i kärnverksamheterna - de olika trafikslagen.
  Vidare ansvarade projektet för att ta fram IT-lösningar för publicering av öppna data via myndighetens webbsida, Transportsyrelsen.se, vilket bl.a. innefattade framtagning av webbaserat statistikverktyg samt API:er för anslutning till externa system.

 • Swedbank och Sparbankerna, Stockholm

  2012 - 13

  Delprojektledare - migrering av ATM's

  Ansvarig för processutveckling, instruktioner och rutiner i migreringsprojekt på Swedbank och Sparbankerna. Även ansvarig för planering och löpande uppföljning gentemot 59 Sparbanker. Projektet syftade till att migrera insättnings- och uttagsautomater från Swedbank och Sparbankerna till ett nytt bankgemensamt bolag, Bankomat AB, vars ägare är de fem storbankerna; Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea och Danske Bank. Arbetet innefattade också hantering av avtal och försäkringsfrågor relaterade till automater.

 • Fortum Distribution och Fortum Market AB, Stockholm

  2012 - 12

  Kravteamledare, kravanalytiker

  Ansvarig för kravinsamling, kravanalys i timmätnings- och timavräkningsprojekt. Projektet syftade till att förbereda Fortums system inför lagkraven om timmätning respektive timavräkning för privatpersoner (= 63A).
  Metod: ABC-modellen
  Verktyg: ReQtest

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2012 - 12

  Projektledare

  Projektledare i komplext webbutvecklingsprojekt innefattande både front-end och back-end utveckling. Projektledningen omfattade förutom själva IT-utvecklingsdelarna samordning mellan de externa leverantörerna och de interna bolagen / kravställarna. Agilt arbetssätt.
  Metod: ABC-modellen.

 • Telge Kraft AB, Södertälje

  2012 - 12

  Ansvarig för förstudie

  Ansvarig för förstudie inför utlandsetablering, Telge Kraft AB
  Ansvarig för förstudie inför eventuell etablering av verksamheten i de nordiska grannländerna. Förstudien innefattade främst tekniska, legala och organisatoriska aspekter. Arbetet bedrevs i nära samarbete med Telgekoncernens affärsutvecklare som ansvarade för marknadsdelarna.

 • Telge Kraft AB, Södertälje

  2012 - 12

  Testledare

  Ansvarig för integrations- och acceptanstester vid uppgradering av mjukvara för portföljförvaltnings- och börshandelssystem (NASDAQ/OMX).
  Metod: PTM, PROPS.

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2011 - 12

  Krav- och testledare

  Ansvarig för kravinsamling, kravanalys och testledning i utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla webbapplikationer för Fortums kunder och installatörer. Kravinsamling och utveckling bedrevs agilt. Stort projekt med många integrationer mot back-end-system. Integrationer via SOA-lösningar.
  Metod: PTM, ABC-modellen.
  Verktyg: ReQtest

 • Telge Kraft AB, Södertälje

  2010 - 11

  Projektledare

  Projektledare för projekt Fyra Elområden som syftade till att förbereda Telge Krafts verksamhet och IT-system för att tillgodose Svenska Kraftnäts beslut om en indelning av Sverige i fyra elområden till den 1 november 2011.
  Metod: PROPS

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2010 - 11

  Krav- och testledare

  Ansvarig för kravinsamling, kravanalys och testledning i utvecklingsprojekt. Projektet omfattade förändringar av främst arbetsorderhanteringssystem som skedde i samband med outsourcing av fältpersonal. Projektet omfattade även kravställning mot GIS-system, faktureringssystem och dokumenthanteringssystem.
  Metod: PTM, ABC-modellen.
  Verktyg: QualiWare RTM, ARIS.

 • Uppsala kommun

  2010 - 10

  Projektledare

  Projektledare för upphandling av mediebevakningssystem till Uppsala kommun. Upphandlingen genomfördes i enlighet med LOU.

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2009 - 09

  Upphandlingsstöd

  Framtagning av upphandlingsunderlag (RFP).
  Ansvarig för delar av RFP vid upphandling av underleverantörer i samband med outsourcing av fältpersonal. Upphandlingen genomfördes i enlighet med LOU.

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2009 - 09

  Leveransprojektledare

  Leveransprojektledare för delprojekt avseende systemutveckling av beräkningsfunktioner inom meter data management system. Projektledningen innefattade övergripande ansvar för funktionella- och icke funktionella krav, utveckling, test och production start-up.
  Metod: ABC-modellen.
  Verktyg: ARIS.

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2009 - 09

  Krav- och testansvarig

  Ansvarig för kravhantering och business acceptance testing (BAT) i stort systemutvecklingsprojekt (~18 MKr).
  Agerade dessutom som stöd till huvudprojektledaren.
  Metod: PTM, ABC-modellen.
  Verktyg: QualiWare RTM, ARIS.

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2009 - 09

  Processutvecklare

  Framtagning av System Development Process, Fortum Distribution
  Delansvarig i egenskap av krav- och testspecialist vid framtagning av System Development Process (SDP, systemutvecklingsprocess).
  Systemutvecklingsprocessen dokumenterades i ARIS och är i linje med ITIL / ITSM.
  Processen kommer att ligga till grund för alla kommande systemutvecklingsprojekt på Fortum Distribution som idag förvaltar ca 70 system.

 • Ekerö Energi AB, Ekerö

  2009 - 10

  Projektledare

  Projektledare för utvecklingsprojekt på Ekerö Energi avseende ärendehanteringssystem och meter data management system.
  I denna kapacitet ansvarig för kravinsamling, utveckling (hos externa leverantörer), test (integration, FAT, SAT), samt production start-up (PSU).
  Metod: PROPS

 • Ekerö Energi AB, Ekerö

  2009 - 10

  Verksamhetsarkitekt

  Ansvarig för processutveckling och processimplementation på Ekerö Energi. Utveckling och anpassning av arbetsprocesser för nytt ärendehanteringssystem samt meter data management system.
  Metod: PROPS

 • Fortum Distribution AB, Stockholm

  2009 - 09

  Krav- och testansvarig

  Ansvarig för kravhantering och business acceptance testing (BAT) i stort systemutvecklingsprojekt (~25 MKr). Agerade dessutom som stöd till huvudprojektledaren.
  Metod: PTM, ABC-modellen.
  Verktyg: QualiWare RTM, ARIS, QPR.

 • Ekerö Energi AB, Ekerö

  2008 - 09

  Assisterande projektledare

  Stöd till huvudprojektledare i utvecklingsprojekt på Ekerö Energi.
  Metod: PROPS

 • Fortum Power and Heat AB, Stockholm

  2006 - 09

  Acceptanstestledare

  Ansvarig för acceptanstester (acceptans vid överlämnande till linjeorganisationen) vid införande av AMM-system (Automatic Meter Management), omfattande samtliga Fortums nätkunder, ca 850.000 st.
  Delaktig i kravarbete, dvs. framtagande av funktionella och icke-funktionella krav baserade på nya arbetsprocesser. Kraven har sedan legat till grund för IT-utveckling.
  Metod: PTM, ABC-modellen.
  Verktyg: QualiWare RTM, QPR.

 • Fortum Power and Heat AB, Stockholm

  2005 - 06

  Testledare

  Ansvarig för funktionella tester vid införande av AMM-system, dvs planering och genomförande av funktionstester av såväl interna system som av externa aktörers/leverantörers system. De berörda systemen var i första hand mätvärdeshanteringssystem (insamlingssystem), arbetsorderhanteringssystem och en rad web-baserade kundapplikationer.
  Metod: PTM, ABC-modellen.
  Verktyg: QualiWare RTM, QPR.

 • Fortum Power and Heat AB, Stockholm

  2004 - 05

  Testledare

  Testledare på Fortum Power and Heat, CSIT, vid införande av Customer Care & Billingsystem, Pomax Customer. Systemet omfattar samtliga elkunder, ca 1 milj st. Ansvarig för planering och genomförande av acceptansteser.
  Metod: PTM och ABC-modellen.

 • Täby kommunfastighter, Täby

  2003 - 04

  Projektledare

  Ansvarig för energieffektiviseringsprojekt inom Täby Kommun, Kommunfastigheter. Utredning av samverkansformer mellan aktörer, driftövervakningssystem och förslag till energieffektiviseringsåtgärder.

 • Graninge Nät Drift, Upplands Väsby

  2003 - 03

  Verksamhetsarkitekt

  Ansvarig för kartläggning av arbetssätt och driftrutiner för Graninges elnätdriftcentraler. Utarbetande av är- och börlägen inför kommande harmonisering av arbetsprocesser, rutiner, instruktioner och IT-stöd.

 • Öresundskraft AB, Helsingborg

  2003 - 03

  Ansvarig för förstudie

  Ansvarig för att ta fram en förstudie inför val av system för mätdatainsamling och centralt datalager för Öresundskraft AB. Kartläggning av nuläge samt förslag till handlingslinje.

 • Modul1 Energi AB, Solna

  2002 - 02

  Ansvarig för marknadsundersökning

  Marknadsundersökning för ett företag som planerade att etablera sig på den svenska elmätaravläsningsmarknaden
  Marknadsundersökning avseende automatisk mätaravläsning (AMR). Kartläggning av marknaden för elmätaravläsning för ett företag som planerar att etablera sig på den svenska marknaden. Företaget ville ha en överblick över hur elnätsbolagen och andra aktörer funderade samt vilka spelregler som gäller inom elbranschen.

 • Birka Värme AB, Stockholm

  2002 - 03

  Delprojektledare

  För Högdalenverket, Birka Värme AB:
  Ansvarig för datakvalitetsprojekt vid införande av miljödatasystem.
  Metod: ABC-modellen.

 • Modul1 Energi AB, Solna

  2002 - 02

  Metodutvecklare

  Utarbetande av metodmaterial för konsulttjänster på den avreglerade elmarknaden kring bland annar balansavräkning, andelstal, förbrukningsprofiler och leverantörsbyten.

 • Birka Kraft AB, Stockholm

  2001 - 02

  Projektledarstöd

  Projektledarstöd vid införande av dokumenthanteringssytem PowerDOCS på Birka Kraft. Hantering av tekniska och verksamhetsmässiga frågeställningar. Ansvarig för utarbetande av förvaltningsplan och supportavtal.
  Metod: ABC-modellen.

 • Svenska Bostäder AB, Vällingby

  2001 - 01

  Ansvarig för förstudie

  Uppdraget bestod i att driva en förstudie kring Svenska Bostäders satsning på intelligenta hus, vilket bland annat innefattade nulägesanalys, dokumentation och konkretisering av organisatoriska och tekniska lösningar.

 • Birka Energi AB, Stockholm

  2000 - 03

  Testledare

  Implementering av billingsystem, Pomax Customer, för Birka Energi koncernen. Ansvarig för kvalitetssäkring och test. Nära samarbete med verksamhetschefer, systemansvariga samt systemleverantör.
  Metod: Delar av PTM och ABC-modellen.

 • e2 Home AB, Stockholm

  2000 - 00

  Implementerings- och testansvarig

  Pilotprojekt inom intelligenta hus åt e2-Home. Ansvarig för implementation, kvalitetssäkring och test av hård- och mjukvara: Plattform för kundkommunikation, internetbaserade tjänster, WAP-tjänster samt lokalt nätverk för styr och regler samt övervakning.
  Verktyg: Mercury Test Director samt LoadRunner.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2005 -

  Egenföretagare, konsult, L Herbe AB, Hässelby

 • 2003 - 2005

  Konsult, SWECO Energuide AB, Stockholm

 • 2000 - 2003

  Konsult, Modul1 Energi AB, Solna

 • 1997 - 2000

  Produktutvecklare, Electrolux Leisure Appliances AB, Stockholm

 • 1993 - 1997

  Doktorand, Kungliga Tekniska Högskolan, inst. Energiteknik

 • 1992 - 1993

  Produktutvecklare, Electrolux Research & Innovation AB, Stockholm

Utbildningar

 • 2016 - 16

  ADKAR Prosci Change Management, Proacteur, Stockholm

 • 2011 - 11

  REQB Foundation Level, NFI, Stockholm

 • 2009 - 09

  NLP (Neuro Linguistic Programming), NLP Network, Stockholm

 • 2006 - 06

  PNC ”Project Navigation Chart”, Donald Davies & Partners, Uppsala

 • 1999 - 99

  Project Master, Electrolux, Stockholm

 • 1995 - 97

  Teknologie Licentiatexamen i Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm

 • 1988 - 92

  Civilingenjörsexamen, Maskinteknisk linje med inriktning Energiteknik, Tillämpad Termodynamik och Kylteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07