Dela

Pål Söderby

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare

Översikt

Pål Söderby har en solid erfarenhet som ledare inom affärsutvecklingsprojekt, implementering av affärsverktyg, effektiviseringar och förändringsarbeten. Han har arbetat både i rollen som linjechef med personal- och budgetansvar och som projektledare för tvärfunktionella grupper i stora och komplexa projekt.

Vid projektarbeten och lanseringar har Pål arbetat med hela processen, d.v.s. med strategi, med taktik och med efterföljande analys. Större projekt som leder till betydande förändringar har även inneburit huvudansvar för planering och genomförande av utbildningsaktiviteter och förändringsarbeten.

Egenskaper

Pål tycker om utmaningen i att starta upp och driva nya projekt. Här kan han erbjuda ett engagerat ledarskap med god struktur och en tydlig målbild. Pål uppfattas av andra som en god lyssnare, eftertänksam och en kreativ problemlösare med mycket hög leveranssäkerhet.

Konsultens CV

 • Mylan

  2017 -

  Projekt- och förändringsledare - Integration

  Integrationen av Meda AB i Mylan AB innefattar projektledning, koordinering, dokumentering och förändringsledning för verksamhetsnära IT-projekt samt migrering av infrastruktur.
  Påls roll är att i samarbete med Global IT och lokala systemägare säkerställa kontinuerlig funktionalitet i samband med migrering av infrastruktur och applikationer. I projektet ingår även projektledning för systemutveckling av ett affärskritiskt system för TLVs upphandling av generiska läkemedel.
  Arbetsmetodik: PMP, Workshop, Agil

 • Mylan

  2016 - 16

  Projektledare - Integration

  Uppdraget innefattar projektledning, koordinering, dokumentering och förändringsledning i samband med transfereringen av 66 serviceavtal och applikationer från Abbott till Mylan.

  Påls roll är att i samarbete med Global IT och lokala systemägare harmonisera eller migrera serviceavtal och applikationer till nya Mylan. I projektet ingår avtal och system för kommersiell, medicinsk, regulatorisk, logistisk, finansiell, IT och HR.

  Arbetsmetodik: PMP, Workshop, Agil

 • Mylan

  2015 - 15

  Processkonsult och programledare - integration

  Process konsult vid integrationen mellan Mylan, Abbott EPD och Farmaplus i Norden. Affärsmöjligheter identifieras och utvärderas i syfte att skapa en ny affärsstrategi och för att utveckla en gemensam kommersiell organisation.

  Sedan 1 januari 2016 opererar Mylan genom fyra autonoma landsbolag i Norden samt nordiska stödfunktioner inom ekonomi, logistik, personal och medicinska enheter placerade i Stockholm. Genom att kombinera och utnyttja kompetens och resurser från de olika bolagens verksamheter beräknas nya affärsmöjligheter att skapa en tillväxt på mer än 10 % under 2016.

  Påls roll inkluderar:
  • Primär kontakt i Norden för det centrala integrationskontoret
  • Projektledningsstöd och programförvaltning för kommersiella initiativ
  • Stöd och workshopledare vid utvecklingen av den nya affärsstrategin och organisationen för Norden

 • MSD

  2012 - 13

  Projektledare - migration

  Migration av CRM plattform från Siebel/Oracle CRM till Veeva/SFDC

  Pål ansvarade för att skapa en projektplan och sätta samman en tvärfunktionell projektgrupp. Pål tog i nära samarbete med verksamheten fram och säkerställde funktionalitet för nya affärsprocesser. Dessa dokumenterades till kravspecifikationer som Pål kommunicerade till IT för systemkonfigurering. Därefter samordnade Pål arbetet mellan de olika utvecklingsteamen med fokus på funktionalitet, migration och integration av data från befintligt CRM och externa datakällor samt validering och konfigurering av business setup. I uppdraget ingick även att utrusta 130 personer med iPads i syfte att introducerade en CRM-integrerad e-detailing med Closed Loop Marketing (CLM) och att utbilda användarna

  Teknisk miljö: Veeva, SafesForce.com, Siebel CRM, Siebel Analytics, Oracle, Excel, PowerPoint, Word, Adobe, SharePoint, Dropbox, SlideShark, Liason

  Arbetsmetodik: PMP, Agil, Workshop

 • MSD

  2011 - 12

  Projektledare - Lean Six Sigma

  Optimerat utnyttjandet av kunddata

  Pål genomförde ett Lean Six Sigma projekt i syfte att optimera utnyttjandet av företagets samlade kundinformation. Pål ledde en tvärfunktionell projektgrupp i harmoniseringen av data (Data Governance) och inrättade en strategi och processer för kommunikation och beslutsfattande kring kunddata. Effektivisering genomfördes i hanteringen kring inhämtande, lagring, analys, beslutsfattande och värdering av kunddata. Pål skapade även nya möjligheter för segmentering och targeting av kunddata samt genomförde en exempelkampanj med hjälp av riktad CRM baserat på den nya datastrukturen.

  Teknisk miljö: Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics, PowerPoint, SharePoint, Outlook, WebEx

  Arbetsmetodik: Lean Six Sigma, Kaizen, Workshop

 • MSD

  2010 - 10

  Projektledare - integration

  Integrering vid samgående med Schering Plough

  Baserat på input från företagsledningen skapande Pål en gemensam CRM-strategi för de båda bolagen. Baserat på behoven utvärderades bästa CRM-lösning. Pål säkerställde kravspecifikationer och skapade business setup av nya organisationen samt validerade konfigurering. Pål ledde även arbetet med migrationen och integrerade data från externt CRM. Vid lanseringen ansvarade Pål för utbildningen av 150 nya användare. I samband med detta identifierade och stöttade Pål utbildare och förändringsagenter

  Teknisk miljö: Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics, OneKey, Teams CRM, PowerPoint, Pdf

  Arbetsmetodik: PMP, Agil, Workshop

 • MSD

  2009 - 12

  Systemförvaltare

  Applikationsägare och förvaltningsledare av CRM; BI och MDM

  Som applikationsägare ansvarade Pål för den dagliga supporten till slutanvändarna med bl. a utbildning av nya och befintliga användare. I förvaltningen ingick även felsökning och rapportering av problem till IT. Parallellt tog Pål fram förslag för systemutveckling i samverkan med verksamheten. Exempel på förändringar är nya processer för Account Management och kraftfullare möjligheter för segmentering och targeting. Pål förberedde och genomförde versionshanteringar, bl. a. Siebel/Oracle 8.1 samt avvecklade MDM applikation

  Teknisk miljö: Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics, Siperian, Case Management System

  Arbetsmetodik: Agil, Workshop

 • MSD

  2009 - 10

  Projektledare - datalager

  Etablerade ett Master Datalager (MDM)

  Baserat på strikt Data Governance and Stewardship systematiserade, strukturerade och harmoniserade Pål all data i enlighet med centrala riktlinjer. Syftet var att etablerade en ”Golden Record” för att skapa möjligheten att föda andra system. Pål ansvarade för dialogen med externa leverantörer för att samordnade importrutiner av kund- och försäljningsdata. Avslutningsvis funktionalitetstestade Pål import från interna databaser och externa källor samt export till BI-system.

  Teknisk miljö: Siperian, Liaison, Cegedim OneKey, IMS, Tamro Sales, KD Sales, WebTrends, Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics

  Arbetsmetodik: PMP, Agil

 • MSD

  2009 - 09

  Projektledare - BI

  Skapade ett integrerat BI-system

  Pål ledde arbetet med att ta fram systemgemensamma KPIer som underlag för byggande av rapporter. Tillsammans med IT skapade Pål rapporter, dashboards och grafik för verksamhetens uppföljning av nyckeltal och generering av prognoser. Pål etablerade också nya processer för segmentering och targeting och utvecklade en automatisk generering och distribution av nyckelrapporter. Pål skapade även underlag för analyser där aktiviteter länkades till försäljning samt rapporter för Churn Management.

  Teknisk miljö: Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics, OneKey, IMS, WebTrends

  Arbetsmetodik: Workshop, PMP, Agil

 • MSD

  2009 - 09

  Projektledare - Proof of Concept

  Genomförde ”Proof of Concept”

  Pål ansvarade för genomförandet av en pilot med 150 användare. Inför piloten tog Pål fram utbildningsmaterial och utbildade kommande utbildare. I detta ingick även att identifiera och stötta förändringsagenter. Fokus låg på introduktionen av Account Management bearbetning och den nya matrisorganisationen. Avslutningsvis genomförde Pål en gap-analys och utvärderade resultatet i syfte att ge förslag till förbättringsåtgärder.

  Teknisk miljö: Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics, Word, PowerPoint, Adobe, SharePoint, Case Management System, Survey Generator

  Arbetsmetodik: Workshop, Agil

 • MSD

  2008 - 08

  Projektledare - konceptutveckling

  Konceptutveckling av nytt CRM-system
  Pål skapade projektplan och satte samman tvärfunktionell projektgrupp med representanter från sälj, marknad, medicinska, compliance och IT. I nära samarbete med verksamheten identifierade och säkerställde Pål de nya affärsprocesserna. Pål dokumenterade verksamhetens behov till kravspecifikationer. Dessa och business setup kommunicerades till IT för utveckling och systemkonfigurering. Pål samordnade arbetet mellan olika utvecklingsteam fram till prototyp.
  • Migrerade och integrerade data från tidigare CRM-system och externa datakällor
  • Genomför transaktionstester och import från externa dataleverantörer
  • Ansvarade för UAT (User Acceptance Testing)

  Teknisk miljö: Siebel/Oracle CRM, Siebel/Oracle Analytics, GeneSys, SQL, Cegedim Elsa, Cegedim OneKey, IMS, KD Sales, WebTrends, Case Management System
  Arbetsmetodik: PMP, Agil, Workshop

 • Merck Sharpe & Dohme (Sweden) AB

  2004 - 05

  Projektmedlem - re-branding/re-design

  Re-branding och re-design av Internetportalen Min Yahoo! för läkare till univadis®

  Pål ingick i ett team med uppdrag att tillsammans med Interbrand® ta fram ett nytt namn på portalen samt nytt marknadsföringsmaterial för både on-line och off-line marknadsföring. Samtidigt arbetade Pål med re-desingen i syfte att öka användarvänligheten av portalen. Pål bidrog även till att identifiera nya leverantörer av material till portalen samt att utveckla möjligheten till personalisering.

 • Merck Sharpe & Dohme (Sweden) AB

  2004 - 06

  Teamledare - marknadsanalys

  Ta fram KPIer för analys av kundbeteende och uppföljning av e-initiativ

  Pål ansvarade för ett europeiskt team med ansvar för analys av webb-trafik. Syftet var att öka förståelsen för kundernas beteende on-line och för företagets investeringar i digitala media. Pål ledde även byggandet av en länk mellan företagets CRM-system och webb-statistiken.

 • Merck Sharpe & Dohme (Sweden) AB

  2001 - 07

  Marknadsråd för strategi och mål

  Medlem i europeiskt marknadsteam för e-business
  Pål representerade norden i det europeiska marknadsrådet för e-initiativ. Uppdraget innebar att arbeta med strategier och mål för digitala initiativ för MSD Europa. Pål ledde det motsvarande nordiska marknadsrådet i syfte att säkerställa kunskapsöverföringen inom organisationen och att dela erfarenheter genom att skapa gemensamma digitala projekt.

 • Merck Sharpe & Dohme (Sweden) AB

  2000 - 01

  Projektledare - Internetportal

  Skapade Internetportalen univadis®

  Pål skapade och lanserade tillsammans med Yahoo! en Internetportal exklusivt för hälso-och sjukvården. Efter en mycket lyckad lansering i Sverige fick Pål uppdraget att stötta lanseringen i övriga Europa, Mellanöstern och Afrika. Internetportalen univadis® har idag utvecklats till ett strategiskt verktyg för MSD i samband med etablering på nya utvecklingsmarknader som Kina och Ryssland.

 • Merck Sharpe & Dohme (Sweden) AB

  2000 - 07

  Marknadschef

  Marknadschef för digital kommunikation

  Pål byggde upp och ledde en avdelning om sju personer vars uppdrag var att öka on-line dialogen med kunderna. Påls roll var att introducera och driva utvecklingen av användandet av Internet i företagets externa kommunikation som en del i flerkanalsmarknadsföringen (MCC). Pål ledde utvecklingen av flerkanalskommunikationen (MCC) genom etablering av univadis®, hemsidor, nyhetsbrev, e-detailing, e-shop etcetera. Pål utbildade och stöttade sälj- och marknadsavdelningarnas utnyttjande av digitala media och säkerställde kunskapsöverföringen genom att dela erfarenheter och att skapa gemensamma projekt. Pål ansvarade för personal- och verksamhetsbudgetar samt för att coacha och utveckla avdelningen.

  Teknisk miljö: Yahoo! Portal Builder, PowerPoint, Episerver, Survey Generator, HTML

  Arbetsmetodik: Workshop, Agil

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Affärsplanering, Business restructuring, Information Management, Kravanalys, Kravmodellering, Medicinteknik, Utbildning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Change Management, Compliance, Förvärvsintegration, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Programledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsundersökning, Employer Branding, Marknadsanalys, Varumärke/branding, Digitalisering, Kundupplevelse, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Kravformulering, Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, Lean Six Sigma, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling, Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Agile project systems, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Acceptanstest

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Webb- och Internetbaserade system, Beslutstöd- och BI-system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Läkemedelsindustri

 • - Utbildning

  e-learning, Workshopledning, Annan högskoleutbildning 3 år, civ.ek

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Coach, Interimschef, Kommunikationsrådgivare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Testare, Testledare, Utbildningsledare, Utredare, Affärsutvecklare, Facilitator, Förändringsledare, Kravanalytiker, Produktledare, Produktägare, programledare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, Internkommunikation, Engelska, Kampanjer, Marknadskommunikation, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2015 -

  Managementkonsult, Mylan

 • 2008 - 2013

  Sr. Project Lead CRM, MSD

 • 2000 - 2007

  Marketing Manager, Digital Communication, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 • 1995 - 1999

  Manager Sales Force Effectiveness, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 • 1990 - 1995

  Nordisk produktchef, G D Searle AB

 • 1987 - 1989

  Läkemedelskonsulent, GD Searle AB

 • 1986 - 1987

  Projektmedarbetare, Alfa-Laval Food and Dairy International

 • 1980 - 1981

  Ämneslärare, Karl-Johan skolan i Karlsborg

Utbildningar

 • 2015 - 15

  ITIL-Foundation, Learning Tree International

 • 2014 - 14

  PMP-certifierad, Project Management Institute

 • 2010 - 11

  Six Sigma, APM/Global Health

 • 1983 - 86

  Civilekonom, Lunds universitet

 • 1981 - 85

  Biologlinjen, Lunds universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07