Dela

Katerina Sjölander

 • Interims chef, Transformation Delivery Executive, Senior programledare

Översikt

Katerina har dryga 15 års erfarenhet av seniora IT chefsbefattningar i globala organisationer, som bland annat Global CIO och IT direktör. Katerina har gedigen internationell erfarenhet, med bland annat utlandstjänster i USA och Storbritannien. Hon har passion för ledarskap, innovationer, IT och att göra saker bättre. Katerina levererar resultat. Hon har mångårig erfarenhet från branscherna fordonsindustri, tillverkning, telekom, logistik, medtech, IT och detaljhandel.
Katerina engageras som mentor och coach till IT ledare.
Katerina är styrelseledarmot i Kvadrat Holding AB (Kvadrat koncernens moderbolag) och Kvadrat Malmö AB.

Egenskaper

Katerina har hög kompetens, ett engagemang och den uthållighet som krävs för att lyckas i sina åtaganden. Hennes fokusområden är digitalisering, delningsekonomi och Operational Excellence.
Katerinas främsta styrkor är förmågan att se helheten och det värde IT skapar/kan skapa i organisationer. Hon är kompetent, resultatorienterad, duktig kommunikatör och rolig att arbeta med. Katerina har kunskaper och erfarenheter på både bredd och djup, från såväl olika affärsområden som IT. Hon kan leda strategiskt, taktiskt och operativt arbete, och omsätta strategier till planer och lyckade genomföranden.

Konsultens CV

 • Eson Pac

  2018 - 18

  IT strateg

  Uppdraget bestod i att ta fram en IT strategi åt bolagets exekutiva ledning. Detta genomfördes genom djupintervjuer av nyckelpersoner (self assessment), en innovations workshop, framtagande av en presentation till ledningen, samt dokumentation i form av slutrapport.

 • Internationellt industribolag

  2017 -

  Global IT Efficiency program manager

  Uppdraget består i att leda ett global IT effektiviseringsprogram åt den exekutiva IT ledningen. Primärt fokus ligger på att etablera förbättringar i innovationsprocessen, i tjänsteleveranser samt att leverera resultat och KPI uppföljning. Uppdrag omfattar även sourcing frågor och signifikanta kostnadsbesparingar.

 • Volvo Cars AB

  2016 - 16

  WMS PMO Lead

  I samband med att IT programmet på eftermarknadssidan avslutades, skapade Group IT ett PMO (Project Management Office) inom affärsområdet WMS (Workshop Management Service).
  Det huvudsakliga syftet med PMO är att accelerera och stödja pågående operativa aktiviteter för att stabilisera systemportföljen, samt den pågående tjänsteorienteringen inom affärsområdet WMS.
  Katerinas uppgift var att starta upp och leda verksamheten tills en ordinarie efterträdare utsetts i linjen.
  Resultat: Katerina accelererade arbetssätt, bemanning och rapportering i PMO:t, genom att etablera Buy-In bland levererande enheter (ett 10-tal), identifiera och prioritera ett 40+ projekt/aktiviteter, samt använda PMO:ts seniora styrgupp för beslutsfattande. Därigenom enades samtliga parter kring målbilden och fokuserade på leverans och ett positivt resultat.

 • Volvo Cars AB

  2015 - 16

  IT Program Manager

  Katerina har varit ansvarig för ett strategisk IT program inom eftermarknadssidan på Volvo Cars. IT programmet ingick i bolagets pågående satsning på digitalisering, och riktade sig mot samtliga återförsäljare i världen (2.700). Programmet var indelat i 4 projekt, och syftade till att ge återförsäljarnas verkstäder ett förbättrat verksamhetsstöd och en prestanda i världsklass. Versamhetsområdet kallas WMS (Workshop Management Service). Funktionaliteten spände över - planering av kundernas besök till verkstäderna, nedladdning av mjukvara till bilar, diagnostisering, samt service och underhåll. En komplex och utmanande uppgift. Ett centralt krav var att de system som ingår i portföljen skulle klara av att hantera de nya digitala volymerna till bilarna, samt hålla samma höga prestanda över hela världen. Totalt ingick ett 30-tal projektmedlemmar i programmet.
  Resultat: Leverans av prestandahöljande åtgärder i systemportföljen, framgångsrik implementation av ny funktionalitet i form av car connectivity, samt insamlande av mätdata - i realtid - för de 50+ högst prioriterade användarflödena i det primära systemet. Vi slutförde även en avveckling av ett BI system (en legacy lösning) och migrerade detta till den strategiska plattformen. BI Dashboard används bland annat för analys av mätdatan ovan.

 • Fujitsu AB

  2013 - 14

  Head of PMO, Service Management, IT architecture

  Rollen som Head of Project Office, Service Management and IT architecture, omfattade ledarskapet för 3 strategiskt viktiga grupperingar på Fujitsu, om 50+ medarbetare. Det var bolagets samtliga projektledare, service delivery directors och managers samt IT arkitekter. I ansvaret ingick budget och personalansvar, samt representation i nordiska chefsforum och nätverk. Rapportering skedde till Managed Service Director på Fujitsu Sverige.
  Utmaningen under denna period låg i omstrukturering och effektivisering av verksamheten. Arbete bedrevs i nära samarbete med den nordiska organisationen för att genomföra synergieffekter.
  Resultat: Effektivt och aktivt nordisk samarbete utformades. En framgångsrik strategi för teamen sattes på plats - tjänsteportföljen definierades och standardiserades, enhetliga roll- och ansvarsbeskrivningar togs fram, och grupperingarnas åtaganden stärkes. Omstrukturering och erforderliga neddragningar genomfördes. Synergieffekterna uppnåddes.

 • Fujitsu AB

  2011 - 13

  Client Executive

  Rollen som Client Executive omfattade helhetsansvaret för Fujitsus totala IT outsourcing åtagande till en av företagets största kunder (globalt). Kunden var inom fordonsindustrin, affären var global och omfattade IT services desk, drift av IT infrastrukturen, onsite support, application management, konsulttjänster och serviceintegration (service management och governance i en multi-vendor miljö).
  Affären var ett 5-årskontrakt med ett TCV (Total Contract Value) om dryga 1.2 miljarder SEK. Ansvaret omfattade dryga 200 medarbetare i Sverige, Belgien och Kina, samt representation i Fujitsus globala branschnätverket inom fordonsindustrin. Rapportering skedde till kundens CIO och Managed Service Director på Fujitsu Sverige.
  Resultat: Den totala IT leveransen utfördes med hjälp av en utarbetad Lean metodik, vilket medförde att kvalitén och kundnöjdheten ständigt förbättrades. Utöver outsourcingåtagande, levererades ett av kundens viktigaste och mest affärskritiska IT projekt – på utsatt tid och budget (Fujitsus del omfattade dryga 250 MSEK). Detta var tillika ett av nordens största IT-projekt under åren 2011/2012. Fujitsus affär expanderades framgångsrikt i Kina.

 • ESAB AB

  2008 - 11

  Global IS Senior Infrastructure Services Manager

  Rollen som chef för de globala IT infrastrukturtjänsterna var nyinrättad, och den enda globala IT chefsrollen utöver CIOn. Det primära ansvaret omfattade utveckling och drift av företagets central BI och Datawarehouse lösning, integrationsplattformen (EDI), affärsapplikationer för den svenska verksamheten, samt koncernens globala WAN och LAN tjänster. Det geografiska ansvaret innefattade Europa, Asien/APAC och Sydamerika. I ansvaret ingick personalansvar för 20+ IT medarbetare, och ett budget och resultatansvar om 50+ MESEK/år.
  Rapportering skedde till koncernens (ägarbolaget Charters) CIO, som ingick i den exekutiva ledningsgruppen baserad i London.
  Resultat: Framgångsrik standardisering av bolagets BI och integrationsplattform, förbättrade ledtider i bolagets logistikprocess, on-time och on-budget leverans av milstolpar i utrullningen av ett nytt ERP system för ESAB i Europa, samt effektivisering av den egna verksamheten. Tack vare det framgångsrika standardiseringsarbetet och de lyckosamma leveranserna inom logistikprocessen, fick avdelningen ett utökat förtroende att ta hand om samtliga affärssystem för den nordiska marknaden.

 • Nobel Biocare

  2005 - 08

  Global CIO

  Rollen som Global CIO, omfattade ett helhetsansvaret för all IT inom koncernen, vilket innebar ett hundratal applikationer, global IT support, kommunikation (nätverk), IT infrastrukturen samt desktop management. De viktigaste applikationerna var SAP, Microsoft och Lotus Notes. IT infrastrukturen och IT supporten var outsourcad, vilket innebar en fördelning om 80-20 mellan out-sourcade och in-sourcade tjänster. Budgeten var 200+ MSEK/år. Framgång mättes i snabbhet, kvalitet och kostnad. Rapportering skedde till Vice VD och COO i Zürich, som ingick i den exekutiva ledningsgruppen.
  Resultat:
  1. Globalisering och standardisering av supply chain processen som resulterade i att bolaget kunde leverera produkter inom 48 timmar till samtliga kunder over hela världen
  2. Omfattande satsning på BI lösningen, möjliggjorde att företagsledning och all chefs- och ledningspersonal inom bolaget fick tillgång till korrekt och affärskritisk data/information (KPIer) snabbt och enkelt (2ggr/dag)
  3. Etablering och expansion av ehandelsplattformen - Shop Online - med full integration till ERP systemet (exempel på tidig digitalisering), vilket gav bolaget en ständigt tillgänglig och fullt updated produktkatalog, tillgängling för befintliga och nya kunder dygnet runt
  4. Utveckling och implementation av en state-of-the-art mobilitetslösning för att tillhandahålla moderna IT redskap till verksamheten samt stärka bolagets varumärke (ytterligare exempel på tidig digitalisering)
  5. Etablering av 7 nya dotterbolag på 1 år (rekordfart i företagets historia) - vilket möjliggjorde den kraftiga marknadsexpansionen
  6. Kort och välfungerade transition av outsourcade IT tjänster - transition perioden varade under 6 månader och omfattade 240 servrar och 34 orter globalt. Detta genomfördes utan störningar i verksameheten.
  7. Etablering av en IT beställarorganisation i världsklass - vilket medförde en förbättrad kvalitet, speed och cost efficiency över tid.
  8. Välfungerande global IT organisation med 3 hubbar i 3 världsdelar - vilket gav oss en agil och effektiv organisation som var tillgänglig i samtliga tidzoner.

 • Hewlett Packard Sverige AB (HP)

  2003 - 05

  Delivery manager R&D IT, region Sweden south

  Ericsson koncernen outsourcade all sin IT verksamhet till HP i juli 2003. I samband med detta etablerades chefsrollen som Regional Delivery Manager, med ansvar för Ericssons R&D IT verksamhet i södra Sverige. Detta omfattade all IT drift och support till Ericssons 4 R&D orter i södra Sverige - Göteborg, Lysekil, Lund och Karlskrona; En region med 6.000+ användare, 200+ servrar och ett 50-tal applikationer. Ansvaret omfattade 70+ medarbetare och en budget på 250+ MSEK/år.
  Verksamheten bestod av datahall- och server drift, LAN management och R&D verktygsutveckling och support. Rapportering skedde till Delivery Manager för Sverige och Europa, och till den svenska och europeiska ledningsgruppen för R&D IT på Ericsson-kontot.
  Utmaningen bestod i att etablera en välfungerande IT leverans till Ericsson, i Ericssons första IT outsourcing affär. Organisationen ställdes om från en site-orienterad verksamhet till en regionbaserad verksamhet. Metoder, processer, arbetssätt och tekniker sattes på plats för att möjliggöra en utveckling mot en global organisation - vilket var bolagets strategiska målsättning. Omställningen innebar att produktiviteten ökade med 15% per år.
  Anpassning av verksamheten (right sizing) genomförde kontinuerligt på ett proaktivt och respektfullt sätt.

 • Ericsson Global IT Services AB, R&D IT

  2002 - 03

  Regional Manager Customer & Service Management

  Ericsson Global IT Services var ett helägt dotterbolag inom Ericsson koncernen. R&D IT enheten hade ansvar för IT leveransen till Ericssons R&D verksamhet inom koncernen. I Göteborg omfattade detta ett regionalt ansvar för västra Sverige för all IT verksamhet - applikationer, IT infrastruktur, IT support och R&D IT. Regionen bestod av 4 orter – Göteborg, Lysekil, Borås och Skövde. Ansvaret omfattade 12+ medarbetare och en budget på 15+ MSEK/år. Rapportering skedde till IT chefen för regionen och innebar en plats i den regionala ledningsgruppen.
  I teamet ingick ansvaret för produkt- och tjänstekatalogen för samtliga IT tjänster, IT arkitektur, IS/IT projektkontoret, SLA hanteringen (Service Level Agreements) och problem/change management. Ericsson arbetade tidigt, och framgångsrikt, med bransch standarden ITIL, vilket var oerhört förmånligt och lärorikt.
  Omställning av verksamheten genomfördes kontinuerligt (down sizing).

 • Ericsson Microwave Systems AB

  2001 - 01

  Ställföreträdande Manager IS/IT sourcing

  I rollen ingick att leda ett inköpsteam på 10+ medarbetare och ansvara för en budget om 300 MSEK/år. Ett antal globala kontrakt ingick i sourcing portfölj vilket innebar dagliga internationella kontakter.
  Under perioden konsoliderades inköpsprocesserna inom bolaget, och organisationen stöptes om. En effektiv modell för leverantörssamverkan togs fram och genomfördes.
  Rapportering skedde till bolagets IT-chef och till bolagets IT ledningsgrupp.

 • Ericsson Microwave Systems AB

  1997 - 02

  Manager Systems Integration and Maintenance

  Rollen omfattade utveckling och förvaltning av bolagets samlade affärsapplikationer, IT utvecklings- och integrationsplattform, och IS/IT projektkontoret. För projektstyrning användes Ericssons standardmetod PROPS. Regional ansvaret innefattade 4 orter – Göteborg, Lysekil, Borås och Skövde, en personalstyrka om 25+ medarbetare och en budget på 25+ MSEK/år. Rapportering skedde till bolagets IT-chef och till bolagets IT ledningsgrupp.
  År 2000 fattade koncernen ett strategisk beslut att implementera ERP-systemet SAP. I förarbetet till detta beslut var enheten aktiv i det omfattande förändringsarbete, vilket bland annat krävde en re-design av företagets kärnprocesser. Enheten hade en vital roll i detta arbete vilket ledde till ett framgångsrik migrering och roll-out av systemet.
  Under perioden ökades produktiviteten med 25% per år, nya standards togs fram och icke strategiska produkter avvecklades.

 • Scania Data AB

  1994 - 97

  Senior project manager

  Rollen som senior projektledare omfattade ansvaret för projekt i storleksordningen 1.500 man dagar och uppåt, inom verksamhetsområdena logistik och PDM. Under perioden leddes även ett projekt för att ta fram morgondagens tekniska plattform för design och utveckling för IT-enheten som helhet. Primära tekniker som användes var Oracles produktfamilj på IBM plattformen, HP and SUN servers.
  Rollen omfattade även mentorskap för övriga projektledare inom IT-enheten.

 • Accenture

  1987 - 94

  Senior consultant and project manager

  Accenture var första arbetet efter universitet. Detta omfattade en karriär/utveckling enligt den utvecklingstrappa som var gemensam för samtliga anställda på bolaget globalt. Detta innebar en djup och omfattande utbildningsperiod i USA, därefter engagemang som programmerare, systemdesigner och projektledare.
  Exempel på uppdrag som programmerare kan nämnas projektet FIBOS - projektet bestod i att bygga ett ERP system, från grunden, för den finansiella marknaden. Ansvaret omfattade programmering av kund- och leverantörsreskontran, samt att ta fram den tekniska styrmodulen för systemet.
  Exempel på uppdrag som system designer och projektledare kan nämnas ICA partihandelns strategiska logistik projekt. Detta projekt startade i början på 1990-talet och pågick under ett decennium. Under åren 1991 – 1993 bestod uppdraget i ett delprojektledarskap för ett antal delprojekt i storleksordningen 400 till 3000 man dagar, inom lagerhantering och distribution. Som mest arbetade ett 20-tal medarbetare i teamen.
  Övriga uppdrag omfattade bland annat strategiska uppgifter, såsom att ta fram långsiktiga IT planer för den egna verksamheten samt olika spännande marknadsföringsaktiviteter. Huvudsakliga branscherfarenhet från Accenture är bank&finans och detaljhandel.
  Under period ingick även 2 utlandsstationeringar i USA och i Storbritannien.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Movex, SAP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Metodstöd, Omvärldsanalys, Verksamhetsanalys, Affärs och IT strategi, Förändringsledning, Medicinteknik, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processutveckling, Programledning, Strategisk planering, Strategiskt inköp

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, PROPS, Lean-baserad processmetodik, Prince2, ITIL

 • - Ledarskap

  Styrelseledamot, Chefscoaching, Interimsledning, Mentorskap, Operativ ledning, Outsourcing

 • - Projektledning

  Portföljledning

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skola och utbildningsväsende, Detaljhandel, Medicinsk Teknik, Elektronikindustri, Fordon, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Lärare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Utredare, Workshopledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Upphandlare

Anställningar

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Digital Transformation for Executives, Stockholms Handelshögskola

 • 2016 - 16

  Lean IT Foundation Certifiering, APMG International

 • 2015 - 16

  Diplomutbildning i Styrelsearbete, Västsvenska Handelskammaren

 • 2005 - 08

  Nobel Biocare - internationell ledarutbildningar för nyckelpersoner, Krauthammer international

 • 2002 - 05

  HP internationella ledarutbildningar för nyckelpersoner, Interna kurser

 • 1997 - 02

  Chefs- och ledarutbildningar på Ericsson, Interna kurser

 • 1987 - 87

  Internationell management och marknadsföring, University of Nijenrode, Holland

 • 1983 - 87

  Systemvetenskaplig linje, Filosofie kandidatexamen, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77