Dela

Mia Johnson

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Föreläsare/inspiratör/utbildare

Översikt

Hon har lång, gedigen erfarenhet inom IT och bred verksamhetserfarenhet. Mia är en strukturerad projektledare med passion för att driva projekt inom verksamhet- och IT-området. Hon är van att arbeta från projektstart och leder arbetet från definition av projektet till leverans. Genom åren har hon genomfört många utredningar, analyser och förstudier med gott resultat. Mia är certifierad förändringsledare.

Dessutom är Mia en erfaren och rutinerad pedagog som har arbetat med användarutbildning och seminarier sedan 1995.

Egenskaper

”Mia är en mycket entusiastisk och engagerad person. Hon har en förmåga att fånga upp otydligheter och konkretisera dem, sortera och hitta kärnan. Hon drivs av att skapa nytta och mervärde för kunden, att driva saker framåt." Det här är den formulering som en av Mias uppdragsgivare använde för att beskriva henne.

Hennes styrka är att hon lyssnar, analyserar och strukturerar behoven. Mia är inspirerande, entusiastisk, får människor att känna sig sedda och delaktiga.

Mia arbetar agilt så mycket som möjligt även om det ibland på grund av omständigheterna måste blir traditionella vattenfallsprojekt. När hon får möjlighet att jobba i större projekt med många intressenter trivs hon som bäst.

Hon bygger broar mellan teknik och användare och skapar enklare, effektivare lösningar som gör det lättare att utföra sin arbetsuppgift.

Konsultens CV

 • Göteborgs Spårvägar

  2018 -

  SharePoint/Office 365 strateg

  Uppdraget är att ta fram struktur, arbetssätt och beskrivning av Göteborgs Spårvägars digitala arbetsplats baserad på Office 365 samt projektleda genomförande av etablering av den digitala arbetsplatsen inklusive informations- och utbildningspaket.
  Projektet drivs agilt.

 • RISE Interactive Institute AB

  2018 -

  SharePoint/Office 365 strateg

  RISE har skapat en tillfällig Medarbetarportal som skall fungera som koncerngemensamt Intranät i väntan på att en slutgiltig Intranät lösning blir färdig.
  Mia är konsult åt kommunikationsavdelningen för att stötta i arbetet med informationsöverföring från befintliga Intranät samt frågeställningar kring SharePoint och Office 365.
  Projektet drivs agilt.

 • Standby AB

  2018 -

  SharePoint/Office 365 strateg

  Mia ger strategisk rådgivning avseende Intranät och Office 365. Vilka verktyg som skall användas, struktur och arbetssätt.

 • Ascom

  2018 - 18

  Senior Project Manager

  Ascom Wireless utvecklar mjukvara för medicinskt bruk. Mia var Senior projektledare med ansvar för Ascom Wireless R&D-projekt med utvecklingsteam/delprojektledare i USA, Rumänien och Sverige. Som projektledare på Ascom hade Mia ansvaret för tre parallella projekt.

  Beroende av projektens karaktär drevs de agilt eller som traditionella vattenfallsprojekt.
  Att driva projekt på Ascom innebär att du, förutom många intresenter, också måste ha en nära kontakt med testledning och testare. Systemens karaktär gör att test är en iterativ process som pågår under hela utvecklingsfasen. Mias styrka är att hon bygger broar och förtroende med alla delar i kedjan.

  En projektgrupp består av en systemarkitekt, ett antal utvecklare, testledning och testare samt kravställare och kvalitetsingenjörer samt dokumenterare och pågår oftast under 6-18 månader.

 • Mölnlycke Healthcare

  2017 - 17

  IT Project Manager/Kravledare

  Mia var IT projektledare i en förstudie för ett nytt Intranät. Förstudien tittade på Workplace by Facebook, Yammer och SharePoint.

 • Regeringskansliet

  2017 - 18

  Verksamhetsarkitekt/projektledare

  Regeringskansliet uppdaterar sin SharePoint miljö till 2016. Mia var projektledare för tre olika projekt som handlade om att ta fram rekommenderade arbetssätt och tillhörande IT-verktyg. Verktygen utvecklades agilt i SharePoint, i nära samarbete med arbetsgrupper från verksamheten. Processerna beskrevs i Sparx Enterprise Architect. Driftsättning vid årsskiftet 2017/18.

 • Kvadrat Holding

  2017 - 17

  Projektledare Office 365

  På Kvadrat infördes Office 365 för alla anslutna konsulter samt anställda säljare och VD. Projektet omfattar förstudie, teknisk analys, implementering, utbildning och överlämning till förvaltning.
  Projektet drevs agilt.

 • Sveriges Geologiska Undersökning

  2017 - 17

  Risk- o sårbarhetsanalys, projektledare Office 365

  SGU har i dag IBM Notes för e-post samt Sametime för online-möten. Mia var projektledare för uppgradering av programvara samt migrering från Lotus Notes (e-post, kalender, kontakter). Fas 1 avsåg att flytta verksamheten till Office 2016, Exchange/Outlook och Skype for Business. Det gjordes en risk- och sårbarhetsanalys för att skapa beslutsunderlag angående eventuell övergång till Office365 i fas 2. Beslut fattades att avvakta med Office 365 då det fanns alltför många frågetecken kring informationsstrukturen, vilka uppgifter som var känsliga etc.

 • RKV (Rationella KontorsVaruinköp)

  2017 - 18

  SharePoint/Office 365 strateg

  Mia höll utbildning, rådgivning och gör uppdateringar av RKV:s Intranät i SharePoint online.

 • Regeringskansliet

  2017 - 17

  Verksamhetsarkitekt

  Mia deltog som programvaruexpert, MS Project och SharePoint, i förstudie för att ta fram planeringsverktyg för lagstiftningsarbete. Förstudien resulterade i flera projekt som skall utföras under 2017/2018.

 • Ascom Wireless Solutions

  2016 - 17

  Senior Project Manager

  Ascom Wireless utvecklar mjukvara för medicinskt bruk. Mia var Senior projektledare med ansvar för Ascom Wireless R&D-projekt med utvecklingsteam/delprojektledare i USA, Italien och Sverige. Som projektledare på Ascom hade Mia som mest fem parallella projekt.
  Beroende av projektens karaktär drevs de agilt eller som traditionella vattenfallsprojekt.

 • Ascom Wireless Solutions

  2015 - 16

  Technical Trainer

  Uppdraget är ett interimsuppdrag för en av företagets produktlinjer. Mia har förbättrat och uppdaterat utbildningsmaterialet. Utmaningen har varit att skapa en tydlig struktur som effektiviserar arbetet och får alla att arbeta med senaste versionen av materialet.

 • Ultramare

  2015 - 16

  Projektledare

  Uppdraget var att ta fram ett webbaserat orderläggningssystem som integreras med kundens affärssystem Monitor.

  Systemet har drag av webbutik där kunderna loggar in och beställer produkter ur sortimentet. Man har som kund möjlighet att spara sina fastigheter med tillhörande inköpslista så att man enkelt kan beställa allt på en gång. Det finns en funktion som påminner om när det är dags att beställa. Tanken är att orderläggning i större utsträckning skall göras av kunden själv via butiken i framtiden men också att inkludera flera tjänster som underlättar för kunden.

  Mia var projektledare genom hela processen från kravspecifikation till publicering av den färdiga produkten. Projektet drevs agilt.

 • Parker Hannifin Sweden

  2014 -

  SharePoint/Office 365 expert

  Mia hjälper olika delar av Parker Sveriges organisation med råd och inspiration avseende hur Intranätet kan vidareutvecklas för att öka informationsflödet och känslan av delaktighet för företagets anställda samt stöd i arbete med dokumenthantering.
  Parker använder SharePoint och Office365.

 • Fyrbodals Kommunalförbund

  2014 - 15

  Projektledare

  Fyrbodals kommunalförbund hade en installation av SharePoint Online som inte riktigt fungerade. Mia fick i uppdrag att ta fram Intranät, struktur och taxonomi samt arkiv och diariehantering.

  Mia har varit ansvarig att samordna och ta fram organisationens krav samt till stora delar operativ i uppsättning av miljön. Dessutom har hon varit rådgivande i arbetet med att ta fram ett arbetssätt som motsvarar de krav som ställs på offentliga handlingar och dess bevarande.

  Miljö SharePoint/Office365. Projektet drevs agilt.

 • Protan A/S

  2012 - 14

  Projektledare

  Protan har ett antal webbaserade, responsiva verktyg som används internt och av återförsäljare. Bland annat en avancerad offertkalkyl och ett underhållssystem för fastighetsägare.

  Mia kom in som projektledare i ett skede när projektet behövde styras upp och leverera med mer precision.

  Dessutom fungerade hon som projektledare för Intranät/Extranät i SharePoint samt en extern kampanjsite byggd i SharePoint.
  Projekten drevs agilt.

 • Apper AB

  2012 - 14

  Projektledare/VD

  Mia startade som projektledare och gick sedan in som VD efter att fd VD slutade. Delar av personalen hade slutat och det var 5 personer som arbetade kvar i organisationen. Under hennes tid som VD vände bolagets resultat från negativt till positivt.
  Framgången skapades av att alla var målfokuserade och jobbade med en plan för att nå ett mål som definierats av gruppen gemensamt.
  Hennes styrkor är personal- och kundvård, struktur och förändringsledning.

 • Metso

  2011 - 11

  Föreläsare/utbildare

  Utbildning av olika användarnivåer i SharePoint på Metsos olika verksamhetsorter i Sverige.

 • Göteborgs Hamn

  2011 - 12

  Föreläsare/utbildare

  Uppdraget bestod i att, tillsammans med hamnens projektledare inom underhåll, ta fram projektmallar för underhållsplaneringen samt utbildning i MS Project.

 • Volvo Car Corporation

  2008 - 14

  Föreläsare/utbildare

  Uppdraget bestod i genomförande av seminarier och utbildning av användare i SharePoint, i första hand användare som skall vara SP administratörer.

 • Volvo Powertrain

  2007 - 08

  Delprojektledare

  Projektledare för Elicit i förstudie projekt avseende global implementering av projektstyrningssystem. Ingick i kundens projektgrupp för ett av delprojekten. Övriga i projektgruppen bestod av intern personal i Göteborg och Lyon.

  Teknisk miljö: Windows, MS SQL, .Net, VB

 • Göteborgs Stad

  2004 - 04

  Webbutvecklare

  En Digital Miljö handbok togs fram i samarbete med en grafiker.

 • Ericsson Microwave Borås

  2002 - 02

  Projektledare Webb

  Uppdrag att skapa struktur och innehåll till en underliggande Intranet site för miljöorganisationen vid EMW i Borås.

 • Västra Götalandsregionen

  2002 - 03

  Projektledare Webb

  I samarbete med nätverket Kaliber K hade vi helhetsentreprenaden för Alllergistämman i Göteborg, 2003. Min del i arbetet var konstruktion och projektledning för webbdelen. Det här var första gången som samtliga seminarier och föreläsningar dokumenterades direkt på webben.

  Jag har haft flera uppdrag för primärvården i Göteborg. Bland annat konstruktion av en utrustningsdatabas åt IT-avdelningen samt resursbokningsschema till personalavdelningen m.fl.

 • Volvo Aero Corporation

  2001 - 02

  Personlig IT Coach/Projektstöd

  Uppdraget var två delar:
  Personlig IT Coach åt inköpsdirektören. Han hade behov av ett fristående bollplank som han kunde bolla iT frågor med.

  Samt projektstöd/personlig coach till en av projektadministratörerna vid införandet av SAP.

 • SAAB Automobile

  2001 - 02

  Personlig IT Coach

  Personlig Coach, MS Project, försäljningsavdelningen

 • SKF

  2001 - 01

  Personlig IT Coach

  Uppdrag som personlig IT-coach åt SKF:s koncernledning. Innehållet styrdes utifrån personens önskemål och varierande något från person till person men gick i huvudsak ut på införandet av ny teknik, nya program, laptops och mobiltelefonen som modem.

  Teknisk miljö: IBM, Lotus Domino, Word Perfect, Lotus 1-2-3

 • Ericsson Microwave

  2001 - 02

  Systemstöd

  Jag var Applikations Support för MS Project. Uppdraget bestod i vara support för samtliga anställda när de hade frågor eller problem med MS Project. Jag var också bollplank för de personer som arbetade med att överföra EMW:s projektmodell till MS Project format.

 • Fackföreningen Metall avd 112

  2001 - 06

  Projektledare Webb

  Uppdraget bestod i att strukturera och skapa webbplatser, dokumentmallar och lagringsstruktur för fackföreningen och dess tre stiftelser. Jag var också ansvarig för efterföljande förvaltning och support.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Visio, MS Office, MS Project, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Order- och leveransflöden, Projektledning, Verksamhetsanalys, Utbildning, Workshopledning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Agila metoder allmänt, LEAN, PPS, Processkartläggning, SAFe, Processer och metoder allmänt, Prosci ADKAR

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Drift, Projektering, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Projektledning inom Supply Chain, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Event Management, Kommersiell projektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, e-handel, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Bank & Finans, Detaljhandel, Media, Fastighet, Fordon, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Hälso-Sjukvård, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Redaktör, Team-ledare, Infomaster, Lärare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Mobila medier, Grafisk identitet och profil, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Engelska, Sociala medier, Intranät, Pedagogik, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2012 - 2014

  Projektledare/VD, Apper AB

 • 2007 - 2008

  Regionansvarig/Projektledare, Elicit AB

 • 1992 -

  Konsult/Egen företagare, MEJC AB (tidigare Johnson Consulting)

 • 1991 - 1992

  Systemman, Bohuslandstinget

 • 1988 - 1991

  Programmerare/Kundansvarig, Personal Computer Systems AB

 • 1985 - 1987

  COBOL programmerare, SAAB Automobile AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Projektledarutbildning, TwentyEighty

 • 2001 - 01

  Att leda projekt, steg I-III, Lexicon

 • 1990 - 91

  Projektadministration, Högskolan Väst

 • 1987 - 87

  EPOK grundkurs, EDEBE utbildning

 • 1987 - 87

  MAPPER, Försvarets Datacentral

 • 1986 - 86

  JSP Grundkurs, Jackson International

 • 1985 - 85

  ADB-linjen, Företagsanpassad utbildning, SÖ regi

 • 1983 - 84

  Ekonomlinjen, Skövde högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779