Dela

Stefan Schelin

 • Strateg
 • Projektledare
 • Affärs och verksamhetsutvecklare.

Översikt

Stefans intresse och främsta fokus är att hjälpa sina kunder att bli mer lönsamma och effektiva. Genom att leda verksamhets och/eller systemutvecklingsprojekt genomför han förändringar som utvecklar verksamheter oftast med IT-system som stöd.

I sin profession tar han även fram verksamhetsarkitektur med hjälp av processer och rutiner samt nyckeltal utifrån verksamhetsregler och verksamhetsmål för att möjliggöra en bra uppföljning av verksamheter.  

Som projektledare initierar, planerar och genomför Stefan nödvändiga förändringar i verksamheter och IT-system genom att medvetet arbeta med förändringsledning och få människor att känna sig trygga i förändring. Stefan är utbildad inom flera projektledningsmodeller och har även en IPMA certifiering för projektledare.

I sin profession som verksamhetsutvecklare/analytiker tar Stefan fram verksamhetsarkitektur och verksamhetens krav och realiserar dessa i aktuella systemstöd eller bygger nya systemstöd. Han har genomgått IRM:s certifiering för verksamhetsutvecklare och är utbildad inom flera metoder för insamling och dokumentation av krav!

Egenskaper

En utav Stefans största styrkor är en mycket hög förmåga att snabbt sätta sig in verksamheter och se samt förstå de behov som finns. Han har även en mycket hög förmåga att få andra människor att samarbeta och arbeta engagerat mot gemensamma mål. En stor styrka som Stefan använder ofta i sitt arbete är sin goda förmåga att kommunicera samt föra dialog med andra människor.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2018 -

  Verksamhetsanalytiker/Kravledare

  Konsulten leder arbetet med att analysera verksamheten och ta fram krav som underlag för upphandling av programvara för analys av kör och vilotider samt vägarbetstid.

 • Transportstyrelsen

  2016 -

  Verksamhetsanalytiker/Kravledare

  Konsulten leder arbetet med att samla in krav i form av lagar, föreskrifter m m samt fångar behoven för verksamheten för ett helt nytt system. Planering av arbete med tidsuppskattningar och tidsplaner görs löpande. Verksamhetsanalyser genomförs och dokumenteras i form av informationsmodeller och processer. Underlag för att utveckla system tas fram i form av användningsfall och scenarier. Genomför möten där kraven diskuteras och förfinas tillsammans med utvecklingsteamet och verksamheten.

 • Transportstyrelsen

  2015 - 16

  Projektledare/Verksamhetsanalytiker

  Stefan är projektledare för ett systemutvecklingsprojekt med anledning av ändrad lagstiftning inom Färdskrivarområdet.
  Konsulten genomför bl a en verksamhetsanalys som ligger till grund för beslut för byte av systemstöd samt tar fram krav för det nya systemstödet. Systemstödet används för ärenden som rör ansökan om färdskrivarkort. I uppdraget gör konsulten även en översyn och uppdatering av nuvarande processer och rutiner samt dokumenterar dessa.
  Den nya lagstiftningen innebär också ett flertal nya processer med externa parter som etableras genom projektet!

 • Transportstyrelsen

  2014 - 15

  Projektledare

  Systemutvecklingsprojekt med anledning av ändrad lagstiftning inom Färdskrivarkortsområdet. Konsulten leder projektet, utreder, analyserar och dokumenterar krav för ändrat arbetssätt.

 • Transportstyrelsen

  2014 - 16

  Projektledare

  Utveckling av ett system för kryptering av information och kommunikation
  Ett systemutvecklingsprojekt för att utveckla en ny del för kryptering av information och kommunikation med tillverkare av rörelsegivare för Färdskrivare.

 • Transportstyrelsen

  2014 - 15

  Kravfångstledare

  E-tjänst - Ansökan om taxiförarlegitimation!
  Konsulten driver och samordnar arbetet med och ansvarar för att ta fram verksamhetens krav för en E-tjänst för ansökan om taxiförarlegitimation.

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Projektledare i verksamhetsprojekt

  Upphandling av nytt dokument och ärendehanteringssystem!
  Projektet hade som uppgift att upphandla nytt dokument och ärendehanteringssystem för Körkort. Konsulten kom in projektet efter att det hade drivits i ca 1,5 år och fick rollen som kravfångstledare och delprojektledare och genomförde då bl a en analys av hur mycket av kravarbetet som återstod. Konsulten gjorde även en PENG nyttoanalys av de olika upphandlingsalternativen.

 • Transportstyrelsen

  2013 - 14

  Verksamhetsutvecklare/Projektledare

  Framtagning av gemensamt arbetssätt för dokument och ärendehantering!

  I projektet togs det fram ett myndighetsgemensamt arbetssätt för dokument och ärendehantering. Det framtagna arbetssättet är en målsättning/vision för myndighetens utvecklingsarbete för att uppnå uppställda krav enligt e-delegationens arbete. Konsulten deltar i utvecklingen av arbetssätt samt leder arbetet med att ta fram övergripande generella funktionella och icke funktionella krav på dokument och ärendehanteringssystem. I slutfasen av projektet så tog han över projektledarrollen och drev projektet i mål.

 • Nethouse Dalarna

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Utredning och implementering av Miljöledningssystem samt certifiering.

 • Landstinget

  2012 - 13

  Systemanalytiker

  Analys av systemberoende och användande av MS Office
  Analys av verksamhetssystem som har beroenden till MS Office samt nulägesanalys vad gäller antalet användare av MS Office

 • Nethouse Sverige

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare

  Dokumenthantering Inhouse!

  Verksamhetsutredning samt genomgång och framtagande av metadata som skall gälla inom respektive processer för Nethousekoncernens dokumenthantering på internwebben Inhouse

 • Nethouse Sverige

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare

  Förstudie Kvalitetsledningssystem!

  Förstudie av krav och förutsättningar för att ta fram ett kvalitetsledningssystem som omfattar Nethousekoncernens samtliga bolag.

 • Nethouse Dalarna

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare

  Miljöledningssystem!

  Införande av miljöledningssystem på Nethouse Dalarna AB. Miljöutredning, genomförande av utbildning, framtagande av miljöpolicy och miljöplan m m med syfte att bli miljödiplomerade.

 • Trafikverket Förarprov

  2010 - 10

  Projektledare

  Uppsättning av egen Agressodatabas!

  Uppsättning av Agressodatabas för Trafikverket Förarprov samt integrationer med omkringliggande affärssystem
  Planering av projektet, Installation och konfiguration av databas för verksamheten i Förarprov. Uppsättning och integration mot lönesystem, uppföljningssystem för Trafikverket, resesystem m fl. Planering och genomförande av tester innan införande.

 • Transportstyrelsen

  2010 - 11

  Verksamhetsutvecklare

  Införande av avgifter!

  Framtagande av kravspecifikation och lösning tillsammans med verksamheten för att möjliggöra fakturering och hantering av betalningar för avgifter som tas ut av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare.
  Planering och genomförande av workshops med nyckelpersoner i verksamheten. Dokumentation och analys av rutiner och krav. Framtagande av kravspecifikation med processer, rutiner samt informationsmodellering.

 • Trafikverket Förarprov

  2009 - 12

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Anpassning och integration med Agresso affärssystem för nytt Förarprovssystem!

  Anpassningar av Trafikverket Förarprovs Agresso för att fungera tillsammans med Nytt Förarprovssystem avseende fakturering och direktbetalning för förarprovsavgifter.
  Planering av projektet, Genomförande av workshops för kravfångst. Framtagande av tekniska lösningar för integration mellan ekonomisystemet Agresso och Nytt Förarprovssystem. Framtagande av krav på nytt arbetssätt i ekonomisystemet. Planering och genomförande av tester innan införande

 • Trafikverket Förarprov

  2009 - 12

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  Nytt förarprovssystem för Trafikverket förarprov!

  Framtagande av betal samt utskriftslösningar för förarprovsavgifter i Trafikverket Förarprovs nya verksamhetssystem, Förarprovsystemet. Framtagning av gränssnitt med information om kunders bokningar och betalningar för kundtjänst på Förarprov.
  Användarutbildningar genomfördes för funktioner ovan.

  Förstudie och kravfångst, dokumentation, planering och införande av lösning med tester och implementation av:
  - Avgifter och betallösningar för förarprovsavgifter med kundreskontra och direktbetalningar (Internetbank och kort i betalväxel)
  - Utskrifter via Itella printtjänst iPost
  - Användargränssnitt för kundtjänst

 • Banverket

  2009 - 09

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Framtagande av riktlinjer gällande information om Banverkets tjänster i JNB!

  Insamling och strukturering av information som berör Banverkets tjänster i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB).
  Identifiering av kundorderprocess samt stödprocesser för tjänster samt framtagande av principer och riktlinjer för information i i tjänster som beskrivs i JNB. Genomförande av Workshop för att förankra riktlinjer.

 • Vägverket

  2008 - 08

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Rutiner för användaradministration i CDI!

  Etablera nya rutiner för administration av användare i CDI (Vägverkets EFH-system).
  Analys och dokumentation av processer med nya rutiner och arbetssätt för användar-administration för EFH-system CDI. Planering och genomförande av utbildning för administratörer.

 • Vägverket

  2007 - 08

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Införande av E-faktura!
  Utvecklingsarbete och konfiguration av E-faktura d v s möjligheten att skicka och ta emot elektroniska fakturor i Agresso.

  Förstudie, planering samt införande av E-faktura på Vägverket, inkl Affärsenheter. Införandet innebar bl a att strukturera/modellera information för att åstadkomma kravspecifikation för systemstöd. Leda, planera och genomföra av tester.

  Implementera anpassningar av berörda system (Agresso & CDI) för att Vägverket skall kunna skicka och ta emot E-fakturor. Stefan planerar och genomför utbildning av personal som hanterar kund och leverantörsfakturor. Framtagning av förvaltningsplan för E-faktura.

 • Vägverket

  2007 - 07

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Digitalt underlag Kundfaktura!

  Projektet avsåg utveckling av systemstöd för digitalt underlag till skapande av e-faktura till kund med Agresso och CDI.

  Framtagande av kravspecifikation med verksamheten avseende digitalt underlag till e-faktura med Agresso och CDI.

  Analys och dokumentation av processer genomfördes i verksamheten med workshops.
  Kravspecifikation lämnades till systemleverantör.

 • Vägverket

  2006 - 06

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Implementering av systemförvaltningsmodell!

  Införande av förvaltningsmodell inklusive förvaltningsplan för CDI.
  Införande av Vägverkets systemförvaltningsmodell för Agresso och CDI. Framtagning av förvaltningsplan för CDI. Analyser och dokumentation av processer i verksamheten och kravställning mot leverantörer.

 • Vägverket

  2006 - 06

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Utveckling av processer för kund och leverantörsreskontra!

  Analys och utveckling av arbetsprocesser för Kund och leveratörsreskontra i Agresso. Genomgångar av processer för kund och leverantörsreskontra med handläggare. Dokumentation av ändringar i rutiner och arbetssätt med Agresso och CDI. Stefan ansvarade för utvecklingen/utbildning av fakturahandläggare när det gäller rutiner och arbetssätt. Genomförande av workshops.

 • Vägverket

  2005 - 06

  Projektledare i verksamhetsprojekt

  Implementering av EFH system integrerat med Agresso!

  Integration och utveckling av Elektroniskt fakturahanteringssystem (EFH) CDI med Agresso.
  Projektledning, planering av integration samt genomförande av testarbete. Genomförande av utbildning för användare och administratörer.
  Analyser av processer för leverantörsfakturor med Agresso och CDI och dokumentation av dessa.
  Strukturering/modellering av information i systemet för att kunna identifiera utvecklingsbehov och i sådant fall kravställning mot leverantörer. Uppföljning av införande.

 • Brunnsvik

  2002 - 03

  Projektledare i verksamhetsprojekt

  Integration av bokningssystem mot affärssystem!

  Uppdatering av kundregister samt integration av bokningssystem Techotel mot affärssystem Hogia. Projektet innebar analys och strukturering/modellering av den information som var gemensam för de två systemen samt implementering av framtagen lösning. Integrationen innebar minskat dubbelarbete i administrationen och höjd kvalite på uppföljning av bokningsläget samt framtagande av nyckeltal för analys av ekonomiskt utfall.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Information Management, Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Organisationsutveckling, Projektrevision, Workshopledning, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Marknadsundersökning

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Prosci ADKAR, Continious Delivery, HR, KANBAN, LEAN, PM3, PPS, Agila metoder allmänt, BPM, Controlling and Reporting, PENG, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, PROPS, RUP/UP, XLPM

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Koncernledning, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Grupprocesser, Interimsledning, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testledning

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem, Affärssystem, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Workshopledning, civ.ek

 • - Roller

  Förändringsledare, Kravanalytiker, Testledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Team-ledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Mobila medier, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Pedagogik

Anställningar

 • 2015 -

  Seniorkonsult, Schelin Ledning & Utveckling AB

 • 2009 - 2015

  Seniorkonsult, Nethouse Dalarna

 • 2007 - 2008

  Projektledare, Vägverket

 • 2005 - 2005

  Konsult inom ekonomi, Firma Stefan Schelin

 • 2005 - 2006

  Projektledare, förändringsledare, Poolia

 • 2003 - 2005

  Ekonomichef, Brunnsvik

 • 2000 - 2003

  Kursgårdschef/ekonomichef, Brunnsvik

 • 1998 - 2000

  Konsult inom ekonomi, Firma Stefan Schelin

 • 1995 - 1995

  Ekonomikonsult, Borlänge Kommun

 • 1995 - 1998

  Skattehandläggare, Skatteverket

 • 1986 - 1993

  Teletekniker, Televerket

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certifierad Scrummaster, NFI

 • 2014 - 14

  Informationsmodellering, Dataföreningen Kompetens

 • 2013 - 13

  IPMA Projektledarcertifiering, IPMA

 • 2012 - 12

  Effektiv kravhantering, Konsultbolag 1

 • 2011 - 11

  Certifierad Process och verksamhetsutvecklare, Dataföreningen Kompetens

 • 2010 - 10

  Processutveckling, Dataföreningen Kompetens

 • 2009 - 09

  XLPM/Props, SEMCON

 • 1988 - 93

  Ekonomiutbildning (Civilekonom), Högskolan Dalarna

 • 1982 - 85

  Tekniskt gymnasium, Soltorgsskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta