Dela

Håkan Ågren

 • Systemintegrationsarkitekt
 • Systemutvecklare
 • Databasutvecklare

Översikt

Håkan har under flera år jobbat som systemintegrationsarkitekt hos Volvo Group AB/Volvo IT. Hos Volvo har han arbetat med systemintegration in en extremt stor och komplex systemmiljö. Han har haft uppgifter har innehållit att skapa bland annat nya arkitekturlösningar, utreda problem i existerande miljöer, utveckling av en ny servicebuss och säkerhetsfrågor. Håkan har också jobbat med internutbildning, kontroll av arkitekturell kvalitet och har ett uppdrag som Lead Architect för ett stort projekt som drivs av ekonomiavdelningen.

Håkan har i sitt arbete på Volvo använd sig av verktyg som Websphere Message Broker Toolkit, Websphere MQ Explorer, RFHUtil, Eclipse, XML-Spy, Subversion, Visio, Athlassian JIRA, Athlassian Confluence, Jenkins, Maven, MS SQL Server och Python.

Inom tidigare anställningar har Håkan jobbat länge med professional services inom Airlines och Intellectual Property. Han har utvecklat klassbibliotek, och även applikationer, för datamigrering och formattering. Tekniker som Håkan använde under den tiden innehåller Sybase PowerBuilder, MS SQL Server, Oracle, Microsoft Access, C#, Python, CVS, Mercurial, Linux, QPid, Athlassian JIRA och Athlassian Confluence.

Håkan talar flytande engelska och behärskar även engelska i skrift mycket väl.

Egenskaper

Håkan är en trevlig och social kollega med ett fokus på kundnytta. Med en både bred och djup bakgrund inom IT-branschen är Håkan en skicklig analytiker och problemlösare. Han delar gärna med sig av sina kunskaper till både kollegor och kunder. Håkan har jobbat med support, programmering, analys, design, integration, arkitektur, test och dokumentation.

Konsultens CV

 • Volvo Cars Group IT

  2017 -

  IT Architect

  Håkan jobbar med att ersätta en gammal osupportad EDI-plattform som används av produktionslinjen på Volvo Cars fabrik i Torslanda. Uppdraget innefattar allt från att analysera nuläget till att skapa en ny stabil arkitektur, analysera plattformsalternativ, driva utveckling och testarbete, säkra supportrutiner och dokumentera arkitekturen.

  EDI-plattformen används för kommunikation inom Supply Chain Logistics enligt principen Just In Time Just In Sequence. Det innebär att material levereras direkt från leverantör eller logistikpartner direkt in till monteringsbandet i exakt den ordning som bilarna byggs. Det är en väldigt viktig del av Volvo Cars produktion eftersom varje byggd bil måste hanteras som unik. Volvo Cars bygger till och med ett antal olika modellserier i samma produktionslinje.

  Den lösningen som Håkan jobbar med att ta fram har haft väldigt speciella krav vad gäller tillgänglighet, robusthet, sekvenshantering etc. Valet föll på att använda hårdvaruappliance från IBM.

 • Jeppesen Systems AB

  2016 - 17

  Systems Analyst

  Håkan jobbade med integrationslagret i Jeppesens nya applikationsplattform. I sin roll som System Analyst jobbade han med både generella funktioner och kundspecifika integrationer. Håkan och hans team jobbade med utveckling enligt SCRUM-metodik och utvecklade både i Python och Java. Håkan jobbade mycket med Java och integrationsramverket Camel, men även strömmande webbtjänster för hantering av stora datamängder. Håkan var viktig i att förbättra användandet av och kunskapen kring Camel i teamet.

 • Volvo Group AB - Volvo Group Exposure

  2015 - 16

  Lead Architect

  Projekt
  Volvo Group har haft många omorganiseringar och även uppköp och försäljning av företag. Projektet syftar till att förbättra de finansiella rapporterna med avseende på utsatthet mot finansiella risker och krediter. Projektet är ännu i en förstudiefas.

  Roll
  Håkans roll är att ha ett arkitekturellt ansvar för hela IT-lösningen och även fungera som en brygga mellan SME och utvecklingsteam. En stor del av arbetet kommer att bestå i att analysera vilka system som berörs av de dataförändringar som kommer att krävas. I senare faser är det kravanalys och kommunikation med alla berörda system som blir den huvudsakliga uppgiften.

  Nytta
  Den högre detaljnivån i utsatthetsrapporterna kommer hjälpa Volvo att identifiera finansiella riskområden mycket mer finkornigt. Det kommer också att förenkla exempelvis värdering av hela koncernen eller av enskilda delar.

 • Volvo Group AB - Business Administration Architecture Office

  2014 - 16

  IT Architect

  Projekt
  BA Architecture Office (BA AO) arbetar med kvalitetssäkring av mjukvaruprojekt som berörs application i BA-portföljen. Tidigare hade Volvos olika AO endast ansvaret för att hantera integrationsdelarna, men har nu ansvaret för att guida projekt genom hela kvalitetssäkringen.

  Roll
  Håkan är en del av BA AO som har ansvaret att guida projekten igenom kvalitetssäkringsprocessen och se till att dokumentation och arkitektur håller hög kvalité. Håkan bidrar med en stark teknisk och arkitekturell kompetens och en analytisk blick.

  Nytta
  Volvo har en stor mängd egna in-house-applikationer i en extremt komplex IT-miljö. För att skapa mer ordning i driftsmiljön och därmed lägre kostnader har man infört en kvalitetssäkring där projekten måste visa både krav och planer innan man tillåts gå vidare till utvecklingsfasen. Detta sätt att likrikta arkitekturen skapar en enklare miljö som är lättare att drifta och därmed också både billigare, stabilare och lättare att felsöka vid behov.

  Teknik
  Visio, Athlassian JIRA

 • Volvo Group AB - DRS Integration

  2014 - 16

  IT Architect

  Projekt
  DRS Integration är en specialinriktad gruppering inom Volvo Group som bland annat arbetar med metodutveckling, utvecklarstöd, dokumentationsramverk, verktygsutveckling, granskning och specialistresurser inom systemintegration.

  Roll
  Håkan arbetar som senior IT-arkitekt i en position där han har flera stödjande uppgifter inom integrationsområdet. Bland dessa märks:
  - Stödja arkitekter och utvecklare med arkitekturella och tekniska frågor
  - Granska befintliga lösningar när så begärs
  - Utveckla och vidareutveckla metoder och ramverk
  - Hålla utbildning i WebSphere MQ/IBM MQ.
  - Framställning av utbildningsmaterial för e-learning.

  Håkan bidrar med en stark service-anda och stark specialistkunskap. Han är också en pragmatiker när det gäller att hitta nya vägar när givna standardlösningar inte matchar.

  Nytta
  Inom stora organisationer är det viktigt att likrikta hur integrationer implementeras för att hålla nere komplexitet och runtime-kostnader. Gruppen hjälper företagets arkitekter och utvecklare att följa likriktningen på bästa sätt genom att utveckla metoder och agera mentorer för mindre integrationserfarna projekt. Gruppen gör också ofta granskningar av integrationslösningar där det ofta är problem.

  Teknik
  Visual Studio, Eclipse, XML, Java, Websphere MQ, Websphere Message Broker, Visio, SOAP, Athlassian JIRA, Athlassian Confluence, Remedy, Maven, Jenkins, Nexus

 • Volvo Group AB - Business Administration Service Bus

  2013 - 15

  IT Architect

  Projekt
  Håkan har jobbat som IT-arkitekt i uppbyggandet av en service-buss för Business Administration (BA). Inom denna roll har Håkan arbetat med att sätta regler för hur BAs applikationer ska kommunicera standardicerat. Han har också jobbat med XML-scheman, krypteringskrav, ansvarsfrågor och versionshantering.

  Roll
  Håkan tillförde en starkare teknisk kompetens till ett projekt som tidigare var affärs och informationsorienterat. Håkan har också kunnat lägga en större kraft bakom arkitekturella beslut för att likrikta dem över olika delar av applikationskatalogen.

  Nytta
  En välkonstruerad servicebuss gör det enklare för kringliggande system att kommunicera med viktiga BA-system såsom Finans, HR, Real Estate, etc. När allt detta görs på liknande sätt, med samma standarder och med väl utpekade kontaktytor underlättar det både för projekt att använda de servicar som tillhandahålls men minskar också underhållskostnader som tidigare kom ifrån många olika speciallösningar.
  Detta har gjort att Volvo idag har det lättare att integrera med framförallt masterdatatjänster från BA.

  Teknik
  XML, Visio

 • Volvo Group AB - Volvo Construction Equipment

  2012 - 12

  Integration Architect

  Projekt
  Volvo Construction Equipment (VCE) startade ett projekt för att automatisera distributionen av produktkataloger till sina återförsäljarorganisationer. Projektet lades ner då VCE och återförsäljare inte kunde komma överens och man valde då att till vidare fortsätta som förut.

  Roll
  Håkan fick uppgiften att konstruera en lösning för att distribuera kataloger och förändringar i binär form via VCEs standardlösning för kommunikation till återförsäljare. Detta var implementerat och kunde testas innan projektet lades ner.

  Nytta
  Automatisk distribution är mer tillförlitligt och i längden billigare än manuell filsändning. Ett etablerat system för automatisk distribution går också lätt att återanvända för eventuella nya återförsäljarorganisationer.

  Tekniker
  STAR XML, Visio, SVN

 • Volvo Group AB - Group Trucks Operations

  2012 - 14

  Integration Architect

  Projekt
  Som sitt första uppdrag på Volvo blev Håkan en del av ett program med tre delprojekt som supportar hela livscykeln för ett servicekontrakt, från försäljning och prissättning till fakturering, claims och arkivering.

  Roll
  Håkan hade ansvaret för att systemintegrationerna i projektet löstes på rätt sätt i enlighet med Volvo Groups principer. Han tog fram en detaljerad integrationsarkitektur som på ett effektivt och resurssnålt sätt uppfyllde de krav som ställdes, men också nya meddelandeformat. Då extra utveckling krävdes på integrationsplattformen jobbade Håkan antingen som ledare och mentor för en utvecklare eller utvecklade själv.

  Nytta
  Inom kommersiell automotive (lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner etc) ligger den stora vinsten för tillverkarna i eftermarknadsprodukter och tjänster, som t.ex. service och reservdelar. Programmet SACCelerate skapade en ny svit av applikationer för att göra det möjligt att ta större andelar på denna marknad genom fördelaktiga servicekontrakt och en förenklad administration.
  Den löst kopplade integrationsarkitekturen har också bevisat sin nytta då enskilda applikationer lätt kunnat ersättas av nya vid behov.

  Tekniker
  Java, XML Schema, Websphere MQ, Websphere Message Broker, Visio, Subversion, Maven

 • Jeppesen Systems AB - Lufthansa CMS Program

  2009 - 12

  Systemanalytiker/Systemexpert

  Projekt
  Lufthansa CMS-programmet syftade till att ersätta delar mjukvaran för planering av flygpersonal, ersätta mjukvara för hela trackingprocessen och avveckla mainframe-applikationerna som användes av Lufthansas crew-planering.

  Roll
  Håkan jobbade som customiseringsutvecklare och kravanalytiker, ofta på plats hos kund. Han jobbade också med att förbättra teamets utvecklingsmetoder som automatisering av tester. Håkan blev också ofta kundens diskussionspartner och var en god representant för Jeppesen och projektet på plats. Under projektets gång blev Håkan befordrad från Systemanalytiker till Systemexpert.

  Nytta
  Jeppesens mjukvara för optimisering av crew-planeringsprocessen är världsledande och hjälper användarna att skapa billigare planeringslösningar, speciellt för stora mängder personal med många regler. Trackingmjukvaran håller reda på om förseningar eller annat gör att ändringar måste göras i schemat och även här är optimering viktigt. Lufthansas användande av mainframe var också mycket kostsamt att utgjorde ensamt ett bra businesscase för hela programmet.

  Tekniker:
  Python, XML, Linux, Eclipse, Mercurial, RUP

 • Jeppesen Systems AB - Qantas Airways Rostering

  2008 - 09

  Systemanalytiker

  Projekt
  Håkan arbetade med ett projekt för att optimera planeringen av personal på Qantas Airways flygrutter. Projektet ersatte mjukvara för hela processen för personalplanering.

  Roll
  Håkan fick ansvaret för datatransformering i projektet. Detta implementerades i produktens customiseringslager. Håkan skapade även standardklasser för I/O-datastrukturer som sedan återanvändes i andra projekt. Även problemmodellering och statistikrapporter ingick i Håkans uppgifter.

  Nytta
  Jeppesens planeringssystem är världsledande och skapar nästan alltid billigare scheman än konkurrenters produkter. Qantas Airways rosteringprojekt syftade till att dra nytta av denna bättre optimering, men också andra funktioner som:
  - Möjlighet att korrekt modellera lagar och fackliga avtal på ett effektivare sätt.
  - Förbättrade möjligheter att ta hänsyn till personalens önskningar om resmål, lediga dagar och mycket mer.
  - Ett större mått av automatisering i processen.

  Teknik
  Python, CVS, XML, Eclipse, Linux, RUP

 • Jeppesen Systems AB - Qantas Airlines Pairing

  2007 - 08

  Systemanalytiker

  Projekt
  Håkan arbetade med ett projekt för att optimera planeringen av flygrutter för Qantas Airlines. Projektet ersatte mjukvara för hela processen för ruttplanering. Rutterna beskriver schemat för flygplan för att täcka samtliga planerade flighter och även passa in nödvändig service.

  Roll
  Håkan fick ansvaret för datatransformering i projektet. Detta implementerades i produktens customiseringslager. Även problemmodellering och statistikrapporter ingick i Håkans uppgifter.

  Nytta
  Jeppesens planeringssystem är världsledande och skapar nästan alltid billigare scheman än konkurrenters produkter. Qantas Airlines pairingprojekt syftade till att dra nytta av denna bättre optimering av rutter.

  Teknik
  Python, CVS, XML, Eclipse, Linux, RUP

 • Jeppesen Systems AB - Singapore Airlines Rostering

  2007 - 08

  Systemanalytiker

  Projekt
  Håkan arbetade med ett projekt för att optimera planeringen av personal på Singapore Airlines flygrutter. Projektet ersatte mjukvara för hela processen för personalplanering.

  Roll
  Håkan fick ansvaret för datatransformering i projektet. Detta implementerades i produktens customiseringslager. Håkan skapade även standardklasser för I/O-datastrukturer som sedan återanvändes i andra projekt. Även problemmodellering och statistikrapporter ingick i Håkans uppgifter.

  Nytta
  Jeppesens planeringssystem är världsledande och skapar nästan alltid billigare scheman än konkurrenters produkter. Singapore Airlines rosteringprojekt syftade till att dra nytta av denna bättre optimering, men också andra funktioner som:
  - Möjlighet att korrekt modellera lagar och fackliga avtal på ett effektivare sätt.
  - Förbättrade möjligheter att ta hänsyn till personalens önskningar om resmål, lediga dagar och mycket mer.
  Projektet fick stort beröm av kunden för att vara i tid och enligt budget, något de nästan aldrig varit med om.

  Teknik
  Python, CVS, XML, Eclipse, Linux

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Apache HTTP Server, Linux, Mac OS X, Windows 7

 • - Databashanterare

  Oracle, SQLite, MS Access, MSSQL Server Integration Services, mySQL, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  TIBCO, Tivoli, Visual Studio .NET, Xamarin, Xcode, Eclipse, Git, Jenkins, Maven, MySQL Workbench, Netbeans, Visio, MQSeries, MS Visual Studio, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  Assembler, Ruby, SSL, VBA, C#, Java, PowerBuilder, Rest, SOAP, Unix Shell script, Webservices, Python, SQL

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Införande och överlämning, Implementation, Utveckling/Genomförande, Systemering/Design/Krav

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll, Nätverksadministration, Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Kryptering, Riskanalys

 • - Databaser

  Postgresql, Databasadministration, Datamodellering, Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Databaskonstruktion

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Transport/Spedition/Flyg

 • - Roller

  Databasadministratör, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Systemanalytiker, Utvecklare/Programmerare, Arkitekt

 • - Kommunikation & Information

  Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2012 - 2016

  IT-arkitekt, Volvo IT

 • 2011 - 2012

  Systemexpert, Jeppesen Systems AB

 • 2007 - 2011

  Systemanalytiker, Jeppesen Systems AB

 • 2000 - 2007

  Systemutvecklare, Patrix AB

 • 1995 - 2000

  Kundstödspersonal, Sema Group AB

Utbildningar

 • 1994 - 96

  Datateknisk linje, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1991 - 92

  Teknisk linje åk 3, datateknik, Forsmarks Skola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77