Dela

Fredrik Wessberg

 • Ekonomi- och verksamhetscontroller
 • Effektiviseringsledare
 • Process- och kravanalytiker

Översikt

Fredrik hjälper företag och organisationer att införa effektivare processer och system inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han är civilekonom med IT-inriktning och började sin karriär som IT-konsult inom systemutveckling. Under de senaste 15 åren har han förutom VD-uppdrag arbetat i flera olika företag som CFO och CIO. Fredrik utgår alltid från affärsprocessen och affärsnyttan när han tar sikte på effektivare styrning av verksamhet och ekonomi. Uppdragen varierar från förstudier och utredningar inför förbättringsarbeten, till deltagande i genomförandeprojekten inom analys, krav och verifiering. Fredrik har vid flera tillfällen använt outsourcing som en strategi i effektiviseringen och har god förmåga att förhandla med externa parter. Fredrik tar även uppdrag som interimschef eller controller inom Ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Egenskaper

Fredrik utmärker sig med sitt tydliga driv att få leverera och slutföra projekt och förbättringsarbeten, vilket gör att han arbetar i ett högt tempo för att nå uppsatta mål i tid och kostnad. Han är exceptionellt analytisk och strukturerad vilket kommer till stor nytta för hans uppdragsgivare när det gäller att få ordning på krav och förbättringsåtgärder - och att säkerställa korrekta leveranser. Avtalsgranskning och compliance kopplat till affärsnytta hör därför också till Fredriks arbetsområden. Bredden i sina tidigare roller som vVD, VD, CFO, CIO och KAM har gett Fredrik goda kunskaper inom företagens alla verksamhetsgrenar; Ledning och styrning, Marknadsföring och Sälj, Rekrytering och HR, Juridik, Ekonomi och IT.

Konsultens CV

 • AFA Försäkring

  2018 -

  Huvudprojektledare

  Kunden byter till ny version av ekonomisystemet Unit4 Business World (Agresso) och koncernkonsolideringsverktyget FPM (Ocra). Samtidigt införs en vidareutvecklad ekonomimodell för hela företaget. Ett stort antal integrerade system påverkas och uppdateras liksom den legala externa rapporteringen (IFRS respektive Solvens II) och den interna styrningen. Projektet består av ett antal delprojekt där Fredrik är huvudprojektledare.

 • Finansdepartementet

  2017 - 18

  Utredning och pilot effektivare BI-lösning

  En speciallösning för uppföljning av kommunernas och landstingens ekonomi med statistik från SCB har använts sedan 2015. Lösningen, baserad på MS SQL Server i datalager och för datatransformationer samt MS Power Pivot för rapporter, var komplicerad att förvalta och har dragits med prestandaproblem. I utredningen undersökte Fredrik om användandet av verktyget MS Power BI Desktop kunde lösa problemen. I uppdraget ingick att genomföra en pilot med flytt av delar av den befintliga lösningen till den nya plattformen. Slutrapporten presenterades för intressenter inom Regeringskansliet.

 • LSH och SHMM

  2017 - 18

  Projektledare sammanslagning ekonomifunktion

  De två myndigheterna LSH och SHMM skulle gå samman till en ny myndighet från 1 januari 2018 varför ett sammanslagningsprojekt startades våren 2017. Fredrik var projektledare för delprojektet Ekonomi (sammanslagning av system och funktion). Båda myndigheterna redovisar i UBW (Unit Business World, f.d. Agresso) och använder Statens servicecenters tjänster för lönehantering (Primula) och leverantörsfakturor (Visma Proceedo). Delprojektet gick enligt plan och budget med slutleverans 31 januari.

 • Kvadrat Göteborg

  2016 - 18

  Styrelseledamot

  Fredrik var med och stöttade Kvadrat Göteborg i uppstarten 2014 i rollen som COO för Kvadratkoncernen och har sedan fortsatt stödja de två grundarna. Från och med hösten 2016 utökade Fredrik sitt engagemang med en plats i bolagets styrelse. Kvadrats start i Göteborg har blivit koncernens mest framgångsrika etablering på ny ort.

 • Statens Fastighetsverk (SFV)

  2016 - 17

  Verksamhetsplanering, controller

  Myndigheten styr verksamheten och verksamhetsutvecklingen med fleråriga strategiplaner som utgår från myndighetens instruktion och de årliga regleringsbreven från Finansdepartementet. Inför planeringen av verksamheten enligt ny strategiplan 2017-2021 behövde styrmodellen ändras och utvecklas. Fredrik stöttade SFV i den utvecklingen samt bistod med uppdateringar i planerings- och uppföljningssystemet Stratsys.
  Samtidigt har Fredrik också fyllt de två vakanta rollerna Ekonomicontroller och Verksamhetscontroller vilket bl.a. har inneburit ansvar för myndighetens tertialrapportering till Generaldirektör och ledning, styrelse samt regeringen. Fredrik ansvarade även för budget 2017 samt arbetet med årsredovisning 2016. Allt controllerarbete skedde i samverkan med myndighetens övriga ekonomienheter.

 • Kvadrat Holding

  2013 - 16

  COO, vVD

  Koncernens konstanta tillväxt har de senaste åren skapat stora påfrestningar på de centrala funktionerna och organisationen som helhet. Samtidigt finns planer på fortsatt tillväxt och geografisk expansion. För att möjliggöra detta måste koncernens stödfunktioner byggas om, förstärkas och effektiviseras. Fredrik gick in i rollen som Chief Operations Officer med uppgift att leda förändringsarbetet under de kommande tre åren (2013-2016). Fredrik började med att outsourca koncernens IT-funktion, därefter Ekonomifunktionen och slutligen införa en ny organisation med ett processorienterat arbetssätt. Nu har Kvadratkoncernen strukturen och förutsättningarna som krävs för att fortsätta växa obehindrat i både numerär och i antal bolag. De centrala stödfunktionerna kan skalas upp obegränsat med sjunkande kostnad i förhållande till omsättningen.

 • Red Oak Consulting

  2010 - 13

  VD, grundare

  Tillsammans med en branschkollega grundade Fredrik IT-konsultbolaget Red Oak Consulting med visionen att samla marknadens bästa konsulter och marknadsföra tjänsterna i ett tydligare definierat toppskikt vad gäller kvalitet och bestående nytta för kunderna. Med sin by-line ”Re-instating Consulting” ville de visa sin marknad skillnaden mellan resurser och konsulter och på så sätt återupprätta konsult-rollen. Fredriks uppdrag som VD var att marknadsföra Red Oak mot potentiella kunder och medarbetare och samtidigt successivt bygga företagsstruktur och kultur. Under bolagets första 18 månader växte man till 27 medarbetare, etablerade sitt varumärke, tog hem viktiga ramavtal och byggde en mycket positiv och stark företagskultur från sitt kontor på Drottninggatan 55 i Stockholm. Red Oak Consulting fick juni 2011 Kvadrat som ny huvudägare och under 2013 integrerades verksamheten med Kvadrats dotterbolag i Stockholm.

 • Frontwalker (f.d. IT-Arkitekterna)

  2007 - 10

  CFO, CIO

  Fredrik ansvarade för koncernens ekonomi och finanser, IT, administration, HR, verksamhetsutveckling, kvalitet, säkerhet och miljö. Frontwalker omsatte ca 250 mkr med 120 anställda (90 konsulter) och ca 50 kontrakterade underkonsulter. Utöver ansvaret för den löpande verksamheten hade Fredrik i uppgift att utveckla rutiner, processer och systemstöd för ekonomi- och verksamhetsstyrning med målet att göra koncernen redo för en planerad börsintroduktion. Fredrik införde en ny lednings- och styrningsprocess med tillhörande system som medförde en avsevärd höjning i kvalitet och tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen. Därmed gavs VD och styrelse möjlighet att styra verksamheten effektivare mot uppsatta mål.

 • Kvadrat

  2002 - 07

  CFO, CIO, Adm. chef

  När marknaden för IT-tjänster försvagades 2002 insåg man behoven av att bli effektivare för att kunna fokusera sina resurser mot försäljning och marknadsföring. Säljarbetet i sig behövde också struktureras och nya verktyg behövde tas fram. Fredrik införde en ny organisation där han tog ansvar för ekonomi, IT och administration samt stödfunktionerna till affärs- och rekryteringsprocesserna. Fredrik definierade och införde de nya processerna och tog även fram nytt systemstöd. Kostnaderna för koncernens stödprocesser minskades med 40 % samtidigt som grunden för den kommande expansionen lades. När marknaden vände uppåt var Kvadrat redo för tillväxt med ökad lönsamhet.

 • Kvadrat Konsult

  2001 - 02

  VD

  Som VD för dotterbolagen Kvadrat Konsult, vilket utgjorde ena halvan av Kvadrat, ansvarade Fredrik för marknadsföring och försäljning av konsulternas tjänster, rekrytering, kultur och ekonomi. I en kraftigt nedåtgående marknad lyckades Fredrik behålla en hög beläggningsgrad på över 85 % och samtidigt stärka samhörigheten mellan konsulterna. Även ekonomiskt överträffades målen med ett starkt positivt resultat. När IT-marknaden försvagades ytterligare såg man ingen anledning att fortsätta marknadsföra sig under två namn och det var inte effektivt att driva Kvadrat i två parallella dotterbolag. Därför avvecklades dessa med ny organisation som följd där Fredrik fick rollen som CFO, CIO och administrativ chef.

 • Cell Network (f.d. Mandator)

  2000 - 01

  Key Account Manager

  Som affärsansvarig för bank, finans och försäkring samordnade Fredrik säljarbetet inom marknadsområdet parallellt med sin egen försäljning. Fredrik arbetade samtidigt med att paketera tjänsterna för att tydliggöra affärsnyttan med sina leveranser. I huvudsak erbjöds IT-konsulter till banker och försäkringsbolag inom Stockholmsregionen. Fredrik nådde sina säljmål de fyra kvartal han hade rollen.

 • Mandator

  1999 - 00

  Konsultchef

  Region Uppsala var uppdelat i två delar varav Fredrik ansvarade för den ena med projektledare och Microsoftutvecklare, totalt ett 20-tal konsulter. I ansvaret ingick rekrytering, HR, konsulternas beläggning och gruppens resultat. I och med beläggningsansvaret arbetade Fredrik även med försäljning. De ekonomiska målen överträffades i omsättning och resultat. Efter ett år erbjöds Fredrik rollen som Key Account Manager på koncernens huvudkontor i Stockholm.

 • KPMG

  1998 - 99

  Delprojektledare

  Projektledning och systemdesign för en del av ett större systemutvecklingsprojekt där KPMG-koncernens befintliga tidrapporteringssystem på minidator skulle ersättas med ett modernt distribuerat client- serversystem. Inrapporterade tider kunde därmed automatiskt hämtas in från alla kontor i landet varje dygn och kundfakturering kunde ske veckovis i stället för som tidigare månadsvis. Projektet levererade det nya systemet i tid och det användes i över 10 år innan det ersattes av en webbaserad version.

 • Posten Utrikes

  1998 - 98

  Utredning

  Fredrik genomförde två kortare uppdrag; utredning av organisationens behov av ledningsinformation (behovsanalys) samt workshop-ledning vid genomförande av begreppsmodelleringar. Slutresultatet låg sedan till grund för beställning av nytt ledningsinformationssystem som skulle möjliggöra effektiviseringar i produktionen.

 • Pharmacia & Upjohn

  1997 - 98

  Projektledning, utveckling

  Projektledning för konstruktion av ett client- serversystem där Fredrik tidigare gjort förstudie och tagit fram kravspecifikationen. Under projektet deltog Fredrik även i delar av utvecklingsarbetet som teknisk projektledare, framför allt när den egna kalkyl-motorn skulle byggas och verifieras. Systemet gav ansvarig för inköp av fastighetsdriftstjänster en unik översikt av alla leveranser och kostnader och därmed förbättrat resultat.

 • Pharmacia & Upjohn

  1997 - 97

  Data-analys, databasmigrering

  Projektledning och utförandet av migrering från databaser i Lotus Notes, MS SQL Server och MS Access till Oracle. Arbetet ingick i det globala Intranät-projekt CTMS (Clinical Trial Management System) som syftade att införa ett globalt system för hantering och koordination av koncernens olika pågående medicinska studier och som skulle ersätta de lokala systemen i USA, Italien, England och Sverige. Uppdraget innebar besök hos kundens enheter i olika länder, dels för att inhämta nödvändig affärskritisk information och säkerställa migrering utan förlust av data, dels för att sälja in det nya systemet. Migreringen förbereddes och testades i ett antal automatiserade steg och genomfördes sedan utan problem. Projektet gick i mål i både tid och kostnad.

 • Payex (f.d. Faktab Finans)

  1997 - 97

  Förstudie

  Förstudie inför byggandet av ett helt nytt centralt verksamhetssystem. Företaget arbetade i en äldre systemlösning där man hade flera olika parallella versioner av sitt verksamhetssystem p.g.a. eftergifter mot storkunders krav på specifika anpassningar. I befintlig lösning ingick också ett överdimensionerat databaskluster som inte fungerade som beställt. Fredriks förstudie resulterade i en slutrapport där han rekommenderade en modern lösning i Microsoftmiljö med objektorienterad modul-baserad arkitektur. Kunden byggde nytt system enligt slutrapportens förslag där projektet gick i mål i tid och kostnad enligt planen i slutrapporten.

 • Fyris kontor

  1997 - 97

  Utredning

  Fredrik genomförde en förstudie där kunden ville undersöka möjligheten att integrera sitt interna butikssystem med två externa system - en mycket tidig B2B-lösning. Slutrapporten låg sedan till grund för ett integrationsprojekt som gav stora effektiviseringsvinster.

 • Pharmacia & Upjohn

  1996 - 97

  Förstudie, krav, design

  Fredrik genomförde en förstudie och analys samt tog fram en kravspecifikation av ett nytt client-serversystem för intern fastighetsförvaltning. Systemet skulle utgöra nytt verktyg för översikt och planering av inköp av externa tjänster samt uppföljning. Fredrik utvecklade bl.a. en cellbaserad kalkylator motsvarande dagens Excel för att användarna skulle kunna definiera sina egna beräkningsformler dynamiskt och koppla dessa till en databas. Fredrik ledde sedan utvecklingen av systemet i ett senare uppdrag.

 • KTH

  1996 - 96

  Utredning

  Fredrik utredde och utvärderade dator- och användarstödet till studenterna på KTH. Slutrapporten redovisades för universitetets ledning och ledde till en rad förändringar.

 • Ericsson Radio Systems

  1995 - 96

  Utvecklare

  Design och utveckling av en distribuerad tidrapporteringsapplikation i PowerBuilder 4.0 på Windows- resp. Unix-plattform med relationsdatabas i Sybase. Applikationen anpassades till kundens verksamhet på flera orter och inom olika områden.

 • Ericsson Radio Systems

  1995 - 95

  Utvecklare

  Egen design och utveckling av en distribuerad statistik- och analysapplikation i MS Access. Applikationen interagerade med olika databaser i Sybase.

 • Ericsson Radio Systems

  1995 - 95

  Utvecklare

  Egen design och utveckling av en budget- och estimatapplikation i MS Access, MS Excel och Sybase. Applikationen interagerade med ekonomisystemets databas för att både hämta och lämna data och utgjorde ett verktyg för analys och budgetering hos ekonomichefen.

 • Ericsson Radio Systems

  1994 - 95

  Applikationskonsult

  Applikationskonsult i affärssystemet Smart Stream DSS från Dun & Bradstreet Software, USA (liknande dagens SAP). Analys, implementation, informationsdesign och användarutbildning. Skapade även egna skräddarsydda anpassningar av systemet.

 • Värmlands nation

  1993 - 94

  Ekonomichef

  Ettårigt heltidsämbete med ansvar för nationens ekonomi och en anställd ekon.ass. som skötte kontering och bokföring. Tillsammans med Förste kurator även ansvarig för nationens verksamhet som sysselsatte över 100 medarbetare på hel- och deltid.

 • Nordea (fd Nordbanken, fd PKBanken)

  1986 - 93

  Kassachef och kredithandläggare

  Började som kassör på PK-Bankens huvudkontor i Uppsala, efter två månader ansvar för kontorets kassatjänst där en handfull kassörer ingick. Ansvarade för kontorets likvida medel och kontakterna med Riksbanken. Kredithandläggare under senare delen av anställningen samt som extraarbete under studietiden, d.v.s. förberedelse och efterbearbetning av kreditärenden.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, Hogia

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Kravanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Operativ ledning, Styrelseledamot, Outsourcing, VD

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Finanssystem, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Konsumentelektronik, Läkemedelsindustri, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg, Bank & Finans, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Förändringsledare, Interimschef, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, VD

Anställningar

 • 2013 - 2016

  COO och vVD, Kvadrat

 • 2010 - 2013

  VD och grundare, Red Oak Consulting

 • 2007 - 2010

  CFO och CIO, Frontwalker (fd IT-Arkitekterna)

 • 2002 - 2007

  CFO och CIO, Kvadrat

 • 2001 - 2002

  VD, Kvadrat Konsult

 • 1999 - 2001

  Kundansvarig säljare, Cell Network (fd Mandator)

 • 1998 - 1999

  Konsultchef, Cell Network (fd Mandator)

 • 1995 - 1998

  IT-konsult, Mandator

 • 1994 - 1995

  IT-konsult, WM-data

 • 1993 - 1994

  Ekon.chef (Andrekurator), Värmlands Nation

 • 1986 - 1993

  Kassachef, kredithandläggare, Nordea (fd Nordbanken/PKBanken)

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Hållbar effektivitet, iManagement

 • 2004 - 04

  Upphandling enligt LOU, 10zing advokatbyrå

 • 2002 - 02

  Presentationsteknik, Informator

 • 2000 - 00

  Säljutbildning, Mercuri International

 • 1999 - 00

  Ledarskapsutbildning, Crestcom

 • 1998 - 98

  Project Management, Mandator Academy

 • 1997 - 97

  Objektorienterad analys, Astrakan

 • 1992 - 93

  Pedagogik och beteendevetenskap, Uppsala universitet

 • 1989 - 92

  Civilekonom, inriktning IT, Uppsala Universitet

 • 1986 - 86

  Säljkurs, Sällma (genom PKBanken)

 • 1983 - 84

  Highschool, senior, Freeland Highschool

 • 1983 - 86

  Treårig ekonomisk linje, Linnéskolan, Uppsala

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336