Hoppa till sidans innehåll

Charlotte Albertsson

Strategi- och organisationsutveckling

Charlotte har framgångsrikt arbetat med olika former av förändring och utveckling i ledande befattningar både inom privat och offentlig sektor. Charlotte har konsekvent levererat såväl affärs- och kundnytta som utveckling för medarbetarna i sina uppdrag. Hennes styrkor är att se och förstå helheter, bryta ner komplexa frågeställningar och sätta upp tydliga mål och därigenom få saker att hända.

Med erfarenhet från flera olika branscher har Charlotte en bred förståelse för och kompetens kring företagsövergripande frågor som strategi- och organisationsutveckling, affärsutveckling, förändringsarbete, verksamhetsutveckling, IT, ledarskap, kund och marknad.

Områden

 • Strategi- och organisationsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning

Om Charlotte

Som person har Charlotte mycket driv och ett stort engagemang, hon utmanar gärna invanda mönster, har nära till skratt och drivs av att förändra, utveckla, skapa insikt och få människor att växa. En hög grad av involvering präglar hennes arbetssätt och hon driver utvecklingen framåt med en tydlig röd tråd och kunden i fokus. Hon är en mycket uppskattad förändringsledare som skapar både en trygg och öppen utvecklingsmiljö.

Charlottes CV

 • Verisure

  Förändringsledare

  2021 -

  Verisure ska införa ett agilt arbetssätt i organisationen och Charlottes roll som förändringsledare är att stödja arbetet med fokus på medarbetarna. Arbetet omfattar stöd till ledningen och cheferna, ta fram en kommunikationsplan som stöd för de olika förändingsfaserna, genomföra workshops och dialogmöten för att skapa medvetenhet och uppslutning kring förändringen med mera.
 • Inter IKEA/ Core Business Range

  Projektledare, affärsutveckling

  2021 -

  IKEA bedriver ett antal utvecklingsprojekt inom ramen för hållbarhet och cirkulär ekonomi.

  Charlottes uppdrag innebär att, tillsammans med olika delar av Inter IKEAs verksamhet leda arbetet att anpassa de interna arbetsprocesserna till att även omfatta produktutveckling med mera av reservdelar till IKEAs sortiment.
 • Invest in Skåne

  Procesledare, framtagning strategi och affärsplan

  2021 -

  Processleda Invest in Skånes arbete med framtagning av ny strategisk plan och affärsplan. Arbetet omfattar ett antal workshops med ledningsgruppen, medarbetarna och styrelsen.
 • Event in Skåne

  Processledare, framtagning strategi och affärsplan

  2020 - 2020

  Processledning av Event in Skånes framtagning av ny strategi och affärsplan på kort och lång sikt, 2023 resp 2030. Arbetet omfattade ett antal workshops med Event in Skånes medarbetare, fyra workshops med totalt cirka 80 deltagare från olika delar av event- och mötesbranschen i Skåne, sammanställning av ett styrdokument för 2023 och 2030 samt presentation av detta styrdokument och tillhörande strategier för Event in Skånes styrelse..
 • FreeZone Sweden

  Projektledare, VR-event

  2020 - 2021

  FreeZone Sweden planerade en konferens för att presentera sitt arbete med projektet "Mitt liv, min rättighet" som pågått i tre år. Pga mötesrestriktioner behövde man hitta en annan lösning och valet föll på en kombination av Zoom-föreläsning och presentationer i olika VR-miljöer. Arbetet innebar både att planera och designa ett upplägg som förstärkte budskapet och att ge stöd och support till deltagarna under själva genomförandet.
 • Panduro

  Projektledare, IT-strategi

  2020 - 2021

  Tillsammans med en Kvadratkollega arbetade Charlotte fram en ny IT-strategi för Panduro. IT-strategin utgår från Panduros övergripande affärsstrategi och omfattar såväl IT-arkitektur, IT-services och informationssäkerhet som organisation och styrning. Med en kartläggning av nuläget som bas arbetade Charlotte och hennes kollega därefter fram ett förslag på framtida inriktning samt en implementationsplan. Inom ramen för arbetet togs även ett affärsutvecklingsramverk fram, baserat på SAFe.
 • JM Formox

  Facilitator, grupputveckling

  2020 - 2020

  Ledningsgruppen på JM Formox identifierade ett behov av att utveckla sig som ledningsgrupp. Tillsammans med en Kvadratkollega vägledde Charlotte ledningsgruppen genom arbetet som utmynnade i en handlingsplan för gruppen, som ska följas upp och arbetas vidare med.
 • Panduro

  Verksamhetsutvecklare

  2020 - 2020

  Panduros ambition är att öka kundvärdet genom en förbättrad utvecklingsmetodik för nya affärskritiska projekt. Charlottes roll var att stödja verksamheten i arbetet bland annat genom att utveckla de interna arbetsprocesserna och den interna kommunikationen samt att implementera ett agilt arbetssätt.
 • EFL Executive Foundation Lund

  Impact coach -Leading IMPACT

  2019 -

  Inom ramen för EFLs Executive Management & Leadership program, Leading IMPACT, en vidareutveckling av det mycket uppskattade Executive MBA-programmet, tilldelas varje deltagare en Impact coach med uppdrag att stödja deltagare i hens arbete att göra Impact.

  Deltagaren och coachen träffas regelbundet under hela utbildningen med syfta att stödja deltagarna att integrera de kunskaper de får under programmet och att hjälpa dem omsätta teorietisk kunskap till affärsmannamässig vardag. Charlotte är Impact coach till tre av deltagarna i programmet.
 • Tourism in Skåne

  Strategiskt stöd till ledningsgruppen

  2019 -

  Stöd till ledningsgruppen med fokus på Affärsplan 2020 - 2022, som tex:
  Framtagning av styrmodell för TiS
  Workshop med hela företaget på temat målstyrning
  Lanseringsworkshop Affärsplan 2020-2022 med hela företaget
  Samverkansworkshop med turist- och näringslivschefer från skånska kommuner
  Lanseringsplan för Färdplan 2030 "Tourism matters" -Skånes övergripande strategiska styrdokument för turismen
  Implementering av ny organisation och ett nytt agilt arbetssätt
 • Tourism in Skåne

  Utbildare och coach

  2019 - 2019

  Charlotte genomförde ett utvecklingsprogram för 35 st turist-, näringslivs- och utvecklingschefer inom de skånska kommunerna, tillsammans med en Kvadratkollega på temat "strategisk verksamhetsutveckling".
  Highlights från utbildningens innehåll: koppling mellan strategi, kultur, struktur, strategisk kommunikation, förändringsledarskap, teori och praktiska övning på olika modeller såsom GAP-analys, SWOT och intressentgruppsanalys, målstyrning samt strategisk kompetensförsörjning.
  Programmet omfattade tre workshopdagar samt mellanliggande coaching av deltagarna. Deltagarna arbetade med ett eget projekt under utvecklingsprogrammets gång för att ytterligare förstärka lärandet.
 • IKEA of Sweden

  Projektledare, affärsutvecklingsprojekt

  2019 - 2020

  IKEA har en ambition att utveckla sin eftermarknadsförsäljning. Min roll är att ansvara för vissa av projekten som drivs inom ramen för detta utvecklingsarbete.

  Uppdraget innebär ett brett interagerande med olika funktioner inom IKEA, att hålla i workshops och sammanställa resultat från dessa samt bidra till implementeringen av nya arbetssätt kopplat till den utvecklade affären.
 • Panduro

  Förstudieledare, större effekt av IT-investeringar

  2019 - 2019

  Panduro beställde en genomlysning av hur de skulle kunna få ut mer kundvärde ur sina IT-investeringar. Tillsammans med en Kvadratkollega gjorde Charlotte en analys av dagens situation genom intervjuer med leverantörer och medarbetare internt och sammanställde förslag på förbättringar. Slutsatserna presenterades för Panduros CFO och under våren 2020 har Charlotte och hennes kollega fått uppdraget att stödja Panduro i sin ambition att skapa mer kundvärde.
 • JM Formox

  Inspiratör och förändringscoach, ny organisation

  2019 - 2019

  Företaget har blivit uppköpt av en engelsk organisation och behövde stöd i att anpassa sitt arbetssätt till en global matrisorganisation. Inom ramen för uppdraget har en workshop genomförts för att skapa en större insikt hos medarbetarna kring vad det förändrade arbetssättet innebär och hur de ska navigera i den pågående förändringen. Därefter presenterades en analys av nuläget och förslag på åtgärder för den lokala ledningen. Med syfte att hitta vägar framåt för att organisationen ska bli mer effektiv och integrerad i koncernen.
 • Helsingborgshem

  Processledare och facilitator av workshops

  2018 - 2019

  Charlotte processleder två olika samarbetsprojekt mellan Helsingborgshem och ett antal externa partners, det ena med fokus på bostadssociala frågor och det andra med stadsdelsutveckling i fokus.

  Syftet med samarbetet i bägge uppdragen är att skapa en gemensam målbild som samtliga intressenter kan enas kring samt en gemensam prioriterad åtgärdsplan.

  Genom att förstå de olika intressenternas situation, låta alla komma till tals samt hitta ett antal gemensamma nämnare att bygga vidare från driver hon samarbetet framåt.
 • Helsingborgshem

  Kommunikationsstrateg

  2018 - 2019

  Charlotte ansvarar för att utveckla Helsingborgshems varumärkesplattform och kommunikationsstrategi.

  Hon leder även ett intern förändringsarbete som företaget valt att kalla "det kommunikativa företaget" -ett sätt att möta dagens behov av kommunikation med en organisation där samtliga medarbetare är rustad för dialog och tänker kommunikation som en naturlig del av sin vardag.
 • Telgebostäder

  Facilitator och inspiratör

  2018 - 2018

  Utifrån Telgebostäders nya ägardirektiv behövde affärsområde Bo uppdatera sin del av affärsplanen. Charlottes uppdrag var dels att presentera en omvärldsanalys och därefter processleda ledningsteamets arbete med att sätta nya mål och handlingsplaner för affärsområdet.

Charlottes kompetensområden

 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Verksamhetsstyrning, Affärsutveckling, Workshopledning, Processinförande, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Förändringsledning, Produktledning, Projektledning, Affärs och IT strategi
 • Marknadsföring

  Varumärke/branding
 • Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Grupprocesser, VD, Interimsledning, Chefscoaching, Styrelseledamot, Det coachande ledarskapet
 • Utbildning

  civ.ek, MBA
 • Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Interimschef, VD, Facilitator
 • Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Förändringskommunikation, Medierelationer, Kriskommunikation, Presentationsteknik, Engelska

Charlottes anställningar

 • Marknadschef, affärsområdeschef boende, Helsingborgshem

  2011 - 2017

 • Business development, Affärsledare, IKEA

  2002 - 2011

 • Regionchef, WM-data

  1996 - 2002

 • Controller, ekonomichef, regionchef, ABB

  1984 - 1996

Charlottes utbildningar

 • Styrelseutbildning, EFL Lund

  2016 - 2017

 • Executive MBA, EFL Lund

  2013 - 2015

 • Ett antal ledarskapsutbildningar, Både externa och företagsspecifika

  1985 - 2017

 • Ekonomi, Lunds universitet

  1979 - 1983

Till konsultsök

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning