Hoppa till sidans innehåll

Demet Ukus

Krav- och systemanalytiker

Demet skapar trygghet, ger förtroende och tillför positiv energi till sin omgivning. Hennes verktygslåda är innehållsrikt och hon vet vad som behöver tas fram när.

Områden

 • Krav- och systemanalytiker
 • Workshopledare
 • Uppdragsledare

Översikt

Med flera års erfarenhet inom krav- och systemanalys har Demet byggt upp en gedigen erfarenhet- och kunskapsbank inom området och nyanserat det med olika branscher, projektform och samarbeten; nationellt och internationellt. Demet trivs utmärkt med att hjälpa till att samla in, ta fram, kommunicera och säkerställa behov och krav; från att det uppstår till att det uppfylls.

Demets CV

 • Riksbyggen

  Kravanalytiker

  2016 - 2017

  Kravanalytiker inom ett omfattande projekt för ersättning av föråldrade system. Bidrog med att hjälpa verksamheten med att definiera verksamhetsbehov, få ner behoven samt säkerställa att de gick hela vägen till produktionssättning. Mestadels berörde detta olika migreringsområden. Var delansvarig i administrationen av Jira; följa upp ärenden, användare, lägga upp sprintar, scrum- och kanbantavlor m.m. Medverkade i workshopresan med totalt 25 workshop på 1,5 månad. Verktyg: Jira, Lucidchart för modellering av migreringsobjekt, Trello för uppföljning av aktiviteter.
 • Skolverket

  Kravanalytiker

  2016 - 2016

  Kravanalytiker i en förstudie för insamling av behov och önskemål på resultatrapporter från i framtiden digitalt utförda nationella prov. Ingick att anordna möten/workshops med intressenter på skolhuvudmannanivå, skolenhetsnivå (rektorer och lärare), lärosäten som konstruerar proven samt statistiska enheter på myndigheter för att kartlägga nuläge från inrapportering av resultat från nationella prov till analys av resultat samt för att identifiera önskat framtidsläge i samband med en digitalisering av nationella proven. Metoder för insamling av verksamhetsbehov: Analys av befintliga källor och material, Intervjuer och workshopledning med intressenter, samt brainstorming och mindmapping.
 • Sveaskog AB

  Uppdragsledare och kravanalytiker

  2014 - 2016

  Uppdragsledare med tillhörande roller: Kravanalytiker, testledare, systemspecialist och uppdragsledare. Uppdragsledare för uppgradering av intranätet; från SharePoint 2010 till 2013. Uppdragsledare för uppgradering av BizTalk; från 2010 till 2013. Systemspecialist för SharePoint, Lime Pro (standardlösning för gemensam kontaktregister) Uppdragsledare, kravanalytiker samt testledare för planerade förvaltningsreleaser för SharePoint och Lime. Verktyg: Svira, Skype, ReqTest, Kanban
 • Scania BTID

  Kravanalytiker

  2013 - 2014

  Kravanalytiker inom projektet ”Scania Driver Training Management” för ett inköp av ett standardsystem som ska användas globalt av Scania distributörer. Identifierade verksamhetskrav, samlade både funktionella- och icke funktionella krav och modellerade hela behovskartan i form av målbild, processmodell, utökad begreppsmodell med tillhörande attribut, användningsfallsöversikt där varje användningsfall bestod av flera User Stories. Workshop-ledning. Verktyg: EA Sparx. Projektmetodik: PPS.
 • Scania BTID

  Kravanalytiker

  2013 - 2013

  Kravanalytiker i ett förstudie för utveckling av BI stöd för en tjänst vars målgrupp är stora Scania kunder. Tjänsten innebär analys av kunddata och Scania data för att identifiera grundorsakerna för fordonavvikelser/fel för att därefter ta åtgärder för att öka ”uptime” på fordon. I arbetet ingick ett tätt samarbete med verksamheten, lösningsarkitekter, tekniskt inriktade personer för att hitta regler kring hur identifierad kunddata och Scaniadata ska sammanföras och hur analyserna ska göras. Verktyg: EA Sparx för utökad begreppsmodellering med tillhörande attribut, Pivottabell/Excel, Microsoft Analytics.
 • Scania BTID

  Kravanalytiker

  2013 - 2014

  Kravanalytiker i förbättringsarbetet för en befintlig webbaserad produktkatalog. Samlade in funtkionella krav från verksamheten, analyserade behovet och dokumenterade kraven i form av User Stories. Arbetade mycket visuellt i form av Mock Ups och prototyper, intervjuade riktiga användare för att identifiera problem idag och behov i framtiden. Teknik: .Net. Verktyg: Balsamiq.
 • Scania BTID

  Processmodellering

  2013 - 2014

  Processmodellering, Scania reservdelsprocessen Kravanalytiker på verksamhetssidan med fokus på processer och modellering av reservdelsprocessen. Specificering av verksamhetsbegrepp och affärsregler i processen. Verktyg: EA Sparx, Astrakan-metoden för processmodellering.
 • Scania Neworks AB

  Kravanalytiker

  2012 - 2012

  Ingick i ett globalt Business Intelligence projekt inom processen ”Contracted Services” där det utvecklades kuber för att analysera data. Beställare var marknaden Benelux med kravställare i Nederländerna. Utmaningen var att inom tidspressad projektplan hitta ett sätt att arbeta med krav inom BI, samla in kraven och säkerställa tillsammans med affärssidan att kraven var i enlighet med affärsreglerna och de övriga marknaderna. Applicerade User Stories. Koordinerade kravmöten och genomförde workshops. Var aktivt involverad i att ta fram testfall, genomföra tester och följa upp registrerade buggar. Bidrog till ökad kommunikation och tät samarbete i projektet och med kund. Skrev utbildningsmaterial och användarmanual för det utvecklade produkten. Medverkade i uppbyggnaden av förvaltning, blev temporärt ansvarig för förvaltning och CCB. Applicerade Mind Mapping metoden (fokus på Goal? Who? What? Why? When?) Använde verktyg som EA Sparx för dimensionsionsmodellering, Microsoft Analytics, Jira, SharePoint, Excel/Pivot tabeller för kuberna, Reqtest för test och Lync som kommunikationsverktyg. Projektmetodik: PPS.
 • Ericsson AB

  Utvecklare med fokus på design

  2011 - 2011

  Ingick i ett utvecklingsteam där vi utvecklade en ”Cost & Scoping Tool” för global användning. Ansvarade för att utveckla och designa komponenter samt hade rollen som C# utvecklare. Utvecklade på Microsoft-plattform (Silverlight) i Visual Studio 2010 och enligt Scrum. Använde verktyg som MS Expression Blend och MS Expression Design för utveckling av komponenter.
 • Strålsäkerhetsmynd.

  Kravanalytiker/utbildare

  2010 - 2010

  Genomgång av dokument- och ärendehanteringsprodukten 360°/MS SharePoint i samband med fastställandet av verksamhetsbehov och krav. Identifiering av anpassningsområden av utbildningsmaterial tillsammans med kund samt anpassning av utbildningsmaterial.
 • Sollentuna kommun

  Rådgivare

  2010 - 2010

  Var rådgivare och stöd för projektgruppen i deras process i att utvärdera 360°/MS SharePoint för dokument- och ärendehantering. Projektgruppen var en blandning av olika roller som IT-chef, projektledare, handläggare och registratorer.
 • Kungälvs kommun

  Utbildare

  2010 - 2010

  Utbildade projektgrupp och slutanvändare i samband med införande av dokument- och ärendehanteringssystemet 360° som är byggt i MS SharePoint. Utbildningen bestod i att ge förståelse för och praktisera användningen av systemet utifrån rollerna handläggare, registra-tor, mötessekreterare och ”superanvändare” för ärendehantering.
 • Landstinget Sörmland

  Kravanalytiker

  2009 - 2010

  Konfigurering av produkten 360°/MS SharePoint för generell dokumenthantering, diarieföring och ämnesadministration. Analyserade och kartlade verksamhetens ärendehanteringsflöde, samlade in krav och behov från verksamheten, skrev lösningsspecifikation och var bryggan mellan utvecklare och kund.
 • Kemikalieinspektionen

  Utbildningssamordnare och utbildare

  2009 - 2009

  Utbildade slutanvändare i samband med införande av dokument- och ärendehanteringssy-stemet 360°/MS SharePoint. Ansvarade för planering och genomförande av slutanvändarut-bildning för 200 användare. Medverkade även i framtagandet av dokumentation, anpass-ning av utbildningsmaterial, samt att organisera och utbilda utbildningsresurser.
 • Rödl & Partner

  Projektledare/kravanalytiker/utbildare

  2008 - 2009

  Pilotinförande av dokument- och ärendehanteringssystemet 360°/MS SharePoint anpassad till kundens verksamhet och arbetsflöden. Var projektledare och kravanalytiker. Utbildade även projektgruppen.
 • S&T IT Solutions and Services

  Försäljning/kundansvar/projektled. & förvalt.

  2004 - 2008

  Var ansvarig för försäljning av IT-lösningar för internationella kunder inom olika branscher. Var kundansvarig för ett antal internationella kunder som Brenntag AG, UBS Turkey, OMV Turkey, Pricewaterhouse Coopers och var huvudkontakten för all IT/Infrastrukturrelaterade behov och krav från kundernas sida. Hade även en projektledarroll för de projekt som genomfördes hos dessa kunder, samt hade huvudansvaret för förvaltning.

Demets kompetensområden

 • Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Fordon, Skog och Papper, Verkstad och Automotive, Service/Tjänster, Ideell organisation
 • Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll
 • Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Anbudsförfarande
 • Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Microsoft Solution Framework, RUP/UP, Scrum, PROPS, Processer och metoder allmänt, LEAN, KANBAN, PM3
 • Projektfaser

  Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Införande och överlämning, Drift
 • Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Infrastruktur och logistik, Contract management, Event Management, Projektledning inom Supply Chain, Agile project systems, Projektledning
 • Roller

  Designer, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Utvecklare/Programmerare, Testare, Team-ledare, Delprojektledare, Testledare, Utredare, Workshopledare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Interaktionsdesigner, Facilitator, Lärare
 • Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemtyper allmänt, Data Warehouse, Systemförvaltning, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system
 • Affärssystem

  Siebel
 • Databashanterare

  mySQL
 • Hårdvara

  PC
 • Operativsystem/plattformar

  Windows 2000, Windows 2003, Windows 95, Windows 98, Windows XP
 • Utvecklingsspråk

  C#, Delphi, HTML, Java, MS .NET, PHP, SQL, UML, XML
 • Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, MS Visual Studio, Rational Rose, Visual Studio .NET
 • Databaser

  Databaser allmänt, Databasadministration, Datamodellering, Datalager, Datawarehousing
 • Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Testledning, Systemtestning, Testautomatisering, Acceptanstest, Tillgänglighet, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Quality center, Integrationstest
 • Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, Processutveckling, Workshopledning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Utbildning, Verksamhetsarkitektur, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Projektledning, Begreppsmodellering
 • Tillämpningar

  CRM-system, Ärendehanteringssystem, Billing-system, Butiksdatasystem, Affärssystem, SOA
 • Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering, Dokumentation
 • Upphandling

  Kravformulering
 • Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning
 • Kommunikation & Information

  Utbildningsmaterial, Engelska
 • IT-strategi

  CRM Project systems

Demets anställningar

 • IT-konsult, Red Oak Consulting AB

  2011 - 2013

 • IT-konsult, Acando Consulting AB

  2010 - 2011

 • Produktspecialist/Kravanalytiker, Software Innovation AB

  2008 - 2010

 • Kundansvarig/Projektledare, S&T IT Solutions & Services

  2004 - 2008

Demets utbildningar

 • Certified Scrum Master, Crisp

  2018 - 2018

 • Grafisk facilitering, Kvadrat

  2017 - 2017

 • Workshopledning, KravXpert

  2014 - 2014

 • Informationsmodellering - Astrakanmetoden, Astrakan

  2013 - 2013

 • Roadmap for Success: Foundation for Req. Dev. and Management, EBG Consulting

  2013 - 2013

 • MS Sharepoint, Microsoft

  2011 - 2011

 • Magister i Datavetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

  2001 - 2003

 • Kandidatexamen i Systemvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola

  1998 - 2001

Till konsultsök

Kontakt

Anna Bohlin Archer 070-3705363 anna.bohlin@kvadrat.se

Kvadrat i siffror

 • 436

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning